Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၅.၈.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. အမွန္တရားႏွင့္ စတုတၳမ႑ိဳင္

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

အမွန္တရားႏွင့္ စတုတၳမ႑ိဳင္

မိုးတိမ္(ေရႊေမွာ္ဝန္း)

(ၾသဂုတ္၂ရက္ေန႔ထုတ္ Envoy ဂ်ာနယ္အတြဲ(၃) အမွတ္(၁၃)မွထုတ္ယူေဖာ္ျပခ်က္။)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ မီဒီယာမ်ားအေပၚ အျမင္ေစာင္းမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ယေန႔ဒီမိုကေရစီကို စတင္က်င့္သံုးခ်ိန္မွာပင္ မီဒီယာ အေပၚ လူတစ္စု၏ အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းမႈေတြကို ျမင္ေနရေသးသည္။

မီဒီယာဟု ဆိုလွ်င္ျပည္သူမ်ား အၾကားသိရွိေနသည္မွာ ျပည္သူမ်ား မသိတာကိုသိရွိေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္ေသာ ကြန္ယက္တစ္ခုဟု ျမင္ေနေပ သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ဆိုလွ်င္ မွန္ေပေသာ္လည္းျပည္သူမွမဟုတ္ ႏိုင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ တိုင္းျပည္၏ အစိုးရမ်ား သိရွိလာေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္ႏွင့္ အညီလိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ မီးေမာင္းထိုးျပမႈမ်ားမွာလည္း မီဒီယာပါဝင္ေပသည္။

ယင္းအတြက္ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းႏိုင္ေသာမီဒီယာမ်ားရွိေသာ္လည္း မီဒီယာအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာမီဒီယာသမားမ်ားသည္ မီဒီယာ က်င့္ဝတ္ကို နားမလည္မွာမွန္ပါသည္။

သို႔ေသာ္သူတို႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံအတြက္သာ ျဖစ္သည္။ အစိုးရလိုလားေသာ မီဒီယာ၊ ျပည္သူလိုလားေသာမီဒီယာဟူ၍ မရွိေပ။ ႏိုင္ငံအတြက္သာပင္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ ယခုအခ်ိန္၌ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဟူေသာမ႑ိဳင္မ်ားအျပင္ မီဒီယာဟူေသာ စတုတၳမ႑ိဳင္ ပါဝင္ပတ္ သက္လာေပသည္။ ယင္းအတြက္ႏိုင္ငံအတြင္း ေကာင္းဆိုးျဖစ္တည္မႈမ်ားတြင္ မီဒီယာသမားမ်ားပါ တာဝန္ရွိလာေပသည္။ မွားယြင္းေသာ သတင္းကို ေဖာ္ျပမိရင္ သတင္း၏ အတိမ္အနက္ေပၚမူတည္၍ မီဒီယာသမားတြင္ တာဝန္ရွိေပသည္။

မီဒီယာ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ မွန္ကန္ေနၿပီဆိုလွ်င္ မီဒီယာအေပၚထားသည့္ စိတ္ဓာတ္မ်ားလည္း ေျပာင္းလဲရန္ လိုလာေပသည္။ ျပည္သူ မ်ားသိသင့္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေဝေပးရာ၌ ဌာနဆိုင္ရာအခ်ိဳ႕တြင္ အေပၚေအာက္သိရွိၿပီးမွသာ တာဝန္ယူေျပာၾကားမႈမ်ားသည္ ယေန႔ ေျပာင္း လဲေနေသာ ႏိုင္ငံအေနအထားအရ မရွိသင့္ေတာေပ။မီဒီယာသမားမွား လွ်င္မီဒီယာတာဝန္ရွိသကဲ့သို႔ ဌာနဆိုင္ရာမွားယြင္းလွ်င္ တာဝန္ယူတတ္မႈသည္ မ်ားစြာအေရးပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား Watch Dog ဟု ေခၚၾကသည္။ ယင္းသို႔ေခၚေဝၚျခင္းသည္ ေျဖာင့္မတ္စြာ ႏိုင္ငံအက်ိဳးျပဳ လုပ္ေဆာင္ေသာ မီဒီယာမ်ားကိုသာ ေခၚဆိုျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

အမွန္တရားအတြက္ ရဲဝံ့စြာေဆင္ရြက္တတ္ေသာ မီဒီယာသမားမ်ားကိုသာ တင္စားေခၚေဝၚျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ အစိုးရႏွင့္ မီဒီယာအၾကား အျပန္အလွန္ နားလည္မႈေတြ လိုအပ္ေပသည္။ မီဒီယာမေကာင္းလွ်င္ မီဒီယာကို ထိေရာက္ေသာအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈေတြ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သလို အစိုးရ၏ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို မီဒီယာကေထာက္ျပလွ်င္ လည္း အစိုးရအေနျဖင့္နားလည္ေပးရန္ လိုအပ္ေပသည္။

ယေန႔မီဒီယာမ်ား၏ တရားစြဲဆိုခံေနရမႈမ်ားအား ၾကည့္လွ်င္ မ်ားစြာထင္ရွားေပသည္။ ႏိုင္ငံအတြက္ တရားမွ်တစြာဝင္ေရာက္ကူညီၿပီး ေထာက္ ျပေပးေနေသာ္လည္း မီဒီယာသည္ အသံုးခ်ခံတစ္ခုအျဖစ္ ယေန႔ျမင္ေတြ႔ေနရသည္မွာ မ်ားစြာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိသည္။ အသံုးခ်ျခင္းကို ေက်နပ္စြာ ခံယူေနေသာ မီဒီယာေတြမွာ မိမိ၏ ကိုယ့္အက်ိဳးပါဝင္မႈမရွိေပ။

အဓိကအားျဖင့္ ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္ရေသာ ကေလာင္တံကိုကိုင္ၿပီး တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွ အေထာက္အကူျပဳေနျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။ စာ နယ္ဇင္းမ်ားသည္ အစိုးရ၏ ရန္သူမဟုတ္သည့္နည္းတူ  မတရားမႈမ်ားအေပၚ ေထာက္ျပလမ္းညႊန္ေနသူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတတကာတြင္ ဂ်ာနယ္လစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အသက္စေတးမႈေတြ၊ ျပန္ေပးဆြဲခံရမႈေတြ၊ ႏိုင္ငံအတြက္ အသက္စြန္႔သြားမႈေတြကို ၾကည့္လွ်င္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားသည္ မည္သည့္စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံအေပၚလုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္သင့္ေပသည္။

မီဒီယာသမားမ်ားအေပၚ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည့္ နည္းဥပေဒမ်ားျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မေပၚေပါက္ေသးေသာ္လည္း အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္လည္း မီဒီယာဘဝမွစတင္လာခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားၾကည့္လွ်င္ မီဒီယာသမားမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္သည္ မရွိ ေသးသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရသည္မွာ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ မျဖစ္သင့္ေတာ့ေပ။

ယေန႔ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ားသည္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားတြင္ သတင္းထုတ္ျပန္မႈကို တိက်စြာ ထုတ္ျပန္မႈကို တိက်စြာမေပးႏိုင္ျခင္း အားမ ခံေပးႏိုင္မႈနည္းျခင္း သတင္းတြင္ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးၿပီးမွသာ ထုတ္ေဝခြင့္ျပဳျခင္းမ်ားသည္ အမွန္တရားဆိုေသာ စတုတၳမ႑ိဳင္မ်ားတြင္ မည္မွ်အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည္ကို နားလည္သိရွိရန္ လိုအပ္ေပသည္။

ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အစိုးရမွ မီဒီယာသမားမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳၿပီး အျပန္အလွန္နားလည္မႈျဖင့္ ႏိုင္ငံတိုးတက္ေရးကို ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္းရေပသည္။ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ မ႑ိဳင္ေလးခုအနက္ စတုတၳမ႑ိဳင္သည္ ႏိုင္ငံလစာခံယူမႈမပါ ႏိုင္ငံတိုးတက္မႈ လမ္း ေၾကာင္းေပၚသို႔ ေရာက္ေစခ်င္ေသာ ဆႏၵႏွင့္သာ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ မိမိဂ်ာနယ္ေပါက္ေျမာက္ေရးကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ၾက သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ရွိေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာဌာနဆိုင္ရာမ်ားသည္ မိမိကိုယ္က်ိဳးမနစ္နာေစေရးအတြက္ သတင္းျပန္ၾကားမႈတြင္ ျပည္သူသိရွိေအာင္ ထုတ္ျပန္မႈမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံအတြက္မပါဝင္သည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ တခ်ိဳ႕ေသာဌာနမ်ားသည္ ေရငုံႏႈတ္ပိတ္ ေနၾကသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ျဖစ္ေနျခင္းသည္ မူေျပာင္းေသာ္လည္း လူမေျပာင္းေသးျခင္းကို ျပသေနသလို ျဖစ္ေနသည္။

မိမိေျခေထာက္အေပၚ မိမိရပ္တည္ၿပီး ႏိုင္ငံအက်ိဳးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္မွာ မီဒီယာသမားမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

ယင္းအတြက္ စာနားလည္မႈေတြ အျပန္အလွန္ လိုအပ္ေနေပသည္။ မိမိစီးပြားအတြက္ မီဒီယာမ်ားအား ခုတံုးလုပ္မႈမ်ားရွိေနသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အမွားအယြင္းမ်ားသည္ မီဒီယာတြင္လည္းရွိေနမည္။ အဓိကအေနျဖင့္ စာနာနားလည္မႈပင္ျဖစ္သည္။ အရည္အခ်င္းျပည့္ေသာ မီဒီယာသမားမ်ားစြာရွိ ေသာ္လည္း အကာအကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒမေပၚထြက္လာျခင္းေၾကာင့္ လမ္းတိမ္းေခ်ာ္သြားေသာ မီဒီယာသမားမ်ားလည္း ရွိေပသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္  လာလွ်င္ ႏိုင္ငံအတြက္ မ်ားစြာ နစ္နာေပသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ မည္မွ်ပင္ ျဖစ္သည္ရွိေသာ္လည္း မီဒီယာသည္ ေခတ္အစိုးရေျပာင္းသည့္တိုင္ေအာင္ မီဒီယာဆိုသည္မွာ ရွိေနမည္သာ ျဖစ္သည္။ ယင္းအတြက္ အစိုးရႏွင့္ျပည္သူမ်ား အၾကားမီဒီယာသည္ ထိန္းညွိစြာ တည္ရွိေနမည္သာ ျဖစ္သည္။ အစိုးရႏွင့္မီဒီယာအၾကား မေျပလည္မႈ မ်ားသည္ တစ္ခ်ိန္ေသာ ကာလတစ္ခုတြင္ ညွိႏႈိင္းအဆင္ေျပလာမည္ဟု စာေရးသူအေနျဖင့္ သံုးသပ္မိပါ သည္။

*****************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place.
Logo for Google Drive

Document yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၅.၈.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္း

  1. MJA သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အနက္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္အား လက္မခံေၾကာင္း EMG ေဖာ္ျပ
  2. ဂ်ပန္စီးပြားေရးုလုပ္ငန္းအား ေထာက္ကူႏိုင္ရန္ ျမန္မာ၌ ႐ံုးဖြင့္မည္
  3. ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ ျမန္မာပို႔ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံမႈ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳ

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏုိင္ငံေရးသတင္း

  1. လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈပေပ်ာက္ေရး ဥပေဒၾကမ္း တစ္ပိုဒ္ခ်င္းစီအလိုက္သာ အတည္ျပဳ

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*******************************

ျပည္တြင္းသတင္း

MJA သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အနက္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္အား လက္မခံေၾကာင္း EMG ေဖာ္ျပ

ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း (MJA) ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ၏ သတင္းမီဒီယာမ်ား ပိတ္ပင္ခံရျခင္းႏွင့္ ဖိႏွိပ္ခံရမႈမ်ားႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ စာေပစိစစ္ဌာနမွ The Voice Weekly ဂ်ာနယ္ႏွင့္ Envoy News ဂ်ာနယ္တို႔အား ထုတ္ေဝခြင့္ ယာယီရပ္ဆိုင္မႈမ်ား အေပၚ ထုတ္ျပန္ေသာ သေဘာထားေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၄/၂၀၁၂)မွ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္အား Eleven Media Group အေနျဖင့္ လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း EMG အြန္လိုင္းဝက္ဆိုဒ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ျမန္မာသတင္းစာဆရာအသင္း (MJA) ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အေပၚ Eleven Media Group အေနျဖင့္ လက္မခံ ႏိုင္သည့္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္မွာ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္ မီဒီယာဥပေဒကို အလ်င္အျမန္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရန္ လမ္းေၾကာင္းေပးေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

"အခု ဂ်ာနယ္ေတြပိတ္တာ၊ တရားေတြစြဲတာ 'လံုးဝ' မလုပ္သင့္တဲ့ကိစၥပါ။ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ ဘယ္လိုနားလည္မႈနဲ႔ ေျဖရွင္းရမွာလဲ။ လံုးဝ မလုပ္ရမွာ။ ၁၉၆၂ ဥပေဒနဲ႔ပဲ ထုတ္တင္စနစ္လုပ္ရင္ ဂ်ာနယ္ေတြဘာပိတ္စရာလိုေတာ့လို႔လဲ။ အစိုးရသတင္းစာေတြက ရံႈးေနတယ္။ အခြန္ထမ္းေတြရဲ႕ ေငြေတြနဲ႔ အရံႈးခံေနရတာ။ ပိတ္ပစ္ရမွာ။ ဒီမိုကေရစီအစိုးရကထုတ္ေဝတဲ့ အစိုးရသတင္းစာဆိုတာ မၾကားဖူးဘူး။ ျပန္ၾကာေရးဝန္ၾကီးဌာနဆိုတာလဲ ခ်ံဳ႕ ပစ္ရမွာ။ ေလွ်ာ့ပစ္ရမွာ။ အခြန္ထမ္းေတြရဲ႕ ေငြေတြကိုမသံုးသင့္ဘူး။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံစစ္စစ္ေတြမွာ ဝန္ၾကီးဌာနအသြင္နဲ႔ေတာင္မရွိဘူး။ အရင္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးစနစ္ေဟာင္းက ပံုစံေတြကို ေျပာင္းပစ္သင့္တယ္။ ဆရာဦးစိန္ဝင္းေျပာသလို ကိုယ့္လည္ပင္းစြပ္မယ့္ၾကိဳးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဝင္မက်စ္ႏိုင္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို proxy အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္မွာကို လံုးဝမလိုလားပါဘူး။ ဟိုႏိုင္ငံဒီႏိုင္ငံက တစ္စစီ ကိုယ္လိုရာဆြဲယူထားတဲ့ ျဖတ္ညႇပ္ကပ္ ဥပေဒ ကိုလည္း လက္မခံပါဘူး။ ဂ်ာနယ္ေတြ မတရားဖိႏွိပ္ခံရတာကို အေၾကာင္းျပျပီး အခုလို မီဒီယာဥပေဒကို တက္သုတ္ရိုက္အတည္ျပဳဖို႔၊ စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီကိုဖြဲ႔ဖို႔ လမ္းေၾကာင္းေပးေဖာ္ျပထားတာကို လံုးဝလက္မခံပါဘူး" ဟု Eleven Media Group မွ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္က ေျပာၾကား ေၾကာင္း Eleven Media Group ဝက္ဆိုဒ္သတင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ျမန္မာသတင္းစာဆရာအသင္း (MJA) ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ အခ်က္ (၈)ခ်က္ပါဝင္ၿပီး ေၾကညာခ်က္အမွတ္ စဥ္ (၈)၏ "စာနယ္ဇင္းႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔အစည္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအၾကားတြင္ ေပၚေပါက္ေလ့ရွိတတ္ေသာ နားလည္မႈလြဲျခင္းမ်ား၊ မေျပလည္မႈမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားကို ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည့္ လြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းၾကီးတစ္ခု အျမန္ဆံုးေပၚေပါက္လာေရး၊ စစ္မွန္ေသာ စတုတၳ မ႑ိဳင္ျဖစ္ေစေရး အာမခံခ်က္ေပးမည့္ မီဒီယာဥပေဒတစ္ရပ္ အျမန္ဆံုးျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးတုိ႔ကို တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဝိုင္းဝန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးၾက ပါရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔က တိုက္တြန္းပါသည္" ဟူသည့္ အခ်က္အား EMG မွ လက္မခံႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းအပတ္စဥ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္ႏွစ္ေစာင္ျဖစ္သည့္ The Voice Weekly ႏွင့္ Envoy ဂ်ာနယ္ႏွစ္ေစာင္တို႔အား စာေပစိစစ္၏ သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားအား မလိုက္နာျခင္းပာူေသာ စြဲခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ေဝခြင့္ ယာယီရပ္ဆိုင္းလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း  ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္ေန႔ ေန႔လည္တြင္ စာေပစိစစ္ႏွင့္ မွတ္ပံု တင္ဌာန၌ ျပည္တြင္းသတင္းဂ်ာနယ္မ်ားႏွင့္ စာေပစိစစ္ေရးႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ဌာန လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးကို ေခၚယူက်င္းပခဲ့ၿပီး ယင္း အစည္းအေဝး တြင္ စာေပစိစစ္ႏွင့္မွတ္ပံုတင္ဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင့္ေဆြက တရားဝင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref:Eleven Media Group

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ဂ်ပန္စီးပြားေရးုလုပ္ငန္းအား ေထာက္ကူႏိုင္ရန္ ျမန္မာ၌ ႐ံုးဖြင့္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကမည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေထာက္အကူေကာင္းမ်ား ေပးႏိုင္ရန္ ဂ်ပန္ျပည္ပကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕အစည္း Jetro မွ စီးပြားေရးအေထာက္အကူျပဳဌာနတစ္ခုကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ လာၿပီးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ္ဆိုရင္ သူတို႔ကို အေထာက္အကူေပးႏိုင္ေအာင္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႐ံုးခန္းဖြင့္ လွစ္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံထဲကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ဝင္လာေတာ့မယ္ဆိုရင္ သူတို႔ဆီက နည္းပညာေတြ ရရွိေတာ့မွာပါ။ ျမန္မာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔လည္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္ပါတယ္”ျပည္တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး က ေျပာၾကားသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ လာေရာက္ဖြင့္လွစ္မည့္ စီးပြားေရးအေထာက္အကူျပဳဌာနသည္ ကာလတို႐ံုးခန္းငွားရမ္းျခင္းမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္ အလက္ႏွင့္ ဂ်ပန္ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ စီးပြားေရးအၾကံေပးျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Jetro ၏ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိေၾကာင္း ျပည္တြင္းအပတ္စဥ္ထုတ္ ျမန္မာပို႔စ္ဂလိုဘယ္ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

“စတုရန္း ၁၀ မီတာရွိတဲ့ အခန္းသံုးခန္းကို ႐ံုးခန္းအျဖစ္ဌားရမ္းသြားမွာပါ။ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စားစီးပြားေရးအဖြဲ႕ေတြကို ႐ံုးခန္းတစ္ခန္း ငွားရမ္းခ ရက္ေပါင္း ၇၀ အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀၀ ဆိုၿပီး သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးေတြအတြက္ကေတာ့ ႐ံုးခန္းတစ္ရက္ ငွားရမ္းခကို ရက္ေပါင္း ၇၀ အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၇၇ ေဒၚလာက်သင့္မွာျဖစ္ပါတယ္”ပာု Jetro မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

စီးပြားေရးအေထာက္အကူျပဳဌာန၌ အခန္းလာေရာက္ငွားရမ္းသည့္ မည္သည့္ကုမၸဏီမဆို အမ်ားဆံုးဌားရမ္းမႈကာလအျဖစ္ ရက္ေပါင္း ၇၀ ပာု သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ျပည္တြင္းအပတ္စဥ္ထုတ္ ျမန္မာပို႔စ္ဂလိုဘယ္ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

Ref:ျမန္မာပို႔စ္ဂလိုဘယ္

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ ျမန္မာပို႔ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံမႈ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳ

ေတာင္ကုိရီးယားႏိုင္ငံသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တင္ပို႔လ်က္ရွိေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွ အခ်ိဳ႕ကို အေကာက္ခြန္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး အေရအတြက္ ကန္႔သတ္ကင္းလြတ္ခြင့္ (Quota free) ေပးထားေသာ ကုန္စည္အမည္မ်ားကို တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကိုရီးယားႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံက ကုန္စည္တင္သြင္းမႈအေပၚေတြမွာ ေကာက္ခံေနတဲ့ ကုန္ပစၥည္းအခ်ိဳ႕ကို အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ကိုရီးယားႏိုင္ငံပာာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ ကုန္စည္အားလံုးရဲ႕ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ကုန္စည္ ၂၅၃ မ်ိဳးကို ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အခုကေတာ့ က်န္ကုန္စည္အားလံုးရဲ႔ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးခဲ့တာပါ”ပာု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ ကင္းလြင္ခြင့္ျပဳလုိက္သည့္ ကုန္စည္လိုင္းမ်ားမွာ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းမွ ၂၆ လိုင္း၊ ေရထြက္ပစၥည္းမွ ၁၀ လိုင္း၊ တိရစၦာန္ ႏွင့္ တိရစၦာန္ထြက္ပစၥည္းမွ ၂၈ လိုင္း၊ သတၱဳတြင္းထြက္ပစၥည္းမွ ၁၂ လိုင္း၊ အထည္အလိပ္ႏွင့္ အဝတ္အထည္မွ ၁၀၂ လိုင္း၊ ဓာတုႏွင့္ ဓာတုထုတ္ကုန္ မ်ားမွ ၆ လိုင္း၊ စက