Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

၁၄-၃-၂၀၁၁               ဘာသာျပန္ သတင္းမ်ား
 
ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားထဲမွ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး သမားမ်ားကို ပ်ိဳးေထာင္ရန္လို


(The Australian မွ 12 March 2011 ရက္စြဲပါ Morten B. Pederson ေရးသားေသာ “Burma have reformers to cultivate” ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

          ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ၂၂ ႏွစ္ၾကာ စစ္တပ္မွ တိုက္ရိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္ ၿပီးေနာက္ စစ္သားႏွင့္ အရပ္သား အေရာ အစိုးရသစ္ တစ္ခု ထြက္ေပၚ လာၿပီး အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္သူ ဦးသိန္းစိန္က အရပ္သား သမၼတ အျဖစ္ ဦးေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္။ ယမန္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလက ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပၿပီး အေျခခံ ဥပေဒ အသစ္ျဖင့္ စည္းကမ္း ျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီကို ေဖာ္ေဆာင္မည္ဟု ဆိုသည္။

          စနစ္ အသစ္သည္ ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရလည္း မဟုတ္၊ အရပ္သား အစိုးရ စစ္စစ္လည္း မဟုတ္ေပ။ လြတ္လပ္ေသာ ပါတီမ်ားသည္ အာဏာအတြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္ရန္ အခြင့္ အလမ္းမ်ား ရရွိ ခဲ့ေသာ္လည္း၊ အဓိက ေနရာမ်ားကို အၿငိမ္းစား စစ္တပ္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသာ ရရွိသည္။ သို႔ဆိုရာတြင္ ဦးသိန္းစိန္ တစ္ဦးတည္း သာမက ဒုသမၼတ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးႏွင့္ အျခား ကက္ဘိနက္ စာရင္းတြင္ စစ္သားေဟာင္းမ်ား အမ်ားစု ပါဝင္သည္။

          သို႔ေသာ္ အစိုးရ သစ္သည္ အေဟာင္းႏွင့္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ားတြင္ ျခားနားလ်က္ ရွိသည္။ ယခင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အသြင္ ျခားနားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု ႏွစ္ခု ခြဲပစ္လုိက္သည္။ အဖြဲ႕ တစ္ခုကို ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ၿပိဳင္ ခိုင္းခဲ့သည္။ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မွာ ယခု အရပ္သား ေခါင္းေဆာင္ သစ္မ်ားသည္ စစ္တပ္မွ မ်ဳိးဆက္သစ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အထက္မွ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ဖူးသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ ၎တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားမည္ အရပ္သား ဖြဲ႕စည္းပံုကို အာဏာ လႊဲေျပာင္း ေပးသြားဖြယ္ ရွိသည္။ အနည္းဆံုးေတာ့ ထိုအခ်က္ကပင္ အစိုးရ အဖြဲ႕တြင္း အဖြဲ႕ ေလးမ်ား ဖန္တီးေပး ႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ တင္းမာမႈကို ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ေပ။

ဦးသိန္းစိန္အား ပါလီမန္သစ္မွ ေရြးခ်ယ္သည္ ဆိုေသာ္လည္း အမွန္တကယ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက ေရြးခ်ယ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ေစာင့္ၾကည့္ ေနသူမ်ားကို အံ့အားသင့္ ေစခဲ့သည္။ အမ်ားစုက သမၼတ ေနရာကို ၎အတြက္ ခ်န္ထားသည္။ သို႔မဟုတ္လွ်င္လည္း ၎၏ ညာလက္႐ံုး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရ ေရႊမန္းကို ေပးလိမ့္မည္ဟု ျငင္းခုန္ေနခဲ့ၾကသည္။

လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး အသြင္ ကူးေျပာင္းမႈသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၏ ကိုယ္ပုိင္ အနားယူေရး အစီ အစဥ္၏ မရွိ မျဖစ္ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ သမၼတ ေနရာကို မယူပဲ ေနာက္ကြယ္မွ ၎၏ ယံုၾကည္ရေသာ တပည့္မ်ား မွတဆင့္ အာဏာကို ကိုင္ထားၿပီး အာဏာ ဆက္ခံေရးကို ေနသားတက် ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ၎အတြက္ ပို၍ သင့္ေတာ္ေပသည္။ ဦးသိန္းစိန္သည္ ထူးထူး ျခားျခား ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရိွမေနသည့္ အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးအဖို႔ ဦးသိန္းစိန္ကို ေရြးခ်ယ္ ရသည္မွာ ပို၍ အႏၲရာယ္ ကင္းေပသည္။ ၎အား အစိုးရ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ ခန္႔ထား၍ စမ္းသပ္ၿပီး ျဖစ္ရာ စစ္တပ္ထဲမွလည္း ေလးစားမႈ ရွိၿပီး၊ ႏိုင္ငံ တကာကလည္း လက္ခံ ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဦးသိန္းစိန္သည္ ႏိုင္ငံေရး သမား တစ္ဦး၊ စစ္သား တစ္ဦးထက္ စာလွ်င္ မန္ေနဂ်ာ တစ္ဦးႏွင့္ ပိုတူၿပီး၊ လက္ရွိ အာဏာ တည္ေဆာက္ပံုကို စိန္ေခၚမည့္ သေဘာ မရွိေပ။ ၎သည္ လူႀကီး လူေကာင္း တစ္ဦးဟု ေယဘူယ် သံုးသပ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ သန္႔ရွင္းသည္ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ ကက္ဘိနက္ အသစ္တြင္ ပညာရွင္ အခ်ဳိ႕ ပါဝင္လာရာ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ တိုးတက္မႈ အခ်ဳိ႕ ေတြ႕ရႏိုင္သည္။ သမၼတ အသစ္သည္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အတြက္ ခ်ဥ္းကပ္ရ လြယ္ကူႏိုင္ပံု ရွိၿပီး၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး အသစ္ ကလည္း ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္း အဝိုင္းႏွင့္ စကား ေျပာရာတြင္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ေပးႏိုင္မည္။

သို႔ေသာ္လည္း မေသခ်ာ မေရရာမႈ မ်ားစြာ ရွိေနေသးသည္။ အဖြဲ႕ အစည္း အသစ္တြင္ အစိုးရ အဖြဲ႕အတြင္း စစ္တပ္ အတြင္း၌ သေဘာထား ေပ်ာ့ေျပာင္းသူႏွင့္ သေဘာထား တင္းမာသူမ်ားကို ဟန္ခ်က္ ညီေအာင္ ထားရွိၿပီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက အာဏာျဖင့္ ေနာက္ကြယ္မွ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားမည္ ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသည္ ၎ဖြင့္ဆို ခဲ့ေသာ ပိုမို လမ္းဖြင့္ေပးေသာ စနစ္အတြက္ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး (သူ၏ ေနရာ ေသခ်ာ ေစေရး အတြက္ပါ) အဆို မွန္ကန္ေစရန္ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အရ ေျဖေလ်ာ့မႈ မ်ားကို အကန္႔ အသတ္မ်ား ျပဳထားမည္ ဆိုသည္ကို ေတြ႕ေနရၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎သည္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ မရွိေသာ ႏိုင္ငံေရး ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ လြယ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ဝန္းက်င္ကို ျဖစ္ေစ ႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ၎သည္လည္း လ်င္ျမန္စြာ ပ်က္စီး သြားႏိုင္ေသးသည္။
မၾကာမီက လြတ္ေျမာက္ ခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ ယခု အခ်ိန္ အထိ အျငင္း အခုန္ မျပဳလုပ္သည့္ သေဘာကို ေတြ႕ရၿပီး၊ သူမ၏ အစိုးရ ေျပာင္းလဲ လိုသည့္ အစီ အစဥ္သည္ အစိုးရ သစ္ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ ေတြ႕ၿပီး ျပင္းထန္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္ ရဖြယ္ ရွိသည္။

တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ ေဒသမ်ား တြင္လည္း ကာလ ရွည္ၾကာ အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲ ထားမႈမွာ ပ်က္စီး သြားခဲ့ၿပီး တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ား ရွိေနသည္။

ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္း အဝိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားက စနစ္သစ္ကို ႀကိဳဆို ခဲ့ၾကၿပီး၊ အေနာက္ ႏိုင္ငံ အစိုးရ အမ်ားစုကလည္း စနစ္သစ္သည္ ျခားနားမႈ ရွိမရွိ စမ္းသပ္ရန္ ျပင္ဆင္ ထားၾကသည္။ ၿဗိတိန္ကမူ အေမရိကန္ လက္သစ္ ျဖစ္လာၿပီး၊ အစိုးရ အဖြဲ႕သစ္မွ လူမ်ားကို အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈ စာရင္းတြင္ ခ်က္ခ်င္း စာရင္း သြင္းရန္ တြန္းအား ေပးလ်က္ ရွိသည္။ ထိုလုပ္ရပ္သည္ အဓိပၸာယ္ မရွိေသာ သေဘာ ရွိၿပီး၊ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး သေဘာထား ရွိသူမ်ားကို ပစ္ပယ္ရာ ေရာက္ၿပီး၊ ကမာၻႀကီးႏွင့္ ျပန္လည္ ဆက္ဆံေရး လမ္းစကို ပိတ္ပင္ သလို ရွိသည္။

ေသခ်ာသည့္ တစ္ခ်က္မွာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ အာဏာ အေျခခံ တည္ေဆာက္ပံုမွာ မေျပာင္းလဲပဲ ရွိေနသည္။ ထို႔အတူ ရာစုႏွစ္ တစ္ဝက္ခန္႔ ပံုေဖာ္ လာသည့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက ပံုေဖာ္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈ အေျခခံ အေၾကာင္းတရား မ်ားကလည္း မေျပာင္းလဲေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရ အဖြဲ႕သစ္သည္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားကို အခ်ိန္မီ မလုပ္ႏိုင္ ခဲ့လွ်င္၊ ေျပာင္းလဲမႈ အတြက္ လမ္းပြင့္ လာမႈမွာ ျပန္ပိတ္ သြားႏိုင္သည္။

၁၉၆၂ မတိုင္မီက အစိုးရႏွင့္ ၁၉၈၈ မတိုင္မီက အစိုးရ ႏွစ္ခု ျဖစ္ပ်က္ ခဲ့ပံုမွာ ဤအေၾကာင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အစိုးရ မ်ားသည္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္ မ်ားႏွင့္ စတင္ခဲ့ ေသာ္လည္း၊ မၾကာမီ အေဝဖန္ မခံေတာ့ပဲ လူမႈေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ရန္ ျငင္းဆန္လာ ၾကေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲမႈ အတြက္ လုပ္ကိုင္ေနသူ မ်ားသည္ ယခုလို အခြင့္ အလမ္း ေပၚခိုက္တြင္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး သမား ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရွိသူ မ်ားကို အားေပး ၾကေရးမွာ အေရးႀကီး လွသည္။

ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အစိုးရသစ္တြင္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး အစီ အစဥ္မ်ား ရွိသည္ ဆုိသည္ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ယံုၾကည္ ၾကရန္ႏွင့္ ကံၾကမၼာကို အျပည့္အဝ ယံုၾကည္ရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ဆက္ဆံ ၾကည့္ၾကရန္ ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ေနာက္ထပ္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ အျဖစ္မ်ား၊ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္မႈမ်ား ရပ္သင့္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤေနရာတြင္ ေျပာလိုသည္မွာ ဆက္လက္ ရွင္သန္ ႏိုင္ေရး အတြက္ ျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္ ေပးၾကပါစို႔ ဟုသာ ေျပာလိုသည္။

(ဤစာ ေရးသားသူ Morten B. Pedersen သည္ ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံ NSW တကၠသိုလ္ Defence Force Academy မွ ႏိုင္ငံေရး အႀကီးတန္း ကထိက တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ International Crisis Group မွ အႀကီးတန္း သ႐ုပ္ခြဲ ပညာရွင္ ေဟာင္း ျဖစ္သည္။)
------------------------------------------------------

ဂ်ပန္တြင္ ငလ်င္ ကယ္ဆယ္ေရး မစ္ရွင္မ်ားစတင္

(11 March 2011 ရက္စဲြပါ BBC News မွ Japan Begins quake relief mission ကုိ ဘာသာ ျပန္သည္)

          ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံ အေရွ႕ ေျမာက္ဖက္တြင္ ရာေပါင္း မ်ားစြာေသာ အသက္မ်ား ဆံုး႐ႈံး ႏုိင္ေသာ ဆူနာမီ အၿပီးတြင္ အလြန္ တစ္ရာ ႀကီးမားေသာ ကယ္ဆယ္ေရး မစ္ရွင္သည္ စတင္ လုပ္ေဆာင္ ေနၿပီ ျဖစ္သည္။
          ၈.၉ Magnitude ရွိ ငလ်င္ လႈပ္ခတ္ခဲ့ရာ၊ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံတြင္ မွတ္တမ္း တင္ႏုိင္ေသာ ကာလ အတြင္း အႀကီး မားဆံုး ျဖစ္ဖြယ္ ရွိသည္။
          ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံ၏ စစ္တပ္သည္ စစ္သား ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာ၊ ေလယာဥ္ႏွင့္ ခ်ီ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သေဘၤာမ်ား ဒါဇင္ ခ်ီ၍ လည္းေကာင္း ေရႊ႕လ်ားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။
          ေျမငလ်င္ေၾကာင့္ ရပ္ဆုိင္းသြားေသာ ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖုိမွ ေရဒီယုိ သတၱိႂကြမ်ား စိမ့္ထြက္ႏုိင္ ေၾကာင္းလည္း အစုိးရက သတိေပးခဲ့သည္။
          ေသာၾကာေန႔က ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ စံေတာ္ခ်ိန္ ေန႔လယ္ခန္႔တြင္ တုိက်ဳိၿမိဳ႕ အေရွ႕ေျမာက္ ၄၀၀ ကီလုိမီတာ (၂၅၀) အကြာတြင္ ၂၄ ကီလုိ အနက္ရွိ ငလ်င္ လႈပ္ခဲ့သည္။
           အဆိုပါ ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ယခု အခ်ိန္ အထိ လူ(၃၀၀) ေသဆံုးၿပီး (၅၀၀)ခန္႔ ေပ်ာက္ဆံုးလ်က္ ရွိသည္ဟု သိရွိ ရသည္။ ေသဆံုးမႈ မွာ (၁၀၀၀) ခန္႔ထိ ရွိႏုိင္ေၾကာင္း ဂ်ပန္ မီဒီယာက ေျပာသည္။
          ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Naoto Kan သည္ အဆုိပါ ေဒသသုိ႔ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ မသြားေရာက္မီ၊ စေနေန႔ နံနက္ အေစာပုိင္းတြင္ အေရးေပၚ ကက္ဘိနက္ အစည္း အေဝး က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ ရွိသည္။
          ဂ်ပန္ စစ္တပ္ အေနျဖင့္ လည္း စစ္သားေပါင္း မ်ားစြာ၊ ေလယာဥ္ပ်ံ (၃၀၀)၊ သေဘၤာ အစီး (၄၀) ခန္႔ျဖင့္ ကယ္ဆယ္ ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။
          ငလ်င္ေၾကာင့္ ၁၀ မီတာ၊ ေပ (၃၀) ျမင့္ၿပီး (၇) မီတာ ရွည္ေသာ ဆူနာမီ လႈိင္းမ်ား ဂ်ပန္ ကမ္းေျခကုိ ႐ုိက္ ခတ္ေစသည္။
          အေမရိကန္ သမၼတ Barack Obama က ေျပာၾကားရာတြင္ အေမရိကန္ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာ တစ္စီးသည္ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနၿပီး၊ ေနာက္တစ္စီးမွာ လမ္းတြင္ သြားေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။
          ရြံ႕မ်ား ျပည့္ေနေသာ ေရမ်ားသည္ ကားမ်ားႏွင့္ အိမ္မ်ားကုိ ဆဲြယူသြားၿပီး၊ လူေန ရပ္ကြက္မ်ား၊ စပါး ခင္းမ်ားကို ပင္လယ္ ေရငံမ်ားက လႊမ္းမိုးသြားသည္။
          အဆုိးဝါးဆံုး ထိခုိက္ေသာ ေဒသမွာ Miyagi ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ၏ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ Sendai ျဖစ္ ၿပီး ရပ္ကြက္ တစ္ခုတည္း မွာပင္ လူေသ အေလာင္း ၃၀၀ ခန္႔ ေတြ႕ရသည္။
          ဂ်ပန္ မီးရထား ဌာနက ေျပာၾကားရာတြင္ အေရွ႕ေျမာက္ ကမ္းေျခ တစ္ေလွ်ာက္ ဆြဲေသာ ရထား ေလးစင္း၏ သဲလြန္စ မေတြ႕ေသးေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ လူတစ္ရာခန္႔ သယ္ေဆာင္ လာေသာ သေဘၤာ တစ္စီးမွာလည္း ေပ်ာက္ဆံုးလ်က္ ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။
          Miyagi ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမွ Kesenuma ကၽြန္း သံုးပံု တစ္ပံုမွာ ေရျမႇဳပ္သြားၿပီး က်န္အပုိင္းမ်ားတြင္ ညဥ္႔နက္သည္ အထိ မီးေလာင္လ်က္ ရွိသည္။
          Fukushima ကိုယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမွ Minamisoma ၿမိဳ႕တြင္ အိမ္ေျခ ၁၈၀၀ ခန္႔ ပ်က္စီး ခဲ့သည္။
          Fukushima ေဒသ အေရွ႕ေျမာက္ ေဒသတြင္ ဆည္က်ဳိး ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အိမ္မ်ား ေရထဲ ေမ်ာပါခဲ့ေၾကာင္း က်ဳိဒုိ သတင္း ဌာနက သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
          တခ်ိန္တည္းမွာပင္ Fukushima I ႏွင့္ II မွ ဓာတ္ေပါင္းဖုိ ငါးခုရွိ အေအးေပး စနစ္သည္ ငလ်င္ ေၾကာင့္ ရပ္ဆုိင္း သြားခဲ့ရာ ဂ်ပန္ အာဏာပုိင္မ်ားက အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာ ခဲ့ရသည္။
          ဓာတ္ေပါင္းဖုိမ်ားမွ ထုတ္လႊတ္ေသာ ေရေႏြးေငြ႕မ်ားတြင္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္မ်ား ယုိစိမ့္ ႏိုင္ေၾကာင္း သတိ ေပးခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါ စက္႐ုံ ႏွစ္ခု အနီးရွိ လူေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာ ေျပာင္းေရႊ႕လ်က္ ရွိေၾကာင္း  သိရသည္။
          ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံ တဝွမ္းတြင္ ၆.၀ Magnitude ေက်ာ္ရွိ ငလ်င္အေသး ငါးဆယ္ေက်ာ္ ဆက္တုိက္ လႈပ္ခဲ့သည္။
          “ကၽြန္ေတာ့္ ဘဝမွာ အႀကီးဆံုး ငလ်င္ပါပဲ။ ေသၿပီ လို႔ ပဲ ထင္လုိက္တာ” ဟု Hakodate ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ လာေရာက္ လည္ပတ္သူ အသက္ ၂၂ ႏွစ္ အရြယ္ ေက်ာင္းသား တစ္ဦး ျဖစ္သူ Sayaka Umezawa က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
          တုိက်ဳိ ၿမိဳ႕လယ္တြင္ ႐ုံးဝန္ထမ္း အေတာ္ မ်ားမ်ားသည္ ဓာတ္ေလွကား အလုပ္ မလုပ္ ႏုိင္သျဖင့္ ႐ုံးတြင္ပင္ ညအိပ္ၾကရသည္။
          ရထားမ်ား ရပ္သြားေသာေၾကာင့္ လူသန္းေပါင္း မ်ားစြာ ပိတ္မိ ေနခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ လမ္းေလွ်ာက္၍ အိမ္ျပန္ ၾကရသည္။
          တုိက်ဳိရွိ ဘဲြ႕ေပးသည့္ အခမ္းအနား တစ္ခုတြင္လည္း ေခါင္မုိး ၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ လူႏွစ္ဆယ္ခန္႔ ဒဏ္ရာ ရခဲ့သည္။
          တိုက်ိဳ ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ အနီးတဝိုက္တြင္ အိမ္ေပါင္း ေလးသန္းခန္႔ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္မႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ ခဲ့ရသည္။
          ပစိဖိတ္ အႏွံ႔အျပားတြင္ ဆူနာမီ လႈိင္းမ်ားသည္ ဂ်က္ေလယာဥ္ အျမန္ႏႈန္းျဖင့္ ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ေသာ္လည္း ဟာဝုိင္ယီႏွင့္ အေမရိကန္ အေနာက္ဖက္ ကမ္းေျခသုိ႔ မေရာက္မီ အားေပ်ာ့ သြားခဲ့သည္။
          ကယ္လီဖုိးနီးယား၊ အုိရီဂြန္ႏွင့္ ဝါရွင္တန္ရွိ ကမ္း႐ုိးတန္း တေလွ်ာက္ရွိ လူေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာကုိ ေျပာင္းေရႊ႕ ေစခဲ့သည္။
          အုိရီဂြန္ရွိ ဆိပ္ကမ္း တစ္ခုတြင္လည္း လႈိင္းမ်ားေၾကာင့္ ႀကီးႀကီး မားမား ထိခိုက္မႈ ရွိခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။
          ငလ်င္ၿပီးေနာက္ ဆူနာမီ သတိ ေပးခ်က္မ်ားကုိ ပစိဖိတ္ တစ္ေလွ်ာက္ ေျမာက္မွေတာင္ အေမရိက တစ္ေလွ်ာက္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး၊ ကမ္း႐ုိးတန္း တစ္ေလွ်ာက္ လူမ်ားကုိ ေရႊ႕ေျပာင္း ေစခဲ့သည္။
          သုိ႔ေသာ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဖိလစ္ပုိင္၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ တုိ႔တြင္ သတိ ေပးခ်က္ကုိ ႐ုတ္သိမ္း ခဲ့သည္။
--------------------------------------------------------------

တရုတ္ေထာင္ေခ်ာက္ အတြင္း သက္ဆင္းျခင္း မရွိဟု ထိုင္ဝမ္ေခါင္းေဆာင္ ျငင္းဆို

(AFP သတင္းမွ 8 March 2011 ရက္စြဲပါ “Taiwan’s leader denies falling into China trap” သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ထိုင္ဝမ္ သမၼတ မာရင္က်ိဳးက သူ႕အား ဘီဂ်င္း၏ ေထာင္ေခ်ာက္ အတြင္း သက္ဆင္း သြားခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္ကို ပယ္ခ် လိုက္ျပီး တရုတ္ ျပည္မၾကီးႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ပိုမို ေပါင္းစည္းေရး အျငင္း ပြားဖြယ္ မူဝါဒကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ ထားသည္ဟု ေျပာၾကား လိုက္သည္။

          ထိုင္ဝမ္က ရရွိမည့္ ကုန္သြယ္ေရး အက်ိဳး အျမတ္ မ်ားအတြက္ အျပန္ အလွန္ အားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး အေလ်ာ့ ေပးမႈကို ဘီဂ်င္းက အျမတ္ ထုတ္မည္ ျဖစ္၍ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရးကို မလႊဲ မေရွာင္သာ ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ ေနသည္ ဟူေသာ ထိုင္ဝမ္ အတိုက္အခံ ပါတီ၏ စြပ္စြဲခ်က္ မ်ားကို ျငင္းပယ္ေၾကာင္း သမၼတ မာရင္က်ိဳးက Financial Times ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

လာမည့္ ႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ အေရြးခံရန္ ေမွ်ာ္လင့္ ထားေသာ သမၼတ မာရင္က်ိဳးက “လံုးဝ မေပါင္းစည္းေရး၊ လြတ္လပ္ေရး မေၾကညာေရး၊ အင္အား အသံုးမျပဳေရး စေသာ လက္ရွိ လိပ္ခဲ တည္းလည္း အေန အထားကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ ထိန္းသိမ္း သြားမွာပါ” ဟု ေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း အဂၤါေန႔ သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

          ထိုင္ဝမ္ ကၽြန္းသည္ ျပည္မၾကီးသို႕ စီးပြားေရး အရ တံခါးဖြင့္ ဝင္ေရာက္မည့္ လမ္းေၾကာင္းတြင္ ေလးပံု တစ္ပံုမွ သံုးပံု တစ္ပံုခန္႔သာ ခရီးေပါက္ ေသးသည္။ သို႕ေသာ္ ႏိုင္ငံေရး ကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္သည့္ ဖိအားမ်ား မရွိပါဟု မာရင္က်ိဳးက ေျပာၾကားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“အေရးၾကီးဆံုး အခ်က္ ကေတာ့ ပဋိပကၡ ျဖစ္မယ့္ အလား အလာကို ေသးငယ္ ေလ်ာ့ပါးေအာင္ လုပ္ဖို႕ပါပဲ” ဟု ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ သမၼတ မာရင္က်ိဳးက ထိုင္ေပသည္ ယခင္ ခါးသီးေသာ ျပိဳင္ဖက္ ဘီဂ်င္းအေပၚ အလြန္ အကၽြံ မွီခိုရသည့္ အေန အထားသို႕ ေရာက္လာ ေတာ့မည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ကို ျငင္းဆို လိုက္သည္။

သမၼတ မာရင္က်ိဳးသည္ ဘီဂ်င္းႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးေရး မူဝါဒျဖင့္ ၂၀၀၈ ေမလတြင္ အာဏာ ရလာခဲ့ျပီး ေနာက္ပို္င္း ၎၏ အစိုးရက ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း က႑ကို ျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ သေဘာ တူညီခ်က္ တစ္ဒါဇင္ေက်ာ္ကို တရုတ္ ျပည္မၾကီးႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
--------------------------------------------------------

ျမန္မာမွ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္သူမ်ား တရုတ္အတြက္ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္လာ

(China Daily မွ 10 March 2011 ရက္စြဲပါ “ Poppy farmers in Burma a growing problem in China” သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

          အိမ္နီးခ်င္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွ တရားမဝင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈသည္ လြန္ခဲ့သည့္၃ႏွစ္အတြင္း ၂ဆ ပြားလာခဲ့ျပီး တရုတ္ နယ္စပ္ ေဒသကို ကာကြယ္ ေနသူမ်ား အတြက္ ၾကီးမားေသာ ျပႆနာ တစ္ရပ္ ျဖစ္လာသည္ဟု တရုတ္ အေနာက္ ေတာင္ပိုင္း ယူနန္ျပည္နယ္မွ ရဲအရာရွိၾကီး တစ္ဦးက ေျပာၾကား လိုက္သည္။

          ယူနန္ ျပည္နယ္ ျပည္သူ႕ လံုျခဳေရး ဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႈး မင္ဆုတိုင္က China Daily ႏွင့္ သီးသန္႕ အင္တာဗ်ဴး တစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားရာ၌ အဆိုပါ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္သူ မ်ားသည္ ၎တို႔၏ မူးယစ္ ေဆးဝါး အမ်ားစုကို နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္ ခိုးထုတ္ရန္ ႀကိဳးစား ေနၾကေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွ တရုတ္ ႏိုင္ငံ တြင္းသို႔ တရား မဝင္ တင္သြင္း ေနေသာ ဓာတ္ခြဲခန္း ထုတ္ မူးယစ္ ေဆးျပား မ်ား၏ ပမာဏက ဟီးရိုးအင္းႏွင့္ ဘိန္း ကဲ့သို႔ေသာ သမားရိုးက် မူးယစ္ ေဆးမ်ား၏ ပမာဏထက္ ေက်ာ္လြန္ သြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆို ခဲ့သည္။

ယခု အပတ္ က်င္းပေသာ အမ်ိဳးသား ျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ မ်က္ႏွာ စံုညီ အစည္း အေဝး၏ အဝန္း အဝိုင္းတြင္ China Daily ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး ျပဳလုပ္ ခဲ့သည့္ မင္ဆုတိုင္က “ျမန္မာ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဘိန္း စိုက္ပ်ိဳး ဧကဟာ ႏွစ္ေသာင္း ေျခာက္ေထာင္ ရွစ္ရာ ဟတ္တာေလာက္ ရွိေနပါၿပီ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ အေန အထားကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အတြက္ ၿဂိဳလ္တု ေထာက္လွမ္းေရး နည္းပညာျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ ျပည္ ေျမာက္ပိုင္းကို ကြင္းဆင္း သုေတသန ျပဳျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ စလံုးက ကာလ ရွည္ၾကာ ႀကိဳးပမ္း ရာမွ ရရွိေသာ သတင္း အခ်က္ အလက္ မ်ားကို အေျခခံကာ ယခု ကဲ့သုိ႔ ခန္႔မွန္း ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ဘိန္းစိုက္ ပ်ိဳးမႈ လတ္တေလာ ႀကီးထြား လာသည္ဟု ဆိုေသာ္ျငားလည္း ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ မ်ားက ဘိန္းစိုက္ ဧက ၂၀၁၀၀၀ ဟတ္တာႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ၁၃၄၀၀ ဟတ္တာသို႔ က်ဆင္း သြားသည္ကို ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးတြဲ ေလ့လာေရး စီမံခ်က္ အဖြဲ႕က ေတြ႕ရွိ ခဲ့သည္ဟု လည္း မင္ဆုတုိင္က ေထာက္ျပသည္။

ယူနန္ ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာ၊ လာအို၊ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္ ၄၀၆၁ ကီလိုမီတာခန္႔ နယ္စပ္ခ်င္း ထိစပ္ ေနသည္။ အဆိုပါ ƞ