Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (2)
Document

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (2)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား (၂)

ဗုဒၶဘာသာမ်ား အဆိုးဘက္သို႔ ဦးတည္ေနသလား

(5 July 2013 ရက္စဲြပါ The Nation မွ Hannah Beech ၏ Buddhists going bad ေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

(ေဆာင္းပါးရွင္သည္ Time ၏အေရွ႕ေတာင္အာရွ သတင္းေထာက္ျဖစ္ၿပီး China ဗ်ဴ႐ိုအႀကီးအကဲျဖစ္သည္)

သူ၏မ်က္ႏွာမွာ တည္ၿငိမ္ၿပီး ေက်ာက္႐ုပ္ကဲ့သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွိေနပါသည္။ ၎မွာ ‘ျမန္မာဘင္လာဒင္’ပာု အမည္ခံ ထားသူ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးျဖစ္ၿပီး တရားေပာာမႈစတင္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ တရားနာ သူမ်ား သည္ လက္အုပ္မ်ားခ်ီ၍ ထိုင္ေနၾကပါသည္။ ေယာဂီဝတ္စံုဝတ္ထားသူ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးမွ တိုင္ေပးေသာ ဘုရားရွိခိုးကို ၿပိဳင္တူ ရြတ္ဆို ေနၾကပါသည္။၎မွာ မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတစ္ခုအတြင္းျဖစ္ပါသည္။ ျမင္ကြင္းမွာ ေအးခ်မ္းလွပါ သည္။ သို႔ေသာ္ ဦးဝီရသူ၏ ျပတ္သားလွေသာ အသံတြင္ အမုန္းတရားမ်ားျဖင့္ ေတာက္ေလာင္ေနပါသည္။ “အခုအခ်ိန္ပာာ ၿငိမ္ေနရမယ့္ အခ်ိန္မပာုတ္ပါဘူး”ပာု အသစက္(၄၆)ႏွစ္အရြယ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးက ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ေလသံျဖင့္ဆိုပါသည္။ သူသည္ မိနစ္ (၉၀)ခန္႔အခ်ိန္ယူ၍၎အေနျဖင့္ လူနည္းစုမြတ္ဆလင္မ်ားကိုမုန္းတီးေၾကာင္း နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေပာာေျပာခဲ့ပါသည္။

“အခုအခ်ိန္ပာာ ႏိုးထရမယ့္အခ်ိန္ျဖစ္တယ္။ ေသြးေတြဆူေအာင္ လုပ္ထားၾက”ပာု ဆိုပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဗုဒၶဘာသာတို႔၏ ေသြးမ်ားဆူေနၿပီး မူဆလင္အေတာ္မ်ားမ်ားမွာမူ ေသြးစြန္း၍ ေျမခခဲ့ရၿပီျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မွစ၍ ဗုဒၶဘာသာလူအုပ္ႀကီးသည္ လူနည္းစုကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈမ်ားအေပၚ ပစ္မွတ္ထားလာၾကပါသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားက မူဆလင္အခ်ိဳ႕ အသတ္ခံရသည္ပာု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရးလုပ္သားမ်ားက မူဆလင္မ်ား ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ေသဆံုးခဲ့ရသည္ပာုဆိုပါသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈအမ်ားစုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္းမွ  ႏိုင္ငံမဲ့႐ိုပာင္ဂ်ာမ်ား အေပၚ ဦးတည္ပါသည္။ ကုလသမဂၢကမူ ယင္းတို႔ကိုကမၻာေပၚတြင္ မတရားအဆက္ဆံခံရဆံုးလူမ်ားပာု ေျပာဆိုပါသည္။ အဆိုပါ လူမ်ိဳးေရးအရ ေသြးစြန္းမႈမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္းသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့ပါသည္။ ရယ္ဒီကယ္အျမင္ရွိေသာ ဦးဝီရိသူသည္ မူဆလင္မ်ားက တိုင္းျပည္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကိုၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္ပာု ႐ႈျမင္ပါသည္။ လူဦးေရ သန္း(၆၀)ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မူဆလင္မ်ာမွာ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိပါသည္။ “မူဆလင္ေတြပာ မ်ိဳးပြားႏႈန္း သိပ္ျမန္ပါတယ္။ သူတို႔ပာာ ဘုန္းႀကီးတို႔ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေတြကို ခိုးတယ္။ အဓမၼက်င့္တယ္”ပာု ၎က စာေရးသူအား ေျပာပါသည္။

သူတို႔က ဘုန္းႀကီးတို႔ တိုင္းျပည္ကို သိမ္းပိုက္ခ်င္ေနတာ။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ကို ခြင့္မျပဳႏိုင္ဘူး” ပာု ၎ကဆိုပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ Hate speech မ်ိဳးသည္ ရာစုႏွစ္တစ္ဝက္ခန္႔ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ လြတ္ေျမာက္ခါစ တိုင္းရင္းသား(၁၃၅) မ်ိဳးရွိ ေသာ တိုင္းျပည္၏ သိမ္ေမြ႕ေသာ ႏိုင္ငံေရးေဂပာစနစ္(Political ecosystem)ကို ၿခိမ္းေျခာက္လာပါသည္။ အခ်ိဳ႕အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားကလည္း စစ္အစိုးရလက္ထက္က လုပ္ေဆာင္ခဲ့ဘူးေသာ ႐ိုပာင္ဂ်ာအမ်ိဳးသမီးမ်ား ခေလးႏွစ္ဦးထက္ ပိုမေမြး ရပာူေသာ ပိတ္ပင္မႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ခရစ္ယာန္အမ်ားစုက ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္အမ်ားစုပါဝင္ေသာ ကခ်င္သူပုန္တို႔၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား မွာလည္း ဘာသာေရးအရ ခြဲျခားမႈေၾကာင့္ ပိုမိုဆိုးရြားလာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္ပာုဆိုၾကပါသည္။ ရယ္ဒီကယ္ျဖစ္ေသာ ဗုဒၶဘာ သာသည္ အာရွတိုက္၏ အခ်ိဳ႕အစိတ္အပိုင္းတြင္ အားေကာင္းလ်က္ရွိပါသည္။ သီရီလကၤာတြင္ ယခုႏွစ္၌ မ်ိဳးခ်စ္ ဗုဒၶဘာ သာအုပ္စုမ်ားသည္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ေခါင္းေထာင္လာကာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ အကူအညီရယူ၍ မူဆလင္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္ပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးၾကပါသည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း တြင္လည္း မူဆလင္သူပုန္ထမႈမ်ားရွိရာ ၂၀၀၄ ကတည္းက ယေန႔ထိ လူေပါင္း(၅၀၀၀)ခန္႔ ေသဆံုးခဲ့ရၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း မူဆလင္သူပုန္မ်ားက ဆိုပါသည္။ ထိုင္းစစ္တပ္သည္ ျပည္သူ႕စစ္မ်ားကိုေလ့က်င့္ေပးၿပီး ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ဆြမ္းခံထြက္ရာတြင္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ထည့္ေပးခဲ့ပါသည္။ ဘုန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ စစ္သားမ်ား ေရာေထြးေနမႈေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ မူဆလင္မ်ားသည္ ၎တို႔၎တို႔ အပယ္ခံအျဖစ္ခံစားလာရမႈကို ျမင့္တက္လာေစပါသည္။ တိုင္းျပည္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ရယ္ဒီကယ္ ဗုဒၶဝါဒ၏ေပာာေျပာခ်က္မႈမ်ားသည္ ၎တို႔၏ နယ္နိမိတ္အတြင္း၌သာ ျဖစ္သည္ပာု အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူႏိုင္ေသာ္လည္း အင္တာနက္ကိုထိေတြ႕ ဆက္သြယ္မႈမ်ားလာေသာ ယခုကာလမ်ိဳးတြင္ တစ္ေယာက္ တိုင္း၏ Facebook ႏွင့္ Twitter တို႔တြင္ အာဃာတမ်ားႏွင့္ ေကာလပာာလမ်ားျဖင့္ ေတာက္ေလာင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါမည္။ အၾကမ္းဖက္မႈတို႔သည္ အခ်ိန္မေရြး ၎တို႔၏နယ္နိမိတ္မ်ားကိုေက်ာ္၍ အလြယ္တကူျဖစ္ပြားလာႏိုင္ပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လက မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူအခ်ိဳ႕ အသတ္ခံရရာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေသဆံုး ရေသာ မူဆလင္မ်ားအတြက္ လက္စားေခ်ျခင္းျဖစ္မည္ပာု မေလးရွားအာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဟိႏၷဴမ်ိဳးခ်စ္ မ်ား၊ မူဆလင္စစ္ေသြးၾကြမ်ား၊ က်မ္းစာအလိုက် ခရစ္ယာန္မ်ား(Fundamentalist)၊ ေလွနံဓားထစ္ အစြန္းေရာက္ ဂ်ဳးက့ဲသို႔ ေသာ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မ်ားၾကားတြင္ ဗုဒၶဘာသာမွာ စမ္းသပ္ၾကည့္ရန္မလိုေသာ အစြန္းလြတ္ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာတစ္ လႊား ဗုဒၶဘာသာမ်ားမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္က သိဒၶတၱေဂါတမေပာာၾကားခဲ့ေသာ အၾကမ္းမဖက္ေသာ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာေသာ ခံယူခ်က္အတိုင္းသာ ထပ္တူညီစြာ ခံယူက်င့္သံုးခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ အျခားဘာသာဝင္ကဲ့သို႔ပင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ရပာန္းေတာ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ပင္ကိုယ္အခံစြမ္းအား အားမေကာင္းက်ေပ။ အတိအက်ဆိုရေသာ္ ဘာသာေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ မပာာဝါဒ(seetarian chauvinism)၏လွည့္စားမႈကို ၾကံ႕ၾကံ႕မခံႏိုင္ေပ။ အာရွတြင္ အင္ပါယာမ်ား၊ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို တြန္းလွန္ရန္ ႏိုးထလာခဲ့စဥ္က ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္လည္း ၎တို႔၏ အင္အားျဖင့္ ကိုလိုနီဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ အစာငတ္ ခံကာ၊ နံ႐ိုးၿပိဳင္းၿပိဳင္းေပၚသည္အထိ ျပည္သူမ်ားအတြက္ စြန္႔လႊတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က စစ္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ ေသာ ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီးမ်ားက ဦးေဆာင္ခဲ့ရာ ၎တို႔ကို သတ္ျဖတ္ေသာ စစ္သားမ်ား ၏စာနာမႈ ကို မရခဲ့ သည့္တိုင္ တစ္ကမၻာလံုး၏ စာနာသနားမႈကို ရယူႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ လူမႈေရးအရ တက္ၾကြ လႈပ္ရွား ေသာဝါဒ (social activism) ရပ္ဆိုင္းသြားၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ စစ္ေသြးၾကြမႈ (Political militancy) အျဖစ္ စတင္သနည္း၊ မည္သည့္ဘာသာမဆို ၎၏အေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ားတြင္ ဝိေရာဓီျဖစ္ေသာ အိုင္ဒီယာမ်ားက အဆိပ္အေတာက္သဖြယ္ ျဖစ္ကာ အဖ်က္အင္အားစုအသြင္သို႔ ေျပာင္းသြားတက္ပါသည္။ ယခု ဗုဒၶဘာသာ၏ အလွည့္အေျပာင္းျဖစ္ေနပါၿပီ။ အမုန္း တရားအတြက္ ေပာာၾကားမႈမ်ား ထြက္ေပၚေနပါသည္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္တြင္ ဦးဝီရသူသည္ ၎၏ပံုေတာ္ ခ်ိတ္ ဆြဲထားသည့္ေရွ႕တြင္ ထိုင္လ်က္ ၎၏ကမၻာႀကီးအေပၚ အျမင္မ်ားကို အေသးစိတ္ေျပာၾကားေနပါသည္။ အေမရိကန္သမၼတ Barack Obama သည္ လူမည္းမူဆလင္ေသြးေႏွာသည္ပာုဆိုပါသည္။ အာရပ္မ်ားက ကုလသမဂၢကို အႏုၾကမ္းစီးလိုက္ၿပီပာု သူကယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ၎၏အမည္တြင္ ဘင္လာဒင္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနမႈအတြက္ ဆန္းဆန္းျပားျပားဆန္႔က်င္ဖက္ အဓိပါယ္ မ်ားမရွိပာု ၎ကဆိုပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မူဆလင္မ်ား၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ရယ္ဒီကယ္ဆိုးသြမ္းေသာ လူမ်ားျဖစ္ သည္ပာု ဦးဝီရသူကေျပာပါသည္။ ၎မွာ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က မူဆလင္ဆန္႔က်င္ေရးလႈံေဆာ္မႈတြင္ ပါဝင္ေသာ ၎၏အခန္းက႑ အတြက္ ေထာင္(၇)ႏွစ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံရပါသည္။ ယခုအခါ ၎သည္ ၉၆၉ လႈပ္ရွားမႈတြင္ ဦးေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ယင္းလႈပ္ရွားမႈ က ဗုဒၶဘာသာအခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္ ခ်စ္ခင္စြာေဖးမရန္ ေဆာ္ၾသေနပါသည္။ ဦးဝီရသူမွာ ထမင္းတစ္နပ္အႏိုင္ႏိုင္စားႏိုင္ေသာ မိဘမွေပါက္ဖြားလာေသာ ကေလးရွစ္ဦးအနက္မွ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ရပါသည္။ ၎မွာ ပညာသင္ၾကားမႈႏွင့္ ေဝးကြာခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ သူ၏သဘာဝမက်ေသာ အျမင္မ်ားမွာ သင္ၾကားမႈအေျခခံနည္းပါးလွပါသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ၎အေပၚ ခြင့္လႊတ္မည္ဆိုပါက အလြယ္တကူခြင့္လႊတ္ႏိုင္ပါသည္။ ဦးဝီရသူသည္ လူခ်င္လူခင္မ်ားၿပီး ပါဝါရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဗမာအမ်ားစုသာမက အာရွ၏ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ကလည္း ၎တို႔ဘာသာတြင္ ရန္သူမ်ားဝိုင္း ေနသည္ပာူေသာ ေဝေဝဝါးဝါးအသိတစ္ခုရွိေနပါသည္။ အစၥလာမ္သည္ ယခင္က ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ပါကစၥတန္၊ အာဖကန္နစၥတန္တို႔အေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္ခဲ့ရာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံမ်ားပါ ၿပိဳလဲႏိုင္သည္ပာု ယူဆေနၾကပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ရွိသူမ်ားက ျပည္တြင္းမူဆလင္လူဦးေရသည္ ျဖစ္သင့္သည္ထက္ပို၍ လ်င္ျမန္စြာတိုးပြား ေနေၾကာင္း လက္ဆုပ္လက္ကိုင္သက္ေသ ျပႏိုင္ျခင္းမရွိပဲ စိုးရိမ္ေနၾကပါသည္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားျဖင့္ ဗလီအသစ္မ်ားေဆာက္လုပ္ေနသည္ပာု စိုးရိမ္ေနၾကပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အစိုးရက အမည္ခံအရပ္သားအစိုးရအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ေစခဲ့ေသာအခါ စစ္အစိုးရအား၎ဖိႏွိပ္ခဲ့မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူရန္ အနည္းမွ်ေသာ သူမ်ားကသာ ေတာင္းဆိုသည္ကို အံ့ၾသဖြယ္ေတြ႕ရပါသည္။ ဤသို႔ေသာ ဥေပကၡာတရားမွာ ဗုဒၶေပာာၾကားေသာ ခြင့္လႊတ္ ျခင္းတရားေၾကာင့္ ျဖစ္လိမ့္မည္ထင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္မႈသည္ တိုင္းရင္းသား မ်ားကို မ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ ဆင္ဆင္တူေသာ အစြန္းေရာက္အသံမ်ား တမပာုတ္ခ်ည္း ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားမႈကိုလည္း ခြင့္ျပဳခဲ့ပါ သည္။ ျပႆနာမွာ ၿပီးခ့ဲသည့္ႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္းတြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ ေဒသခံဗုဒၶဘာသာမ်ားႏွင့္ မူဆလင္မ်ား ၾကားတြင္ မူဆလင္လူဦးေရမ်ား အခ်ိဳးအစားမက်စြာ တိုးပြားေနထိုင္လာမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ ဓားမ်ား ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ဗုဒၶဘာသာလူအုပ္ႀကီးသည္ ႐ိုပာင္ဂ်ာမူဆလင္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ၊ တစ္ရက္တည္း၌ ရြာေလး တစ္ရြာတြင္ မူဆလင္(၇၀)ဦး အသတ္ခံရသည္ပာု Human Right Watch ၏အဆိုအရ သိရွိရပါသည္။ အဆိုပါ လူမ်ိဳးေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို အစိုးရက အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ားသို႔ပါ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့ပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လက မူဆလင္ဒါဇင္ ေပါင္းမ်ားစြာ အသတ္ခံရၿပီး လူေပါင္းမ်ားစြာ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ရကာ ဗလီမ်ား ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရပါသည္။ အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားတြင္ ေသြးၾကြေနေသာ ဗုဒၶဘာသာမ်ားကို လႈံေဆာ္ေပးေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ေႏွာင္းပိုင္းက ပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ အခ်က္အျခာက်ေသာ မိတၳီလာတြင္ မူလဆင္ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးအား သတ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ မူဆလင္ရပ္ကြက္အားလံုးနီးပါး ဗုဒၶဘာသာလူအုပ္ႀကီးက ဖ်က္ဆီးခဲ့ပါသည္။(တရားဝင္ အေသအေပ်ာက္စာရင္းအရ ဗုဒၶဘာသာႏွစ္ဦႏွင့္ မူဆလင္မ်ားမွာဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ျပည့္က်ပ္ေနထိုင္ဆဲျဖစ္ၾကရၿပီး သတင္းစာဆရာမ်ားကိုလည္း အဆိုပါ စခန္းမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ကို တားျမစ္ထားပါသည္။Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားက႑တြင္ ျမန္မာႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ရန္ ျပင္သစ္ေလ့လာ

(Bernama News မွ 6 July 2013 ရက္စြဲပါ “France eyes cooperation with Myanmar in electrical power” သတင္း ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

  1. သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ပထမဆုံးေလ့က်င့္ေရးစင္တာ ထူေထာင္မည္

( Relief Web မွ 4 July 2013 ရက္စြဲပါ Myanmar to establish first training centre for disaster manage

ment ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. ျမန္မာ့ တယ္လီကြန္းႏွင့္ စြမ္းအင္က႑တြင္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံ

( CCTV News မွ 6 july 2013 ရက္စြဲပါ “Foreign companies invest in myanmar telecom and energy” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)


လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားက႑တြင္ ျမန္မာႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ရန္ ျပင္သစ္ေလ့လာ

(Bernama News မွ 6 July 2013 ရက္စြဲပါ “France eyes cooperation with Myanmar in electrical power” သတင္း ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားက႑တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း တရား ဝင္သတင္းမ်ားကို ကိုးကား၍ တ႐ုတ္အစိုးရအာေဘာ္ Xinhua သတင္းဌာနက စေနေန႔တြင္ သတင္းေဖာ္ျပသည္။

ဗုဒၶဟူးေန႔က က်င္းပေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးသို႔ ရန္ကုန္ေဒသ ႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ ျပင္သစ္စီးပြားေရးသံမွဴးတို႔ တင္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ဟု အစိုးရပိုင္ New Light of Myanmar သတင္းစာတြင္ ပါရွိသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ဦးျမင့္ေဆြက ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အေျခခံအေဆာက္အဦးစနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကုိ လွ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္ ရန္လိုအပ္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဦးျမင့္ေဆြက ဆက္လက္၍ တစ္မ်ိဳးသားလံုးစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ စက္မႈက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ တို႔အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား သည္ ေသာ့ခ်က္က်ေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလိုအပ္ ခ်က္မွာလည္း ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ႀကီးထြားေနေၾကာင္း ႏွင့္ ျပင္သစ္ ကုမၸဏီမ်ားက ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ နည္းပညာဗဟုသုတမ်ားကို ျမန္မာကုမၸဏီ မ်ားထံ မွ်ေဝၾကလိမ့္မည္ ဟုေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။

ထို႔အျပင္ ျပင္သစ္ - ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ ခရီးသြားတုိးရစ္ဇင္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စိုက္ပ်ိဳေရး၊ ေမြးျမဴေရးက႑မ်ားတြင္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။

တရားဝင္ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ၂၀၁၂ တြင္ ျပင္သစ္ထံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံက တင္သြင္းေသာ တန္ဖိုးမွာ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၄.၄၈ သန္းခန္႔ရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။

၂၀၁၃ မတ္လအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပင္သစ္တို႕၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၆၉ သန္းရွိၿပီဟု ဆိုသည္။

ဥေရာပသမဂၢ EU ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထင္ကရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ လက္နက္ေရာင္းဝယ္မႈ တားျမစ္ခ်က္မွလြဲ၍ က်န္အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ Sanctions အားလံုးကို ယခုႏွစ္ဧၿပီလတြင္ ႐ုတ္သိမ္းေပး လိုက္ ၿပီျဖစ္သည္။

 


 

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ပထမဆုံးေလ့က်င့္ေရးစင္တာ ထူေထာင္မည္

 ( Relief Web မွ 4 July 2013 ရက္စြဲပါ Myanmar to establish first training centre for disaster management ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေအာင္ျမင္မႈရရွိႏုိင္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ဆုိင္ရာ အရည္အေသြးတည္ေဆာက္ရန္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးသင္တန္းေက်ာင္းစင္တာတစ္ခုကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ ထူေထာင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ အဆုိပါ သင္တန္းစင္တာထူေထာင္ေရး ႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ စီမံခန္႔ ခြဲမႈဆုိင္ရာ အရည္အေသြးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲေရးတုိ႔ စတင္ရန္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ပြဲတစ္ရပ္ကုိ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ပညာရွင္မ်ားက ေနျပည္ေတာ္တြင္ ယခုရက္သတၱပတ္အတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်မႈ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အရည္အေသြးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ အဓိကအခရာက်ေသာ အရာပင္ျဖစ္သည္ဟု UNDP ၏ Country Director ျဖစ္သူ Toily Kurbanov ကေျပာၾကားသည္။ "ဒါေပမဲ့ ေဘးအႏၱရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆုိင္ရာ အရည္အေသြးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိစၥဟာ လြယ္ကူတဲ့အလုပ္တစ္ခုေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီကိစၥကုိ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ ႏုိင္ငံေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းေတြအပါအဝင္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလုံးပါဝင္ဖုိ႔လုိ အပ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ပုဂၢလိကအခန္းက႑ေတြနဲ႔ပညာရွင္ေတြပူးေပါင္းၿပီး တူညီတဲ့ပန္းတု&