Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

By Usa Pichai

28th Oct, 09

ကခ်င္ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း၏ အဂၤါေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ ေနာက္ဆံုး သတင္းတစ္ရပ္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၌ ဆည္တည္ေဆာက္မည့္ေနရာ ခုတြင္႐ွိေသာ ႐ြာေပါင္း ၆ဝ ခန္႔သည္  ဇြတ္အတင္း ေျပာင္းေ႐ႊ႕ ေနရာခ်ထားျခင္းမ်ားႏွင္႔ ႀကံဳေတြ႕ ေနရသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္႐ွိ တိုးတက္သာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္႔ အရပ္ဖက္ လူမႈေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ ကြန္ရက္တြင္ ပါဝင္ေသာ The Kachin Development Networking Group (KDNG) က Resisting the Flood  ဟူေသာ အစီရင္ခံစာကို အဂၤါေန႔က ထုတ္ျပန္ပါသည္။ ဧရာဝတီ ျမစ္ဆံုဆည္ႏွင္႔ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေနၿပီျဖစ္ေသာ အင္မိုင္ ျမစ္ေပၚ႐ွိ ၂ဝဝဝ မဂၢါဝပ္ ထုတ္လုပ္ေပးမည့္ ခ်ီေဖြဆည္ တို႔၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင္႔ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေစာင္႔ၾကည့္ေလ႔လာထားသည့္ အစီရင္ခံစာ ျဖစ္သည္။ ေဒသခံလူေပါင္း ၁၅ဝဝဝ ခန္႔ေနထိုင္သည့္ ႐ြာေပါင္း ၆ဝ ခန္႔မွာ ႀကိဳတင္အသိေပး သေဘာတူညီမႈမ႐ွိဘဲ ေနရာေျပာင္းေ႐ႊ႕ရျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုကဲ႔သို႔ ေနရာေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈေၾကာင္႔ အလုပ္အကိုင္ႏွင္႔ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ား၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တရားမဝင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈမ်ား စေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ လူမႈေရးျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာမည္ ျဖစ္ၿပီး ၎သက္ေရာက္မႈမ်ားကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ပိုမိုခံစားရလိမ္႔မည္ဟု အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အဆိုပါ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕သည္ တ႐ုတ္ စြမ္းအင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီသို႔လည္း အိတ္ဖြင္႔စာတစ္ေစာင္ အဂၤါေန႔က ေပးပို႔ခဲ႔သည္။ ၎စာတြင္ ဆည္ စီမံကိန္းႏွင္႔ ပတ္သက္ သက္ဆိုင္ေသာ လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားစြာတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈကို ေ႐ွာင္႐ွားသည့္အေနျဖင္႔ ျမစ္ဆံုဆည္အပါအဝင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ဆည္တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို အျမန္ဆံုးရပ္ဆိုင္းရန္ တိုက္တြန္းထားပါသည္။

ျမစ္ဆံုဆည္ တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ထားေသာ ေနရာတြင္ရွိေသာ ထန္ပရီ႐ြာ ေဒသခံမ်ားသည္ အဆိုပါဆည္ကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း အိတ္ဖြင္႔ေပးစာကို ေအာက္တိုဘာ ရက္ေန႔က ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉး၏ လက္သို႔ တိုက္႐ိုက္ ေပးအပ္ခဲ႔သည္ဟု အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

အာဏာပိုင္မ်ားက ေဒသခံမ်ားအား ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရန္ လသာ အခိ်န္ရမည္ဟု ဩဂုတ္လက ေျပာၾကားခဲ႔သည္။ ေအာက္တိုဘာ ၁ဝ ရက္ေန႔က တိုင္းမႉးႏွင္႔ ျပဳလုပ္ေသာ အစည္းအေဝးတြင္ ထန္ပရီ႐ြာ အိမ္႐ွင္မမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ိဳးသမီးက မိမိေျပာင္းေ႐ႊ႕သြားလွ်င္ မိမိတို႔၏ လယ္ယာေျမမ်ား ပါလာမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု ဆိုပါသည္။

"ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မေျပာင္းေ႐ႊ႕လိုပါ။ အစိုးရမွ ျပန္လည္ စဥ္းစားႏိုင္ရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စိုးရိမ္ပူပန္ေနမႈမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္သို႔ တင္ျပေပးပါရန္ တိုင္းမႉးအား ေမတၱာရပ္ခံပါသည္" ဟု ေပးစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုေန႔မွာပင္ ေဒသခံ ၃ဝဝ ခန္႔သည္ ဧရာဝတီျမစ္ဆံုတြင္ စုေဝး၍ သဘာဝျမစ္ေၾကာင္းကို ကာကြယ္ရန္ လူထုဆုေတာင္းပြဲ အခမ္းအနားကို က်င္းပခဲ႔ပါသည္။ ျမစ္ဆံုဆည္ေဆာက္လုပ္ၿပီးပါက သမိုင္းဝင္ ဘုရား႐ွိခိုးေက်ာင္းမ်ားစြာ ေရေအာက္သို႔ နစ္ျမဳပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး သစ္ေတာဧရိယာ မ်ားကိုလည္း ေရဖံုးလႊမ္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းအခ်က္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ လူေျပာမ်ားေနေသာ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဇီဝရင္းျမစ္မ်ား ၿပိဳကြဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမစ္ေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေဂဟစနစ္ကို ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္သြားေစမည္ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ဧရာဝတီလင္းပိုင္မ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ႀကီးၿပီး ဆန္စပါးထုတ္လူပ္မႈ စုစုေပါင္း၏ ၆ဝ % ထြက္႐ွိေသာ  ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသကို ထိခိုက္ေစမည္ ျဖစ္သည္။

ယခု စီမံကိန္းသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာက႑၊ လူမႈေရးႏွင္႔ က်န္းမာေရးက႑မ်ားတြင္ မည္သည့္အေထာက္အကူမွ် ေပးစြမ္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေဒသခံမ်ားကိုလည္း တိုင္ပင္ ညႇိႏႈိင္းျခင္း မ႐ွိေၾကာင္း၊ စိုးရိမ္ပူပန္သည့္ သေဘာထားမ်ား အေပၚတြင္လည္း လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းျဖင္႔ တုန္႔ျပန္ေၾကာင္း စသျဖင္႔ KDNG ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕က လူသိ႐ွင္ၾကား ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာက ဆက္လက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏ ပါဝင္စြက္ဖက္မႈ ျမွင္႔တက္လာျခင္းႏွင္႔ မတရားေစခိုင္းမႈမ်ား၊ မုဒိန္းမႈမ်ား အပါအဝင္ လူ႔အခြင္႔အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား စသျဖင္႔ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚေလ႔႐ွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၎အျပင္ ဆည္တည္႐ွိရာေဒသသည္ လံုၿခံဳမႈမ႐ွိေၾကာင္း အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ မတည္ၿငိမ္သည့္ ေဒသျဖစ္ေၾကာင္း တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားလာပါက ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ စီမံကိန္းႏွင္႔ ေငြေၾကးျမွဳပ္ႏွံသူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတုိ႔အတြက္ အႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင္း အဓိက ျပတ္ေ႐ြ႕ေၾကာႀကီး႐ွိေသာ ငလ်င္ဇံုႏွင္႔ ကီလိုမီတာ ၁ဝဝ အတြင္းတည္႐ွိေသာေၾကာင္႔ ငလ်င္အႏၱရာယ္လည္း ႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္ေၾကာင္း စသျဖင္႔ ျပည့္စံုစြာ ေဖာ္ျပထားသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ စြမ္းအင္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီလည္း ဧရာဝတီႏွင္႔ ၎၏ ျမစ္လက္တက္ ႏွစ္ခုေပၚတြင္ ဆည္ ခု တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားၿပီး ေရအားလွ်ပ္စစ္မွ ရ႐ွိေသာ ဓာတ္အား အမ်ားစုကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ပို႔လႊတ္မည္ ျဖစ္သည္။

ေမခ၊ မလိခႏွင္႔ ဧရာဝတီျမစ္ဆံုေဒသ႐ွိ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင္႔ လႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရအားလွ်ပ္စစ္ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဌာနႏွင္႔ တ႐ုတ္စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္ပိုေရး႐ွင္း တို႔အၾကာ သေဘာတူညီမႈဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးသိန္းလြင္ႏွင္႔ တ႐ုတ္ CPI ဥကၠ႒ Mr. Lu Qizhou တို႔က ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိ္ုးခဲ႔ပါသည္။


--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/   upon their request.

-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---