Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2010.googlegroups.com

Burma Polls 2010 Sans Suu Kyi!

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေဘးဖယ္ထားမည္ေလာ!

တပ္မေတာ္အစိုးရက အဆိုျပဳထားေသာ ၂၀၁၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ႏွင့္အျခားႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ပါ၀င္ခြင့္မေပးဘဲ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့လွ်င္ အဓိပၸါယ္ေကာရွိပါေသးရဲ႕ လား! ဟု ေဆာင္းပါးရွင္က ေမးခြန္းထုတ္လိုက္ၿပီး ဒီမုိကေရစီအေရးလႈပ္ရွားသူ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ား သာမက ထင္ရွားေသာ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုႀကီးမ်ားက လက္ရွိအစုိးရသည္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို ေဘးဖယ္ထားပါက ႏိုင္ငံတြင္း တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္အလြန္ခက္ခဲ လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားပါသည္။

ကႏၵီဂ်ာယမ္တီ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္တြင္ မ်ားျပားလွစြာေသာ ဒီမုိကေရစီဘက္ေတာ္သား အိႏၵိယလူမ်ိဳးမ်ား ႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕မ်ားသည္ ထက္ျမက္စူးရွသည့္ အယူအဆမ်ားျဖစ္သည့္ “စုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို ပါ၀င္ခြင့္ရရန္ အခ်ိန္မီလႊတ္မေပးပါက လာမည့္ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အဓိပၸါယ္ကင္းမဲ့ေနေပလိမ့္မည္။ ၎ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လက္ရွိတပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအာဏာကို ဆက္လက္ခ်ဳပ္ကုိင္ရန္ခင္းေပးေသာလမ္းသာျဖစ္လိမ့္မည္” အစရွိေသာအခ်က္မ်ားကို ကိုင္စြဲရန္ထြက္ေပၚလာခဲ့ ၾကသည္။

ေအာက္တိုဘာ၂ရက္ေန႔က နယူးေဒလီတြင္ အိႏၵိယႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၅၀ေက်ာ္ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ဘားမားစင္တာေဒလီက အိႏၵိယႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာကြန္ဂရက္ေကာ္မတီဥကၠဌ ဆိုနီယာဂႏၵီထံ အယူခံလႊာတင္သြင္းခဲ့ၾကၿပီး ၎စာထဲတြင္ “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား၂၁၀၀ေက်ာ္ကို လႊတ္မေပးပါက မည္သူမဆို ပါ၀င္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္တည္မႈလမ္းစဥ္တစ္ခု ပိုလာမည္မဟုတ္သလို လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲလည္း မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းဆိုင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားလည္း ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားသည္။

၎စာတြင္ ဆက္လက္၍ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားကို ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္ခြင့္ျပဳေရးတို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္မည္မဟုတ္ဘဲ တပ္မေတာ္အစိုးရအာဏာ ဆက္လက္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏိုင္ေရးကိုသာ ေဖာ္ေဆာင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

အဆိုပါဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ဒီမုိကေရစီဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ျပန္လႊတ္ေပးေရး စေသာအခ်က္မ်ား ေထာက္ခံေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။

ယေန႔ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ(၂)ရက္သည္ ႏုိင္ငံတကာအၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရးေန႔ ျဖစ္ၿပီး မဟတၱမဂႏၵီႀကီး၏ အႀကိမ္၁၄၀ေျမာက္ ေမြးေန႔ျဖစ္ပါသျဖင့္ မဂၤလာရွိေသာ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္လည္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သင္၏သနားၾကင္နာေသာ အေလးဂ႐ုထားမႈႏွင့္အတူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အမွတ္ရေစျခင္းအလို႔ငွာ ယခုေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေဆာင္ၾကည္းခဲ့ပါေၾကာင္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း ခံရေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္ဆု အပါအ၀င္ အျခားေသာႏုိင္ငံတကာမွ ဆုမ်ားအေၾကာင္းကို ၎စာထဲတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားပါသည္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကာလကတည္းကပင္ တရားမွ်တေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရေပၚထြန္းေရးစသည့္ အခ်က္မ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ ျမန္မာဒီမုိကေရစီအေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္အသက္ဆံုး႐ႈံးျခင္း မ်ားကို ခံစားခဲ့ၾကရသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၁၀၀ေက်ာ္ကို ဖမ္းဆီးထားၿပီး ၎တို႔အနက္ အမ်ားစုမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ ႐ံုးတင္စစ္ေဆးျခင္းမရွိဘဲ ေထာင္ဒဏ္၁၀၆ႏွစ္ခန္႔ ခ်မွတ္ခံရသူမ်ားျဖစ္သည္။

“မိမိတို႔သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း၊သူမႏွင့္ သူမ၏ NLD ပါတီတို႔သည္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျပတ္အသတ္အႏိုင္ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မရခဲ့ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အစိုးရသည္ ျပည္သူလူထု၏ ရပိုင္ခြင့္ မ်ားကို ႀကိတ္ေျခပစ္ခဲ့ၿပီး သူမအား ၁၄ႏွစ္ေနအိမ္တြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာင္းပါးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၁၉၈၈ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဆႏၵျပလႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့စဥ္ကပင္ထိုစဥ္က အိႏိၵိယ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာဂ်စ္ဂႏၵီက ေထာက္ခံအားေပးခဲ့ၿပီး ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားကိုလည္း လက္ခံ ကာကြယ္ခဲ့ ေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အိႏၵိယသံ႐ံုးကပင္လွ်င္ ဒီမိုကေရစီ၀ါဒီမ်ား အိႏၵိယသို႔ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ႏုိင္ရန္ ေငြေၾကးကူညီပံ့ပိုးခဲ့ေၾကာင္း နယူးေဒလီအေျခစိုက္ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာဒီမုိကေရစီအေရးလႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႕သား တစ္ဦးက သတိတရျပန္လည္ေျပာျပခဲ့သည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ အယူခံစာလႊာကို ႏိုင္ငံတကာ NGO ႏွင့္ Advocacy အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၅၈ဖြဲ႕က ေထာက္ခံလက္မွတ္ထိုးခဲ့ၾကၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီျဖစ္ေပၚထြန္းကားေရးစေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကုလသမဂၢအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ နယူးေဒလီကို တုိက္တြန္းထားသည္။

ယခုေနာက္ဆံုး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ တရား႐ံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားမွ်တမႈေပ်ာက္ဆံုးေနျခင္းကို ညႊန္ျပ႐ံုသာမကဘဲ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သူမပါ၀င္ႏိုင္ ျခင္းမရွိေစရန္ တားျမစ္ထားေသာ တပ္မေတာ္အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈပင္ျဖစ္ေၾကာင္း နယူးေဒလီအေျခစိုက္ ဘားမားစင္တာေဒလီမွ ေဒါက္တာ အလာနာဂိုလ္မီးက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

သူမကဆက္လက္၍ ယခုကိစၥသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ျဖစ္တည္မႈလမ္းစဥ္ တြင္ တားဆီးပိတ္ဆို႔မႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ၏ သေဘာထားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈကာ ဒီမိုကေရစီ၀ါဒကို ဖိႏွိပ္ေသာ ၎တို႔၏ စိတ္ရင္းကိုျပသျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္းစစ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အျမစ္တြယ္ေစမည့္ အတုအေယာင္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အေယာင္ေဆာင္ေရြးေကာက္ပြဲကို ေထာက္ခံျခင္းမျပဳရန္ အိႏၵိယအစိုးရအား အေလးအနက္တိုက္တြန္းအပ္ပါေၾကာင္း စသျဖင့္ ေျပာၾကားကာ သူမ၏ စကားကို အဆံုးသတ္ခဲ့ပါသည္။

Source: http://eaglecentre.blogspot.com/

အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားရဲ့ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကတာနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ရႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးကေန ေျပာဆိုတင္ျပၾကတာေတြကို စုစည္းထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ လူထုစိန္၀င္းေရးတဲ့ အတၱပရဟိတလုပ္ငန္း၊ အဲဒါကို ျပန္ေျပာထားတဲ့ ကိုေအာင္သူျငိမ္းရဲ့ counter perspective နဲ႔ ေခတ္ျပိဳင္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အင္ဂ်ီအိုဆိုတဲ့ အစိုးမရ တို႕ကို ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။အတၱပရဟိတလုပ္ငန္း

လူထုစိန္၀င္း

အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းလုိ႔ေခၚၾကတဲ့ “အင္ဂ်ီအို” ေတြ “အိုင္အင္ ဂ်ီအို” ေတြနဲ႔ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းလို႔ဆုိတဲ့ အဖြဲ႔ေတြအေၾကာင္း မ ၾကာခဏဆိုသလို ေရးခဲ့ပါတယ္။ အခုတေလာေတာ့ ခပ္စိပ္စိပ္ကေလး ကို ေရးျဖစ္ပါတယ္။ အင္တာဗ်ဴးေတြလည္း ေျဖခဲ့ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အ ေၾကာင္းမသိသူတခ်ဳိ႕က ဘာေၾကာင့္ ဒါေလာက္မ်က္ မုန္းက်ဳိးေနတာ လဲလို႔ ေမးၾကပါတယ္။ “ျမန္မာေတြ ေမ်ာက္ျဖစ္ကုန္မွာစိုးလို႔” လုိ႔ပဲ လုိ တိုရွင္းေျဖေလ့ရွိပါတယ္။

အတုျမင္ အတတ္သင္မွာစိုး

ဟုတ္ပါတယ္ခင္ဗ်။ ေမ်ာက္ျပဆန္ေတာင္းသူေတြေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔ လူမ်ဳိး မသိမသာနဲ႔ ေမ်ာက္ျဖစ္ေနၾကတာေတာ့ အေတာ္ေလးၾကာေန ပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ဘာမွမေျပာခဲ့ပါဘူး။ အခုေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြ ကိုယ္တုိင္က ကိုယ့္လူမ်ဳိးကို ေမ်ာက္အျဖစ္လက္ညိႇဳးထုိးျပၿပီး ေမ်ာက္ျပဆန္ေတာင္းသူ ျဖစ္လာၾကတာမ်ဳိးေတြ တေန႔တျခား မ်ားသထက္ မ်ားလာေနတာေၾကာင့္ ခပ္စိပ္စိပ္ေလး ေျပာေနေရးေနရတာျဖစ္တယ္။ ေစတနာရွင္းသန္႔တဲ့ လူငယ္ေလးေတြ “အတုျမင္ အတတ္သင္” ျဖစ္ကုန္ၾကမွာစိုးလုိ႔ပါ။ တႏွစ္ကို တႀကိမ္ေလာက္၊ ႏွစ္ႀကိမ္ေလာက္ သတိေပး ေရး သားေနရင္းကေတာင္ တန္႔သြားမယ့္အစား ပိုပိုၿပီး က်ယ္ျပန္႔လာတာေၾကာင့္ ခုလုိ ခပ္စိပ္စိပ္ ေျပာရေရးရတာ ျဖစ္တယ္။

ဘယ္သူ႔မွ အားမကိုးနဲ႔

ဘယ္ထိ အေျခအေနဆုိးတယ္ဆုိတာ ေျပာျပပါမယ္။ မွတ္မွတ္ရရေျပာရရင္ ဒီလုိအဖြဲ႔အစည္းေတြ အေၾကာင္းစ ၿပီး ေဝဖန္ေရးသားခဲ့တာ ပထမအႀကိမ္က ကုလသမဂၢနဲ႔ပတ္သက္တာျဖစ္ၿပီး ေနာက္တႀကိမ္ကေတာ့ အိုင္အင္ ဂ်ီအိုတခုနဲ႔ ပတ္သက္တာျဖစ္တယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ေလးငါးႏွစ္ေလာက္က “ဂမ္ဘာရီ” ဆုိတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ႀကီး ျမန္မာ့ႏုိင္ ငံေရးကိစၥ ၾကား၀င္ ေျဖရွင္းဖုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာမယ္ဆုိတုန္းက ျပည္တြင္းျပည္ပ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးဂု႐ုေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးေတြက ဂမ္ဘာရီလာမွာကိုပဲ သိၾကားမင္းႀကီး ဆင္းလာသလုိ အူျမဴးေနၾက တာေတြကို ျမင္ေတြ႔ေနရတဲ့အတြက္ ျမန္မာ့ကိစၥကို ျမန္မာေတြ ကိုယ္တုိင္ရွင္းမွရမယ္။ ကုလသမဂၢလည္း မ ကယ္ႏိုင္ဘူး။ အေမရိကန္လည္း မကယ္ႏိုင္ဘူး။ အီးယူလည္း မကယ္ႏိုင္ဘူး။ ဘယ္သူ႔မွ အားမကိုးနဲ႔၊ ကိုယ့္ အားကိုယ္ကိုးၿပီး ကိုယ္ဟာကိုယ္ ေျဖရွင္းၾကလုိ႔ ေရးလုိက္ပါတယ္။

အဲဒီတုန္းကလည္း စာဖတ္ပရိသတ္နဲ႔ လူငယ္ေတြက သေဘာက် ေထာက္ခံၾကပါတယ္။

ဆရာေကာင္း တပည့္ေတြ

အဲဒီတုန္းက “ဆရာေရးတာ သိပ္မွန္တာပဲ” တို႔၊ “ေရးတာ နည္းေတာင္နည္းေသးတယ္” တို႔ ေျပာခဲ့ၾကတဲ့ လူ ငယ္တခ်ဳိ႕ေတာင္ အခုေတာ့ အင္ဂ်ီအို ဆုိင္းဘုတ္ကိုယ္စီနဲ႔ ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႔ျမင္ေနရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရး ရေျပာရျပန္တာပါ။ ဒီလူငယ္ေတြဟာ အစကေတာ့ သန္႔ရွင္းတဲ့ အျဖဴထည္ေတြပါ။ ေနာက္က်မွ ဟိုႏိုင္ငံ ဒီႏိုင္ငံ ေတြမွာ ဟိုသင္တန္း ဒီသင္တန္း ဆုိတာမ်ဳိးေတြ တပတ္ေလာက္၊ ႏွစ္ပတ္ေလာက္ သြားတက္္ခဲ့ၾကၿပီး ျပန္ ေရာက္လာေတာ့ သူတုိ႔ကိုယ္တုိင္ ဆုိင္းဘုတ္ေထာင္ကုန္ၾကေတာ့တာပါပဲ။ တပတ္ႏွစ္ပတ္ သင္တန္းတက္ၿပီး ဘာေတြတတ္လာတယ္ဆုိတာေတာ့ မသိဘူး။ လက္ေတြ႔ျမင္ရတာကေတာ့ သူတို႔ကိုယ္တုိင္ “အင္ဂ်ီအို” ကုန္ ၾကတာပဲျဖစ္တယ္။ မျဖစ္ဘဲေန႐ိုးလား၊ သူတုိ႔ကိုေခၚၿပီး သင္တန္းေပးသူေတြကိုယ္တုိင္က သူတုိ႔ကို ေမ်ာက္အ ျဖစ္ လက္ညႇဳိးထုိးျပၿပီး ဆန္လည္းေတာင္းသူေတြ ျဖစ္ေနၾကတာကိုး။ အတုျမင္ အတတ္သင္ပဲ ေျပာမလား။ “ဆ ရာေကာင္း တပည့္ပဲ” ေျပာမလား မသိေတာ့ပါဘူး။

ဂိုရင္းအဘေရာ့ဒ္

ဆရာေကာင္း တပည့္ေတြ ပန္းေကာင္းပန္ေနၾကတာေတြကေတာ့ မျမင္ခ်င္အဆံုးပါပဲ။ တခ်ဳိ႕က ေအ့ဒ္စ္ဆိုင္း ဘုတ္ ကိုင္ၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕က သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဆုိင္းဘုတ္ေထာင္ၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕က ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ဆုိင္းဘုတ္၊ တခ်ဳိ႕က မိေက်ာင္းထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္းဘုတ္၊ တခ်ဳိ႕က ဒီေရေတာဆုိင္းဘုတ္၊ တခ်ဳိ႕က ပလတ္စတစ္ဆုိင္းဘုတ္ စသျဖင့္ ... စသျဖင့္ ဆုိင္းဘုတ္ေတြကေတာ့ စံုသလား မေမးနဲ႔။ အမယ္ ... ဆုိင္းဘုတ္ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား အားလံုးပဲ “လန္း” ၾကသဗ်။ “ဝပ္ေရွာ့” ဆုိတာေတြ တက္ဖုိ႔ “ဂိုးရင္းအဘ ေရာ့ဒ္” ဆုိတာေတြလည္း ခဏခဏ ျမင္ေနရ၊ ေတြ႔ေနရ၊ ၾကားေနရသဗ်။ ေနာက္တက္လာတဲ့ ကေလးေတြ ဆက္ၿပီး ဆရာေကာင္းတပည့္ ျဖစ္ကုန္ၾကမွာေတာင္ စိုးရိမ္ရတဲ့ အေျခအေနလုိ႔ေျပာရင္ မလြန္လွဘူးလုိ႔ ထင္ ပါတယ္ခင္ဗ်။

စံျပပုဂိၢဳလ္လုိတယ္

ကေလးေတြအတြက္ ေမတၱာအပို႔ခံၿပီး ဒီလုိ ေရးေနေျပာေနရတာပါ။ အင္ဂ်ီအိုအားလံုး မေကာင္းဘူးလုိ႔ ဆုိတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေစတနာအစစ္၊ ေမတၱာအစစ္၊ က႐ုဏာအစစ္နဲ႔ လုပ္ေနၾကတဲ့ အင္ဂ်ီအုိေတြနဲ႔ ရွင္းသန္႔တဲ့ လူ ငယ္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစစ္အမွန္သမားေတြက ေမ်ာက္ျပဆန္ေတာင္းသူေတြလုိ “ေျပ (ျပည္) ေပၚမွာ ေရႊေၾကာ္ျငာထုတ္” တဲ့အလုပ္မ်ဳိးေတြ လုပ္ေလ့မရွိေတာ့ သူတုိ႔အေၾကာင္း ကေလးေတြက မသိၾကဘူး။ ကေလးတုိ႔၊ လူငယ္တို႔ဆုိတာ သူတုိ႔အားက် အတုယူရတဲ့ “စံျပဳပုဂိၢဳလ္” (Role Model) ေတြ ရွိဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ကြယ္လြန္ရွာၿပီျဖစ္တဲ့ လူ႐ိုးလူေကာင္းႀကီး ျမန္မာ့အလင္း ဦးတင္ အေၾကာင္းကို ႏွစ္ႀကိမ္ သံုးႀကိမ္ ေလာက္ ေရးျပခဲ့ဖူးပါတယ္။ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ တုိက္အုပ္ ဦးတင္က ဘုိးဘြားရိပ္သာကို မူလေနရာ ႏွင္း ဆီကုန္းကေန စစ္ၿပီးေတာ့ လက္ရွိေနရာကို ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရႊ႕ၿပီးတဲ့ ဘုိးဘြားရိပ္သာမွာ မနက္တုိင္း ႐ံုးလာထုိင္ပါတယ္။ ၿပီးမွ ျမန္မာ့အလင္းတုိက္ကို သြားပါတယ္။

ပရဟိတသမားစစ္စစ္

ဦးေလးတင္ ဘုိးဘြားရိပ္သာ ႐ုံးခန္းေရာက္ေတာ့ ဝန္ထမ္းေတြက ေကာ္ဖီတုိ႔၊ မုန္႔တုိ႔ ယူလာၿပီး ဧည့္ခံပါတယ္။ အဲဒီအခါ ဦးေလးတင္က သူ႔ျခင္းထဲ အျမဲပါေနက် ေကာ္ဖီ ဓာတ္ဘူးနဲ႔ ေရေႏြးၾကမ္းဘူးကို ထုတ္ၿပီး “ငါ့မွာ အ ကုန္ပါတယ္။ ဧည့္ခံစရာ မလုိဘူး။ အလွဴရွင္ေတြ လွဴတာက ဘုိးဘြားေတြအတြက္ လွဴတာ၊ တုိ႔အတြက္မပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ငါလည္း မစားဘူး။ မင္းတုိ႔လည္း မစားၾကနဲ႔” လုိ႔ ဆံုးမပါတယ္။ ဦးေလးတင္ဟာ သူ႔ေကာ္ဖီေလး သူ ထည့္ေသာက္၊ သူ႔ေရေႏြးၾကမ္းေလး သူ ထည့္ေသာက္တာပါ။ ဦးေလးတင္ရဲ႕ စည္းကမ္းတိက်မႈနဲ႔ သမာဓိကို သိတာေၾကာင့္ ဖဆပလအမႈေဆာင္ ေရြးတဲ့အခါမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ႏိုင္ငံေရး ဘယ္တုန္းကမွ မလုပ္ခဲ့ တဲ့ ဦးတင္ကို မရရေအာင္ေခၚၿပီး ေငြကိုင္ရတဲ့ ဘ႑ာေရးမွဴး ခန္႔ခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ေနာက္ေတာ့ ဦးႏုက သူ႔ကိုပဲ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ခန္႔ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရပါတယ္။ ပရဟိတသမား ဆုိတာ အဲဒီလုိပုဂိၢဳလ္မ်ဳိးကိုမွ ေခၚႏိုင္တာပါ။ ကိုယ္က်ဳိးတစံုတရာ ရယူခံစားၿပီး လုပ္တယ္ဆုိကတည္းက ပရဟိ တသမား မစစ္ေတာ့ပါဘူး။ (အတၱဟိတ+ ပရဟိတ) ႏွစ္ခုေပါင္းၿပီး “အတၱပရဟိတ” သမား “အတၱပရဟိတ လုပ္ငန္း” လုိ႔ပဲ ေခၚသင့္တယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အတၱဟိတအတြက္ ပရဟိတလုပ္ငန္း လုပ္တာမဟုတ္လား။

လူထုစိန္၀င္း

(Weekly Eleven Journal - September 9 - 2009 ထုတ္မွ ...)

................................................

လမ္းသစ္ (တုံ႔ျပန္ေခ်ပခ်က္ေဆာင္းပါး)

ေအာင္သူၿငိမ္း

ဆရာေဇာ္ဂ်ီ ဘာသာျပန္ထားတဲ့ “မိုးၾကယ္မို႔လားနဲ႔ လမ္းသစ္၀တၳဳတို မ်ား” ထဲက ‘လမ္းသစ္’ ဆိုတဲ့ ၀တၳဳကေလးကို တခါတေလ သတိရမိ ေသးတယ္။ အေသးစိတ္ေတာ့ မမွတ္မိေပမယ့္ မ်ဳိးဆက္ကြာျခားလာ တဲ့ သူေတြအၾကားက ျပႆနာေတြ၊ ပဋိပကၡေတြကို ေဖာ္ျပတာလို႔ အ မွတ္ရေနမိတယ္။ ဒီ ‘လမ္းသစ္’ ဆိုတဲ့ ဇာတ္လမ္းေလးက တ႐ုတ္ျပည္ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္ေျပာင္းကာလ ၁၉၅၀ ကာလမ်ားကို အေျခခံထား တာပါ။ ၿမိဳ႕ကေလးတခုမွာ လမ္းသစ္ႀကီးတခု ျဖတ္ေဖာက္ဖို႔လုပ္ေတာ့ ျပႆနာရွိလာပါတယ္။ အဖိုးအိုတေယာက္ရဲ႕ ႐ိုးရာစဥ္ဆက္ အသက္ ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္စားလာတဲ့ (ေရေႏြးဆိုင္လို႔ထင္တယ္) လုပ္ငန္းပါ လမ္းေဖာက္လို႔ ဖ်က္ရမယ့္အထဲပါလာတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီအဖိုးရဲ႕သား လို႔ထင္တယ္၊ လူငယ္ကေလးကေတာ့ လမ္းေဖာက္တာကို ေထာက္ခံ တယ္။ သူ႔အိမ္တစိတ္တပိုင္း ဖ်က္ေပးလိုက္ရမွာကိုေတာင္ စြန္႔လႊတ္ဖို႔ အသင့္ရွိေနပါတယ္။ သူကေတာ့ ဒီလမ္းမႀကီးဟာ ေခတ္မီေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေတြကို ေဆာင္ၾကဥ္းလာ မယ့္အရာလို႔ ျမင္ထားသလို သူ႔ဘ၀အနာဂတ္နဲ႔လည္း ယွဥ္ျမင္ထားပါတယ္။ အဖိုးအိုကေတာ့ ေျမႀကီးထဲမွာ ႏွစ္ ရွည္ၾကာ အျမစ္စြဲေနတဲ့ သူ႔ေရေႏြးအိုးႀကီးနဲ႔ ဆိုင္ကို မဖ်က္ခ်င္ဘဲ ခင္တြယ္ေနတဲ့ ဇာတ္လမ္းပါ။

ျခံဳေျပာရရင္ မ်ဳိးဆက္ေတြ ကြာျခားလာတဲ့အေလ်ာက္ ႐ႈျမင္ပံု၊ သံုးသပ္ပံု၊ ေတြးေခၚပံုေတြ ကြာျခားလာတာပါပဲ။

က်ေနာ္ ဒီလိုအစခ်ီေရးရတာက ဆရာလူထုဦးစိန္၀င္း ေ၀ဖန္ေရးသားတဲ့ အဲန္ဂ်ီအို၊ ႏိုင္ငံတကာ အဲန္ဂ်ီအိုအ ေပၚ အျမင္မေကာင္းတဲ့ကိစၥ ေဆာင္းပါး “အတၱပရဟိတလုပ္ငန္း” အေပၚ တုံ႔ျပန္ေရးသားခ်င္လို႔ပါ။ ေယဘု ယ် သူ႔ေဆာင္းပါးအေပၚ ေကာက္ခ်က္ခ်ရရင္ ...

(၁) ျမန္မာေတြ ေမ်ာက္ျဖစ္ကုန္မွာ စိုးတယ္။ အဲန္ဂ်ီအိုေတြက ေမ်ာက္ျပဆန္ေတာင္းေနၾကတယ္။

(၂) ဘယ္သူ႔အားမွမကိုးနဲ႔။ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ေျဖရွင္းၾက။

(၃) အဲန္ဂ်ီအိုေတြ ဆိုင္းဘုတ္စံုလာတယ္။ ေျပာေနရင္းနဲ႔ မ်ားလာတယ္။ ႏိုင္ငံျခားခဏသြား၊ ခဏ သင္တန္း တက္ၿပီး အဲန္ဂ်ီအို ျဖစ္လာၾကတယ္။

(၄) ပရဟိတသမားအစစ္ ျမန္မာ့အလင္း ဦးတင္လို ႐ိုးသားသမာဓိရွိတာကို အတုယူၾကလို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်မိပါ တယ္။

ဒီေနရာမွာ က်ေနာ္ ျပန္လည္ေျဖရွင္းစရာ၊ ေထာက္ျပေဆြးေႏြးစရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိလာပါတယ္။ ခင္ဗ်ားက အဲန္ဂ်ီအိုကို ကိုယ္စားျပဳလို႔ ေျဖရတာလားဆိုရင္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ မိတ္ေဆြတဦးက ဒီေဆာင္းပါးနဲ႔ ပတ္ သက္လို႔ အဲန္ဂ်ီအိုလူငယ္ေတြအၾကား ေျပာဆိုပြဲဆူျဖစ္ၾကရတာေလးေတြကို ေပးပို႔လာေတာ့ က်ေနာ္အတြက္ စဥ္းစားစရာ အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူျဖစ္ရပါတယ္။ ျပန္လည္ေျဖရွင္းသင့္တယ္ ထင္လို႔လည္း ေရးရတာပါ။

ဒီေဆာင္းပါးမွာ လူမႈေရးကို အေၾကာင္းျပလို႔ လုပ္စားေနၾကတာေတြ သေဘာမေတြ႔လို႔ ေထာက္ျပတာဆိုရင္ ေတာ့၊ ၾကံ႕ဖြံ႔တို႔၊ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တို႔၊ မိခင္နဲ႔ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး စသျဖင့္တို႔ရဲ႕ လူမႈေရးလုပ္ငန္း ေတြကိုလည္း ေထာက္ျပဖို႔သင့္တာေပါ့၊ ဒါမွ မွ်မွ်တတျဖစ္မယ္လို႔ ထင္ျမင္မိပါတယ္။ အဲန္ဂ်ီအိုေတြကို တင္း တင္းက်ပ္က်ပ္ ကိုင္တြယ္ရမယ္ဆိုတဲ့ စစ္အစိုးရရဲ႕မူအေပၚမွာလည္း ေထာက္ခံရာေရာက္ေနသလားလို႔လည္း အေတြးပြားစရာပါ။

က်ေနာ္တင္ျပခ်င္တဲ့ အခ်က္ေတြကေတာ့ ဒါေတြပါ။

(၁) ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း

ဆရာလူထုဦးစိန္၀င္းက အဲန္ဂ်ီအိုလို႔ ေယဘုယ်သမုတ္တဲ့၊ ႏိုင္ငံတကာစာေပေတြမွာ civil society အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းလို႔ ေခၚၾကတဲ့ အင္အားစုေတြက ကမၻာလႊမ္းပတ္ဆက္သြယ္မႈမွာ အင္အားႀကီးတခုလို ျဖစ္လာ ပါတယ္။ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းကို ေမာင္းႏွင္ေနတဲ့ တြန္းအားတခုလို႔ ေျပာၾကသလို ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း ေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာခဲ့တဲ့ ရလဒ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။

အခုအခါ အရင္းရွင္စီးပြားေရးအင္အားစုနဲ႔ အစိုးရေတြအၾကား ထိန္းညိႇေပးႏိုင္မယ့္ အင္အားစုအျဖစ္ အရပ္ဖက္ လူထုထူေထာင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြကို အင္အားႀကီးတရပ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံလာၾကရပါၿပီ။ Global civil society လို႔ ေခၚဆိုလက္ခံၾကရတဲ့ အဆင့္ထိေတာင္ ရွိလာခဲ့ပါၿပီ။

ဒီအဖြဲ႔ေတြက ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြသာမက အျခား အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈ ေခါင္းစဥ္ေပါင္းစံု လႈပ္ရွားမႈေတြမွာလည္း ပါ၀င္ပတ္သက္ေနၾကပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အရင္က မရွိ ဘူးတဲ့ ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္စာတမ္းအမ်ားက (လက္ေတြ႔အားကိုးမရသည္ထားဦး) ကမၻာေပၚမွာ ရွိလာပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြ ကိုယ္ႏိႈက္ကလည္း အဲန္ဂ်ီအိုေတြကို ေနရာေပးဆက္ဆံေနၾကရပါၿပီ။ ေနာက္ဆံုး ကမၻာ့ဘဏ္၊ အိုင္အမ္အက္ဖ္မွာေတာင္ သူတို႔စီမံကိန္း၊ ပေရာဂ်က္ေတြအတြက္ ေဒသခံလူထု၊ အဲန္ ဂ်ီအိုေတြ၊ စိတ္၀င္စားသူ အုပ္စုေတြ (concerned groups) ေတြရဲ႕ အသံကို နားေထာင္ရမယ္လို႔ ေနရာေပး လာတာ၊ သူတို႔ကို စင္ျမင့္ေပးလာရတာေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး အာဆီယံပဋိညာဥ္စာတမ္းကိုယ္ႏိႈက္ မွာက အဖြဲ႔၀င္အစိုးရေတြက အဲန္ဂ်ီအိုေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးဖို႔ အသိအမွတ္ျပဳထားၾကပါၿပီ။ ဒါကို ေမ်ာက္ျပ ဆန္ေတာင္းေနၾကတဲ့အဖြဲ႔ေတြ၊ ဆိုင္းဘုတ္စံုလြန္းတယ္လို႔ ျမင္ရင္ေတာ့ မသင့္ေလ်ာ္လွပါလို႔ ထင္ပါတယ္။

(၂) ျပႆနာမ်ားက ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ကို ဂ႐ုမစိုက္ၾကပါ။

အခ်ဳိ႕ျပႆနာေတြက ႏိုင္ငံအစိုးရေတြေတာင္ သူတို႔ခ်ည္းသက္သက္ မေျဖရွင္းႏိုင္ၾကဘူး ျဖစ္လာပါတယ္။ အ ခု ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါ၊ ၀က္တုပ္ေကြးေရာဂါ အပါအ၀င္၊ လူကုန္ကူးေရာင္းခ်မႈ၊ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ/ေအအိုင္ဒီ အက္စ္ျပႆနာေတြ၊ သဘာ၀၀န္းက်င္ျပႆနာေတြက ႏိုင္ငံအစိုးရတခုတည္း ေျဖရွင္းရလို႔ ရႏိုင္တာမဟုတ္ ေတာ့ပါဘူး။ ႏိုင္ငံစံုပူးေပါင္းေျဖရွင္းၾကရသလို၊ ႏိုင္ငံအစိုးရမဟုတ္တဲ့ ကြၽမ္းက်င္သူအဖြဲ႔ေတြ၊ အဲန္ဂ်ီအိုေတြနဲ႔ပါ ပူးေပါင္းေျဖရွင္းေနၾကရတာေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဆိုတာ အစိုးရေတြရဲ႕ တာ၀န္ပဲ၊ သူတို႔လက္ထဲမွာခ်ည္း ထားမွာလား၊ အဲန္ဂ်ီအိုလို႔ေခၚ တဲ့ အဖြဲ႔ေတြအခ်င္းခ်င္းေရာ ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းဆက္ဆံမႈေတြ မလုပ္ရေတာ့ဘူးလားလို႔ ဆရာဦးစိန္၀င္း ေဆာင္းပါးကို ဖတ္ၾကည့္ရင္ ေမးခြန္းပြားစရာပါပဲ။ ကမၻာႀကီးမွာ ျပႆနာေတြ မ်ားလာတာနဲ႔အမွ် အဲန္ဂ်ီေတြ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးလည္း တိုးမ်ားလာစရာရွိပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ဆိုင္းဘုတ္စံုလာစရာလည္းရွိပါတယ္။

(၃) ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပႆနာဟာ ျပည္တြင္းက ေျဖရံုနဲ႔ လံုေလာက္ႏိုင္ပါသလား

အခ်က္အလက္ေတြအရ ျမန္မာႏိုင္ငံျပႆနာက သူ႔ဘာသာ မေျဖရွင္းႏိုင္ေတာ့တာ အေသအခ်ာပါပဲ။ အခု ထိုင္းႏိုင္ငံထဲမွာတင္ ႏိုင္ငံေရးဒုကၡသည္ေတြ သိန္းခ်ီရွိေနသလို၊ စီးပြားေရးအရ ခိုး၀င္ေ႐ႊ႕ေျပာင္း အလုပ္လုပ္ ၾကသူေတြလည္း (၄) သန္းေလာက္ ရွိေနပါတယ္။ အရင္က က်ေနာ္တို႔က ဗီယက္နမ္ေလွစီးေျပး ဒုကၡသည္ဆို တာမ်ဳိး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံက ႐ိုဟင္ဂ်ာ ေလွစီးေျပးဒုကၡသည္ ဆိုတာေတြလည္း ႏိုင္ငံတကာ အစည္းအေ၀းေတြမွာ ေဆြးေႏြးရတဲ့အဆင့္ ျဖစ္လာပါတယ္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္မုန္တိုင္းမွာတင္ လူတသိန္းေလးေသာင္းေက်ာ္ အသက္ဆံုးရၿပီး၊ (၂.၄) သန္းေက်ာ္ အိုးအိမ္ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးခဲ့ရပါတယ္။ ဒီလိုကပ္ေဘးဒုကၡေတြကို ျမန္မာ့အလင္းဦးတင္လို တပိုင္တႏိုင္ ေစတနာရွင္ေတြ ေလာက္နဲ႔ေတာ့ ေျဖရွင္းလို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ ဒါတင္မကေသးပါဘူး။ ေလ့လာခ်က္ေတြအရ လူေပါင္း ၂၄၀,၀၀၀ ေလာက္က အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ကိုယ္ခံအားက်ေရာဂါပိုး ရွိေနတယ္။ HIV ေရာဂါရွင္ ၇၆,၀၀၀ ေလာက္ ေဆးေသာက္ဖို႔ လိုအပ္ေနတယ္။ အဲဒါအျပင္ တီဘီ၊ ငွက္ဖ်ား၊ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈ၊ အျခားကူးစက္ေရာ ဂါေတြအတြက္ အေျခအေန အစီရင္ခံစာေတြကလည္း စိုးရိမ္စရာခ်ည္းပါပဲ။ ဒီလိုအစီရင္ခံစာေတြကလည္း မ ဟုတ္မဟတ္လုပ္ဇာတ္ခင္းၿပီး ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြကို ေမ်ာက္အျဖစ္ျပေနၾကတာလားလို႔ ေစာေၾကာဖြယ္ရွိလာ ေတာ့တာေပါ့။

(၄) ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အဲန္ဂ်ီအိုေတြ သိပ္မ်ားေနၿပီလား

ျမန္မာႏိုင္ငံက ေဒသအတြင္းမွာ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီရတာ အနည္းဆံုးပါ။ စာရင္းေတြအရ ျမန္မာႏိုင္ငံက ရတဲ့ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီဟာ လူတဦးကို တႏွစ္မွာ (၃) ေဒၚလာပဲရပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံက လူတဦးခ်င္းကို (၂၃) ေဒၚလာရၿပီး၊ လာအိုႏိုင္ငံကေတာ့ လူတဦးကို ေဒၚလာ (၅၀) ရပါတယ္။ တႏွစ္ ကို (၃) ေဒၚလာရတာနဲ႔ေတာင္ အဲန္ဂ်ီအိုေတြ သိပ္မ်ားလာၿပီ၊ စိုးရိမ္စရာျဖစ္ေနၿပီလို႔ ထင္ရင္ေတာ့ ေနာက္ထပ္ ပြင့္လင္းလာလို႔ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီေတြ ပိုမိုရရွိလာတဲ့အခါ ဘယ္လို က်ေနာ္တို႔ ခန္႔မွန္းထားရမွန္းေတာင္ မသိေတာ့ပါဘူး။

တကယ္ေတာ့ ႏိုင္ငံတကာအဲန္ဂ်ီအိုေတြ၊ အဲန္ဂ်ီအိုေတြ၊ အကူအညီေတြနဲ႔အတူ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ၊ အျခား ကြၽမ္းက်င္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥေတြလည္း အတူကပ္ပါလာေလ့ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး အေတြ႔အၾကံဳ ကစလို႔၊ အရည္အေသြးျမႇင့္ သင္တန္းေတြကတဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စသျဖင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈအရည္အ ေသြးေတြကိုလည္း ရလာေလ့ရွိၾကပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးက႑ကလည္း မပြင့္လင္း၊ ပညာေရးကလည္း ခက္ခဲ၊ အစိုးရလုပ္ငန္းေတြ မွာလည္း ေနရာနည္းေနတဲ့ကာလမွာ လူငယ္ေတြက အဲန္ဂ်ီအိုက႑မွာ ျပံဳတိုးေနတာ၊ အခြင့္အလမ္းတခုလို ျမင္ေနၾကတာကေတာ့ နားလည္မႈေပးႏိုင္ပါတယ္။ သိပ္မ်ားေနၿပီလို႔ မဆိုေလာက္ေသးဘူး ထင္ပါတယ္။

(၅) လူမႈအရင္းအႏွီး

လူမႈအရင္းအႏွီး (social capital) ဆိုတဲ့ အျမင္နဲ႔ အခ်ဳိ႕ေသာသူေတြက က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ အဲန္ဂ်ီအိုပဲေခၚေခၚ၊ လူထုထူေထာင္အဖြဲ႔အစည္းပဲေခၚေခၚ တိုးပြားေစဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကပါတယ္။ လူဆိုတာက တဦးတည္းေနရင္ အားမရွိလွပါ။ ဒီလူေတြကို ေပါင္းကူးဆက္စပ္ၿပီး စုစည္းေပးတဲ့အခါ Bridging and bonding အားျဖစ္လာပါ တယ္။ ဒီအားဟာ အခုကာလ လူမႈေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြအတြက္သာမက တခ်ိန္ျပန္ လည္ ႏိုင္ငံထူေထာင္ေရးကာလေတြအတြက္ပါ အားျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္။

လူမႈအရင္းအႏွီးအားေကာင္းတဲ့ ႏိုင္ငံေတြက ပဋိပကၡေျဖရွင္းဖို႔ လြယ္သလို၊ ဒီမိုကေရစီအျမစ္ခိုင္ဖို႔၊ တိုးတက္မႈ ရေစဖို႔လည္း ျမန္ေစပါတယ္။

"ခဏ သင္တန္းေလးတက္ၿပီးေတာ့ ျပန္လာတဲ့အခါ အဲန္ဂ်ီအို ျဖစ္ကုန္ၾကတယ္" ဆိုတဲ့ ေ၀ဖန္ခ်က္ကလည္း မသင့္လွဘူးထင္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီသင္တန္းေတြမွာ အဖြဲ႔အစည္းတခု လည္ပတ္စီမံပံု၊ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ စီမံခ်က္တခုကို ဘယ္လိုရလဒ္ရွိရွိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ္ဆိုတဲ့ Logical framework ဆိုတာမ်ဳိး အနည္းနဲ႔အမ်ား ရရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ယခင္ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ ေ၀းေနခဲ့တဲ့ gender လိင္ကြဲျပားမႈအ ေပၚ အျမင္ကိစၥေတြ၊ ပဋိပကၡေျဖရွင္းနည္းေတြ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ သေဘာတရား)