Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Mizzima News, 5th February 2010

ျမန္မာ အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေသာ စက္႐ုံမ်ား၊ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဟိုတယ္နွင့္ ခရီး သြားလာေရး က႑၊ သမဝါယမ က႑၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း၊ စြမ္းအင္၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး က႑မ်ားတြင္ တၿပိဳင္နက္ ပုဂၢလ္ိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရးကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ ႐ွိေနပါသည္။

အစိုးရသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၂၀ ခန္႔ကတည္းက ေစ်းကြက္ စီးပြားေရး စနစ္ကို ေျပာင္းလဲ က်င့္သံုးေနသည္ဟု ေျပာဆိုလာခဲ့ေသာ္လည္း ယခုမွ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ရန္ အားႀကိဳး မာန္တက္ စီမံလာျခင္းမွာ ထူးဆန္္းေနေပသည္။

အစိုးရကမူ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အရ ေပၚထြက္လာမည့္ အစိုးရ အဖြဲ႕သို႔ အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးမည့္ ကိစၥတြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရးမွာ လိုအပ္ေၾကာင္္း ကာကြယ္ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ထပ္မံ ထြက္ေပၚလာမည့္ အစိုးရတြင္ ယခု လူမ်ားပင္ ယူနီေဖာင္း ခၽြတ္၍ အုပ္ခ်ဳပ္လိမ့္ဦးမည္ဟု ယူဆရေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးသည္ ေအာင္ျမင္ရန္ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးေပလိမ့္မည္။

ယခု ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္္ အာဏာ႐ွင္မ်ား၏ ေဆြမ်ိဳး ၎တို႔ႏွင့္ နီးစပ္သူ အေပါင္းအသင္းမ်ား၏ အင္ပါယာ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယခု ေရာင္းခ်မည့္ ႏိုင္ငံပိုင္ ပစၥည္းမ်ား၊ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ၎တို႔အတြင္းစည္းမွ လက္တစ္ဆုပ္စာ အခြင့္ထူးခံ တစ္စုကသာ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ဝယ္ယူၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခု ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ လူအမ်ားစုကို အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ အစား၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အေပါင္းအသင္းမ်ားကို စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းပင္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္္။

တင္ဒါ ေခၚမႈမ်ားမွာလည္း အျပ ေကာင္းရန္ အတြက္ ျဖစ္ၿပီး၊ အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္ေသာ အသိုင္းအဝိုင္းသည္ အမွန္တကယ္ ေငြမ်ားစြာ ျမတ္ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ရယူႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႀကိဳတင္၍ ေ႐ြးခ်ယ္ထားၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္ေသာ စီးပြားေရး အသိုင္းအဝိုင္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ယခုကဲ့သို႔ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ရန္ ေၾကညာခ်က္ မထြက္မီ အခ်ိန္မ်ားစြာ ကတည္းက၊ ျပင္ဆင္္ထားၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်သည္ အလြန္တရာ နည္းပါးလွပါသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ဦးေရ တိုးလာျခင္းႏွင့္ အတူ သတင္းစာ ဆရာမ်ားကို ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္႐ွည္ ခ်မွတ္မႈမ်ားလည္း ႐ွိေနပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၏ လႈပ္႐ွားမႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ျခင္း၊ လြတ္လပ္ခြင့္ ေပးျခင္း ကို ကန္႔သတ္ျခင္းႏွင့္ အတင္း အဓမၼ ျပဳမႈမ်ား ပိုမို ျပဳလုပ္လ်က္ ႐ွိရာ အစိုးရ၏ သ႐ုပ္မွန္ကို ပိုမို ထုတ္ျပသလို ျဖစ္ေနေပမည္။

ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေရာင္းၿပီး စီးပြားေရး က႑တြင္ ပုဂၢလိက က႑ကို တိုးခ်ဲ႕ေပးျခင္းသည္ လိုအပ္ၿပီး၊ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ပိုမို ႐ွိလာျခင္း၊ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ ႐ွိလာျခင္း၊ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ အေဝဖန္ ခံႏိုင္မႈမ်ား သည္လည္း အေရးႀကီးၿပီး၊ လိုအပ္လွပါသည္။

ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အလုပ္အကိုင္ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား၊ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား ပိုမို တိုးပြားလာေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အကယ္၍ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ လက္႐ွိ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရး အစီအစဥ္မွ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ၿခံဳ၍ တိုးတက္မႈမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္သည္ ဆိုလွ်င္ ၎သည္ အစိုးရ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္တို႔ အေပၚ ေသခ်ာေပါက္ နားလည္မႈ လြဲေနျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Jakarta Post, 6th February 2010

          ယခုႏွစ္အတြင္း အားလံုး ပါဝင္ႏိုင္မည့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို က်င္းပရန္ ကတိ ေပးထားျခင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံက လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံက ေမွ်ာ္လင့္ေနေၾကာင္း သံအမတ္ႀကီး Sebastianus Sumarsono က စေနေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          "တကယ္လို႔ အားလံုး ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မွသာ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္တယ္လို႔ ယူဆရမွာပါ။ ျမန္မာ အစိုးရကလည္း ဒီအတိုင္း ကတိ ေပးထားပါတယ္" ဟု Sumarsono က ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝး၏ အဝန္းအဝိုင္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

          ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ လုပ္ငန္းစဥ္ တိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားကို အင္ဒိုနီးရွားက တက္ၾကြစြာ လုိက္ပါ ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္းႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳ မွ်ေဝျခင္း အပါအဝင္ လိုအပ္သမွ်ကို ကူညီ ေထာက္ပံ့ရန္ အဆင္သင့္ ရွိေနသည္ ဟုလည္း ၎က ဆိုပါသည္။

          အင္ဒိုနီးရွားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးကို ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ထိန္းသိမ္းခဲ့ပါသည္။

          ဇြန္လ ႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလ အၾကား က်င္းပဖြယ္ ရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီ အႏိုင္ ရရွိႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ Sumarsono က မွန္းဆ ေျပာၾကားျခင္း မျပဳခဲ့ပါ။

          "NLD ပါတီရဲ႕ လူငယ္ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြက ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ခ်င္ေပမယ့္ ပါတီရဲ႕ ဝါရင့္ လူႀကီးပိုင္းက ၿပိဳင္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵ မရွိဘူးလို႔ ေျပာေနၾကတယ္" ဟု ၎က ေျပာပါသည္။

          ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ႏိုဝင္ဘာလတြင္ လႊတ္ေပးႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု ျမန္မာ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ဦးက ယခင္လတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

M & C News, 7th February 2010

          ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ကယ္ဆယ္ေရး ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ဝင္ခြင့္ ဗီဇာမ်ားႏွင့္ ခရီး သြားလာခြင့္ ပါမစ္မ်ားကို ၾကန္႔ၾကာေစျခင္းျဖင့္ ဧရာဝတီ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ နာဂစ္ ဆိုက္ကလုန္း ဒဏ္ခံ ေဒသမ်ားရွိ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေႏွာင့္ေႏွးေစလ်က္ ရွိသည္ဟု Media Reports က တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေျပာၾကားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ နာဂစ္(စ္) ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ အႀကီးအကဲ William Sabandar က ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာအစိုးရ၏ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္အေပၚ ၾကန္႔ၾကာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ ေၾကာင့္ ၂၀၀၈  ဦးစားေပး အစီအစဥ္ (PONREPP) အရ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေစခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။

အဆိုပါ ကိစၥမ်ားကို မၾကာမီ အတြင္း ေျဖရွင္းႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ အကယ္၍ ျပည္ဝင္ခြင့္ ဗီဇာႏွင့္ ခရီးသြားလာခြင့္ ပါမစ္မ်ား ဆက္လက္ ၾကန္႔ၾကာေနပါက PONREPP လက္ေအာက္တြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ စီမံကိန္းမ်ားလည္း ေႏွာင့္ေႏွးပါလိမ့္မည္ဟု ၎က ျမန္မာတိုင္းမ္ သို႔ ေျပာၾကားပါသည္။

ဆိုင္ကလုန္း နာဂစ္(စ္)သည္ ၂၀၀၈ ေမလ (၂) ရက္ ႏွင့္ (၃) ရက္တြင္ ဧရာဝတီ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ေဒသကို ဒီေရလႈိင္းမ်ားျဖင့္ ဖံုးအုပ္ပစ္ခဲ့ၿပီး လူေပါင္း ၁၄၀,၀၀၀ ခန္႔ကို ေသဆံုး (သို႔) ေပ်ာက္ဆံုးေစခဲ့ပါသည္။

မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ ေဒသတြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခား အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ ျပည္ပ ကယ္ဆယ္ေရး ဝန္ထမ္းမ်ားအား ခြင့္ျပဳရန္ မလိုလားေသာ အေတြးေခါင္လြန္းသည့္ ျမန္မာစစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ ေဒါသကို နာဂစ္(စ္)က မီးေမႊးသလို ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

ေနာက္ဆံုးတြင္မူ ျမန္မာအစိုးရ၊ ကုလသမဂၢ ႏွင့္ အာဆီယံ အဖြဲ႕ၾကားတြင္ အေရးေပၚႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အတြက္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္ကို ခ်မွတ္ ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ယခု လေပါင္း (၂၀) ခန္႔ ၾကာခဲ့သည့္ တိုင္ေအာင္ အဆုိပါ ေဒသတြင္း အကဲျဖတ္ရန္ အပါအဝင္ ျပႆနာမ်ား က်န္ရွိေနေသးသည္ဟု Sabandar ၏ အဆိုအရ သိရပါသည္။

နာဂစ္(စ္) အစီအစဥ္ အခ်ိန္ပိုင္းလိုက္ သံုးသပ္ေရး တတိယအႀကိမ္ တင္ျပမႈကို ေဖေဖာ္ဝါရီ (၉) ရက္တြင္ ရန္ကုန္၌ က်င္းပပါမည္။

ႏိုဝင္ဘာ (၂၅) ရက္၌ ဘန္ေကာက္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ယခင္ အစည္းအေဝးတြင္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ားက ေဒၚလာ ၉၀.၄ သန္း ကတိကဝတ္ ေပးခဲ့ပါသည္။

အထက္ပါ အလွဴေငြမ်ား အနက္မွ ေဒၚလာ ၇၁.၃ သန္းကို သံုးစြဲခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း မ်ားစြာ လိုအပ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု Sarbandar က ဆိုပါသည္။

မုန္တိုင္းဒဏ္ခံ အေဆာက္အဦး (Shelter) က႑တြင္ ရန္ပံုေငြ ပိုမို လိုအပ္လ်က္ ရွိၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္ မထားသည့္ အလွဴရွင္မ်ားအား အဆိုပါ က႑သို႔ ခြဲေဝ လွဴဒါန္းရန္ တုိက္တြန္း လိုပါသည္ဟုလည္း ၎က ေျပာပါသည္။

ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ားအၾကား ထိေရာက္ေသာ ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ရွိေစရန္ အာဆီယံက ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနသည္ဟု Sabandar က ျမန္မာတိုင္းမ္သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Irrawaddy news, 6th February 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တစ္ခုတည္းေသာ ႏိုင္ငံပိုင္ မဟုတ္သည့္ ႐ုပ္သံလႊင့္ ႒ာန MRTV-4 သည္ အေမရိကန္ အေျခစိုက္ သတင္း ကြန္ယက္ CNN ထုတ္လႊင့္ေနျခင္းအား ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္း၏ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ႐ွိေသာ အေၾကာင္းမွာ ေဟတီ ငလ်င္ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေမရိကန္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ႀကီးမားစြာ ဝင္ေရာက္ ကူညီေနမႈေၾကာင့္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

"ေဖေဖာ္ဝါရီ (၁) ရက္ က စၿပီး  CNN လႊင့္တာကို ရပ္လိုက္တာပါ။ အရင္ကလည္း ျမန္မာ သတင္းေတြ ပါလာရင္ MRTV-4 က ျဖတ္ေနက်ပါ။ အခုေတာ့ သတင္းလိုင္း တစ္ခုလံုးကို ျဖတ္ပစ္လိုက္တာ" ဟု ရန္ကုန္ သတင္းရပ္ကြက္က ဆိုပါသည္။

 ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ႒ာန တာဝန္႐ွိ ပုဂၢဳိလ္္မ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္  MRTV-4  ထုတ္လႊင့္သူမ်ား က  CNN ကို ရပ္ဆိိုင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

MRTV-4  သည္ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီး႒ာန၊  Forever Group Co.Ltd  ႏွင့္  Family Entertainment Group  တို႔၏ ဖက္စပ္လုပ္ငန္း တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ၎၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၂၀၀၅ ခုနွစ္ စတင္ တည္ေထာင္စဥ္ကပင္  CNN ကို တစ္ခုတည္းေသာ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းလိုင္း အျဖစ္  MRTV-4  က ထုတ္လႊင့္ခဲ့ပါသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ (၁) ရက္ လံုးဝ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း မျပဳမွီ အထိ စစ္ဖက္ အစိုးရက အကဲဆတ္သည့္ ျမန္မာ ဆက္စပ္ သတင္းမ်ားႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံတကာ သတင္းမ်ားကို စိစစ္ ျဖတ္ေတာက္ရန္ အတြက္ CNN သတင္းလိုင္းကို မိနစ္ ၂၀  မွ မိနစ္ ၃၀  အထိ ေနာက္က်၍ ထုတ္လႊင့္ေလ့႐ွိပါသည္။

၂၀၀၈ ေမလတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ နာဂစ္စ္ ဆိုင္ကလံုးအေပၚ ျမန္မာ အစိုးရ၏ တုံ႔ုျပန္ ေဆာင္႐ြက္ပံုကို ႀကီးမားေသာ ျပစ္တင္ ေဝဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ခ်ိန္မွ စ၍ ကမာၻတဝွမ္း ႐ွိ အလားတူ သဘာဝ ေဘး အႏၱရာယ္မ်ားအေၾကာင္း သတင္းထုတ္လႊင့္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရက ထိတ္လန္႔ စိုးရိမ္ေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ကယ္ဆယ္ ေထာက္ပံ့ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေမရိကန္ စစ္တပ္က အဓိက က႑မွ ပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ ေနသည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ ျဖစ္ပါသည္။

နာဂစ္စ္ ဆိုင္ကလံုးတြင္ ခန္မွန္းေျခ လူေပါင္း ၁၄၀,၀၀၀ ခန္႔ အထိ ေသဆံုးမႈ ျမင့္မားခဲ့ရျခင္းမွာ မုန္တိုင္းၿပီးလွ်င္ ၿပီးခ်င္း ရက္သတၱပတ္ အတြင္း ႏိုင္ငံတကာ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး ဝန္ထမ္းမ်ားကို ႏိုင္ငံ အတြင္း ဝင္ခြင့္ျပဳရန္ အစိုးရက ျငင္းဆန္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝိုင္းဝန္း သတ္မွတ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေဟတီတြင္လည္း ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္း ကနဦး အဆင့္မ်ားတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား ႐ွိခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းသို႔ ျဖစ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမွာ အေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ား ဆိုးဝါးစြာ ထိခိုက္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးေသာ ကာရစ္ ဘီယံ ႏိုင္ငံ၏  (ေဟတီ)  အစိုးရ ယႏၱရား  လံုးဝနီးပါး ၿပိဳလဲသြားမႈေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ေဟတီႏိုင္ငံ ႐ုတ္တရတ္ ကပ္ေဘး ဆိုက္္မႈတြင္ လူ႔အသက္ေပါင္း  ၁၀၀,၀၀၀  မွ  ၂၀၀,၀၀၀  ၾကား ဆံုး႐ႈံးခဲ့သည္ဟု ယံုၾကည္ထားၾကပါသည္။

၂၀၀၈ ေမလဆန္း၌ နာဂစ္စ္ ဆိုင္ကလံုးေၾကာင့္ လူ ၂  သန္းခန္႔  အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့ ျဖစ္သြားခ်ိန္တြင္ ၎တို႔ လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္က မူၾကမ္း ေရးဆြဲခဲ့သည့္ အေျခခံ ဥပေဒကို ဆႏၵ ခံယူပြဲျဖင့္ အတည္ျပဳမည့္ အစီအစဥ္ကိုသာ ဦးစားေပး လံုးပန္းေနခဲ့ၿပီး မုန္တိုင္းဒဏ္ခံ ျပည္သူမ်ားကိုမူ ''မင္းတို႔ ဘာသာ မင္းတို႔ ၾကည့္လုပ္ၾက'' ဟူေသာ သေဘာျဖင့္ ေပလယ်ာကံ ပစ္ထားခဲ့ပါသည္။

အသက္႐ွင္ က်န္သူမ်ား၏ ကံၾကမၼာကို စိုးရိမ္ ပူပန္ၾကေသာ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ျပင္သစ္တို႔သည္ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားကို တင္ေဆာင္ထားေသာ စစ္သေဘၤာမ်ားကို ျမန္မာ ေရပိုင္နက္ အနီးသို႔ ေစလႊတ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေမလ ကုန္ခါနီးတြင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း၏ ၾကားဝင္ ေစ့စပ္မႈ ေနာက္ပိုင္းမွသာလွ်င္ နိုင္ငံတကာ NGO အဖြဲ႕မ်ားကို ဆိုက္ကလံုး ဒဏ္ခံ ဧရာဝတီ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚတြင္ ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီမ်ား ေထာက္ပံ့ရန္ အစိုးရက ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ ကုလ အထူးသံတမန္ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ၏ ေနရာတြင္ အစားထုိး ခန္႔အပ္ရန္ သင့္ေတာ္သည့္ သံတမန္ တစ္ဦးကုိ ရွာေဖြလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

ဘန္ကီမြန္း၏ ရုံးအဖြဲ႕မွဴး ျဖစ္သူ ဗီေဂ်နမ္ဘီးယားသည္ ျမန္မာအစုိးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆုိသလုိ ဆက္သြယ္မႈမ်ား ရွိခဲ့သူ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္အစုိးရ၏ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမ်ား ပီပီျပင္ျပင္ ျဖစ္လာသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားကုိလည္း ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဘန္ကီမြန္းက ေျပာၾကားပါသည္။

မည္သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေစ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ ယခုႏွစ္အတြင္း ကုလသမဂၢ အထူး ကုိယ္စားလွယ္သစ္ ခန္႔အပ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ မလြယ္ကူသည့္ သေဘာတြင္ ရွိေနပါသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊဘက္မွ ႏုိင္ငံေရးအရ လုိက္ေလ်ာမႈ မရွိျခင္း၊ စိတ္ခ်လက္ခ် ျဖစ္ေသာ အေနအထားမ်ိဳး မရွိျခင္း စသည္တုိ႔ေၾကာင့္ အသစ္ ဝင္ေရာက္မည့္ သံတမန္အေနျဖင့္လည္း အားႀကိဳးမာန္တက္ ေဆာင္ရြက္ လာႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။

ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီး ေနာက္မွသာ ကုလသမဂၢ အထူး ကုိယ္စားလွယ္ အသစ္ ခန္႔အပ္ သင့္ေၾကာင္းျဖင့္ အခ်ိဳ႕ ႏုိင္ငံေရး ဆန္းစစ္သူတုိ႔က အႀကံေပး ၾကပါသည္။ အကယ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကိစၥမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးလုိပါက ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္း တစ္ခု(Line of ommunication) ဖြင့္ေပးထားရန္ ၊ သို႔မဟုတ္ အလယ္အလတ္ အဆင့္ရွိ ကုလသမဂၢ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕အား ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေစလႊတ္၍ လုပ္ရပ္မ်ား မွန္ကန္မႈ ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးေပးရန္ ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔လည္း အဆုိပါ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ေစလႊတ္ စူးစမ္းေစရန္လည္း အႀကံျပဳၾကပါသည္။

အထူး ကုိယ္စားလွယ္ ခန္႔အပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ကုလမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ အမ်ား၏ သေဘာထားကုိ သိရွိႏုိင္ရန္ ျပည္သူမ်ား အၾကားသုိ႔ ဆင္း၍ ေဆြးေႏြး ညိႇႏႈိင္းသင့္ေၾကာင္း အႀကံ ေပးသူမ်ားလည္း ရွိသည္။

အကယ္၍ ကုလသမဂၢ အေနျဖင့္ ယခင္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ မ်ား၏ လုပ္ရပ္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ အေလးအနက္ထား သုံးသပ္ ဆန္းစစ္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ဘဲ ကုိယ္စားလွယ္ သစ္မ်ားကုိ ေစလႊတ္မည္ ဆုိပါက အရာမေရာက္၊ မေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ ထပ္မံ ရင္ဆုိင္ ႀကံဳေတြ႕ရဦးမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးအခင္း ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ကုလသမဂၢသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေစလႊတ္၍ ေျဖရွင္းေစခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ စိတ္မခ်မ္းေျမ႕စရာမ်ားျဖင့္ အဆုံးသတ္ကာ ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိခဲ့ေပ။ ကုလသမဂၢ၏ ညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လူေသမ်ား ျမႇဳပ္ႏွံရန္ သခ်ႋဳင္းႀကီး တစ္ခုသဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ ဆုံးရႈံးမႈမ်ားကုိ အေျခခံ၍ အထူး ကုိယ္စားလွယ္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္ေပသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေၾကာင္း ထဲထဲဝင္ဝင္ သိရွိၿပီး ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရးကုိလည္း ႏွံ႔စပ္ရမည္။ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ေလးစားရမည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံ အားလုံးကုိ အေလး ထားရမည္။

ပဋိပကၡ ဇုန္နယ္မ်ား၏ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ကိစၥမ်ားကုိ သိရွိထားသူ ျဖစ္ရမည္။ စစ္အစုိးရ၊ အတုိက္အခံ ပါတီမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစု ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့အေရး လႈပ္ရွားေနသူမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈ ရရွိထားသူ ျဖစ္ရမည္။ ကုလႏွင့္ ျမန္မာ စစ္အစုိးရ အၾကား လွည့္ပတ္သူ မျဖစ္ေစရ။

အဘက္ဘက္ကုိ မွ်တစြာ ၾကည့္တတ္သူ၊ ျပည္တြင္းေရာ ျပည္ပမွာပါ ညႇိႏႈိင္းေပးတတ္သူ၊ ရုိးသား ေျဖာင့္မတ္ၿပီး အမွားကုိ ဝန္ခံတတ္သူ ျဖစ္ရမည္။ မွားသည္ဟု ဝန္မခံဘဲ ေသာင္မတ