Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၂၈.၄.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. အမ်ိဳးသားေရး အလဲြသံုးမႈ၏ ဓားစာခံမ်ား

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

အမ်ိဳးသားေရး အလဲြသံုးမႈ၏ ဓားစာခံမ်ား

ေအာင္ေမာင္း

အမ်ိဳးသားေရး၊ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးတို႔မွာ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းအသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခု ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္ရန္ မ႐ွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။ ေနာက္လိုက္မ်ား ညီညြတ္မွသာ ဦးေဆာင္သူမ်ားက ေကာင္းမြန္စြာဦးေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါက ေနာက္လိုက္အခ်င္းခ်င္း တိုက္ခိုက္ေန၍ ထိုလူ႔အဖဲြ႕ အစည္းမွာ အေ႐ွ႕မေရာက္ေတာ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရအေတာ္မ်ားမ်ားက မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးတို႔ကို ေဇာင္းေပးေျပာဆိုရင္းျဖင့္ မိမိ ျပည္သူေတြကို ညီညြတ္ေစရျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားေရး၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္တို႔ကို  ေကာင္းမြန္သည့္ဘက္တြင္ အသံုးခ်ႏိုင္သလို တလဲြဆံပင္ေကာင္း အသံုးခ်မိလွ်င္မူ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားက အထိအခိုက္ႀကီးမားၿပီး ဆံုး႐ံႈးပ်က္စီးဖြယ္ အေျခအေနမ်ားစြာ ႐ွိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ႏိုင္ငံ ေရးသမားတို႔သည္  အမ်ိဳးသားေရးကို အာဏာရေရးအတြက္၊ အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္ခ်က္႐ွိ႐ွိ အသံုးခ်ေနၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ယေန႔ အေ႐ွ႕ အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အစၥလာမ္မစ္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ လႊမ္းမိုးလာျခင္းမွာ ထိုျပႆနာပင္ျဖစ္သည္။ အေ႐ွ႕ အလယ္ပိုင္းတြင္ ဒီမိုကေရစီ႐ွိသည္ဟု ဆုိုႏိုင္ေသာ အာဏာ႐ွင္တို႔က တိုင္းျပည္၏အာဏာကို ၿမဲၿမံစြာ ဆုပ္ကိုင္သည္။ ထိုအခါတြင္ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မ်ားက အေမရိ ကန္ႏွင့္ေပါင္းစားေနေသာ အာဏာ႐ွင္အစိုးရမ်ားကို ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ ပစၥည္းမဲ့ေဒါသမ်ားကို အစၥလာမ္မစ္လႈပ္႐ွားမႈ အသြင္ေျပာင္းကာ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္မ်ားကို ျပည္သူေတြေထာက္ခံလာေစရန္ စည္း႐ံုးႏိုင္ခဲ့သည္။ ယေန႔ အေ႐ွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ မြတ္စလင္ညီေနာင္မ်ားပါတီကဲ့သို႔ေသာ ဘာသာ ေရးအေျခခံပါတီေတြ အားေကာင္းလာသည္။ စတင္တည္းက ဒီမိုကေရစီစနစ္၊ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို ပီျပင္စြာက်င့္သံုးႏိုင္ခဲ့ပါက ႏိုင္ငံေရးေျပလည္၍ စီးပြားေရး ေကာင္းၾကေသာ ျပည္သူေတြမွာ ပညာေကာင္းေကာင္း သင္ၾကားႏိုင္မည္၊ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ အစၥလာမ္မစ္ဝါဒီေတြမွာ အားကိုးေလာက္စရာ မဟုတ္ေသာ၊ မိမိတို႔ကို အာဏာ႐ွင္အစိုးရထက္ပင္ အႏ ၱရာယ္ေပးႏိုင္ေသာအရာမ်ားအျဖစ္ ျမင္ႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။  ယေန႔ အေ႐ွ႕အလယ္အပိုင္းက ျပည္သူေတြမွာ ဒီမိုကေရစီအေရး ေၾကြးေၾကာ္ေသာ အာဏာ႐ွင္မ်ားႏွင့္ အာဏာရေရးအတြက္ ဘာသာေရးကို ခုတံုးလုပ္၍ တိုင္းျပည္အာဏာကို ရယူရန္ ႀကိဳးစားေသာ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္တို႔အၾကား ေျမဇာပင္ျဖစ္ရၿပီး အေ႐ွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ ႀကီးမားေသာ ယဥ္ေက်းမႈႀကီးမ်ားထြန္းကားခဲ့ေသာ အာရပ္လူငယ္ေတြမွာ အၾကမ္းဖက္ဝါဒတြင္ သံသရာလည္ေနၾကရၿပီး  ေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးႏွင့္ ဂလိုဘယ္ေခတ္၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြကို ခံစားသင့္ပါလ်က္ မခံစားႏိုင္ ၾကရသည့္ဘဝမ်ားတြင္ သံသရာလည္ေနၾကရသည္။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္ေသာ အာဏာ႐ွင္ႏွင့္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ကို ပိတ္ပင္ေသာ အၾကမ္းဖက္ မ်ား၏ ၾကားက အေ႐ွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသေန လူငယ္မ်ား၏ အနာဂတ္မဲ့ဘဝမ်ား၊ ဓားစာခံျဖစ္ေနရသည့္ဘဝမ်ားပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

ျမန္မာလူငယ္မ်ားဘဝမ်ားမွာ အာရပ္လူငယ္ေတြေလာက္ ဆိုးဝါးျခင္းမ႐ွိသည့္တိုင္ ႏိုင္ငံေရးအရ မွားယြင္းမႈႏွင့္ ပညာေရးအရ မွားယြင္းမႈမ်ားက လူငယ္မ်ား၏ဘဝမ်ားကို လမ္းေပ်ာက္ေနေစခဲ့သည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးအရ ခဲြျခားမႈမ်ားမွာ ျပ႒ာန္းမထားေသာ ဥပေဒမ်ား အေနျဖင့္ ႐ွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာလူငယ္ေတြမွာ မွားယြင္းေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပညာေရးစနစ္မ်ားေၾကာင့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား၊ အိပ္မက္မ်ား၊ ဖန္တီးကြန္႔ျမဴးႏိုင္သည့္ စိတ္ကူးဥာဏ္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးၿပီး အနာဂတ္မေသခ်ာေတာ့ေသာဘဝမ်ားတြင္ သံသရာလည္ေနရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာ ျခားမ်ား အစိုးရအလုပ္တြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို တားျမစ္ထားျခင္း မ႐ွိေသာ္ျငားလည္း ျပ႒ာန္းမထားသည့္ဥပေဒမ်ားက ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္သူ မ်ားကို ရာထူးႀကီးႀကီးမားမားမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမ႐ွိေစရန္  ပိတ္ပင္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အထူးသျဖင့္ ၈၈ အေရးအခင္း ၿပီးသည့္ေနာက္ ပိုင္းတြင္ ထိုမူဝါဒ ပိုမိုခိုင္မာလာသည္။ စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ ရာထူးအႀကီးဆံုးဟူ၍ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအဘယ္ တစ္ဦးသာ ႐ွိခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံတို႔၏ တိုက္ပဲြျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအေနျဖင့္ လ်င္သူစားစတမ္းဟု ဆိုႏိုင္ ေသာ္လည္း အျပစ္မ႐ွိသူျပည္သူမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရး၏သားေကာင္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာကို ကာကြယ္ေနသည္ဟူသည့္ အျမင္ကို ေပးႏိုင္ ရန္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအေနျဖင့္ ဘုရားတည္ျခင္း၊ ဘုရားထီးတင္ျခင္းမ်ားကို အထူးတလည္ျပဳလုပ္စခဲ့သည္။ လူမ်ိဳးဘာသာေရးကို အေၾကာင္းျပ၍ လူထုကို လႈံ႕ေဆာ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္ ဓားစာခံျဖစ္ရသူမွာ ျပည္သူမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ ျပည္တြင္းစစ္မီးမ်ား၏ အဓိကအခ်က္မွာလည္း ထိုအခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔သည္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံျဖစ္သည္ဟူေသာ အေတြး မ်ိဳး မရႏိုင္ေသးျခင္းမွာ အထက္ပါ မွားယြင္းေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယႏြယ္ဖြား အမ်ားအျပား႐ွိၿပီး ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ အမ်ားစုျဖစ္ေသာ တုိင္းရင္းသား အေျမာက္အမ်ား႐ွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထိုျပႆနာမွာ အေရးတႀကီးသတိထားရမည့္ကိစၥ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ မြတ္စလင္မ္ဆန္႔က်င္ေရးတို႔အတြက္ လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားကို ယေန႔အခါတြင္ ခပ္စိပ္စိပ္ေတြ႕လာရၿပီ ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား ဗမာဆန္႔က်င္ေရးစိတ္ဓာတ္႐ွိသည့္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ားလည္း ႐ွိေနျပန္သည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသားေရးအေျခခံသည့္ လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား၏ေနာက္ကြယ္တြင္ အေၾကာင္းတရားမ်ားစြာ႐ွိႏိုင္ၿပီး ထိုအေၾကာင္းတရားမ်ားစြာတို႔သည္ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား၏ အားၿပိဳင္မႈဆိုပါက ျပည္သူတို႔၏ဘဝမ်ားမွာ ကြ်ဲႏွစ္ေကာင္ခတ္သည့္ၾကားက ေျမဇာပင္ဘဝပင္ ႐ွိေပလိမ့္မည္။ မွားယြင္းခဲ့ေသာ ပညာေရး စနစ္ေၾကာင့္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္း အားနည္းေသးသည့္ အေျခအေနတြင္သာ ႐ွိေနေသးသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအား အမ်ိဳးသားေရး အလဲြသံုးမႈ၏ ဓားစာခံမ်ား မျဖစ္ေစလိုပါ။ ႏိုင္ငံ၏ အေရးႀကီးသည့္အလွည့္အေျပာင္းတြင္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ တေန႔တျခားမ်ားျပား လာသည့္ တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ မြတ္စလင္မ္ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ ဗမာဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္႐ွားမႈမ်ားက ယေန႔ ျမန္မာျပည္သူေတြကို ဓားစာခံမျဖစ္ေစသင့္ ေတာ့ၿပီဟုသာ …………………….

****************************************

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

Document yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၂၈. ၄.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. ပဲခူး ကလပ္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး႐ုံးေဟာင္း ဟိုတယ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲ
  2. ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာစီးပြားေရး ညီလာခံ က်င္းပမည္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. အမ်ိဳးသားညီလာခံႀကီးတစ္ရပ္ က်င္းပမည္
  2. ဗ.က.သမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားထံသို႔ ျပန္ၾကားခ်က္စာတစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*****************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ပဲခူး ကလပ္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး႐ုံးေဟာင္း ဟိုတယ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ စီးပြားေရးအခ်က္အျခာေနရာတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ပဲခူးကလပ္ဟုေခၚသည့္ နိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး႐ုံး ေဟာင္းကို စက္မႈဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးေအာင္ေသာင္းႏွင့္နီးစပ္သူ ဦးရဲဝင္းဆိုသူက ဟိုတယ္အျဖစ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရသြားေၾကာင္း ထိပ္တန္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္း ရွင္ႀကီးတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္သိပ္ထိုး အမည္ခံေလလံကို ဦးေအာင္ေသာင္းႏွင့္နီးစပ္သူ စက္မႈဇုံထုတ္ကားမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခဲ့သူ ဦးရဲဝင္းက သိန္းတစ္ေသာင္းျဖင့္ ႏွစ္၆၀  လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိသြားေၾကာင္း၊ ဦးရဲဝင္းႏွင့္အတူ စကၤာပူကုမၸဏီတစ္ခုက ေငြရင္းစိုက္ထုတ္ကာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မည္ျဖစ္ၿပီး ပထမငါးႏွစ္ကုိ ဦးရဲဝင္းက ဟန္ျပလုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ကာ က်န္ႏွစ္မ်ားကို စကၤာပူကုမၸဏီက ဆက္လက္လုပ္ကိုင္သြားရန္ စည္းဝါး႐ိုက္ထားေၾကာင္း အထက္ပါပုဂိၢိဳလ္က ဆက္လက္ ရွင္းျပသည္။

ပဲခူးကလပ္ဝင္းအတြင္းရွိ ေျမကြက္လြတ္ကို အထက္၂၂ ထပ္ဟိုတယ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး အေဆာက္အဦးေဟာင္းအတြင္း အမ်ိဳး သားေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေေအာင္ဆန္း ရုံးထိုင္ခဲ့ေသာအခန္းပံုစံတူႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပုံတူမ်ားထားရွိကာ ျပခန္းအျဖစ္ထားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပဳျပင္မြမ္းမံ မႈမ်ားအတြက္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီတစ္ခုကို ငွါးရမ္းျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

MP

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာစီးပြားေရး ညီလာခံ က်င္းပမည္

၂၀၁၂ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာက်သည့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔၌ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာစီးပြားေရး ညီလာခံကို က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းကုမၸဏီတစ္ခုမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“လာမည့္ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ စီးပြားေရးညီလာခံႀကီးတစ္ခု က်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာပါ။ ျမန္မာႏို္င္ငံမွာ စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတာေတြ ျပဳလုပ္ မယ့္ ႏိုင္ငံတကာက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ၁၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္”ပာု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ဆက္လက္ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အစိုးရသစ္လက္ထက္မွစတင္၍ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျပသခဲ့သည့္အတြက္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ စိတ္ဝင္စားလ်က္ရွိၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွာ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း၊ ပာုိတယ္လုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ဆက္သြယ္ ေရးႏွင့္ နည္းပညာလုပ္ငန္း က႑တို႔တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြအတြက္ အနာဂါတ္အလားအလာကေတာ့ ေကာင္းေနပါၿပီ။ ၿပီးေတာ့ လာမယ့္ ၂၀၁၅ မွာ ျဖစ္ေပၚ လာမယ့္ အာဆီယံေဒသတြင္း လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ခြင့္(AFTA)အတြက္လည္း ျပည္တြင္းကလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ျပင္ဆင္သင့္ေနပါၿပီ”ပာု ျပည္တြင္း စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

ျမန္မာစီးပြားေရးညီလာခံကို ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွ စတင္က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ စကၤာပူႏိုင္ငံ၌ ေနာက္ဆံုးက်င္းပ၍ အေျခအေန အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

YC

*****************************************

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

အမ်ိဳးသားညီလာခံႀကီးတစ္ရပ္ က်င္းပမည္

မၾကာမီကာလအတြင္း ျပည္တြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား အားလံုးပါဝင္သည့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံ (National Assembly) အစည္းအေဝးပြဲႀကီးကို က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ေျပာၾကားသည္။

မၾကာေသးမီကာလအတြင္းက KNU ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုတြင္ ဦးေအာင္မင္းက “အခု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ခ်မွတ္ေပးထားတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းျပေျမပံု အဆင့္(၃)ဆင့္အရ ပထမအဆင့္ျဖစ္တဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ေတြနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သဘာတူစာခ်ဳပ္ေတြကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ ဒုတိယအဆင့္ျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအရ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈေတြကို စတင္ေနပါၿပီ။ ေနာက္ဆံုးတတိယအဆင့္ျဖစ္တဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးပါဝင္တဲ့ အမ်ိဳးသားညီလာခံ အစည္းအေဝးပြဲႀကီး (National Assembly) ကို က်င္းပျပဳလုပ္ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ပာု ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား အားလံုးပါဝင္သည့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံႀကီးတစ္ရပ္ က်င္းပရာတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၌ ပါရွိ သည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္အားလံုးကို တိုင္းရင္းသားမ်ားသို႔ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွ ခြင့္မျပဳသည့္အခ်က္မ်ားမွ လြဲ၍ က်န္အခ်က္မ်ားကို ေပးႏိုင္သမွ် ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“အခုခ်ိန္ထိ ကခ်င္ျပည္နယ္က တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ တပ္မေတာ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြ ပစ္ခတ္ေနတုန္းပဲ။ တိုက္ပြဲျဖစ္ၿပီဆို အရင္ဆံုး ဒုကၡေရာက္ရတာက ျပည္သူပဲ။ စစ္ေဘးေရွာင္သူေတြရဲ႕ ဒုကၡသည္စခန္းမွာလည္း ေတာ္ေတာ္ကို အကူအညီေတြ လိုအပ္ေနပါတယ္။ ျပည္တြင္း စစ္ ျမန္ျမန္ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔ အေရးႀကီးေနပါၿပီ”ပာု ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာေနသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွ စတင္၍ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျပသခဲ့သည့္အတြက္ ျပည္တြင္းရွိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္အခ်ိဳ႕မွ အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ဗ.က.သမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားထံသို႔ ျပန္ၾကားခ်က္စာတစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္

ဧၿပီလ ၂၇ရက္ေန႔တြင္ ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသို႔ ဗမာႏုိင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ဗ.က.သ)အား ယခုႏွစ္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္မွစ၍ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ျပန္လည္ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ပါရွိသည့္ ျပန္ၾကားခ်က္တစ္ေစာင္အား ထုတ္ျပန္လိုက္သည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

“ျပန္ၾကားခ်က္စာထဲမွာ ဒီႏွစ္ကေနစၿပီး ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ ဗ.က.သအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွာ ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာဖို႔ ႀကိဳးစားမယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ဦးဆံုးေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕ဝင္ေတြကို အမ်ိဳးမ်ိဳးလွည့္ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ေတြ ဖိအားေပးမႈေတြလုပ္တဲ့ အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးလည္း ဝိုင္းဝန္းေျဖရွင္းၾကရန္ဆိုတဲ့အခ်က္ကိုလည္း ထည့္သြင္းထားပါတယ္”ဟု ယင္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ မွ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ၎တို႔အဖြဲ႕သည္ ဗကသအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျပန္လည္ျဖစ္ထြန္းလာေရးအတြက္ ပိုမိုခိုင္မာေစရန္ႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ေစရန္ သတင္းကြန္ယက္အား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအျပင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ပညာသင္ဘက္မ်ားျဖစ္သည့္ ညီအစ္ကိုမ်ားေၾကာင့္ ခရိုင္ သမဂၢေပါင္း (၁၀)ခု၊ ေဒသဆိုင္ရာသမဂၢ (၂)ခု၊ ၿမိဳ႕နယ္သမဂၢ (၃)ခု၊ လူမ်ိဳးစုသမဂၢ (၁)ခုႏွင့္ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားလည္း ေပၚထြန္း လာခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းျပန္ၾကားခ်က္ထဲတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမွ သိရွိရသည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းျပန္ၾကားခ်က္စာထဲ၌ အခ်က္ ၆ခ်က္ပါရွိၿပီး ယင္းအခ်က္မ်ားထဲတြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအား နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ထားၿပီး ျဖစ္ေပၚလာသည့္အႏၱရာယ္မ်ားအား အတူတူဝ&#