Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၁၉.၁.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ႏုိင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚခ်ိန္တန္

***************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ႏုိင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚခ်ိန္တန္

မိုးျမင့္ၿငိမ္း

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသည္ အာဏာခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ေျပာင္းလဲမႈ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းကို စာေရးသူအေနျဖင့္ ၁၆.၁.၂၀၁၂ ထုတ္ Yangon Chronicle တြင္ ႏုိင္ငံေရးခ်ိန္ခြင္လွ်ာေျပာင္းလဲခ်ိန္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ေရးသားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အသစ္ေပၚထြန္းလာၿပီျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးအင္စတီ က်ဴးရွင္းမ်ားသည္ အဆိုပါ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၏ လမ္းေၾကာင္း ေရြးခ်ယ္မႈအေပၚ မ်ားစြာမူတည္ေၾကာင္း Path dependency သီအို႐ႈေထာင့္မွ ေရးသားတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ယခု စာေရးသူ ဆက္လက္ သံုးသပ္တင္ျပလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာမွာ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္လမ္းသည့္လမ္းေၾကာင္း၍ ေပၚမူတည္ကာ စီးပြားေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ယင္းတို႔ရလဒ္ (result) တို႔ပင္ ျဖစ္သည္။ ေရွ႕ဦးစြာ အားလံုးပါဝင္မႈ ရွိႏုိင္ၿပီျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္သစ္တြင္ ျဖစ္တန္ရာေသာ ႏုိင္ငံေရး scenario မ်ားကို စိစစ္သံုးသပ္ၾကည့္မည္။

ယခု လက္ရွိ အာဏာရပါတီႀကီးျဖစ္ေသာ USDP ပါတီႏွင့္ ယင္းပါတီမွ ႏုိင္ငံေတာ္ အဆင့္ျမင့္ရာထူးမ်ားကို တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားမွာ (သမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္လွ်င္ မိခင္ပါတီႏွင့္ ပတ္သက္ျခင္း မရွိေတာ့ဟု ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွ ဆုိထားသည့္တိုင္) ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အာဏာ အပ္ႏွင္းျခင္းခံရသည့္ dejure political power ရွိသူမ်ားျဖစ္သည္။ တနည္းဆိုရလွ်င္ အဆုိပါ တရားဝင္ အာဏာရွိသူမ်ားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လႊတ္ေတာ္ အစရွိသည့္ ႏုိင္ငံေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စုအပါအဝင္၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ တရားဝင္အာဏာ မရွိေသာ္လည္း လူထုေရာ၊ ႏုိင္ငံတကာကပါ ေထာက္ခံသည့္ အတုိက္အခံအသြင္ေဆာင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားမွာလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံေရးတြင္ ဖယ္ထုတ္လို႔ မရသည့္ အင္အားစုႀကီးျဖင့္ ျဖစ္တည္လ်က္ရွိသည္။ ထိုအင္အားစုႀကီးမွာ တရားဝင္အာဏာရွိသူမ်ားကို လူထုလမ္းေပၚထြက္သည့္ နည္းလမ္းကို အဓိကအသံုးျပဳ၍ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ယင္းတို႔ျဖစ္ေစခ်င္ေသာ ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္အတြက္ defacto political power ပိုင္ဆုိင္သူမ်ားဟု သတ္မွတ္၍ ရႏုိင္ပါသည္။

သီအိုရီအရ အဆိုပါ defacto political power ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားမွာ ႏုိင္ငံ၏ အရင္းအျမစ္မ်ား(စီးပြားေရး) ေဝခြဲျဖန္႔ျဖဴးမႈ၌ (distribution of resource) ခုိင္မာသည့္ စီးပြားေရးအင္အားတစ္ရပ္ကို ဆုပ္ကိုင္ထားႏုိင္သည့္ လူလတ္တန္းစား အင္အားစုမ်ားသာ ျဖစ္ေလ့ရွိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္ပြားရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမွာ ေဗာ္လ္တိုင္းယား (Voltaire) ေျပာင္ေျမာက္သည့္ သေရာ္စာအေရးသားမ်ားေၾကာင့္ မဟုတ္သိလို ႐ႈးဆိုး (Rousseau) ၏ စိတ္လႈပ္ရွားတက္ၾကြဖြယ္ရာ စာေပမ်ားေၾကာင့္လည္း မဟုတ္ေပ။ အဓိကမွာ လူလတ္တန္းစားမ်ားက စီးပြားေရး က႑၏ ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာကို ရယူလာႏုိင္ခဲ့၍ ျဖစ္သည္။ ကုန္သြယ္ေရးအပါအဝင္ ကုန္ထုပ္လုပ္မႈ အကန္႔အသစ္မ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ယင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစေသာ ႏုိင္ငံေတာ္က ျပ႒ာန္းထားသည့္ စီးပြားေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ ႏုိင္ငံေရးအာဏာကို ရယူလာျခင္းျဖစ္သည္။ ေခတ္ၿပိဳင္ ေခတ္မီေရး သီအုိရီမ်ား၌လည္း ဒီမိုကေရစီခိုင္မာေရးႏွင့္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈတြင္ လူလတ္တန္းစား၏ အခန္းက႑မွာ အေရးႀကီးသည့္ က႑ျဖစ္ေၾကာင္း အခုိင္အမာသံုးသပ္တင္ျပမႈမ်ား လည္းရွိေနသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဆိုရလွ်င္ စီးပြားေရးလြတ္လပ္မႈ လိုလားခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚရေသာ ေအာက္ေျခမွအေပၚသို႔ တိုက္တြန္းေျပာင္းလဲသည့္ နည္းလမ္း (bottom-up approach) ပင္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ေခတ္ၿပိဳင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးေဘာဂေဗဒအခင္းအက်င္းမွာ ထိုသို႔ (bottom-up approach) ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ရန္ မည္သို႔မွ အေျခအေန မရွိ။ အေၾကာင္းရင္းမွာ ယခင္ စစ္အစိုးရမွာ အရွင္းရွင္စနစ္ကို က်င့္သံုးသည္ ဆိုေသာ္လည္း မက္လံုး (incentive) ႏွင့္ အရည္အခ်င္းအဓိကစနစ္ (meritocracy) စနစ္ကို က်င့္သံုးခဲ့ျခင္းမဟုတ္သည့္အျပင္ ႏုိင္ငံေရးအရလည္း ဗဟိုဦးစီးစနစ္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မူဝါဒေရးရာ အျဖာျဖာတြင္ မူထက္လူကိုသာ အဓိကထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိေၾကာင့္ အဘေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားသာ အာဏာႏွင့္ ၾကြယ္ဝမႈတည္ၿမဲသည့္ စနစ္ျဖစ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ လာဘ္စားမႈႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေက်ာ္၍ လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ရၿပီး စီးပြားေရးတြင္လည္း လက္ဝါးႀကီးအုပ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွာသည့္ စီးပြားေရးစနစ္သာ ေရရွည္ေအာင္ ျမင္မႈရရွိခဲ့သည္။ ထုိအတြက္ေၾကာင့္ အထက္ကဆုိခဲ့သလို ႏုိင္ငံ၏ အရင္းအျမစ္မ်ားေဝခြဲျဖန္႔ျဖဴးမႈ၌ လူလတ္တန္းစား၏ အခန္းက႑မွာ ေသးငယ္လြန္းလွျခင္းေၾကာင့္ defacto Political power မွာလည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ မရွိခဲ့ေပ။ ယခင္ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္ျငားလည္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႀကီး တစ္ခုလံုး ေျပာင္းလဲသြားသည္အထိ (regime change) ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းမရွိေခ်။ ထိုအစား ဆႏၵျပမႈမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ အင္အားသံုးႏိွပ္ကြပ္ခဲ့သည့္အျပင္ ဆႏၵျပရာတြင္ ဦးေဆာင္သူမ်ားကိုလည္း ႏွစ္ရွည္ေထာင္ခ်ခဲ့မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည္။

သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္အစိုးရမွာ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းဖို႔ နဂိုကတည္းက ႀကိဳတင္ႀကံစီထားၿပီး ျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအပါအဝင္ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္မႈကို ေရွာင္ရွားသည့္အေနျဖင့္ အဓိက အတိုက္အခံမ်ား (တခ်ိဳ႕ကို ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒျဖင့္ ပါဝင္ခြင့္မရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး တခ်ိဳ႕မွာ ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ခ်ခံထားရခ်ိန္)ကို ပါဝင္ခြင့္ မေပးခဲ့သည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကို က်င္းပကာ အာဏာပိုင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းခဲ့သည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းေရးမွာ အထက္မွေအာက္သို႔ ေျပာင္းလဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ (Top-down approach) သာလွ်င္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးေစတနာမွာ မွန္ကန္သည္ဟုပင္ ဆိုခ်င္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးတြင္ အားလံုးပါဝင္ႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္ေအာင္၊ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဆုိရလွ်င္ ႏုိင္ငံေရးအင္စတီက်ဴးရွင္း အေျပာင္းအလဲ (institutional change)ကို စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ေနၿပီျဖစ္သည္။ ေနာင္လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အဓိကႏုိင္ငံေရး အတိုက္အခံပါတီႀကီးျဖစ္ေသာ NLD ပါတီမွ လြတ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ေနရာအျပည့္နီးပါးကို ဝင္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္ရာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္ၿပီး အႀကိတ္အနယ္ရွိမည့္ တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္မည္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးေစတနာကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သိႏုိင္ပါသည္။ လက္ရွိ  ႏုိင္ငံေရးသမား တို႔သည္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္ တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္လာမည့္အမ်ိဳးသားေရး အင္အားစု ႀကီးပင္ ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္း ႏုိင္ငံေရးတြင္ျဖစ္ေစ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏုိင္ငံေရးတြင္ျဖစ္ေစ ပါဝင္လာမည့္ အဆိုပါ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုႀကီးမွာ ၎တုိ႔၏ နဂိုရွိႏွင့္ ၿပီးသည့္ ျပည္သူ႔အေပၚ ထားရွိသည့္ ေစတနာ ေျပာင္းလဲ မသြားႏုိင္ဟု စာေရးသူယံုၾကည္ပါသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္းေရာက္ရွိလာေတာ့မည့္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေရာလႊတ္ေတာ္တြင္းေရာ၊ လႊတ္ေတာ္ ျပင္ပပါ လႈပ္ရွားေတာ့မည့္ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုေရာ၊ လႊတ္ေတာ္တြင္ နဂိုရွိႏွင့္ေနၿပီး ေရြးေကာက္ခံဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားေရာ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္း ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈရွိသည့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံ သားအခြင့္အေရးကို ႏုိင္ငံသားအားလံုးအတြက္ ရယူေပးခ်င္မည္သာျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ ဝိဝါဒ ကြဲျပားစရာမရွိပါ။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးမွ ႏုိင္ငံ၏အဓိက စီးပြားေရး မူဝါဒျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တေန႔ တစ္ေဒၚလာ ေအာက္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနသည့္ လူဦးေရမွာသန္းခ်ီရွိေနသည့္အျပင္ လူဦးေရ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ေက်းလက္ေဒသမွာ ပင္အဓိက ေနထုိင္ၾကသည္။ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအပါအဝင္ ႏုိင္ငံ၏ႏိႈင္းရအသာစီးရမႈ (competitive advantage) ရွိသည့္ စီးပြားေရးက႑ကို ေဖာ္ေဆာင္ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္း ၾကြယ္မႈရွိၿပီး လူမြဲႏုိင္ငံအျဖစ္မွ တက္လွမ္းႏုိင္ရန္မွာ အခ်ိန္မဆြဲပဲလုပ္ေဆာင္ရမည့္ ႏုိင္ငံ့အေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းကို လက္ရွိ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မွ မွန္မွန္ကန္ကန္ မူဝါဒခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ အတိုက္အခံအသြင္ေဆာင္သည့္ အထက္ပါႏုိင္ငံေရးအင္အားစုႀကီးမွ လြဲမွားေနသည့္အရာမ်ားကို လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ သာမက သတင္းမီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေထာက္ျပေဝဖန္ေျပာဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြျမင့္မားမႈ ရွိမွသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာမွာျဖစ္ၿပီး လူလတ္တန္းစားလည္း အားေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ေပၚထြန္းလာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဒီမိုကေရစီမွ ခုိင္မာအားေကာင္းသည့္ ဒီမိုကေရစီ (consolidated democracy) အျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးမွာ Top-town approach အျဖစ္သြားရမည္မဟုတ္ဘဲ bottom-up approach ျဖင့္သြားရမည္သာျဖစ္ရာ လူလတ္တန္းစားအားေကာင္းေရးမွာ ယေန႔ ႏုိင္ငံအေရးတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ အမ်ိဳးသားေရး အင္အားစုႀကီး တစ္ရပ္လံုး၏ တာဝန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း…။

***************************************************************************************

 

 

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၁၉.၁.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. သမၼတကို ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား အိတ္ဖြင့္ေပးစာ ေပးပို႔
  2. ရန္ကုန္ေလဆိပ္တိုးခ်ဲ႕ေရး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ အကူအညီ ျပန္ေပးႏိုင္ဖြယ္ရွိ

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. ပဲခူးတိုင္းတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဆာင္ရြက္
  2. ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား ရံုးခန္းဖြင့္မည္
  3. KNU အဖြဲ႕သားမ်ားအတြက္ မွတ္ပံုတင္ ထုတ္ေပးမည္

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*****************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

သမၼတကို ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား အိတ္ဖြင့္ေပးစာ ေပးပို႔

ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားမွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံသို႔ ေပးပို႔ရန္ “ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား” အမည္ရွိ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတစ္ေစာင္အား ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ံုးသို႔ လာေရာက္ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပ်ခ်က္အရ သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ျမန္မာလုပ္သားမ်ား၏ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼထံ သို႔ေပးပို႔သည့္ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼႀကီးအေနျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ျမန္မာ အလုပ္မ်ား၏အေရးကို အေလးေပးစိတ္ပါဝင္စားစြာ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ျမင္ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ေရေဘးဒုကၡ ေရာက္စဥ္ သမၼႀကီး၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ံုးက အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ားကို လွဴဒါန္းခဲ့သည္ကို သိရွိရပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ သည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ျပည္တြင္းတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္မႈ အေပၚ ေက်နပ္ဝမ္းေျမာက္ပါေၾကာင္း၊ သမၼတႀကီး၏ ယခု စတုတၳအႀကိမ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးမႈအေပၚ ျမန္မာျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ားႏွင့္တကြ တစ္ကမၻာလံုးမွ အထူးဝမ္းသာပီတိၾကည္ႏူးမႈ ျဖစ္ရပါေၾကာင္း၊ အနာဂါတ္တြင္လည္း ျမန္မာျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ားအား ယခုထက္ပို၍ ေမတၱာ၊ ေစတနာထားၿပီး ေစာင့္ေရွာက္ေစလိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အစိုးရသစ္တစ္ရပ္ေပၚထြက္လာၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္မွ ၂၀၁၁ မတ္လ ၃၀ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရသစ္၏ မူဝါဒသေဘာထားလမ္းစဥ္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္းတြင္လည္း “ျပည္တြင္းမွာ ရွိတဲ့ အလုပ္သမားမ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးမ်ားသာမက ျပည္ပမွာ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အလုပ္သမားမ်ားရဲ႕ တရားဝင္အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝ ရရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္ကိုလည္း ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ပာု ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္ပတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ တရားဝင္အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝ ရရွိႏိုင္ေစေရးအတြက္ ၂၀၁၁ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ပတြင္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ရန္ကုန္ေလဆိပ္တိုးခ်ဲ႕ေရး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ အကူအညီ ျပန္ေပးႏိုင္ဖြယ္ရွိ

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ၂၅ ႏွစ္ၾကာ ရပ္ဆိုင္းထားခဲ့သည့္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္တိုးခ်ဲ႕ေရးႏွင့္ အျခားက႑မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေထာက္အပံ့ (ODA) ႏွင့္ ေခ်းေငြေပးအပ္ရန္ ကိစၥရပ္မ်ားကို မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဘက္မွ ျပန္လည္ စတင္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္တိုးခ်ဲ႕ေရးစီမံကိန္း အကူအညီေပးရန္ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး ၁၉၈၇ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဘက္မွ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္တိုးခ်ဲ႕ေရးအတြက္ အကူအညီေပးမႈမ်ားကို လုပ္ငန္း မၿပီးျပတ္ေသးမီ ကာလအတြင္း ရပ္ဆိုင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္တိုးခ်ဲ႕ေရးစီမံကိန္းအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ေပးရန္က်န္သည့္ ေခ်းေငြ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ရွိခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၎ေခ်းေငြ အပါအဝင္  ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အျခားက႑မ်ား၌ ကူညီမႈမ်ားျပန္္လည္ေပးအပ္ရန္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဝန္ႀကီးမ်ား႐ံုး၌ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္  ျပည္တြင္းခရီးသည္ အေဆာက္အအံု အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္အကူအညီေပးေရးကို ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဉာဏ္ထြန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၎ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၌ ေလဆိပ္စီမံကိန္း၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္အတြက္ တိတိက်က် ႀကိဳတင္သတိေပး ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ မုန္တိုင္းျပ ေရဒါေျခာက္လံုးကို ကြန္ရက္စနစ္ လွဴဒါန္းတပ္ဆင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဧရာဝတီ၊ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလ်ာက္ ေရလမ္းေၾကာင္း ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ကြ်မ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားလႊတ္ေပးရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ JABIC ဘဏ္ႏွင့္ အျခားပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အဆင္ေျပႏိုင္မည့္ အခ်ိန္တြင္ စတင္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

              YC

*****************************************

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

ပဲ(