Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၁၂.၂.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. စီးပြားေရး အလားအလာေကာင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳရမည့္အခက္အခဲမ်ား

********************************

ေဆာင္းပါးက႑

စီးပြားေရး အလားအလာေကာင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳရမည့္အခက္အခဲမ်ား

ကုိကုိ (ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

(ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀ ထုတ္ ျမန္မာတိုင္း(မ္) အတြဲ (၂၈) အမွတ္ (၅၅၆) မွ ထုတ္ယူေဖာ္ျပသည္)

ကာလရွည္ၾကာ ထိန္းသိမ္းခံထားခဲ့ရေသာ ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံး ေရး ဆင္းေနခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္သည္ စင္ကာပူႏုိင္ငံသို႔ တရားဝင္အလည္အပတ္ခရီး ေရာက္လာသည္။ အဆင့္ျမင့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႀကီးကို ဦးေဆင္လာခဲ့ေသာ သမၼတႀကီး၏ ခရီးစဥ္အၿပီးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ာေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ကိစၥမ်ား အပါအဝင္ အဓိကက႑မ်ားတြင္ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးေရးႏွင့္ နည္းပညာအကူအညီေပးေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထုိး ခဲ့ၾကသည္။

တစ္ပတ္အတြင္း တစ္ခ်ိန္တည္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ဤအျဖစ္အပ်က္ႏွစ္ခုက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေျပာင္းအလဲကို ျပတ္သားထက္သန္စြာ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ခ်၍ လုပ္ကိုင္ေနပုံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ႏုိင္ငံတကာ၏ ယုံၾကည္မႈ တုိးပြားလာေနပုံကို ေဖာ္ၫႊန္းေနသည္။ ယခုလက္ရွိ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲသည္ စီးပြားေရး႐ႈေထာင့္မွ အတုိင္းအတာပမာဏ ႀကီးမားပုံကို စင္ကာပူထံ လက္ကမ္းခဲ့ျခင္းက မီးေမာင္းထုိးျပေနသည္။ ႏုိင္ငံအေျမာက္ အျမားမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေျမာက္အျမားတုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရး စူးစမ္းရန္ စိတ္အား ထက္သန္ေနၾကသည္။

အာရွတြင္ ထုတ္ယူသုံးစြဲျခင္းမျပဳရေသးေသာ ေနာက္ဆုံးက်န္ရွိေနသည့္ ေဈးကြက္ႀကီးအျဖစ္ ယူဆထားၾကရာ စီးပြားေရးက႑မ်ားစြာတြင္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားကသာ လႊမ္းမုိးထားျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္။  ျမန္မာႏုိင္ငံ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ပါဝင္ေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားအသင္း (အာဆီယံ)က ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေဒသတြင္း ဗဟုိအခ်က္အခ်ာႏုိင္ငံအျဖစ္ ေထာက္ခံအားေပးလုိရာ စင္ကာပူႏုိင္ငံက လည္း ထုိ႔အတူပင္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အာဆီယံဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူရေတာ့မည့္ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနေၾကာင့္မွ် သာမကေခ်၊ အာဆီယံသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ပုိမုိစုစည္းေပါင္းစည္းေသာ စီးပြားေရးအသုိက္အဝန္းတစ္ခု ျဖစ္လာရန္ ႀကံရြယ္ထားရာ ထုိစီမံခ်က္ကိုလည္း ပုိမုိအ ေထာက္အပံ့ ျပဳလာႏုိင္ေပသည္။

မည္သို႔ဆုိေစကာမူ အေနာက္အုပ္စုအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔ထားေသာ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားအား ႐ုပ္သိမ္းေပး/ မေပးဆုိေသာ အခ်က္ေပၚတြင္ မ်ားစြာမူတည္ေနသည္။ ဥေရာပသမဂၢကေတာ့ ယခုပင္လွ်င္ ကန္႔သတ္ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကို စတင္ေလွ်ာ့ေပးေနၿပီ။ အေမရိကန္ အေနျဖင့္လည္း ႐ႈပ္ေထြးေသာ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွိေနရာ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးေရးအတြက္ အဓိကႏုိင္ငံေရးပါတီ ႀကီးႏွစ္ခုစလုံး၏ ေထာက္ခံမႈ စတင္ရရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ အေကာင္းဘက္သို႔ေမွ်ာ္လင့္ရန္ အေၾကာင္းတရားမ်ား ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈအတြက္ အသင့္ျဖစ္ေနပါၿပီေလာ။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေရးအတြက္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္အၿပိဳင္ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈက အမီလုိက္ႏုိင္ပါမည္ေလာ။

မၾကာမီက ထုတ္ျပန္လုိက္ေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕က ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏႈန္းသည္ ၅ ဒ သမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိသည္ဟု ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းထားသည္။ တစ္ကမၻာလုံး၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အားေလ်ာ့ေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အိမ္နီးခ်င္း အင္ဒုိခ်ဳိင္းနားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ တစ္တန္းတည္းထား၍ ခန္႔မွန္းထြက္ခ်က္ထားျခင္းသည္ ထူးျခားေကာင္းမြန္ပါသည္။ သို႔ႏွင့္တုိင္ ထုိ႔ထက္ပုိ၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးႏုိင္ေသာ အလားအလာမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

အလွ်ံအပယ္ ေပါမ်ားေသာ ႏုိင္ငံ၏ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား၊ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းႏွင့္ တြင္းထြက္ သတၱဳ သယံဇာတမ်ား ပုိင္ ဆုိင္ထားသည္ကိုပင္ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတုိ႔ဆုံရာ အခ်က္အခ်ာေနရာတြင္ ရွိေနသည္။ ထုိထက္မက ႏုိင္ငံ့ လူဦးေရ ၅၄ သန္းတြင္ အမ်ားစုမွာ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေသာ အသက္အရြယ္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အလုပ္အကိုင္ကိုလည္း အာသာငမ္းငမ္း အလုိရွိေနၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ ေဒသတြင္း အဆင္းရဲဆုံးႏုိင္ငံထဲတြင္ ပါ၀င္ေနရေသာ္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ အလားအလာေကာင္းေတြ မ်ားစြာ ပုိင္ဆုိင္ထား သည္။ စုိးရိမ္ဖြယ္ရာမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ အမ်ားစုမွာ စီးပြားေရး ေနာက္က်န္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံအမ်ားတြင္ ေတြ႕ျမင္ေနက် အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္သည္။ ဥပမာ- အေျခခံအေဆာက္အအုံ မလုံေလာက္ျခင္း၊ အဂတိ လုိက္စားမႈ ပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲကာလ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈ စသည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္မူ ထုိမွ်မက အထူးစပါယ္ရွယ္ စိန္ေခၚမႈ အခက္အခဲမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ IMF က ေထာက္ျပခဲ့ေသာ အဓိက ျပႆနာ တစ္ခု- ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ေငြေၾကးမတည္ၿငိမ္မႈ ျဖစ္သည္။  အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာ၏ တရား၀င္လဲလွယ္ႏႈန္းမွာ ျမန္မာေငြ ေျခာက္က်ပ္ျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္ ျပင္ပ ေမွာင္ခုိေဈးတြင္ တစ္ေဒၚလာ လက္ရွိ က်ပ္ ၇၅၀ ဝန္းက်င္တြင္ ရွိေနၿပီး မၾကာမီႏွစ္မ်ားက က်ပ္ ၁,၂၅၀ ေလာက္အထိ ရွိခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံ၏ ၿခံဳငုံစီးပြားေရး (macro-economy) တည္ၿငိမ္ေနၿပီး ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္း လြတ္လပ္စြာထားႏုိင္ေရးမွာ ကြ်မ္းက်င္လိမၼာေသာ ဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ ခြဲႏုိင္မႈရွိမွသာ ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ေပမည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ဝင္လာၾကသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အျခားအေရးႀကီး ျပႆနာတစ္ခုမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ကာ ကြယ္သည့္ ဥပေဒျဖစ္သည္။

လက္ရွိဥပေဒကို တည္ၿငိမ္ေသာ ေပၚလစီ မူ၀ါဒမ်ားျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးရန္ လုိအပ္သည္။  ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္လြန္ ႏွစ္မ်ားအတြင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္လာမည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ကုမၸဏီတခ်ဳိ႕ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိအခ်ိန္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ၾကသူ မ်ားမွာ ေပၚလစီ မၾကာခဏေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာင္းလဲေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ေသာင္မတင္ေရမက် ျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။

ေနာက္ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ ျပႆနာတစ္ခုမွာ ဗဟုိအစုိးရသည္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တုိက္ခုိက္ေနခဲ့ရမႈကို အဆုံးသတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္။ ကရင္မ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈရခဲ့သည္။ ကရင္သူပုန္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္း ထား၀ယ္စက္မႈဇုန္တြင္ လႈပ္ရွားေနခဲ့ၾကသည္။ ထုိေဒသတြင္ ယခုအခါ အစိုးရက ေဒၚလာဘီလ်ံ ၅၀တန္ အဓိက ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းႀကီးကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိ သည္။

စီးပြားေရးတံခါး ဖြင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် ရရွိလာမည့္ အက်ဳိးစီးပြားရလဒ္ကို အာဏာရွိသူႏွင့္ သူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္း၏ လက္တြင္သာ ထားရွိျခင္း မျပဳေစ ရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္အတူ ယွဥ္လ်က္သြားႏုိင္ရန္မွာ အစုိးရအေနျဖင့္ လူထုကို ပညာေရးျမႇင့္ တင္ျခင္း၊ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ လူထု၏ အုိးအိမ္ႏွင့္ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရေပမည္။

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံတို႔ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ေသာ သေဘာတူညီမႈတြင္ ဤအခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေပသည္။  ဘ႑ာေငြေၾကးကိစၥ၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ား ဝန္ေဆာင္မႈေရးရာတြင္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ၏ ကြ်မ္းက်င္မႈအကူအညီကုိရယူကာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို စတင္ႏုိင္ေပသည္။ စင္ကာပူ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကုန္သြယ္ေရးတြင္ ကာလၾကာရွည္စြာ ဆက္ဆံလာခဲ့ၾကသည္ျဖစ္ရာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ဝန္ ထမ္းအရာရွိမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ားလည္း ပါဝင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ကမၻာက အာ႐ုံစုိက္ေနၾကသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထူးထူးျခားျခား ႏုိင္ငံေရးတံခါးဖြင့္လာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးမွာလည္း ပူးတြဲကိစၥရပ္အျဖစ္ ေပၚလာေလရာ စင္ကာပူႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္သည္ ဤလမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ေလွ်ာက္မည့္ ပထမေျခလွမ္း မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကေပ လိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း အေျပာင္းအလဲအတြက္ ခြဲျခားမရေသာ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဆုိသည္ကို ပုိ၍ပို၍ ျမင္ ေတြ႕လာၾကရေပလိမ့္မည္။

(ဤေဆာင္းပါးရွင္ ဆိုင္မြန္ေတးသည္ 'စင္ကာပူႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံတကာေရးရာသိပၸံ' ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သည္)

***************************************************************************************

 

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၁၂.၂.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. သံတြဲၿမိဳ႕ ဗဟိုေစ်းႀကီး မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ဆိုင္ခန္း ၇၀၀ေက်ာ္ဆံုးရႈံး
  1. ျမန္မာေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕ ကမၻာ့ေစ်းကြက္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာမည္
  2. ျမန္မာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းခြင့္ရေတာ့မည္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈအတြက္ ဧၿပီ ၁၄ ရက္ေန႔၌ အီးယူဆံုးျဖတ္မည္
  2. ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီပါတီမွ ျပည္သူ႔လုပ္သား သတင္းစဥ္ ထုတ္ေဝမည္

 သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*****************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

သံတြဲၿမိဳ႕ ဗဟိုေစ်းႀကီး မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ဆိုင္ခန္း ၇၀၀ေက်ာ္ဆံုးရႈံး

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ရက္ေန႔ မနက္ေစာပိုင္း ၅နာရီတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ သံတြဲၿမိဳ႕မွ ဒြာရာဝတီဗဟိုေစ်းႀကီး မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဆိုင္ခန္းေပါင္း ၇၀၀ခန္႔မီးေလာင္သြားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

“ေလာင္တာကေတာ့ ဝါယာေရွာ့စ္ ျဖစ္တာကေန စတာပဲ။ ငါးေစ်းတန္းဘက္ကေနစေလာင္တာ။ ဗဟိုေစ်းႀကီးမွာက ဆိုင္ခန္း ၉၀၀ေလာက္ ရွိတယ္။ အခုမီးေၾကာင့္ ဆိုင္ ၇၀၀ေလာက္ပါသြားတယ္။ မီးသတ္ကားကလည္း မေလာက္ေတာ့ မနက္ ၈နာရီေလာက္မွ ၿငိမ္းႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဒီကလူေတြ လည္း ဝိုင္းၿငိမ္းၾကၿပီး ဟိုတယ္ေတြ၊ ေလဆိပ္ေတြကေန ကားေတြနဲ႔လာၿပီး ေရေတြ၊ သဲေတြနဲ႔ သတ္ရတယ္”ဟု သံတြဲၿမိဳ႕မွ ေဒသံခံတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းမီးေလာင္ကၽြမ္းမႈတြင္ မီးသတ္ရာ၌ သက္ဆိုင္ရာမွ မီးသတ္ကားတစ္စီးသာ လာေရာက္မီးသတ္ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားမွလည္း ဝိုင္းဝန္း၍ မီးကူသတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုင္မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ဆံုးရံႈးမႈတန္ဖိုးမွာ သိန္းေထာင္ေသာင္းေက်ာ္ ဆံုးရံႈးႏိုင္ၿပီး လူအေသအေပ်ာက္မရွိေၾကာင္း ၎မွ ထပ္မံေျပာၾကားသည္။

ထိုသံတြဲၿမိဳ႕သည္ ေရႀကီးမႈဒဏ္အား အမ်ားဆံုးခံခဲ့ရၿပီး ႏိုဝင္ဘာလတြင္လည္း ဒုတိယအႀကီးဆံုးေစ်းျဖစ္သည့္ မင္းျပားေစ်းႀကီး၌ မီးေလာင္  ကၽြမ္းမႈျဖစ္ပြားခဲ့ေသးသည္ဟု သိရသည္။

ATM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕ ကမၻာ့ေစ်းကြက္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာမည္

ျမန္မာ့ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္မ်ားသို႔ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေစရန္ ျမန္မာေစ်းကြက္ ျမႇင့္တင္ေရး အ ဖြဲ႕မွ ကမၻာ့ေစ်းကြက္အသီးသီးကို ေလ့လာရန္ ႏိုင္ငံတကာသို႔ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕ ကမၻာ့ေစ်းကြက္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာမည့္ကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီးပြားေရး ေလ့လာေနသူတစ္ဦးမွ “ျမန္မာႏိုင္ငံက ထြက္တဲ့ကုန္ပစၥည္းေတြကို ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္အခုထက္ပိုၿပီး ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ႏိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ စီးပြားေရး နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္ကို သြားေရာက္ေလ့လာဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါမွလည္း ႏိုင္ငံရဲ႕ GDP တိုးတက္လာႏိုင္မွာပါ။ အခု အစိုးရသစ္ကလည္း ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ေျဖေလ်ာ့မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေပးေနပါတယ္” ပာု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ မၾကာေသးမီကာလအတြင္း ေနျပည္ေတာ္ရွိ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန႐ံုး၌ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ ျမႇင့္တင္ ေရးေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၎စည္းေဝးပြဲအခမ္းအနား၌ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးရွိ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္း ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ စီးပြားေရးဝန္ႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ၎ေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနား၌ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ား ပိုမိုအဆင္ေျပႏိုင္ေစရန္ နယ္စပ္ေဒသမွတစ္ဆင့္ ေမွာင္ခိုတင္သြင္းေနမႈမ်ားအား သံုးလအတြင္း ပေပ်ာက္သြားႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

        YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းခြင့္ရေတာ့မည္

ကမၻာ့အလုပ္သမားေန႔မတိုင္မီ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို စတင္ဖြဲ႕စည္းခြင့္ျပဳေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ုျပင္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာအလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားကို လပိုင္းအတြင္း ျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ယင္းဥပေဒျပ႒ာန္းေဆာင္ရြက္ၿပီးပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

အလုပ္သမားဥပေဒထုတ္ျပန္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒေလ့လာေနသူတစ္ဦးက “ခုလို ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ အလုပ္သမားေတြဘက္က ရပ္တည္ ေပးႏိုင္မယ့္ ဥပေဒေပၚလာတာပာာ ေကာင္းပါတယ္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးမွာ အလုပ္သမားေတြဘက္က ကာကြယ္ေပးတဲ့ ဥပေဒေတြ၊ နည္းဥပေဒေတြ ရွိပါ တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာေတာ့ ခုမွေပၚလာမွာပါ။ အလုပ္သမားေတြဘက္က ရပ္တည္ႏိုင္မယ့္ ဥပေဒေတြ၊ နည္းဥပေဒေတြ မ်ားမ်ားျပ႒ာန္း သင့္ပါ တယ္” ပာု ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ေအာက္ေျခအဆင့္ အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမွ စတင္၍ ၿမိဳ႕နယ္၊ တိုင္းေဒသ ႀကီး အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအထိ အဆင့္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒပါ ကိစၥရပ္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း ဖြဲ႕စည္းခြင့္ရရွိပါက ၎အေနျဖင့္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားၾကား အျငင္းပြားမႈဆိုင္ရာမ်ား၊  ျပည္တြင္းရွိ အလုပ္သမားတို႔၏ ရပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားတို႔၏ ဖိႏွိပ္ခံရမႈမ်ားကို အလုပ္သမားဥပေဒပါအတိုင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ စည္း မ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားကို တိက်စြာလုိက္နာ၍  ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ညွိႏိႈင္း၍မရရွိပါက  ဥပေဒႏွင့္အညီ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း အလုပ္သမား ဥပေဒျဖင့္ ျပ႒ာန္းေပးထားသည္။

                              Ref:The Voice