Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (2)
Document INTERNATIONAL MEDIA (2)

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (2)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား (၂)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဗဟိုျပဳေရး တ႐ုတ္တို႔၏ တန္ျပန္ႀကိဳးစားမႈ

(18 March 2013 ရက္စဲြပါ Asia Times Online မွ David 1 Steinberg ေရးသားေသာ China counter-pivots on Myanmar ကိုဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈႀကီးထြားလာမည္ကို ၿဗိတိန္စိုးရိမ္

(UPI မွ 22 Mar 2013 ရက္စဲြပါ “Concerns grow over Myanmar violence”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)


ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဗဟိုျပဳေရး တ႐ုတ္တို႔၏ တန္ျပန္ႀကိဳးစားမႈ

(18 March 2013 ရက္စဲြပါ Asia Times Online မွ David 1 Steinberg ေရးသားေသာ China counter-pivots on Myanmar ကိုဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

တိတ္ဆိတ္ေနၿပီး ကႀကိဳးေျပာင္းသြားေသာ ကပဲြတစ္ခုျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ Waltz ကကြက္မဟုတ္ပဲ စည္းခ်က္ညီညီသင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ရွိၿပီး အေပၚတြင္ေတြ႕ႏိုင္ၿပီး အထိတ္တလန္႔လည္း မျဖစ္ေစခဲ့ပါ။ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔သည္ ပါဝင္ကျပသူမ်ားျဖစ္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံက အခမ္းအနားမွဴးသဖြယ္ ေနရာကရွိေနပါသည္။ မ်က္ႏွာစာတြင္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ရွိေသာ အဓိပၸါယ္မ်ားကို ထင္ရွားစြာေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ တီးလံုးမွာ ဘယ္ေသာအခါႏွင့္ မည္သို႔ရပ္သြားမည္ဆိုသည္မွာ မရွင္းလင္းေပ။

အေမရိကန္သည္ အာရွကိုဗဟိုျပဳရာ အထူးသျဖင့္အေရွ႕ေတာင္အာရွကို ဗပာုိျပဳမႈမွာ ပို၍ထင္ရွားလာပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေလးေပးမႈမရွိခဲ့ရာမွ ျပန္လည္အာ႐ံုျပဳလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါမူဝါဒတြင္ ေအာက္ပါ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ရွိပါသည္။ ေဒသတြင္းေရတပ္စြမ္းေဆာင္ရည္ ပိုမိုျမႇင့္တင္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်တြင္ မရိန္းေသာင္းဂဏန္း ထားရွိျခင္းလည္းပါဝင္ပါသည္။ အာဆီယံအဖြဲ႕၊ မဟာမိတ္မ်ားျဖစ္ေသာ ထိုင္းႏွင့္ဖိလစ္ပို္င္အျပင္ စကၤာပူတို႔ႏွင့္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ ပါဝင္ပတ္သက္မႈမ်ားတိုး၍ ျပဳလုပ္လာျခင္းႏွင့္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ တ႐ုတ္၏နယ္ေျမ ေတာင္းဆိုမႈအေပၚ အစိုးရိမ္ပိုလာျခင္းမ်ားပါ ဝင္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ဤညီမွ်ျခင္းတြင္တ႐ုတ္သည္ အေမရိကန္က ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ မူဝါဒ ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ သံသယရွိေနပါသည္။ တ႐ုတ္၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားတြင္လည္း သက္ေသျပရန္ အခ်က္မ်ားရွိပါသည္။ ၎က ယခုအႀကိမ္သည္ အေမရိကန္တို႔၏ ဒုတိယေျမာက္တ႐ုတ္အား ထိန္းခ်ဳပ္ေရး မူဝါဒဟုဆိုလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပထမအႀကိမ္ မူဝါဒမွာ စစ္ေအးကာလအတြင္းျဖစ္ၿပီး၊ ယခုအႀကိမ္မူဝါဒမွာ စစ္ေအးကာလအတြင္းကျဖစ္ၿပီး ယခုဒုတိယအႀကိမ္မွာ ပို၍ အားခ်င္းဆန္(Urgent)သည့္ သေဘာရွိပါသည္။ တ႐ုတ္သည္ စစ္ေအးကာလအတြင္းက ျပည္တြင္းအပ်က္ အင္အားစုမ်ား ျဖစ္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရး၏ ႐ိုက္ခတ္မႈကိုခံခဲ့ရပါသည္။ ၎သည္ ေမာ္စီတုန္းအေတြးအေခၚမ်ားကို ျပန္လည္ရွိ တ႐ုတ္သံ႐ံုးမ်ားမွတဆင့္ ပ်ံႏွံေစရန္ ရည္႐ြယ္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၎သည္ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးအရ မ႐ိုးသားေသာနည္းျဖင့္ ဝါဒျဖန္႔ျခင္းသာျဖစ္ၿပီး၊ ျပင္ပတြင္ အမွန္တရားတစ္ခုမဟုတ္ခဲ့ေပ။

ယခုအခါ ကမာၻႀကီးက သက္ေသျပခဲ့သကဲ့သို႔ တ႐ုတ္၏ ႏိုးထလာမႈေၾကာင့္ ၎အားထိန္းခ်ဳပ္ရန္လိုသည္ဟု ခံယူ ခ်က္သည္ တ႐ုတ္က၎၏ ေနာက္ဖက္႐ိုးရာအတိုင္း ၾသဇာလႊမ္းမိုးခဲ့သည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွသို႔ ႐ိုက္ခတ္လာပါသည္။ တ႐ုတ္၏ အစြန္အဖ်ားရွိႏိုင္ငံမ်ားမွာ ရွင္ဘုရင္မ်ားသည္ Beijing သို႔လက္ေဆာင္ ပ႑ာမ်ားေပးရတက္ပါသည္။ ၿဗိတိသွ်က ၁၈၉၇ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအားကိုလိုနီျပဳၿပီး အခ်ိန္တြင္ပင္ ထိုသို႔လက္ေဆာင္ပို႔လႊတ္ရန္ သေဘာတူခဲ့ပါေသးသည္။ ျမန္မာ လူမ်ိဳးမ်ားအား ေစလႊတ္ရန္ သေဘာတူေသာ္လည္း ေစလႊတ္ခဲ့ျခင္းေတာ့မရွိေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္အစိုးရအၿပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အစိုးရသစ္တက္လာၿပီး အေမရိကန္အတြက္တံခါးမ်ား ပြင့္လာမႈကို တ႐ုတ္တို႔က ၎တို႔၏ အေရးပါေသာအမ်ိဳးသားေရး အက်ိဳးစီးပြားေရးအတြက္ အခက္အခဲမ်ား ရွိလာႏိုင္သည္ဟု ႐ႈျမင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကလည္း အေရးပါေသာက႑မွ လႈပ္ရွားေနပါသည္။

တ႐ုတ္သည္ ေရနံႏွင့္ဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း ႏွစ္ခုရွိေနျခင္း၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား ရွိေနျခင္း၊ သတၱဳတြင္းႏွင့္ သယံဇာတထုတ္ယူမႈ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားရွိေနျခင္း၊ ကုန္းတြင္းပိတ္ယူနန္ျပည္နယ္အတြက္ အဓိကေစ်းကြက္ျဖစ္ေနျခင္း၊ တ႐ုတ္မွလူမ်ား မွတ္တမ္းမထားႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဝင္ေရာက္ေနမႈ စသည္တို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္က ေျမာက္ကိုရီးယားအေပၚ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ယွဥ္၍ ေျပာၾကားမႈမ်ား တျဖည္းျဖည္းက်ယ္ေလာင္လာသည့္တိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရးႀကီးမႈမွာ အထင္အရွား ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေမလ တ႐ုတ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ သမတၱဦးသိန္းစိန္ထံ သြားေရာက္အၿပီးတြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာတို႔သည္ “အလံုးစံုပါဝင္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ပါတနာရွစ္” သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ရာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္တို႔က လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည္ဟု ႐ႈျမင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ဦးသိန္းစိန္သည္ တ႐ုတ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ကမာၻ တစ္လႊာ မွ အဆင္ျမင့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား တစ္သုတ္ၿပီးတစ္သုတ္သြားခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးသမၼတ Barack Obama သည္ ၂၀၁၂ ႏိုဝင္ဘာလက သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ တ႐ုတ္က၎၏ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေနရာသည္ တျဖည္းျဖည္းတိုက္စားခံလာရၿပီဟု ယံုၾကည္လာပါသည္။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီပိုင္ အဂၤလိပ္သတင္းစာ Global Time က ကလင္တန္၏ ခရီးစဥ္အား “ျမန္မာႏိုင္ငံမွ(တ႐ုတ္)တံတိုင္း အားနည္းေအာင္လုပ္သည္”ဟု႐ႈျမင္ပါသည္။ Beijing ၏ပံုမွန္တုန္႔ျပန္မႈမွာ ပို၍သံတမန္ဆန္စြာ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ႏွင့္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းရွိေနပါသည္။

George W.Bush လက္ထက္မၿပီးဆံုးမီကတည္းက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အေမရိကန္၏ အေရးယူမႈမ်ားသည္ ရည္မွန္းခ်က္ မေအာင္ျမင္ဆိုသည္ကို အမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ Obama အစိုးရအတြင္း အေရးပါေသာ ပေလယာမ်ား ဝင္ေရာက္မလာမီကပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပို၍အေပါင္းလကၡာဏာေဆာင္ေသာ ဆက္ဆံေရးအတြက္ လိမ္မာ ပါးနပ္ေသာ အခ်က္ျပမႈမ်ားရွိခဲ့ျခင္းအတြက္ Obama အစိုးရက တုန္႔ျပန္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ထင္ရွားေသာ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားက အေမရိကန္တြင္ အစိုးရေျပာင္းသြားၿပီး Obama ၏ လက္ေတြ႕က်ေသာ ဆက္ဆံေရးအတြက္ အေမရိကန္မူဝါဒေျပာင္းသြားျခင္းသည္ အဆိ္ုပါေဒသတြင္ တ႐ုတ္၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို တန္ျပန္ရန္ ဒီဇိုင္းဆဲြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ႐ႈျမင္ခဲ့ၾကပါသည္။

သို႔ေသာ္ ၎မွ အတိတ္ကျဖစ္ခဲ့ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ၾကည့္၍ အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူျခင္း မျဖစ္တန္ရာေပ။ တ႐ုတ္၏ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားမွာ အေမရိကန္ၾကည့္ေသာ ႐ႈေထာင့္မွၾကည့္၍ အမွန္တရားကို သံုးသပ္ျခင္း ျဖစ္တန္ရာသည္။ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္၏ အေရးႀကီးေသာ အေ႐ြ႕မ်ား၏ ျမင္သာထင္သာမႈ ရွိမႈမ်ားကို ပါ ေပါင္းစပ္ၾကည့္႐ႈျခင္းျဖစ္ပါမည္။

ျပည္ပမွေလ့လာသူ တစ္ဦးအေနျဖင့္ေျပာရလွ်င္ ေဘဂ်င္းသည္ အေမရိကန္ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တည္ရွိေနမႈအေပၚ စိတ္ပူပန္မႈ ျမင့္တက္လာမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တုန္႔ျပန္၍သ႐ုပ္ေဖာ္ျပေနသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ အေမရိကန္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရကတည္းက ယခုအေကာင္းဆံုးျဖစ္ေနပါသည္။ တ႐ုတ္၏သမိုင္းတြင္ ပထမဆံံုး အေနျဖင့္ အၿငိမ္းစားသံတမန္၊ ဒုတိယႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေပာာင္း Wang Yingfan အား မတ္လအေစာပိုုင္းက အာရွေရးရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ရာ ၎ကျမန္မာႏွင့္ဆက္ဆံေရးကို အေလးေပးေဆာင္ရြက္မည္ပာု ေျပာခဲ့ပါသည္။

၎ေနာက္ မတ္လ(၁၃)ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္သံအမတ္အသစ္အျဖစ္ Yang Houlan ကိုခန္႔အပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေၾကညာ ခဲ့သည္။ ၎သည္ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ အျခားအဓိက တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ အေတြ႕အၾကံဳရွိၿပီး ေလးစားသူမ်ား မ်ားျပားပါသည္။ ယခင္တ႐ုတ္သံအမတ္ Li Junhua လက္ထက္တြင္ တ႐ုတ္၏ၾသဇာ လႊမ္းမိုးမႈတြင္ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ အျပစ္တင္ၿပီး ေျပာင္လဲခဲ့ပာန္ရွိပါသည္။ ကံမေကာင္းစြာ တိက်ေရရာမႈမရွိေသာ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ဖယ္ရွားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တ႐ုတ္တို႔အတိတ္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ကိုင္လာမႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာလူထုၾကားတြင္ မေက်နပ္မႈမ်ား မိႈလိုေပါက္လာၿပီး၊ တ႐ုတ္၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို ဆန္႔က်င္လာပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားေရးပတ္ဝန္းက်င္ ျမင့္မားစြာ ေျပာင္းလဲလာမႈကို Beijing အေနျဖင့္ေမွ်ာ္လင့္ထားသင့္ပါသည္။

တ႐ုတ္သည္ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဆက္လက္ဗပာုိျပဳေနဆဲေလာ။ ဤသည္ကိုၾကည့္၍ ဒီမိုကေရစီအနည္းငယ္ ေျပာင္းလဲ လာမႈရွိၿပီး သက္ေရာက္မႈမ်ားစြာ ရွိႏိုင္ပါသည္။ တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေရးပါေသာ က႑မွာရွိေနေရးအတြက္ ျပည္လည္ တည္ေဆာက္ေနရျခင္း(သို႔) ျပန္လည္အားယူ လုပ္ေဆာင္ေနရျခင္းပာုဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ေသာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ယံုၾကည္ရမႈမ်ားကို နက္႐ိႈင္းေအာင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရင္း ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

ယခုမူ လားရာတြင္ အေမရိကန္သို႔ ဦးတည္ေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဝါရွင္တန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သတိႏွင့္ လုပ္ေဆာင္သင့္ၿပီး လိမ္မာပါးနပ္စြာရွိသင့္ပါသည္။ ပို၍ ထဲထဲဝင္ဝင္ရွိၿပီး၊ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈခ်ဲ႕ထြင္ပါက တုန္႔ျပန္မႈတစ္ခုရႏိုင္ၿပီး ပို၍အလယ္အလတ္က်ေသာ ရပ္တည္မႈကိုသာဦးတည္သင့္ပါသည္။

တ႐ုတ္၏ အရိပ္မိုးမႈေအာက္တြင္ ေမြးဖြားလာၿပီး စစ္ေအးကာလအတြင္း အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္ကို ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္လာရာ၊ ယခုအေရွ႕အေနာက္ႏွင့္ ရႏိုင္သမွ်ေနရာမွ အကူအညီမ်ားရယူရန္ ရည္ရြယ္ေနပါသည္။ သို႔မပာုတ္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း ယခင္ကေကာင္းစြာ အလုပ္ခဲ့သည့္ မူဝါဒေပာာင္းသို႔ ျပန္သြားႏိုင္ပါသည္။ ၎၏ကိုယ္ပိုင္ ရပ္တည္ေရးကို ပ်က္စီးေစမည့္ ျပင္ပအက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ပို၍ေခတ္မီေသာ အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္ကို ျပပါဆိုလွ်င္ ျမန္မာ သြားေနေသာ လမ္းေၾကာင္းကို ျပလွ်င္ရေကာင္းႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားအဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ တ႐ုတ္၏ သင္ခန္းစာကို အထူးအေလးေပးၾကည့္႐ႈသင့္ပါသည္။

               


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈႀကီးထြားလာမည္ကို ၿဗိတိန္စိုးရိမ္

(UPI မွ 22 Mar 2013 ရက္စဲြပါ “Concerns grow over Myanmar violence”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္လိုမႈမ်ား အဆံုးသတ္ၾကရန္ သက္ဆိုင္ရာ က အုပ္စုအားလံုးကို ၿဗိတိသွ်အစိုးရကတိုက္တြန္းေၾကာင္း ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံျခားေရး႐ံုးဝန္ႀကီး အလစ္စတယ္ဘတ္ က ေျပာၾကား လိုက္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အလယ္ပိုင္း မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္ ဗုဒၵဘာသာႏွင့္ မြတ္ဆလင္မ်ားအၾကား ေသြးစြန္းေသာ အဓိက႐ုဏ္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ ေသာၾကာေန႔က ျမန္မာအစိုးရက အေရးအေပၚအေျခအေန ေၾကညာလိုက္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡႀကီးထြားလာျခင္းအေပၚ ၿဗိတိန္က အထူးစိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း အလစ္စတယ္ ဘတ္က ေျပာၾကားသည္။

အလစ္စတယ္ဘတ္က ေၾကညာခ်က္တြင္ “အၾကမ္းဖက္မႈကို ခ်င္ျခင္းအဆံုးသတ္ၾကရန္ သက္ဆိုင္ရာအုပ္စု အားလံုးကို တိုက္တြန္းေၾကာင္း၊ အရပ္သားမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ အားလံုးလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ျဖစ္ရပ္ေနာက္ကြယ္မွ ရန္လိုမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ကုိယ္ရာတြင္ လူထုအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ရန္ အစိုးရကိုတိုက္တြန္းေၾကာင္း”ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမႈ ဂုဏ္သတင္းကို ျပည္တြင္းေရးပဋိပကၡမ်ားက ေလာင္းရိပ္မုိး ထားပါသည္။ မႏွစ္ကလည္း ႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဒသခံရခိုင္ႏွင့္ ႐ိုပာင္ဂ်ာမ်ားအၾကား အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡမ်ား ဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

လတ္တေလာ မိတၳီလာၿမိဳ႕မွ အဓိက႐ုဏ္းတြင္ လူ ၂၀ ခန္႔ေသဆံုးခဲ့ၿပီး အနည္းဆံုး လူ ၂၀၀၀ ခန္႔ ေနအိမ္မ်ားစြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးၾကသည္ပာု သိရွိရသည္။ လတ္တေလာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ စစ္ေသြးၾကြသံဃာမ်ား ပါဝင္ ပတ္သက္ေနသည္ပာု ေဒသခံမ်ားကေျပာၾကားသည္။

မိတၳီလာမဲဆႏၵနယ္မွ NLD အမတ္ဦးဝင္းထိန္က အခင္းျဖစ္ရပ္ကိုကိုင္တြယ္ရန္ ေစလႊတ္ထားေသာ အဓိက႐ုဏ္း ႏွိမ္နင္းေရးရဲမ်ားမွာ အေတြ႕အၾကံဳရွိသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပဋိပကၡကို မည္သို႔ကိုင္တြယ္မည္ဆိုသည္ကိုမူ မိမိမသိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document INTERNATIONAL MEDIA (1)

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား

  1. ပံုႏွိပ္ဥပေဒအား  ျမန္မာ ေရႊ႕ဆိုင္း

(Bangkok Post သတင္းစာမွ 18 March 2013 ရက္စြဲပါ Myanmar defer press law ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. ျမန္မာဘင္ဘာဒင္ဟုဆိုသူ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဝီရသူ ျမန္မာႏိုင္ငံမွျပင္းထန္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားေနာက္ကြယ္တြင္ ရွိသေလာ

(22 March 2013 ရက္စြဲပါ International Business Times မွ Gianluca Mezzofiore ေရးသားေသာ Burmese Bin Laden: Is Buddhist monk Wirathu behind violence in Myanmar သတင္းကို ဘာသာျပန္ ဆိုပါသည္)

  1. ထိုင္းနယ္စပ္ ဒုကၡသည္စခန္းမီးေလာင္ရာတြင္ ျမန္မာဒုကၡသည္  ၃၀ ေက်ာ္ေသဆံုး

(Global Post မွ 22 March 2013 ရက္စြဲပါ “Camp fire in Thailand Kills more than 30 refugees from Myanmar”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)


ပံုႏွိပ္ဥပေဒအား  ျမန္မာ ေရႊ႕ဆိုင္း

(Bangkok Post သတင္းစာမွ 18 March 2013 ရက္စြဲပါ Myanmar defer press law ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

လြတ္လပ္ေသာ ေခတ္သစ္တစ္ခုသို႔ ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္စ ျမန္မာသတင္း မီဒီယာသမားမ်ားသည္ ေခတ္ေဟာင္းမွ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈမ်ား ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေသာ မီဒီယာဥပေဒတစ္ရပ္ကို အစိုးရကျပ႒ာန္းရန္ စီစဥ္ လာေသာေၾကာင့္ ၀ိုင္းဝန္းကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ ယခင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္သာဆိုလွ်င္ မည္သို႔မွ်ေပၚေပါက္လာႏိုင္ဖြယ္ မရွိေသာ ၀ိုင္း၀န္းကန္႔ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႕သည္ ထိုဥပေဒကို မျပ႒ာန္းႏိုင္ေသးဘဲ ဆိုင္းငံ့ထားလိုက္ ရသည္။

မီဒီယာေလာကသားမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမျပဳဘဲ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ပံုႏွိပ္သူမ်ား အေပၚ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ျခယ္သည့္ အဆိုပါဥပေဒၾကမ္းသည္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ မီဒီယာသမားမ်ား၏ ၀ိုင္း၀န္းကန္႔ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ယခုအပါတ္အတြင္းမွာပင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ရသည္။ ယခုအခါတြင္ ဇြန္လအထိ မည္သည့္အေျပာင္းအလဲမွ် ရွိဦးမည္မဟုတ္ဘဲ အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ မီဒီယာေလာကသားမ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျပီးမွသာ ထိုဥပေဒကိုအတည္ျပဳရန္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ အဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ေစေသာ စာေပမ်ားကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ႏိုင္ျခင္း မရွိေစရန္ စည္းမ်ဥ္းအသစ္မ်ား လိုအပ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးကလည္း ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး စေနေန႔တြင္ မီဒီယာေလာကသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး သြားမည္ဟု ေျပာၾကားထားျပီး ျဖစ္သည္။ "ဥပေဒၾကမ္းကို မီဒီယာေလာကသားေတြက လံုး၀လက္မခံဘူးဆိုတာ ေနာက္ဆံုးမွာ ၀န္ၾကီးနားလည္ သြားျပီလို႔ ကြ်န္ေတာ္ ထင္ပါတယ္။စေနေန႔မွာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျပီးရင္ ဘယ္လိုရလဒ္မ်ိဳး ထြက္လာမယ္ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔မသိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္ကအျမင္ကို ၀န္ၾကီးက နားေထာင္ေပးမယ္ ဆိုေတာ့ ၀မ္းသာမိပါတယ္။"ဟု ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ျပီး လက္ရွိတြင္ က်န္းမာေရးမဂၢဇင္းတစ္ေစာင္၏ အယ္ဒီတာတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးေဇာ္သက္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။ ဥပေဒသစ္သည္ ၁၉၆၄ ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုးအၾကိမ္ ထုတ္ေ၀ခြင့္ရမည့္ ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ားအတြက္ ျခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပုဂၢလိက အပတ္စဥ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္မ်ားကို ခြင့္ျပဳထားျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ပုဂၢလိကေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာမ်ားကိုမူ ဧျပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ထုတ္ေ၀ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ား ထုတ္ေ၀ခြင့္ရျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပံုႏွိမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲအတြက္ အေရးပါေသာေျခလွမ္းတစ္ခု ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ပံုႏွိပ္ဥပေဒၾကမ္းကို ယခုတစ္ပါတ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြး)