Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2013 (1)
Document yangonchronicle2013 (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2013 (1)

၆.၂.၂၀၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. IMF ကျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္ဆံေရးပိုမို ျမႇင့္တင္

(5 February 2013 ရက္စြဲပါ Yahoo News မွ AFP ၏ IMF steps up engagement with Myanmar ကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးလင္းေအာင္ကူညီရန္ ကမာၻ႕ဘဏ္ ကတိေပး

(AFP News မွ 6 Jan 2013 ရက္စြဲပါ “World Bank vows to help Myanmar turn Light on” သတင္းကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

  1. ျမန္မာႏွင့္ကခ်င္သူပုန္တို႔ေဆြးေႏြးရာတြင္ တ႐ုတ္က တက္ၾကြေသာက႑မွပါဝင္

(5 February 2013 ရက္စြဲပါ VOA News မွ China takes active role in talks between Burma and Kachin rebels ကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

  1. ကုလအခြင့္အေရး  ကိုယ္စားလွယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာဦးမည္

(UPI News မွ 5 February 2013 ရက္စြဲပါ “UN rights official to visit Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

***************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

IMF ကျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္ဆံေရးပိုမို ျမႇင့္တင္

(5 February 2013 ရက္စြဲပါ Yahoo News မွ AFP ၏ IMF steps up engagement with Myanmar ကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

Photo Credit - AFP

တခ်ိန္ကအပယ္ခံျဖစ္ခဲ့ေသာျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (IMF) အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အကူအညီေပးေရးမူဝါဒကို ေရွ႕သို႔လွမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း အဂၤါေန႔က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

IMF အဖြဲ႕တစ္ခုသည္ ဇန္နဝါရီလ (၃၁) ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး အစိုးရႏွင့္လည္းေကာင္း၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပါတနာမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း IMF ၏ ဆက္ဆံေရး တိုးတက္လာေရးကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု IMF ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

IMF မစ္ရွင္ေခါင္းေဆာင္ Anoop Singh က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုးတက္လာမႈမ်ားကို ႀကိဳဆိုခဲ့ပါသည္။

“အစိုးရဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း လ်င္ျမန္တဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ အေရးႀကီးတဲ့ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ေငြလဲႏႈန္းကို စီမံထားတဲ့ ႏႈန္းရွင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ရဲ႕ အသီးအပြင့္ေတြရရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု Singh က ေျပာပါသည္။

“အစိုးရကလည္း ေနာက္ထပ္အမ်ားႀကီး လုပ္ရဦးမယ္ဆိုတာလက္ခံထားပါတယ္။ အားလံုး ဖြ႕ံၿဖိဳး တိုးတက္မႈ အဆက္မျပတ္ရွိေနေစေရးအတြက္ ေနာက္ထပ္ မူဝါဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ မရွိမျဖစ္လုပ္ေဆာင္ရဦးမွာပါ။” ဟု ၎ကပင္ဆိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စစ္တပ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ မွားယြင္းစြာ စီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင့္အထီးက်န္ျဖစ္ခဲ့ရမႈမ်ားေၾကာင့္ အာရွတြင္ အဆင္းရဲဆံုး ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မၾကာေသးမီက ကမာၻ႕ဘဏ္၊ အာရွဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ပါရီကလပ္တို႔ျဖင့္ ေၾကြးၿမီမ်ား ျပန္လည္စီစဥ္ေရးဆဲြေရးကို သေဘာ တူညီခ်က္ရရွိခဲ့ရာ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ေထာက္ခံကူညီသည့္ ကတိကဝတ္မ်ား ျပဆိုျခင္း ျဖစ္သည္ဟု Singh က ေထာက္ျပပါသည္။

“ရွိၿပီးျဖစ္တဲ့ IMF နဲ႔ အစိုးရရဲ႕ အားေကာင္းတဲ့ ပူးတဲြလုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ပိုမိုခိုင္မာေအာင္လုပ္ေဆာင္ေရး အေရးႀကီးပံုကို အာဏာပုိင္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးရာမွာ အာ႐ံုျပဳခဲ့ပါတယ္” ဟု Singh ကေျပာပါသည္။

ဝါရွင္တန္အေျခစိုက္ IMF သည္ ၎၏ဝန္ထမ္းမ်ားပံုမွန္လာေရာက္ျခင္းအျပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ IMF နည္းပညာ ကူညီေပးေရး႐ံုးမွတဆင့္ လူသား စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးေရးကိုလည္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

IMF သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္႐ံုး ဖြင့္လွစ္ရန္ ရည္႐ြယ္ထားသည္ဟု Singh က ေျပာပါသည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ IMF ၏ ညီေနာင္အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာကမာၻ႕ဘဏ္ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအသစ္ အစျပဳခဲ့ရျခင္းအေပၚ ဂုဏ္ယူ ေၾကာင္းေျပာခဲ့ၿပီး ျမန္မာျပည္သူမ်ား လွ်ပ္စစ္မီးတိုးတက္ရရွိေရး အကူအညီေပးရန္ အစီအစဥ္ကို အဂၤါေန႔က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူေလးဦးတြင္ တစ္ဦးသာ စိတ္ခ်ရေသာ လွ်ပ္စစ္မီးအသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ကမာၻ႕ဘဏ္၏ အဆိုအရ သိရွိရပါသည္။

--------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးလင္းေအာင္ကူညီရန္ ကမာၻ႕ဘဏ္ ကတိေပး

(AFP News မွ 6 Jan 2013 ရက္စြဲပါ “World Bank vows to help Myanmar turn Light on” သတင္းကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

Photo Credit - AFP

တစ္ခ်ိန္က အထီးက်န္ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံမႈကို အသစ္ျပန္လည္စတင္ေနသည့္ ကမာၻ႕ဘဏ္က ျမန္မာျပည္သူမ်ား လွ်ပ္စစ္မီးသံုးစြဲႏိုင္မႈကို တိုးတက္ေအာင္ကူညီရန္ အဂၤါေန႔တြင္ ကတိျပဳလိုက္ပါသည္။

ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္၊ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တိုင္းျပည္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ပါဝင္ေနေသာ အျခား ပေလယာမ်ားႏွင့္ ၃ ရက္တာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ တစ္ခ်ိ္န္ကစစ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံသို႔ ကမာၻ႕ဘဏ္ တာဝန္ရွိသူမ်ား သြားေရာက္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးလင္းသြားမယ္ဆိုရင္ ကေလးေတြညအခ်ိန္မွာ စာဖတ္ႏိုင္မယ္။ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ျဖစ္ေပၚေစမယ့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသစ္ေတြကို ေက်းလက္ျပည္သူေတြ စတင္လုပ္ကိုင္ ႏိုင္ေအာင္အားေပးႏိုင္မယ္” ဟု ကမာၻ႕ဘဏ္ အေရွ႕အာရွ ပစၥဖိတ္ဆိုင္ရာ ဒုတိယဥကၠ႒ အက္ဆယ္ဗန္ ထ႐ိုဆင္ဘာ့စ္ ကေျပာၾကားသည္။

“လံုလံုေလာက္ေလာက္ရွိတဲ့၊ စိတ္ခ်လက္ခ်သံုးႏိုင္တဲ့၊ ကုန္က်စရိတ္တက္ႏိုင္ေစမယ့္ လွ်ပ္စစ္မီးဟာ ေက်းလက္ေဒသ ဆင္းရဲမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေအာင္ ကူညီႏိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး၊ အားလံုးအတြက္ အခြင့္အလမ္းေတြ ပြင့္လန္း လာေစမွာပါ”  ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ ၄ ဦးလွ်င္ ၁ ဦးသာ လွ်ပ္စစ္မီး စိတ္ခ်လက္ခ် သံုးစြဲႏိုင္သည္ဟု ကမာၻ႕ဘဏ္ အဆိုအရ သိရွိရသည္။

ဝါရွင္တန္အေျခစိုက္ ကမာၻ႕ဘဏ္သည္ ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႀကိဳးပမ္းမႈကို ပံ့ပိုးဖို႔ ေဒၚလာ ၂၄၅ သန္း ေထာက္ပံ့ရန္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ကတိျပဳျခင္းျဖင့္ ၂၅ ႏွစ္ၾကာ အဆတ္ျပတ္ေနခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံအေပၚ အကူအညီျပန္လည္ စတင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

“ပထမစီမံကိန္းကေတာ့ ဓါတ္ေငြ႕တာဘိုင္ေတြ အစားထိုးဖို႔အတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းကို ခြင့္ျပဳခ်က္ရဖို႔အတြက္ စက္တင္ဘာလမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကမာၻ႕ဘဏ္ ဘုတ္အဖြဲ႕ကို တင္ျပ သြားမွာပါ။” ဟု ထ႐ိုဆင္ဘာ့စ္ က သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

ယခင္အစိုးရက ေဒၚလာသန္းရာႏွင့္ခ်ီေသာ ေပးရန္ေၾကြးက်န္မ်ားကို ဆပ္ရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၁၉၈၇ တြင္ ရန္ကုန္႐ံုးကို ကမာၻ႕ဘဏ္ ကပိတ္ပင္လိုက္ၿပီး၊ ေၾကြးသစ္ေပးျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာလက ကမာၻ႕ဘဏ္ႏွင့္ ADB သို႔ေပးရန္ေၾကြးေဟာင္းမ်ားကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ေပါင္းကူးေခ်းေငြ အစီအစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရက ျပန္လည္ ေပးဆပ္ႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၎ကမာၻ႕ေငြေၾကးအဖြဲ႕ႏွစ္ခုစလံုး ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ကို ေငြျပန္ေခ်းရန္ လမ္းပြင့္သြားၿပီး ျဖစ္သည္။

“ဒါ့ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ဆက္ဆံေရးအသစ္ ျပန္စဖို႔အခြင့္အလမ္းရသြားတာပါ” ဟု ကမာၻ႕ဘဏ္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး ေခ်းေငြအစီအစဥ္ international Finance Corp (IFC) ၏ စီအီးအို ဂ်င္ယံုခ်ိဳင္းက ေျပာၾကားပါသည္။

စီးပြားေရးနိမ့္က်ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားအား ကူညီရန္ ရည္မွန္းသည့္ အေသးစားေခ်းေငြ ဘဏ္သစ္အတြက္ ေဒၚလာႏွစ္သန္း ကူညီရန္ IFC က ယခင္လတြင္ ကတိေပးထားပါသည္။

လက္ရွိျမန္မာအစိုးရသစ္က ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား လႊတ္ေပးျခင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ပါတီကို လႊတ္ေတာ္သို႔ ဝင္ခြင္ ့ေပးျခင္း အပါအဝင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား တစ္သီတစ္တန္း ျပဳလုပ္ျပခဲ့ေသာေၾကာင့္ အေနာက္အုပ္စုႏိုင္ငံမ်ားကလည္း အသိအမွတ္ျပဳ တုန္႔ျပန္ကာ Sanctions မ်ား ဆိုင္းငံ့ေျဖေလွ်ာ့ ႐ုပ္သိမ္းေပးလ်က္ရွိသည္။

ထို႔အျပင္ တ႐ုတ္၊ အႏိၵယ၊ အာဆီယံ သံုးပြင့္ဆိုင္အၾကားအတြင္း ေကာင္းစြာ တည္ရွိၿပီး၊ သယံဇာတ ေပါမ်ားသည့္အျပင္ လူဦးေရသန္း ၆၀ ရွိေသာ ေခါင္းျပဴစ ျမန္မာေစ်းကြက္ကို မ်က္စိက်ေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီမ်ားကလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္အတြက္ တန္းစီေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို႔ အခြင့္အလမ္းအေကာင္းဆံုး အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ လက္ရွိ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔အဖဲြ႕အစည္း အာဏာစက္ တည္ၿမဲေရးကို အားထုတ္ေနျခင္းထက္ တိုင္းျပည္ ႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုသာ ဦးစားေပးသင့္သည္ဟု ျပည္တြင္းမွ အကဲခတ္ ေလ့လာသူ အခ်ိဳ႕က ေျပာၾကားသည္။

---------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာႏွင့္ကခ်င္သူပုန္တို႔ေဆြးေႏြးရာတြင္ တ႐ုတ္က တက္ၾကြေသာက႑မွပါဝင္

(5 February 2013 ရက္စြဲပါ VOA News မွ China takes active role in talks between Burma and Kachin rebels ကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

Photo Credit - AP

တ႐ုတ္က ၎သည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ပိုမိုရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းေနေသာ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (KIO) ၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေနရာတစ္ခုမွ ပါဝင္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရအမ်ိဳးသမီးက ေျပာၾကားရာတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၄) ရက္ေန႔က ေ႐ႊလီတြင္က်င္းပေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာသမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း၊ KIA ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဆြမ္လြတ္ဂြမ္ေမာ္ ႏွင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား တက္ေရာက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“အခုေဆြးေႏြးတာဟာ ႏွစ္ဖက္ပဋိပကၡအရွိန္ျမင့္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုးတိုက္႐ိုက္ေတြ႕ဆံုတာျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ေျပာခြင့္ရအမ်ိဳးသမီး Hua Chunying က ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၅) ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အာရွေရးရာဌာနညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Luo Zhaohui သည္ ေဆြးေႏြးပြဲ မစတင္မီ ႏွစ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မ်က္ျမင္သက္ေသအျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း Hua က ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကလည္း ႏွစ္ဖက္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို အားေပးခဲ့ပါသည္။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရအမ်ိဴးသမီး Vietoria Nuland က ဇန္နဝါရီလ (၁၄) ရက္ေန႔က ေျပာၾကားရာတြင္  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးႏိုင္ေရးအတြက္ ျပင္းထန္ေသာစစ္ပြဲမ်ားရပ္ဆိုင္းရန္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္လည္းေကာင္း၊ KIOႏွင့္ လည္းေကာင္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုပါ သည္။

(၁၉) လၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ကခ်င္သူပုန္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ၾကားတိုက္ပြဲသည္ ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ ပိုမိုျပင္းထန္လာရာ ျမန္မာ စစ္တပ္က ေလေၾကာင္းအင္အားကို အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ ေလေၾကာင္းမွ ကခ်င္စစ္တပ္ေနရာယူထားမႈမ်ားကို တိုက္ခိုက္ျခင္းသည္ တိုက္ပဲြအရွိန္ အေရးႀကီးေနေၾကာင္း ျပဆိုပါသည္။

--------------------------------------------------------------------------------------

ကုလအခြင့္အေရး  ကိုယ္စားလွယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာဦးမည္

(UPI News မွ 5 February 2013 ရက္စြဲပါ “UN rights official to visit Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအထူး ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေသာ မတ္စ္အိုဂ်ာကင္တာနားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ပဋိပကၡႏွင့္ အျခားစိန္ေခၚမႈမ်ားကို အကဲျဖတ္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ လာမည့္အပတ္တြင္ သြားမည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ စတင္လက္စ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အတြက္ လက္ရွိလူ႕အခြင့္အေရး အေနအထားကို အကဲျဖတ္ဖို႔နဲ႔ ၊ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈေတြ က်န္ရွိတဲ့စိန္ေခၚမႈေတြကို သိရွိတုƛ