Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International media (2)

Snapshot of the item below:
International media (2)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား (၂)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အာဆီယံအခြင့္အလမ္း

(2 Feb 2014 ရက္စြဲပါ New Straits Times မွ Dylan Loh Ming Hui ေရးသားေသာ Myanmar’s Asean opportunity ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

                 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ အာဆီယံကိုဦးေဆာင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝး၊ ေဒသတြင္းအစည္းအေဝး(၂၄၀)ေက်ာ္ကို အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံ က်င္းပရ မည္ျဖစ္ရာ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ သံတမန္မ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္သတင္းစာဆရာ မ်ား ျမန္မာ ႏိုင္ငံ သို႔ သြားေရာက္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

                ၂၀၁၄ သည္ အာဆီယံအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ စုစည္းေသာ အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အဝန္းစတင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

                ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ေရာ အာဆီယံအတြက္ပါ ေတြ႕ၾကံဳရမည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားက အဘယ္ နည္း။

                ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေတြ႕ရွိရေသာ ေနျပည္ေတာ္အစမ္းသပ္ခံရမည့္ကိစၥမ်ားမွာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေသာ အေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ စိတ္မခ်ရေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား၊ အကန္႔အသတ္ရွိေနေသာ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရး၊ ပာုိတယ္မ်ားမလံုေလာက္မႈ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးခ်ိတ္ဆက္မႈအားနည္းျခင္းမ်ားမွာ ကာလၾကာရွည္ က ရွိေနေသာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ပါသည္။

                ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က က်င္းပခဲ့ေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားပြဲသည္ ၎၏စြမ္းေဆာင္ရည္အတြက္ ကနဦး စမ္းသပ္မႈပင္ျဖစ္ပါသည္။ လံုျခံဳမႈရွိျခင္းႏွင့္ လံုျခံဳေရးကိစၥမ်ားတြင္ ေကာင္းစြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့လည္း ေနထိုင္စရာႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတို႔မွာမူ အမ်ားကတင္ျပေလ့ရွိေသာ အားနည္းခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

                မွတ္မွတ္သားသားရွိသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုမွာ အားကစားပြဲက်င္းပေနစဥ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို စိတ္မခ် ရျခင္းေၾကာင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနသည္ မီးစက္ကိုအသံုးျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

                ေမးရမည့္ေမးခြန္းမွာ ၎၏ဥကၠ႒ရာထူးေနရာကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ ရည္ ရွိမရွိျဖစ္ပါသည္။

                ျမန္မာပညာရွင္မ်ားကမူ အာဆီယံဥကၠ႒ေနရာကို စီမံခန္႔ခြဲရျခင္းသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို စီမံခန္႔ခြဲေန ေသာ လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္သည့္ လူနည္းစုအေပၚသာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎တို႔မ်ာ အလုပ္ဒဏ္ပိ ေနသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

                ထို႔ေၾကာင့္ အာဆီယံဥကၠ႒ေနရာသည္ ၎တို႔အတြက္ အလုပ္ခ်ိန္ကို ဖဲ့ေပးရမည့္ မလိုလားအပ္ေသာ လုပ္တစ္ခုသာျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

                ဒုတိယအခ်က္မွာ တ႐ုတ္သည္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎၏လိုလားခ်က္ကို ပိုမိုအား ေကာင္းစြာ ေျပာဆိုလာမည္ျဖစ္ရာ ဦးသိ္န္းစိန္အဖို႔ အာဆီယံ-တ႐ုတ္ဆက္ဆံေရးကို ကြ်မ္းက်င္လိမ္မာစြာ စီမံခန္႔ခဲြရန္ လိုအပ္ပါသည္။

                မၾကာေသးမီက Beijing က ငါးဖမ္းဥပေဒသစ္ ထုတ္ျပန္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ရာ အျငင္းပြားေနေသာ ေရျပင္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသေဘၤာမ်ား ငါးဖမ္းျခင္းႏွင့္ တိုင္းတာျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရန္လိုအပ္ရာ ဗီယက္နမ္၊ ဖိလစ္ပိုုင္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔က ျပင္းထြန္စြာ ေဝဖန္ခဲ့ၾကပါသည္။

                အာဆီယံစည္းလံုးညီညႊတ္ေရးလိုအပ္ခ်က္မွာ အားေကာင္းေမာင္းသန္ရွိေရးျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ အာဆီယံ စီးပြားေရးအသိုက္အဝန္း(AEC)ရည္မွန္းခ်က္ နီးကပ္လာခ်ိန္တြင္ ပို၍လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ လြတ္လပ္ ေသာ စိတ္ကို အေျခခံသည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈျပႏိုင္ပါက ပိုမိုေကာင္းမြန္မည္ျဖစ္ပါသည္။

                တတိယအခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမၻာအတြက္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ရခ်ိန္တြင္ ႐ိုပာင္ဂ်ာတို႔၏ အေျခအေနႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းမ်ားကိစၥကို ႏိုင္ငံတကာပို၍တိုးကာ ေစာင့္ၾကည့္လာေတာ့ မည္ျဖစ္ပါသည္။

                ၂၀၀၆ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံဥကၠ႒ေနရာကိုလက္လြတ္ခဲ့ရရာ အာဆီယံႏွင့္ အေမရိကန္တို႔က ၎၏လူ႕အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္၏ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဖိအားေပးခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

                အကယ္၍သာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၎၏ျပည္တြင္း ဘာသာေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားပဋိပကၡမ်ားကို ေသခ်ာစြာ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳပါက လူ႕အခြင့္အေရးနိမ့္က်မႈ၏ အရိပ္မည္းထိုးျခင္းကို ခံရမည့္အႏၱရာယ္ ရွိပါသည္။

                စီးပြားေရးအရလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအရလည္းေကာင္းဆိုရေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တံခါးဖြင့္ရာတြင္ ေျခလွမ္း)