Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

The Korea Times, By Nehginpao Kipgen, 23rd May 2010

ျမန္မာ အစိုးရ အေပၚ ထားရွိေသာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒကို ျမန္မာလူထုကေရာ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝုိင္းကပါ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ တိုးတက္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာေလမလားဟု ေသခ်ာစြာ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္။

အဆင့္ျမင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားၾကား ဆက္ဆံေရးမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း သမၼတ Obama သည္ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔က ထိပ္တန္းအမိန္႔ (Executive Order) ျဖင့္ အေရးေပၚ သက္တမ္း တိုးခဲ့သည္။ ေမလ ၂၀ ရက္တြင္ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးမည္ ျဖစ္၍ သက္တမ္းတိုးျခင္း ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္သို႔ ေပးပို႔ေသာ သတင္းတြင္ Obama က ေျပာၾကားရာတြင္ ယခု အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အေမရိကန္၏ ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒႏွင့္ အမ်ဳိးသား လံုၿခံဳေရးကို သမ႐ိုးက် မဟုတ္ဘဲ အထူးၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ရွိလာၿပီး အေမရိကန္တို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ဆန္႔က်င္လာေသာေၾကာင့္ ခ်မွတ္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

မူလအစ ေၾကညာစဥ္က ျမန္မာအစိုးရ၏ ဒီမိုကေရစီ အတိုက္အခံကို ဖိႏွိပ္ျခင္းမ်ား အပါအဝင္၊ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ား၏ အက်ဳိးဆက္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ပထမဆံုး အမိန္႔ကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔က ေၾကညာခဲ့ၿပီး၊ ၎ကို ျပန္လည္ မြမ္းမံၿပီး ခ်ဲ႕ထြင္ကာ ထိပ္တန္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အမိန္႔ အမွတ္ ၁၃၃၁၀ ျဖင့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အမိန္႔အမွတ္ ၁၃၄၄၈ ကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္တြင္ လည္းေကာင္း၊ အမိန္႔အမွတ္ ၁၃၄၆၄ ကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္တြင္လည္းေကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈမ်ားတြင္ အေမရိကန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ျခင္း မျပဳရန္ႏွင့္ ျမန္မာပို႔ကုန္မ်ား အေမရိကန္သို႔ တင္ပို႔ျခင္း မျပဳႏိုင္ေအာင္ တားျမစ္ထားသည္။ စစ္အစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းကိုလည္း ခ်မွတ္ထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ ၉ - ၁၀ ရက္ေန႔မ်ားက အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Kurt Campbell ၏ ျမန္မာျပည္ ခရီးစဥ္သည္ Obama အစိုးရ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ အတိုက္အခံ အုပ္စုမ်ား အားလံုး ပါဝင္ႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေရး ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးရန္ ဆက္လက္ ႀကိဳးစားေနမႈကို ျပသလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႐ႈပ္ေထြးေနေသာ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနမႈ အေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားက သာမက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကပါ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္ေနျခင္းကို ခံစား သိရွိႏိုင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ခရီးစဥ္ အၿပီးတြင္ Campbell က ေျပာၾကားရာ၌ "ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္ အဓိက ဦးတည္ခ်က္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္ဆံေရး မူဝါဒရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ မူေတြကို အေလးအနက္ထား ရွင္းျပလိုတာရယ္။ ဒီေန႔အထိ ျမင္ေတြ႕ရတာေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ အထူးစိတ္ပ်က္ရျခင္း အတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ ခ်ျပခ်င္တာရယ္ပါပဲ" ဟု ေျပာခဲ့သည္။

စစ္အစိုးရ၏ အေျပာင္းအလဲ မလုပ္လိုေသာ သဘာဝကို စိတ္ပ်က္ေသာ စကားလံုးမ်ား ေဖာ္ျပ႐ံု၊ ဖိအားေပး႐ံုျဖင့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေျပာင္းလဲေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ အေမရိကန္၏ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ အႂကြင္းမဲ့အာဏာႏွင့္ လက္ရွိ ၎တို႔ ခံစားေနေသာ အခြင့္ထူးမ်ားကို လဲလွယ္ရန္ ႀကိဳးစားမႈကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား စိတ္မဝင္စားလွေပ။

အေမရိကန္၏ အေရးယူမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ႀကီးမားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား မရွိေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယႏွင့္ အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ယခု ကိစၥမွာ ႏိုင္ငံတကာမွ ပူးေပါင္း၍ ခ်ဥ္းကပ္မႈ တည္ေဆာက္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ Obama အစိုးရသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားကို ေျခာက္ႏိုင္ငံ ေဆြးေႏြးပြဲျဖင့္ စဥ္းစားလ်က္ ရွိေနသည္။ အဆိုပါ ေျခာက္ႏုိင္ငံတြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ အာဆီယံ၊ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ ပါဝင္သင့္သည္။

အိမ္ျဖဴေတာ္ အေနျဖင့္ ယခု အေရးယူမႈ တစ္ခုတည္းျဖင့္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ စစ္အစိုးရ အေနျဖင့္ ဖိအားေပးမႈမ်ားကို အေလးဂ႐ုျပဳလာေစရန္

(၁)   ေဆြးေႏြးမႈ မေအာင္ျမင္လွ်င္ အေမရိကန္က စစ္အင္အား အသံုးျပဳမည္ဟု အားလံုးက ဆံုးျဖတ္လွ်င္

(၂)   ကုလသမဂၢ ခ်ာတာ အခန္း (၇) တြင္ စုေပါင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ ခြင့္ျပဳရန္ ကုလသမဂၢကို အေမရိကန္က ေျပာႏိုင္လွ်င္

(၃)   ျမန္မာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ တရား႐ံုး (ICC) တြင္ ႐ံုးတင္ စစ္ေဆးႏိုင္ခဲ့လွ်င္ ဂ႐ုျပဳလာႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အထက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္လာေစရန္ အခြင့္အလမ္း အေတာ္ နည္းပါးသည္။ အနာဂတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္လွ်င္ေတာင္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရလိမ့္မည္။

ခိုင္မာေသာ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္သည့္ ရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္း မရွိသည့္တိုင္ အေမရိကန္၏ ဆက္ဆံေရး မူဝါဒမွ ႀကိဳဆိုသင့္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ မူဝါဒအား ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား အပါအဝင္ စစ္အစိုးရကေရာ တုိင္းရင္းသားမ်ား အပါအဝင္ အတိုက္အခံမ်ားကပါ ေထာက္ခံၾကသည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖိအားေပးမႈမ်ား ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနသည့္ ၾကားမွ စစ္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ၎တို႔ တရားဝင္ေစေရး ႀကိဳးစားမႈ အေနျဖင့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ ရွိသည္။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္က ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သင္ခန္းစာ ရခဲ့ၿပီး ျဖစ္၍ စစ္တပ္သည္ ထိုကဲ့သို႔ ျပန္မျဖစ္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ ရွိသည္။ ၎တို႔၏ အာဏာဆုပ္ကိုင္မႈ တည္ၿမဲေရး အတြက္၊ အစိုးရသည္ အေျခခံ ဥပေဒတြင္ ပါလီမန္၏ ၂၅ % ကို စစ္တပ္ အတြက္ ေနရာေပးရန္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲခဲ့သည္။

တဖန္ အစိုးရသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒျဖင့္ မပါဝင္ႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ရွမ္းအမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔ကဲ့သို႔ ပါတီမ်ား ဖ်က္သိမ္းသြားခဲ့သည္။ ၎တို႔ပါတီႀကီး ႏွစ္ခုသည္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အမတ္ေနရာ အမ်ားဆံုးႏွင့္ ဒုတိယ အမ်ားဆံုး ရရွိထားေသာ ပါတီႀကီးမ်ား ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ပါတီႀကီးမ်ား ယခုလာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ျခင္း မျပဳသည့္ အတြက္ စစ္အစိုးရအဖို႔ ဝမ္းသာေနသည့္ နည္းတူ စိတ္ကသိကေအာက္ ခံစားရသည္။ ၎တို႔ မပါဝင္သည့္ အတြက္ စစ္တပ္မွ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရႏိုင္ေပသည္။

အကယ္၍ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဥေရာပ သမဂၢ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာက ကန္႔သတ္မႈမ်ားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒအရ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို အသိအမွတ္ မျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့လွ်င္ အစိုးရ လိုလားေသာ ႏိုင္ငံတကာတြင္ တရားဝင္မႈကို ရရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။

အေမရိကန္၏ ဆက္ဆံေရး မူဝါဒသည္ အစိုးရကိုသာ အာ႐ံုထား႐ံုမက တိုင္းရင္းသားမ်ား အေပၚတြင္ပါ အာ႐ံုျပဳထားသျဖင့္ အားရမိေသးေတာ့သည္။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပႆနာမ်ားတြင္ သဘာဝအရ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ပါဝင္ေနသည္ျဖစ္ရာ၊ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အေရးကိစၥကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားျခင္း မျပဳပါက ေျဖရွင္းႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံတြင္း ပထမဆုံး ႏ်ဴကလီယာ စြမ္းအင္သုံး လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စက္ရုံမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ဒါကာ အစုိးရႏွင့္ ရုရွားႏုိင္ငံတုိ႔ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိလုိက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစုိးရ အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ စြမ္းအင္ လုိအပ္ခ်က္ ႀကီးမားလ်က္ ရွိေသာ ေတာင္အာရွႏုိင္ငံ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အေနျဖင့္ ပထမဆုံး ႏ်ဴကလီယာ စြမ္းအင္သုံး လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရး စက္ရုံ တည္ေဆာက္ရန္ ရုရွားႏွင့္ ယင္းသုိ႔ လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အဏုျမဴ စြမ္းအင္ ေကာ္မရွင္မွ အရာရွိႀကီးတစ္ဦးက ႏ်ဴကလီယာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈ အေျခအေနမ်ား တုိးတက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း AP သတင္းဌာနသုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

"ရုရွားနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏ်ဴကလီယာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ကုိ ေရာက္ရွိဖုိ႔ အတြက္ စာခ်ဳပ္ အနည္းငယ္ ထပ္ခ်ဳပ္ဖုိ႔သာ လုိပါေတာ့တယ္" ဟု အမည္ မေဖာ္လုိသူ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အရာရွိတစ္ဦးက ဆုိသည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာ တူညီခ်က္အရ  ရုရွားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တုိ႔သည္ ႏ်ဴကလီယာ စက္ရုံ ဒီဇုိင္း ေရးဆြဲျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ လည္ပတ္ျခင္း တုိ႔ကုိ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ၿပီး ရုရွားႏုိင္ငံက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားကုိ နည္းပညာ ဆုိင္ရာမ်ား သင္တန္း ပုိ႔ခ်ေပးျခင္း၊ စက္ရုံ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ယခု ေမလ ေနာက္ဆုံးပတ္အတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Sheikh Hasina ရုရွားႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္မည့္ ခရီးစဥ္အတြင္း ႏ်ဴကလီယာ သေဘာ တူညီမႈမ်ားကုိ အဆုံးသတ္ လက္မွတ္ ေရးထုိးႏုိင္မည္ဟု ဆုိသည္။

ရုရွားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ ကိစၥအတြက္ အစီရင္ခံစာ မူၾကမ္းကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစုိးရက ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလတြင္ လက္ခံ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ စြမ္းအင္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္တင္းႏုိင္ရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစုိးရက ၿမိဳ႕ေတာ္ ဒါကာ ေျမာက္ဘက္ ၇၅ မိုင္ အကြာအေဝးရွိ Rooppur ၿမိဳ႕တြင္ ႏ်ဴကလီယာ စက္ရုံ တည္ေဆာက္လုိသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံမွ စြန္႔ဦး တီထြင္ စီးပြားေရး သမားမ်ားက စြမ္းအင္ လုိအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတြင္း စက္ရုံ အလုပ္ရုံမ်ား၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကုိ လြန္စြာ ထိခုိက္ေစေၾကာင္း၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာၿပီျဖစ္ေသာ စြမ္းအင္စက္ရုံမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ စြမ္းအင္သုံး စက္ရုံမ်ားသည္ လုံေလာက္ေသာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကုိ ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္ျခင္း မရွိေတာ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

လူဦးေရ သန္း ၁၅၀ ခန္႔ ရွိေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံအတြက္ တစ္ေန႔လွ်င္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ မီဂါဝပ္ ၂၀၀၀ ခန္႔ လုိအပ္လ်က္ ရွိသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစုိးရက ယခုႏွစ္မ်ား အတြင္း သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လုပ္မႈ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သည္ ယခုအခါ ႏ်ဴကလီယာ စြမ္းအင္ အပါအဝင္ ေက်ာက္မီးေသြး စြမ္းအင္ စက္ရုံမ်ားလည္း တည္ေဆာက္ရန္ နည္းလမ္း ရွာေဖြလ်က္ ရွိသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း ၆ ခု ရွိၿပီး တန္ခ်ိန္ ၃ ဒႆမ ၃ ဘီလီယံ ခန္႔ ထုတ္ယူရန္ က်န္ရွိေသးေၾကာင္း စာရင)