Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Sydney Morning Herald, By Sean Turnell, 15th Nov 2010

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ လာျခင္းသည္ ကမာၻ တဝွမ္းလံုးက အလြယ္တကူ ခံစားႏိုင္သည့္ အေပ်ာ္လိႈင္းမ်ား ကူးစက္သြားေစသည့္ အျဖစ္အပ်က္ ျဖစ္သည္။

နယ္လဆင္ မင္ဒဲလားကို ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ျခြင္းခ်က္ တစ္ခု အျဖစ္ ထား၍ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ ႀကီးက်ယ္ေသာ ရဲရင့္မႈ၊ တာဝန္သိမႈ၊ ေမတၱာ ကရုဏာ ႀကီးမားမႈ၊ သူမအား လြန္ခဲ့ေသာ ၂၁ ႏွစ္ အတြင္း ၁၅ ႏွစ္ခန္႔ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားၾကသည့္ သူမ်ားအေပၚ သာမန္ မဟုတ္ေသာ ခြင့္လႊတ္ သည္းခံမႈ စေသာ အရည္ အေသြးမ်ား ျပည့္ဝေနသည့္ အားေလွ်ာ္စြာ သူမကဲ့သို႔ ခ်စ္ခင္ ေလးစား ၾကည္ညိဳျခင္း ခံရေသာ ကမာၻသိ ေခါင္းေဆာင္ လက္႐ွိ အခ်ိန္တြင္ ေနာက္တစ္ေယာက္ မ႐ွိႏုိင္ပါ။

သို႔ေသာ္လည္း သူမ၏ လြတ္ေျမာက္မႈမွာ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ ပံုစံ တစ္ခုမွ ေနာက္တစ္ခုသို႔ ကူးေျပာင္းသည့္ သေဘာမွ်သာ ျဖစ္ေသာ အမွန္တရားေၾကာင့္ ယခု အခ်ိန္ ခံစား ေနရေသာ အေပ်ာ္မွာ ၾကာၾကာ ခံမည္ မဟုတ္ပါ။

လက္႐ွိ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ဟူေသာ အႀကီးမားဆံုး အက်ဥ္းေထာင္ႀကီးတြင္  သူမ၏ ၅၅ သန္းေသာ ျပည္သူမ်ား ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း ရျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

တစ္ခ်ိန္ တစ္ခါက အေ႐ွ႕ေတာင္ အာ႐ွ၏ အခ်မ္းသာဆံုး ႏိုင္ငံ တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ ႏွစ္ ၅၀ နီးပါး စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ ယခုအခါ အဆင္းရဲဆံုး ျဖစ္သြားေသာ "ေ႐ႊအဆင္း ႏုိင္ငံ" သည္ အဓမၼ ခိုင္းေစျခင္း ဆိုင္ရာ အလြန္ ဆိုးဝါးေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ညႇင္းပမ္းမႈမ်ား၊ ပံုမွန္ အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ မုဒိန္းက်င့္မႈမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား အေပၚ တုိက္ခိုက္မႈမ်ား၊ အဆိုးဆံုး အာဏာ႐ွင္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ၾကမ္းတမ္းေသာ လုပ္ရပ္မ်ား အျပည့္အဝ ႐ွိေနေသာ နယ္ေျမ တစ္ခု ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

မင္ဒဲလားႏွင့္ မတူေသာ အခ်က္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အေျပာင္းအလဲ သိသာ ထင္႐ွားေနေသာ ႏုိင္ငံအတြင္း လြတ္လပ္စြာ သြားလာ၍ မရျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ f.w.de Klerk မ႐ွိပါ။ Mikhail Gorbachev မ႐ွိပါ။

သို႔ေသာ္လည္း ရဲရင့္ေသာ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး၊ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ဂ႐ုဏာ အၾကင္နာ ကင္းမဲ့၍ အေကာင္း တစ္ကြက္မွ မ႐ွိေသာ အစိုးရ၏ လက္ေအာက္တြင္ ဒုကၡ ေပါင္းစံု ရင္ဆုိင္ေနရေသာ သန္းႏွင့္ ခ်ီသည့္ ျပည္သူမ်ား ႐ွိေနသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္က က်င္းပခဲ့ေသာ ရယ္စရာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အတုမွ အာ႐ုံ လႊဲေျပာင္းေရးမွာ ျမန္မာစစ္ အစိုးရက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လႊတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ရလဒ္မ်ား အနက္မွ တစ္ခု ျဖစ္သည္။

ေနာက္တစ္ခုမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက ၎တို႔၏ ဦးတည္ခ်က္ ေျပာင္းလဲကာ ၎တို႔အား ထိပ္ဆံုးသို႔ ပို႔ေဆာင္ ေပးထားေသာ အာဏာကို လက္လႊတ္ရန္ ဆႏၵ ႐ွိသည္။ သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႕မ်ား ေရာင္းခ်မႈမွ တဆင့္ ၾကြယ္ဝ ခ်မ္းသာကာ ၎တို႔ စိတ္ႀကိဳက္ သံုးစြဲေနေသာ အေျခအေနကို လက္လႊတ္ရန္ ဆႏၵ ႐ွိသည္ဟု က်န္တစ္ကမာၻလံုးက ယံုၾကည္ လာၾကေရးပင္ ျဖစ္သည္။

အမွန္ တကယ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ပါဝါ စေသာ အမွန္တရားမ်ားကို ေလ့လာၿပီးမွသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လြတ္ေျမာက္မႈ အေပၚ ႏုိင္ငံတကာ၏ တုန္႔ျပန္မႈကို တိုင္းတာရမည္ ျဖစ္သည္။

ယခု အခ်ိန္မွာ ၾသစေၾတးလ်၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ဥေရာပ သမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား စေသာ ႏုိင္ငံမ်ားက ျမန္မာ စစ္ဖက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ ဖိအားမ်ားကို ေလွ်ာ့ေပးရမည့္ အခ်ိန္ မဟုတ္ပါ။

ျမန္မာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အဆက္အသြယ္မ်ား အေပၚ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ခ်မွတ္ ထားသည့္ တင္းၾကပ္ေသာ စီးပြားေရး အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ဆက္လက္ တိုးခ်ဲ႕ ျပဳလုပ္သြားရန္ လိုအပ္ေနသည္။

အဆိုပါ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ိဳးမွာ ႏုိင္ငံသား အမ်ားစု ဘဏ္စာရင္းပင္ ဖြင့္ႏိုင္ျခင္း မ႐ွိသည့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွ သာမန္ ျပည္သူမ်ားကို ထိခိုက္ေစလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ရည္႐ြယ္ေသာ ပစ္မွတ္ကို တိက်စြာ ခ်ိန္႐ြယ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံပိုင္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္းႏွင့္ စစ္အစိုးရက စုေဆာင္း ျဖဳန္းတီးေနေသာ ရန္ပံုေငြမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားသည့္ ေငြေၾကး ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈမ်ားသည္ "တစ္စံုတစ္ရာ ေျပာင္းလဲလာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ အရာရာကို စြန္႔စားရန္ ျပင္ဆင္ထားေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကဲ့သို႔ေသာ သူမ်ားကို အေကာင္းဆံုး ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳရန္ အတြက္ ယာဥ္ယႏၲရား တစ္ခု ျဖစ္သင့္သည္။

Sean Turnell သည္ Macquane University မွ တြဲဖက္ ပါေမာကၡ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရး ဌာနသို႔ ပံုမွန္ အႀကံေပးေလ့ ႐ွိၿပီး  အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထြက္ဆို ခဲ့ဖူးသူ ျဖစ္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Daily Telegraph, By Malcolm Moore, 14th November 2010

စေနေန႔က အသက္ (၆၅) ႏွစ္႐ွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လႊတ္ေပး လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ လက္႐ွိအားျဖင့္ ႏိုဘယ္ ဆု႐ွင္အား ဖမ္းဆီး ထားေသာ တစ္ခု တည္းေသာ ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာသည္။

အသက္ (၅၄) ႏွစ္႐ွိ Liu Xiaobo မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလက ႏိုဘယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ခ်ီးျမႇင့္ခံရျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ၎အား တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆို ထားေသာ Charter 08 ကို ပူးတြဲ ေရးသားခဲ့မႈေၾကာင့္ အစိုးရအား ပ်က္စီးရန္ ႀကံ႐ြယ္ လုပ္ေဆာင္မႈျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္က ေထာင္ဒဏ္ (၁၁) ႏွစ္ ခ်မွတ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

ႏိုဘယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆု႐ွင္ ေျခာက္ဦးသည္ ဟီ႐ို႐ွီးမား ၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ပတ္လည္ ေတြ႕ဆံုပြဲကို က်င္းပခဲ့သည္။ "ကၽြန္မ တစ္ခုခု ေျပာဖို႔ လိုမယ္လို႔ ခံစားေနရတယ္" ဟု ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား ဖ်က္သိမ္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္က ႏိုဘယ္ဆု ရ႐ွိခဲ့ေသာ Jody Williams က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ကၽြန္မတို႔ ႏိုဘယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆု႐ွင္ တစ္ဦး ေထာင္ထဲမွာ ႐ွိေနပါေသးတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဖိအား ေပးမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ၿပီး တိတ္ဆိတ္ မေနႏိုင္ပါဘူး။ Liu Xiaobo ကို ေမ့မထားသင့္ပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔ ညီအစ္မ တစ္ဦး ျဖစ္တဲ့ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းခဲ့သလိုု မဆုတ္မနစ္ ႀကိဳးစားဖို႔ လိုပါတယ္" ဟု သူမက ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္ Tiananmen ရင္ျပင္ ဆႏၵျပပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူ တ႐ုတ္ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း Wu'er Kaixi က ထိုေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ အစိုးရအား Liu Xiaobo ကို ခၽြင္းခ်က္မ႐ွိ ခ်က္ျခင္း လႊတ္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

"အတိတ္က အတိတ္ပါပဲ။ အခုကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေ႐ွ႕ဆက္ဖို႔ပဲ ၾကည့္ရပါမယ္။ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးေရး လမ္းစဥ္ကို အသံုးခ်ရပါလိမ့္မယ္။ ဒါဟာ ျပႆနာေတြကို ေျဖ႐ွင္းဖို႔ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းပါပဲ" ဟု တိဗက္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ Dalai Lama က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အင္အား သံုးျခင္းသည္ ေခတ္မမွီေတာ့သည့္ နည္းလမ္း ျဖစ္သည္။ ႏိုဘယ္ဆု႐ွင္ ေျခာက္ဦးသည္ တ႐ုတ္ျပည္အား ပိုမို ဖိအားေပးေရး အတြက္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ရန္ ျပင္ဆင္ ထားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဟီ႐ို႐ွီးမားတြင္ ဂ်ပန္အစိုးရ တာဝန္ ႐ွိသူမ်ားက တ႐ုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ၾကားတြင္ ေနာက္ထပ္ တင္းမာမႈမ်ား မျဖစ္ေစေရး ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ေၾကညာခ်က္ မထုတ္ျပန္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ႏိုဘယ္ဆု ေ႐ြးခ်ယ္ေရး ေကာ္မတီအႀကီးအကဲ Thorbjoern Jagland က ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အား ၁၉၉၁ ခုႏွစ္က ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း ခံရေသာ သူမ၏ ႏိုဘယ္ဆုကို လာေရာက္ယူရန္ Oslo သို႔ ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ယခုႏွစ္အတြက္ Liu  ၏ ဆုကိုလည္း မည္သူ လက္ခံယူမည္ ဆိုသည္ကို ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း မသိရေသးေပ။ တ႐ုတ္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ၎၏ ဆုအတြက္ စိတ္ဆိုး မာန္ဆိုးျဖင့္ တုန္႔ျပန္ခဲ့ၿပီး၊ ၎၏ ဇနီးအား ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ထားခဲ့သည္။ ၎အား ေထာက္ခံသူမ်ား၏ လႈပ္႐ွားမႈမ်ားကိုလည္း ကန္႔သတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ႐ွိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The While House: Office of the Press Secretary, 7th November 2010

ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွ ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ လြတ္လပ္မႈ၊ မွ်တမႈ မ႐ွိသည့္ အျပင္ တရားဝင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏုိင္ငံတကာက လက္ခံထားေသာ စံႏႈန္းမ်ား ႏွင့္လည္း ကိုက္ညီျခင္း မ႐ွိပါ။ အဆိုပါ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ အေျခခံမွစ၍ မွားယြင္းေနေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ ေပၚတြင္ အေျချပဳ ထားၿပီး အားလံုး ပါဝင္ သက္ဆိုင္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈတို႔ အေပၚ စစ္အစိုးရက ဆက္လက္ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္လိုျခင္းကို ညႊန္ျပေနသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္၏ အထင္႐ွားဆံုး ျပစ္ခ်က္မ်ား အနက္မွ တစ္ခုမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂၁၀၀ ေက်ာ္ကို စစ္အစိုးရက ဆက္လက္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားကာ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ရန္ အခြင့္အလမ္း မွန္သမွ်ကို ပိတ္ပင္ထားျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ တရားမွ်တမႈ မ႐ွိသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း မ်က္ႏွာလိုက္ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဦးေဆာင္ အတိုက္အခံ ပါတီ NLD ကို အသံတိတ္၍ ေဘးေရာက္ သြားေစရန္ ေသခ်ာေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ လက္႐ွိ အစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား မွတ္ပံုတင္မႈကို ပိတ္ပင္ျခင္း၊ တိုင္းရင္းသား နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အတိုက္အခံ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ား ႀကီးမားသည့္ အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆိုင္ရေစရန္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေသခ်ာ ျပင္ဆင္ စီစဥ္ထားျခင္း စသည္တို႔ကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆံုးစြန္ ဆိုရေသာ္ အစိုးရက အတိုက္ အခံမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးေရးကို ပယ္ခ်ၿပီး လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္၊ ေဟာေျပာခြင့္၊ စည္းေဝးခြင့္ တို႔ကို တားျမစ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားသည့္ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ က်င္းပသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားမွာ လက္ခံ ယံုၾကည္ ႏိုင္ဖြယ္ရာ မ႐ွိပါ။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနအထားကို သီတင္းပတ္ အလိုက္၊ လပိုင္း အလိုက္ နီးနီး ကပ္ကပ္ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ လက္ေတြ႕ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေပၚ မူတည္၍ ဖိအားေပးမႈႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ညိႇႏႈိင္းမႈ မဟာဗ်ဴဟာကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားထံ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေတာင္းဆိုထားသည့္ "ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အားလံုးကို ၿခြင္းခ်က္မ႐ွိ၊ ခ်က္ခ်င္း လႊတ္ေပးေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး စနစ္တက် ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ရပ္ဆိုင္းေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားကို တာဝန္သိစြာ စတင္ ကိုင္တြယ္ေရး၊ အခ်ိန္ လြန္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ ေတြ႕ဆံု ညိႇႏိႈ္င္း ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ ဒီမိုကေရစီ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားကို ဖိတ္ေခၚေရး" စသည့္ အခ်က္မ်ား ကိုလည္း ထပ္မံ ေတာင္းဆို လိုက္သည္။ ေစတနာ စစ္မွန္၍ သက္ဆိုင္သူ အားလံုး ပါဝင္ေသာ ဒိုင္ယာေလ့ာ ေဆြးေႏြးမႈက သာလွ်င္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ျမႇင့္တင္ၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ား အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ကို တည္ေဆာက္မည့္ မွန္ကန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ပို႔ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

VOA News, 12th November 2010

ကေနဒါ အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ကေနဒါ ျပည္တြင္း ေလေၾကာင္းလိုင္း တစ္ခုႏွင့္ ၎၏ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာေဟာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေလယာဥ္ တစ္စီးႏွင့္ ေလယာဥ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား တရားမဝင္ တင္ပုိ႔ျခင္း အတြက္ တရား စြဲဆိုခဲ့သည္။ Canada Border Services Agency က ေျပာၾကားရာတြင္ Kenn Borek Air သည္ Havilland DHC-6 တြင္ ေအာ္တာ ေလယာဥ္ တစ္စီးႏွင့္ ေလယာဥ္ အစိတ္ အပိုင္း (၁၄၉) ခုအား ျမန္မာ ႏုိင္ငံသုိ႔ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာတြင္ တရားဝင္ ပါမစ္ မ႐ွိပဲ တင္ပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္း စံုစမ္း စစ္ေဆးသူမ်ားက ေတြ႕႐ွိခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ကေနဒါ ႏုိင္ငံ ဥပေဒတြင္ စစ္တပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ အစိုးရ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရပဲ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳရန္ တားျမစ္ ထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားက Calgary အေျခစိုက္ ေလေၾကာင္းလိုင္းႏွင့္ ၎၏ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာေဟာင္း Stephen Penikett အား ကေနဒါ အေကာက္ခြန္ အက္ဥပေဒႏွင့္ ထုတ္ကုန္ သြင္းကုန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ အက္ဥပေဒတို႔အား ခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖင့္ ၾကာသပေတးေန႔က တရားစြဲခဲ့သည္။

အေကာက္ခြန္ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္မႈအတြက္ ဒဏ္ေငြ ေဒၚလာ ငါးသိန္းခန္႔ ေပးေဆာင္ရႏုိင္ၿပီး၊ ထုတ္ကုန္ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္မႈအတြက္ အမ်ားဆံုး ေထာင္ဒဏ္ (၁၀) ႏွစ္ ခ်မွတ္ ခံရႏိုင္သည္။ Calgary တရား႐ုံးက အဆိုပါ အမႈကို ဒီဇင္ဘာ (၁၄) ရက္တြင္ ၾကားနာရန္ ႐ွိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

BBC News, 11th November 2010

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ေငြေဖာင္းပြမႈ ႏႈန္းမွာ ၂ ႏွစ္ အတြင္း အျမင့္ဆံုးသို႔ ေရာက္႐ွိလာခဲ့ၿပီး ကုန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္မႈ အားေလွ်ာ့သြားေအာင္ အစိုးရက ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း စားေသာက္ကုန္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား တက္လာခဲ့ျခင္းကုိ မ်ားစြာ ေက်းဇူး တင္ရေပမည္။

စက္တင္ဘာ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ၃.၆ % ႐ွိရာမွ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ ထားသည္ထက္ ေက်ာ္ၿပီး ၄.၄ % သို႔ ေရာက္႐ွိခဲ့သည္ဟု စာရင္းအင္း ဗ်ဴ႐ိုက ဆိုသည္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္း တက္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ယခုထက္ပိုမို လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ၎တို႔က ေျပာၾကားသည္။

စီးပြားေရး အေလာသံုးဆယ္ ႀကီးထြားမႈႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္မႈကို ထိန္းရန္အတြက္ အတိုးႏႈန္း ျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ ဘဏ္ေခ်းေငြ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အပါအဝင္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ေဘဂ်င္းက စတင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

လက္လီ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ၁၈.၆ % တက္သြားခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ၏ စက္မႈက႑ ထုတ္လုပ္မႈမွာ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ၁၃.၁ % ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၁၃.၃ % ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ စက္တင္ဘာလထက္ အနည္းငယ္ ေလ်ာ့သြားသည္။

ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္း တက္လာျခင္း

"ကုန္ေစ်းႏႈန္းရဲ႕ ဖိအားက ႀကီးလာပါတယ္။ ဒါက မက္ခ႐ို စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြ ႀကီးထြား လာတာကို ျပသေနတာပါ" ဟု စာရင္းအင္း ဗ်ဴ႐ိုမွ  ႐ွင္လိုင္ယြန္က ေျပာၾကားသည္။ "ဒီကိစၥေၾကာင့္ အတိုးႏႈန္းေတြ ျမင့္လာမယ့္ အလားအလာ ႐ွိေနပါတယ္" ဟု အကဲခတ္ ပညာ႐ွင္က ဆိုသည္။

ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္း တက္လာျခင္းကို ခ်က္ခ်င္း သတိျပဳမိသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေသာ Royal Bank of Canada မွ Brian Jacksonက "လတ္တေလာ ပိုၿပီး ခုန္တက္ လာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္" ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို လႈံ႕ေဆာ္ဖို႔ အတြက္ သူ႔ရဲ႕ စီးပြားေရး နယ္ပယ္ထဲကို ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၆၀၀ ေလာင္းထည့္ေနတဲ့ မူဝါဒဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ကုန္ေစ်းႏႈန္းကို ဆက္လက္ ဖိအားေပးဖြယ္ ႐ွိပါတယ္" ဟု ႐ွင္လိုင္ယြန္က ဆိုသည္။

"အေမရိကန္က အသစ္ ထပ္မံ ခ်မွတ္တဲ့ "ျပည္ပ ႏုိင္ငံမ်ား ေငြေၾကးစီမံမႈ ေပ်ာ့ေျပာင္းေရး မူဝါဒ" ဟာ ရင္းႏွီးေငြ ေျမာက္ျမားစြာ ထြက္ေပၚလာေစၿပီး တ႐ုတ္ စီးပြားေရး အေပၚ သိသာ ထင္႐ွားတဲ့ သက္ေရာက္မႈ ႐ွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

အေမရိကန္၏ လတ္တေလာ ခ်မွတ္သည့္ အဆိုပါ မူဝါဒကို ေဒၚလာေငြ တန္ဖိုးခ်ရန္ ႀကိဳးစားမႈ တစ္ခု အျဖစ္ အခ်ိဳ႕ ႏုိင္ငံမ်ားက ျပစ္တင္ ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။

ေငြေၾကး ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ကမာၻ႔ ကုန္သြယ္ေရး ဟန္ခ်က္ မညီမႈ ကိစၥကို ဆိုးလ္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ G-20 အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးၾကလိမ့္မည္ဟု သိ႐ွိရသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.