Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

၅.၂.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၂)

  1. ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေခါင္းေထာင္စျပဳလာ

(The Straits Times သတင္းစာမွ 2 Feb 2012 ရက္စြဲပါ ေခါင္းႀကီးျဖစ္ေသာ Burma's economic coming out ကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

  1. အိမ္အျပန္လမ္းကုိေမွ်ာ္ၾကည့္ေနသည့္ ျမန္မာဒုကၡသည္ တစ္သန္း

(The Scotsman မွ 2 Feb 2012 ရက္စြဲပါ Burma's 1 m exiles look homewards ကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

  1. ျမန္မာႏုိင္ငံ အမည္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေျပာင္းလဲေခၚဆုိ

(The Age မွ 4 Feb 2012 ရက္စြဲပါ Rudd eases on name ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

****************************************************************************************

ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေခါင္းေထာင္စျပဳလာ

(The Straits Times သတင္းစာမွ 2 Feb 2012 ရက္စြဲပါ ေခါင္းႀကီးျဖစ္ေသာ Burma's economic coming out ကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ အရပ္သားအစုိးရတစ္ရပ္ကိုဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ႏုိင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ယခုအခါ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္း၏ စိတ္အာရုံကုိမ်ားစြာဖမ္းစားထားႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။ အဆုိပါျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အစုိးရသစ္၏ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းမ်ား ျပန္ေပါင္းထုတ္မႈလည္းပါဝင္ေလသည္။

ထုိ႔အတူ ယင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ကုိ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပမွ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားႏွင့္ အကူအညီေပးမႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျပဳလုပ္လာသည္ မွာလည္း သဘာဝက်သည္။ အေၾကာင္းမွာ ျမန္မာစစ္အစုိးရသည္ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲေသာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ကုိ ကာလၾကာရွည္စြာက်င့္သုံးခဲ့ရာမွ ထင္သာျမင္သာရွိသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ျပတ္ျပတ္သားသားလုပ္ကုိင္ျပလာေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ တံခါးပိတ္ၿပီး မ်ိဳးခ်စ္ဝါဒလြန္ကဲလြန္းကာ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားအေပၚ လြန္စြာသံသယျဖစ္လြန္းလွသည့္ စီးပြားေရးစနစ္မ်ိဳးကုိ အၿပီးအပိုင္မစြန္႔လႊတ္ေသးသေရြ႕ တုိင္းျပည္၏ ႏုိင္ငံေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမွာလည္း ဆုိးဆုိးရြားရြားပင္ ၿပီးျပည့္စုံမႈမရွိဘဲ ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။

ျမန္မာသည္ယခုအခါ ႏုိင္ငံေရးအရေရာ စီးပြားေရးအရပါ အထီးက်န္ျဖစ္ခဲ့သည့္အေနအထားမွ ရုန္းထြက္လာႏုိင္ၿပီျဖစ္ရာ ျမန္မာ့အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ အာဆီယံ အက်ိဳးစီးပြားဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးျဖင့္ အားလုံးက အားေပးအားေျမွာက္ျပဳလုပ္ေပးရန္ လုိအပ္ေပသည္။ ျမန္မာသည္ အင္ဒုိနီးရွားၿပီးလွ်င္ အာဆီယံ၌ ဒုတိယအႀကီးဆုံးေသာ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံႀကီးတစ္ခုမဟုတ္ပါေလာ။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕(IMF) က ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့စဥ္ ၿပီးျပည့္စုံမႈရွိၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ႏုိင္မည့္ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားေဆာင္ၾကဥ္းႏုိင္ေရးအတြက္ လုပ္သင့္ လုပ္ထုိက္သည္မ်ားကုိ အေလးေပးေျပာဆိုခဲ့သည္။ ျမန္မာအေနျဖင့္ ေဗြေဆာ္ဦးလုပ္ကုိင္ရမည့္အလုပ္မွာ မက္ခရုိ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာေငြေပးေခ်မႈမ်ားႏွင့္ ေငြလြဲေျပာင္းမႈမ်ားအေပၚ ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈႏႈန္း ကန္႔သတ္ထားမႈမ်ားဖယ္ရွားကာ ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးလဲလွယ္မႈႏႈန္းထားမ်ား တစ္စည္းတစ္လုံးတည္းျဖစ္ေစမည့္ အစီအစဥ္မ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ IMF ကအႀကံေပးေျပာဆုိသြားသည္ကုိေတြ႕ရသည္။

သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအရွိန္အဟုန္ကုိ ေငြေၾကးႏွင့္ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၌ တုိးတက္ေကာင္းမြန္မႈမ်ားရွိလာေအာင္ မျဖစ္မေန က႑ခြဲ၌ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ တုိးတက္မႈအတြက္ အဟန္႔အတား၊ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစမည့္ အရာမ်ားအားလုံးကုိ ဖယ္ရွားပစ္ရန္လည္း လုိအပ္ေလသည္။ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈနယ္ပယ္မ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ဘ႑ာေရးအခန္းက႑ ေခတ္မီတုိးတက္မႈရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအစရွိသည္တုိ႔သာမက ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား တုိက္ရုိက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရး တုိ႔တြင္ပါ လြတ္လပ္မႈရွိေအာင္ လုပ္ကုိင္ဖန္တီးေပးသင့္သည္။ ျမန္မာျပည္အတြက္ သတင္းေကာင္းတစ္ခုမွာ မိတ္သဂၤဟဖြဲ႕ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းႏုိင္ငံရွားပါးမႈ မရွိသည့္အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ တရုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယအပါအဝင္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားဟူသည္ သမုိင္းအစဥ္အလာအရကုိယ္၌က ျမန္မာႏွင့္ နက္နက္နဲနဲသေဘာျဖင့္ ေပါင္းစပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားက ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ား တျဖည္းျဖည္း ေလွ်ာ့ခ်လာခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စု၊ ဂ်ာမနီ ႏွင့္ ဂ်ပန္အစရွိသည့္ႏုိင္ငံမ်ားက ျမန္မာႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ မ်ားစြာစိတ္ဝင္စားေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္ျပသလာၾကသည္။ စင္ကာပူမွ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမွ စ၍ ပညာေရးနယ္ပယ္အထိ ရွိႏွင့္အပ္ေသာ လုပ္ငန္းအသီးသီးတြင္ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ရန္ နည္းလမ္း ရွာေဖြလ်က္ရွိသည္။ ထုိသုိ႔လုပ္ကုိင္မည္ဆုိပါက စင္ကာပူလုပ္ငန္းမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္အေတြ႕အႀကံဳမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္လည္း အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းေစမည္သာပင္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း စင္ကာပူသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ခရီးစဥ္အျဖစ္ လာေရာက္ လည္ပတ္စဥ္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ(MoU) လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့သည္မွာ အထက္ေဖာ္ျပပါနယ္ပယ္မ်ား၌ ႏွစ္ႏုိင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အေရးပါပုံကုိ ေဖာ္က်ဴးျပသရာ ေရာက္ေပသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ လူသားရင္းျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲေရး အစရွိေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ စင္ကာပူအေနျဖင့္ မိမိ၏တတ္စြမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ပုိင္ႏုိင္မႈမ်ားကုိ မွ်ေဝေပးသြားႏုိင္ေၾကာင္း အဆုိပါ MoU ကညႊန္းဆုိလ်က္ရွိသည္။ အကယ္၍ ေနျပည္ေတာ္အစုိးရကသာ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကုိ အမွန္တကယ္ အေလးအနက္ထားရွိသည္ဆုိပါက အဆုိပါ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈမ်ားကုိ မျဖစ္မေန ဂရုတစုိက္ ထားရွိရမည္ျဖစ္သလုိ တုိင္းျပည္အနာဂတ္အတြက္ လြန္စြာအခရာက်သည့္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရန္ မျဖစ္မေနလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရမည္သာပင္ျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္ လြန္စြာ အသုံးဝင္မည့္ အုိင္ဒီယာေကာင္းမ်ားကုိ ရႏုိင္သေလာက္ ရရွိႏုိင္ေအာင္လည္း တံခါးဖြင့္ ျပင္ဆင္ထားရန္လုိအပ္ေပသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈအား သည္းႀကီးမည္းႀကီးစတင္လုပ္ကုိင္ေတာ့မည္ဆုိပါက အဆုိပါ အခ်က္သည္သာ လြန္စြာအခရာ က်ေပလိမ့္မည္။

************************************************************************

အိမ္အျပန္လမ္းကုိေမွ်ာ္ၾကည့္ေနသည့္ ျမန္မာဒုကၡသည္ တစ္သန္း

(The Scotsman မွ 2 Feb 2012 ရက္စြဲပါ Burma's 1 m exiles look homewards ကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

ေတာအုပ္တစ္ခုတြင္းမွ အေရာင္အဝါေမွးမွိန္ေနေသာ ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခုိေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၌ ျမန္မာဒုကၡသည္ ၃၀၀ ေက်ာ္ ဝတ္ျပဳ ဆုေတာင္းရန္ နံနက္ခင္းတစ္ခုတြင္ စုေဝးလ်က္ရွိသည္။

ဆုေတာင္းသူမ်ားေရွ႕ဆုံး၌ ရပ္ေနသူ သင္းအုပ္ဆရာကယခုလုိ ေျပာၿပီးဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းသည္။ "စစ္မက္ ျဖစ္ပြားဖုိ႔အတြက္ အခ်ိန္ရွိသလုိ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္လည္း အခ်ိန္ဆုိတာရွိတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၆၃ ႏွစ္ေလာက္ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္တာေတြ လုပ္ခဲ့တာ ေတာ္ေလာက္ပါၿပီ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕လွပတဲ့ ႏုိင္ငံမွာ သင္တုိ႔အားလုံးကုိ မၾကာခင္ ေတြ႕ရမယ္လုိ႔ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္"

သင္းအုပ္ဆရာ Simon Htoo(ဆုိင္မြန္ထူး) အေနျဖင့္ ယခုလုိေျပာင္ေျမာက္လွသည့္ စကားလုံးမ်ားကုိ လြန္ခဲ့သည့္ လမ်ားအတြင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရန္မွာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမရွိေသာကိစၥတစ္ခု ျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားက ကမာၻေပၚတြင္လူဦးေရအမ်ားဆုံးေသာဒုကၡသည္စာရင္းတြင္ပါရွိသည့္ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား အမိေျမသုိ႔ ျပန္လည္ေျခခ်ခြင့္ရရွိမည့္ အလားအလာမ်ားကုိျဖစ္ေပၚေစသည္။ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားႏွင့္ အတုိက္အခံမ်ားအေပၚ ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းစြာဖိႏွိပ္ညွဥ္းပန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ အုိးအိမ္စြန္႔ပစ္ကာ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကရသည့္ ျမန္မာဒုကၡသည္ေပါင္း တစ္သန္းခန္႔မွာ ႏုိင္ငံ ၅ ႏုိင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ခုိလႈံေနထုိင္လ်က္ ရွိသည္။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားအနက္ ကရင္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္သူပုန္မ်ားမွာ စစ္အစိုးရထံမွ ကရင္ျပည္နယ္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၃ ႏွစ္တာၾကာမွ် လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကသည္။ အျခားေသာ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တစ္ဖြဲ႕မွာလည္း ထုိနည္းလည္းေကာင္းပင္တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့သည္။

"အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးတယ္ဆုိတာ လြယ္ကူတဲ့အလုပ္တစ္ခုပါပဲ၊ အခ်ိန္အားျဖင့္ ငါးမိနစ္အတြင္းလုပ္လုိ႔ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္တယ္ဆုိတာကေတာ့ မတူညီတဲ့ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီကိစၥဟာ သူတုိ႔ရဲ႕မ်က္ႏွာေပၚကအၿပံဳးေတြေပၚမွာ မမူတည္ပါဘူး။သူတုိ႔ရဲ႕ႏွလုံးသားနဲ႔ပဲသက္ဆုိင္ပါတယ္။ ဒါဟာေနာက္ထပ္လွည့္ကြက္တစ္ခုျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္" ဟု ကရင္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ သင္းအုပ္ဆရာ Simon Htoo က ေျပာသည္။

အကယ္၍ ဒုကၡသည္မ်ားျမန္မာျပည္သုိ႔ျပန္မည္ဆုိလွ်င္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏၵိယ၊ ထုိင္း၊ မေလးရွားႏွင့္ တရုတ္ အစရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ျပန္လာၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းဒုကၡသည္မ်ား၏ ေနထုိင္မႈအေျခအေနမွာ အလြန္အမင္းပင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖုံဖုံ ကြဲျပားသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္မူ မြတ္စလင္တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားျဖစ္သည့္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး ေလးသိန္းခန္႔ တရားမဝင္ေနထုိင္လ်က္ရွိသည္။ ထုိင္းနယ္စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ အနာဂတ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားေနထုိင္လ်က္ရွိသည္မွာ မ်ိဳးဆက္သုံးဆက္ေလာက္ ရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။

"ဒုကၡသည္စခန္းထဲက ျပည္သူေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မျဖစ္မေနေပးသင့္ပါတယ္။ အမိေျမကုိျပန္မလား၊ ထုိင္းႏုိင္ငံထဲမွာပဲ ဆက္ေနသြားမလား၊ အျခားႏုိင္ငံတစ္ခုခုမွာ သြားေရာက္အေျခခ်ေနထုိင္မလားဆုိတဲ့ေရြးခ်ယ္ခြင့္ပါ။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးကုိ ကၽြန္မတုိ႔အယုံအၾကည္မရွိပါဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ အရာအားလုံးဟာအခုအခ်ိန္အထိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမျဖစ္ေသးလုိ႔ပါပဲ" ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မာသာထရီဇာ ဟုတင္စားေခၚဆုိျခင္းခံရေသာ "မယ္ေတာ္" ေဆးခန္းမွ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္က ေျပာသည္။ သူမ၏ ေဆးခန္းသည္ဒုကၡသည္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ေဆးဝါးကုသေပးခဲ့သည္။ "အခုအခ်ိန္မွာ ဘယ္ဒုကၡသည္မွ မျပန္ၾကေသးပါဘူး" ။

ဒုကၡသည္မ်ားအား ႏုိင္ငံရင္းသုိ႔ျပန္ပုိ႔ေရးအတြက္ ပဏာမေဆြးေႏြးမႈမ်ားလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိခ်ိန္တြင္ ထုိင္းဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားသုိ႔ လစဥ္ဝင္ေရာက္လာသူ ဒုကၡသည္ဦးေရမွာ ခန္႔မွန္းေျခ ၁၀၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း ထုိင္းဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအတြက္ အစားအေသာက္ႏွင့္ အျခားေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Thai Burma Border Consortium(TBBC) မွအႀကီးအကဲ Jack Dunford က ေျပာၾကားသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံအေနျဖင့္မူ အေျခအေနအရပ္ရပ္ လုံၿခံဳစိတ္ခ်မႈမရွိေသးသေရြ႕ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ဖိအားေပး ျပန္လႊတ္ျခင္းမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ကဆုိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံတြင္မူ ဒုကၡသည္ တစ္ေသာင္းခန္႔အား မိခင္ႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လႊတ္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီးျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိသူမ်ားပါ လုိက္ပါသြားေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

"လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာၿပီလုိ႔ ယုံၾကည္ရတဲ့အခ်ိန္ကတည္းက ဒုကၡသည္ေတြကုိ မိခင္ႏုိင္ငံျပန္ၾကဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လႈံ႕ေဆာ္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒုကၡသည္ေတြဟာ ယခုအခ်ိန္အထိ စုိးရြံ႕ထိတ္လန္႔ေနၾကၿပီး အိမ္ျပန္ဖုိ႔တုိက္တြန္းမႈေတြ၊ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳမႈေတြ လုိအပ္ေနပါတယ္" ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရအရာရွိတစ္ဦးျဖစ္ၿပီ ဒုကၡသည္မ်ား မိခင္ႏုိင္ငံျပန္ပုိ႔ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ တာဝန္ရွိသူ Firoz Salahuddin ကေျပာၾကားသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ မယ္လ ကဲ့သုိ႔ေသာ ဒုကၡသည္စခန္းမွ တဲငယ္ေလးမ်ားတြင္ေနထုိင္သူအားလုံးမွာ ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကုိ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၊ စိုးရြံ႕ျခင္း၊ သံသယျဖစ္ျခင္းအစရွိသည့္စိတ္တုိ႔ျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိၾကသည္။ "ကၽြန္မႏုိင္ငံဆီကုိကၽြန္မျပန္ခ်င္ပါတယ္။ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာပဲျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မွာပါ။ ကၽြန္မတုိ႔ေက်းလက္ေဒသေတြမပါေလာက္ပါဘူး" ဟု ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ခုိလႈံလ်က္ရွိသူ မေမစုိးကေျပာျပသည္။ သူမသည္ ဖခင္ျဖစ္သူ ျမန္မာစစ္သားမ်ား၏ သတ္ျဖတ္ခံရကာ တစ္ရြာတည္းေနအမ်ိဳးသမီး ၎တုိ႔၏ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း ခံရၿပီးေနာက္ ထုိင္းႏုိင္ငံဘက္သုိ႔ထြက္ေျပးလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

************************************************************************

ျမန္မာႏုိင္ငံ အမည္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေျပာင္းလဲေခၚဆုိ

(The Age မွ 4 Feb 2012 ရက္စြဲပါ Rudd eases on name ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ကယ္ဗင္ရုဒ္သည္ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက ၾသစေၾတးလ်အစိုးရက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ထားရွိခဲ့ေသာ တင္းမာသည့္ ရပ္တည္ခ်က္ကုိ ထပ္မံေလွ်ာ့ခ်လုိက္သည့္အေနျဖင့္ Burma ဟူေသာအသုံးအႏႈန္းအစား တရားဝင္နာမည္ျဖစ္ေသာ Myanmar ကုိ ေျပာင္းလဲ ေခၚေဝၚလုိက္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရားဝင္အမည္ေခၚေဝၚသည့္ကိစၥမွာ လြန္စြာအခရာက်သည့္ အေရးကိစၥတစ္ခုျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ယခင္ ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တုိင္းျပည္၏ အမည္ကုိ Myanmar ဟု ေျပာင္းလဲေၾကာင္း ေၾကညာလုိက္ၿပီးေနာက္ပုိင္းကာလမ်ားအတြင္း ဒီမုိကေရစီေရး ေဆာ္ၾသသူ အတုိက္အခံမ်ားက Burma ဟုသာ ေခၚဆုိရန္ ႏႈိးေဆာ္ခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မစၥတာ ကယ္ဗင္ရုဒ္က ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာဆုိရာ၌ "လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက အထီးက်န္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ကမာၻႀကီးႏွင့္ ျပန္လည္ ခ်ိတ္ဆက္မိေစရန္ သမုိင္းတြင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ကမ္းလွမ္းလ်က္ ရွိသည္" ဟု ဆုိသည္။ ၾသစေၾတးလ်သည္ ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အမည္ကိစၥ အတြက္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံက သေဘာထားႀကီးစြာ ထားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က Radio Australia သုိ႔ေျပာၾကားသည္။ "ဒါဟာ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ ျဖစ္ေစတဲ့ ေမးခြန္းပါ...၊ ဒီကိစၥအတြက္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းရဲ႕ျပဳမူေျပာဆုိမႈေတြကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ၾကည့္ပါရေစ" ဟု အဘယ္ေၾကာင့္ Myanmar ဟုေခၚဆုိရသနည္းဟူေသာ ေမးခြန္းကုိျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

************************************************************************


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

၅.၂.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၁)

  1. ျမန္မာက E-Visa စနစ္ကို မိတ္ဆက္ေပးေတာ့မည္

(Monsters and Critics မွ 5 February 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar to introduce visa applications ကို ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

  1. ျမန္မာတို႔၏ရည္မွန္းခ်က္လြန္ ထားဝယ္စီမံကိန္း မေရရာမႈႀကံဳေန

(Reuters မွ 3 February 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar's ambitious Dawei project faces uncertainty ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

**************************************************************************************

ျမန္မာက E-Visa စနစ္ကို မိတ္ဆက္ေပးေတာ့မည္

(Monsters and Critics မွ 5 February 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar to introduce visa applications ကို ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ အလည္အပတ္ခရီးမ်ားအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ႏိုင္ရန္ အီလက္ထေရာနစ္ဗီဇာစနစ္ကို လာမည့္လအတြင္း မိတ္ဆက္ေပးေတာ့မည္ဟု သတင္းမ်ားက ယေန႔ေျပာၾကားလိုက္သည္။

"ျမန္မာျပည္ကို လာမယ့္ႏိုင္ငံတကာဧည့္သည္ေတြအတြက္ အင္တာနက္ရွိတဲ့ေနရာတိုင္းကေန ျမန္မာဗီဇာ ေလွ်ာက္ႏိုင္မယ့္ E-Visa စနစ္ကို လာမယ့္ မတ္လကေန စမိတ္ဆက္မွာျဖစ္ပါတယ္" ဟု ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးဦးတင့္ဆန္းက ျပည္တြင္းမီ