Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Khaley Times, By Philip Bowring (Asia), 9th October 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏို၀င္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ မည္သို႔ပင္ ဒီမိုကေရစီ အေယာင္ ေဆာင္ထားသည္ဟု ဆိုေနၾကေသာ္လည္း ယင္းေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ႀကိဳဆိုရမည္သာ ျဖစ္သည္။

ယင္းတို႔၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စစ္တပ္ အစိုးရကို အရပ္၀တ္ ေျပာင္းခိုင္းလိုျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲကိုျပႏိုင္ငံတကာ၏ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ေျဖေလ်ာ့ေစရန္ ႀကိဳးစားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ အာဏာႏွင့္ ပတ္သက္အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေနာက္ဆံုးအဆင့္တြင္သာ ေတြးထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ ဒီမိုကရက္တစ္ ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ မ်ိဳးေစ့ကိုမူ စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ ရွိသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕၊ သတၱဳမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ျခင္းမွ ရေသာ ၀င္ေငြမ်ားကို ယင္းတို႔၏ စစ္တပ္ ဆိုရွယ္လစ္ အတြင္းမွာပင္ ရေအာင္ စုတ္ယူေနသည္။ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ား ျပဳၿပီးမွ တျဖည္းျဖည္း ေနာက္ဆုတ္သြားမည့္ သေဘာ ျဖစ္သည္။

အတိုခ်ဳပ္ ဆိုရလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးသြားလွ်င္ ယခုထက္ ပိုမို ဆိုးသြားႏိုင္သည္ဟု ျငင္းခ်က္ ထုတ္ရန္ ခက္ခဲသည္။ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ လမ္းေၾကာင္းသို႔ စတင္ ေရာက္သြားဖြယ္ ရွိသည္။

အဓိက အတိုက္အခံပါတီ ျဖစ္ေသာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္ ေကာင္းေကာင္း ရွိခဲ့သည္။ ယင္း၏ ေခါင္းေဆာင္ မွာလည္း ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ေနပါ၀င္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။ ဖိႏွိပ္ေသာ အစိုးရ၏ လက္တံမ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ မီဒီယာကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ျခင္းသည္ အႏၱရာယ္ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားလ်က္ ရွိပါသည္။ ၂၀၀၇ ခုနွစ္ ဆႏၵျပမႈတြင္ ပါ၀င္ေသာ ရဟန္းမ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားလည္း ရာႏွင့္ခ်ီေထာင္ထဲတြင္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ ျပဳေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ တိုင္းရင္းသား နယ္ေျမမ်ားရွိ ယင္း၏ မဟာမိတ္ ပါတီမ်ားမွာ အႏိုင္ရရန္ ေသခ်ာသေလာက္ ရွိေနသည္။ စစ္တပ္ကလည္း ၂၅ % ေနရာကို ရရွိထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ေရရွည္တြင္မူ NLD သည္ ယင္း၏ သပိတ္ ေမွာက္မႈအတြက္ အေကာင္းဆံုး အက်ိဳးဆက္ကို ရရွိႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ၀င္ေရာက္ အေရြးခံေသာ အျခား အတိုက္အခံ ပါတီမ်ား ပါလီမန္တြင္ အခ်ိဳ႕ ေနရာရၿပီးး ဒီမိုကေရစီ လက္တံတစ္ခု ဖန္တီးႏိုင္မည့္ အလားအလာ ရွိေနပသည္။

အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ဆူဟာတို အုပ္စိုးခဲ့ေသာ ေနာက္ဆံုး ဆယ္စုနွစ္မ်ားကို လက္ရွိ ျမန္မာ ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ စဥ္းစားႏိုင္သည္။ ထိုအခ်ိန္က အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ သားသမီးမ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကန္ထ႐ိုက္မ်ား၊ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရးမ်ားမွာ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈမ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ထူေထာင္ေနခ်ိန္တြင္ အခ်ိဳ႕ အတိုက္အခံမ်ား ပါလီမန္တြင္ ေနရာရလာသည္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုအတြင္း သေဘာထားအျမင္ မတူသူမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေပါင္းစည္း လုပ္ကိုင္မႈ၊ (Pluralism) ႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား စတင္ ေပၚေပါက္လာသည္။

မတူသည့္ အခ်က္မ်ားးသည္လည္း ရွိေနႏိုင္ေသးသည္။ ဆူဟာတိုသည္ စီးပြားေရး တံခါးကို အေတာ္အတန္ ဖြင့္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ ယူနီေဖာင္း ခၽြတ္အရပ္သား ၀န္ႀကီးမ်ား လုပ္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည္။ ယင္းတို႔၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေန သူမ်ားသည္ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရး၏ အသီးအပြင့္မ်ားကို ေကာင္းေကာင္း ခံစားေနၾကသည္။ စကၤာပူတြင္ ဘဏ္စာရင္းမ်ား ဖြင့္ေနၾကသည္။

တ႐ုတ္က ေရြးေကာက္ပြဲကို တရား၀င္ ႀကိဳဆိုလာေသာအခါ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြင္း တ႐ုတ္ၾသဇာ လႊမ္းမိုးမႈကို ဆန္႔က်င္မည့္ အမ်ိဳးသားေရး ၀ါဒ၏ ျပင္းထန္ေသာ တုန္႔ျပန္မႈကို စိုးရိမ္ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ တိုင္းရင္းသား သူပုန္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ တ႐ုတ္အတြက္ အေရးကိစၥတစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၇၀ % ကသာ ျမန္မာမ်ား ျဖစ္ရာ တိုင္းရင္းသားမ်ားကလည္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ စုစည္းမႈတြင္ အေရးပါေနသည္။

ၿခံဳေျပာရလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားမႈ စနစ္ကို ေခတ္မွီေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ္လည္း ေရရွည္၌ ေျပာင္းလဲမႈ အေပၚတြင္ ဆက္လက္ ခ်ဳပ္ကိုင္ ထားႏိုင္မည္လား ဆိုသည္ကို ေမးခြန္း ထုတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္ကပင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အတြက္ လမ္းစပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Straits Times, 8th October 2010

အထိန္းသိမ္းခံ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သူမအား အက်ယ္ခ်ဳပ္ ဖမ္းဆီးထားမႈ အေပၚ ေနာက္ဆံုး အယူခံလႊာကို ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ၾကားနာမည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟို တရား႐ံုးက ေသာၾကာေန႔တြင္ ေၾကညာလိုက္သည္။

အထူး အယူခံလႊာကို စဥ္းစားျခင္း ျပဳ၊ မျပဳကို တရားသူႀကီးမ်ားက ဆံုးျဖတ္ၾကမည္ဟု ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဗဟို တရား႐ံုး မ်က္ႏွာစာတြင္ ကပ္ထားေသာ ႏို႔တစ္စာအရ သိရွိရသည္။

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ခုိင္မာေစရန္ ရည္ရြယ္ ျပဳလုပ္သည္ဟု ေ၀ဖန္ေနသူမ်ားက သတ္မွတ္ထားေသာ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား အၿပီး ႏို၀င္ဘာ (၁၃) ရက္တြင္ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္အား အက်ယ္ခ်ဳပ္ ဖမ္းဆီးမႈ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးမည္ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူမ၏ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ အယူခံလႊာကို ေမလက တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူမ၏ အယူခံလႊာကို ၂ ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ပယ္ခ်ခံရၿပီး ျဖစ္ကာ ေနာက္ဆံုး အႀကိမ္ ပယ္ခ်မႈ မွာ ေဖေဖာ္၀ါရီလက ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီ လိုလားေသာ လူထု ေခါင္းေဆာင္ကို လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ နီးပါး ဖမ္းဆီးထားခဲ့ၿပီး သူမ၏ ကန္ေစာင္း ေနအိမ္သို႔ အေမရိကန္ တစ္ဦး အျငင္းပြားဖြယ္ ေရကူး ၀င္ေရာက္မႈေၾကာင့္ အျပစ္ရွိေၾကာင္း စြပ္စြဲကာ ၿပီးခဲ့ေသာ ၾသဂုတ္လက ၁၈ လ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထပ္မံ ထိန္းသိမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကမၻာတစ္၀ွမ္း၊ ျမန္မာ တ၀ွမ္း ျပစ္တင္ ေ၀ဖန္ေနၾကသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား မတိုင္မီ သူမ၏ NLD ပါတီကို အစိုးရက ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည့္ အတြက္ လက္ရွိ အစိုးရေပၚ တရားစြဲဆိုသည့္ အမႈတြဲကို အဂၤါေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဗဟို တရား႐ံုးသို႔ တင္ျပ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။ သူမ၏ NLD ပါတီသည္ ႏို၀င္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ ေမွာက္ခဲ့သည့္အတြက္ အစိုးရက အတင္းအဓမၼ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီ အႏိုင္ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Globe and Mail, By Clyde Sanger, 7th October 2010

လွပေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စစ္တပ္ ဖိႏွိပ္မႈေအာက္တြင္ အပယ္ခံ ဘ၀ျဖင့္ ေအးခဲေနခဲ့ရာ ယခု လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ရွိလာၿပီ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ ထင္ရွားေသာ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျပည္ပသို႔ ေရာက္ကုန္သည္။ ထိုင္းနယ္စပ္ မွတဆင့္ ကေနဒါ၊ ဥေရာပ စသည္ျဖင့္ ေရာက္ရွိကုန္သည္။ ယခု မၾကာခင္ က်င္းပမည့္ ႏို၀င္ဘာ (၇) ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္သန္းလာၿပီ ျဖစ္သည္။ အေျပာင္းအလဲမ်ား အတြက္ အမွန္တကယ္ နီးကပ္ေနၿပီေလာ။

ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ခုအတြက္ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) ေစာင့္ရသည္မွာ ၾကာရွည္လြန္းလွသည္။ စစ္တပ္၏ လႊမ္းမိုးမႈ သက္ဆိုး ရွည္ေအာင္ အာမခံ ထားေသာ အေျခခံ ဥပေဒအရ ေရြးေကာက္ပြဲ အသစ္ကို စစ္တပ္က ေျဗာင္က်က် ျပင္ဆင္ေနသည္ကို ၾကည့္ရသည္မွာ အသည္း တျဖဳတ္ျဖဳတ္ ေၾကြရသည္။

သင္သာ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ခဲ့ပါက မည္သို႔ လုပ္မည္နည္း။

ႏိုဘယ္ဆုုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္က အႏိုင္ ရရွိခဲ့ေသာ သူမ၏ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔သည္ လာမည့္လတြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မပါ၀င္ရန္ သပိတ္ ေမွာက္ခဲ့သည္။ စစ္တပ္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကလည္း NLD ကို ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ထိုကိစၥကိုလ်စ္လ်ဴ႐ႈသူမ၏ ႐ံုးမ်ားတြင္ ခြပ္ေဒါင္းအလံကို ဆက္လက္ တင္ထားရန္ ေျပာခဲ့သည္။

ျမန္မာျပည္လံုး ဆိုင္ရာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား မဟာမိတ္ အဖြဲ႕ကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ ေမွာက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ အဖြဲ႕သည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ စစ္တပ္က ေခ်မႈန္းခဲ့ေသာ အၾကမ္း မဖက္သည့္ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ တစ္ျပည္လံုးရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေလးသိန္းခန္႔ကို ကိုယ္စား ေခါင္းေဆာင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ အုပ္စုမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲအား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ ျမင္ခဲ့ၾကသည္။ NLD မွ ခြဲထြက္လာေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု NDF သည္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးလွ်င္ မွတ္ပံုတင္ေၾကး ေဒၚလာ ၅၀၀ ႏွင့္ ညီေသာ ျမန္မာေငြအား ကိုယ္စားလွယ္ (၁၆၀) ေက်ာ္အား က်ခံရန္ ရံပံုေငြ ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ အျခားပါတီ (၅၃) ခုေက်ာ္သည္လည္း ေရဆန္ တိုက္ပြဲအတြက္ ပါ၀င္ရန္ ဆံုးျဖတ္ထားသည္။

၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒနွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ အတိုက္အခံ ပါတီမ်ား ပါလီမန္တြင္ လႊမ္းမိုးမႈ မရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ေၾကာက္ရြံ႕ေစေသာ အခက္အခဲမ်ား၊ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည္။ (ဥပမာ အားျဖင့္ ကခ်င္ ျပည္နယ္တြင္ ကခ်င္ပါတီ ၃ ခုအား ပါ၀င္ခြင့္ မျပဳျခင္း၊ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးရာတြင္ တင္းၾကပ္ေသာ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္သည္။)

ကင္ညာ ႏိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြားေသာ ကုလသမဂၢ အႀကံေပး Yash Ghai ေရးသားေသာ (၃၇) မ်က္ႏွာပါ အေျခခံ ဥပေဒပါ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေ၀ဖန္ သံုးသပ္မႈတြင္ နိဂံုးခ်ဳပ္တရား မွ်တမႈ၊ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ညီမွ်မႈတို႔ကို ျငင္းပယ္ထားေသာ အပိုဒ္မ်ားကို အေျခခံ ဥပေဒ၏ ေနရာ အေတာ္ မ်ားမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း ထားေသာေၾကာင့္ အေျခခံ ဥပေဒ၏ တစ္ခုတည္းေသာ ဦးတည္ခ်က္မွာ စစ္တပ္၏ ေနရာ အာမခံခ်က္ ရွိေရးပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အမွန္တကယ္ပင္ ျမန္မာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ ျမတ္ႏိုးသူ တစ္ဦး အသြင္ ေဆာင္ေနသည္ဟု ေျပာရလွ်င္ သေရာ္စာ တစ္ပိုဒ္ ေရးထားသည္ႏွင့္ တူလြန္းလွေတာ့သည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ မွစေကာက္ေၾကာင္း ဆြဲၾကည့္ရလွ်င္ အစိုးရသည္ NLD ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားကို အခြင့္အေရး မေပးဘဲ အမ်ိဳးသား ညီလာခံကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာ၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ NLD သည္ အမ်ိဳးသား ညီလာခံကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ကိုယ္ပိုင္ အေျခခံ ဥပေဒအတြက္ ျပင္ဆင္ခဲ့ရာ အစိုးရက ႀကီးေလးေသာ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္မည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။

ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုခန္႔ ၿငိမ္သက္ေနၿပီးမွ အစုိးရသည္ ညီလာခံကို ျပန္လည္ အသက္သြင္းခဲ့ၿပီး လွ်ိဳ႕၀ွက္ မူၾကမ္း တစ္ခုကို ဥပေဒ ပညာရွင္မ်ား၊ ပါေမာကၡမ်ားသို႔ ျဖန္႔ေ၀ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္သူ လူထုသို႔ ခ်ျပျခင္း မရွိဘဲ ၂၀၀၈ ခုနွစ္တြင္ နာဂစ္ ဆိုက္ကလံုးေၾကာင့္ ဒုကၡ ေရာက္ေနခ်ိန္ဆႏၵခံယူပြဲ ျပဳလုပ္တညီတညြတ္တည္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ပါလီမန္တြင္ ေလးပံု တစ္ပံုေသာ ေနရာကို စစ္တပ္အတြက္ ခ်န္ထားသည္။ ထိပ္တန္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္သည္ ယူနီေဖာင္း ခၽြတ္စစ္တပ္ ေနာက္ခံျပဳေသာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီမွ ေနအျခား အမတ္ေနရာမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။ ပါလီမန္က ေရြးခ်ယ္မည့္ သမၼတသည္ စစ္ေရး အေတြ႕အႀကံဳ ရွိရမည္ဟု ဆိုသည္။

ကမၻာႀကီးကေရာ ဘာလုပ္ႏိုင္ေသးသနည္း၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအေပၚ ၾသဇာအရွိဆံုးတ႐ုတ္ကေတာ့ တည္ၿငိမ္မႈ ရွိေနသေ႐ြ႕ ေပ်ာ္ေနမည္ ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနႏွင့္လည္း ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ကာလ ၿပီးဆံုးပါက အေရြးခ်ယ္ခံ ဒီမိုကရက္မ်ားအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ အခ်ိဳ႕ ျပန္ရႏိုင္ပါမည္ေလာ။ ျပည္ပေရာက္ ဦးေဆာင္သူမ်ားကလည္း ယင္းတို႔၏ ဗ်ဴဟာကို ေျပာင္းၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္၍ အခင္းအက်င္းႏွင့္ ဆက္ဆံရန္ ႀကိဳးစားေလမလား ဟု ေမးခြန္း ေပါင္းမ်ားစြာ ေမးဖြယ္ရာ ရွိေနသည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Associated Press, 8th October 2010

ေျမာက္ကိုးရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအီအား သူ၏ သားအငယ္ဆံုး ကင္ဂ်ံဳအန္းက ဆက္ခံဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ေျမာက္ကိုးရီးယား ထိပ္ပိုင္း တာ၀န္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ပထမဆံုး လူသိရွင္ၾကား ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

အာဏာရ အလုပ္သမား ပါတီ ထိပ္ပိုင္း တာ၀န္ရွိသူ ယန္ေဟာင္ဆြပ္က ၿပံဳးယမ္းမွ Associated Press သတင္းဌာနႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး ျပဳလုပ္ရာတြင္ ယင္းသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခင္လက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ႀကံဳေတာင့္ႀကံဳခဲ ပါတီ ညီလာခံတြင္ ကင္ဂ်ံဳအန္းအား ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စစ္ဖက္ ထိပ္တန္း ရာထူးမ်ား ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

အသက္ ၃၀ မျပည့္ေသးေသာ "ကင္" ၏ ရာထူး ဆက္ခံမႈသည္ ကင္မိသားစု မင္းဆက္ကို အျမစ္ တြယ္ေစမည္ ျဖစ္သည္။

က်န္းမာေရး ခ်ိဳ႕ယြင္းေနသည္ဟု ယူဆရေသာ လက္ရွိ ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအီသည္ ယင္း၏ ဖခင္ ကင္အီဆြန္း ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ ၁၉၉၄ တြင္ အာဏာ ရလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ကင္အီဆြန္းသည္ ၁၉၄၈ တြင္ မိမိကိုယ္သာ အားထားရာ မူ၀ါဒျဖင့္ ကြန္ျမဴနစ္ ေျမာက္ကိုးရီးယား ႏိုင္ငံကို တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယင္းႏွင့္ ယင္း၏ သားတို႔ အနီးတ၀ိုက္တြင္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ကိုးကြယ္သူ ေနာက္လိုက္မ်ားကို စုစည္းထားခဲ့သည္။

ၾကယ္ေလးပြင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး

တနဂၤေႏြေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ အလုပ္သမား ပါတီ ၆၅ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား ဖြင့္ပြဲတြင္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာယန္ေဟာင္ဆြပ္က "ေျမာက္ကိုးရီးယား ျပည္သူမ်ားသည္ မ်ိဳးဆက္ တစ္ဆင့္မွ တစ္ဆင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ ႀကီးက်ယ္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္အတူ ေကာင္းခ်ီး ေပးခံရျခင္းကို ဂုဏ္ယူ ၀မ္းေျမာက္ေနၾကသည္"ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြ ျမင့္ျမတ္တဲ့ သမၼတႀကီး ကင္အီဆြန္းနဲ႕ ႀကီးျမတ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ကင္ဂ်ံဳအီးတို႔ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈေၾကာင့္ ဂုဏ္ယူခဲ့ရၿပီး ျဖစ္သလို အခု အႀကိမ္မွာလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကင္ဂ်ံဳအန္းရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈကို ဂုဏ္ယူၾကရဦးမွာပါ" ဟု ယင္းက ဆိုသည္။

ကင္ဂ်ံဳအန္းႏွင့္ ပတ္သက္ယင္းသည္ အသက္ ၂၇ ႏွစ္ ရွိၿပီး ဆြစ္ဇာလန္တြင္ ပညာ သင္ၾကားခဲ့သည္ ဆိုေသာ အခ်က္မွ လြဲမ်ားမ်ားစားစား မသိရွိၾကပါ။

ယခင္လက ျပဳလုပ္ေသာ ႏွစ္ ၃၀ အတြင္း ပထမဆံုး ပါတီညီလာခံမွ ကင္္လူငယ္ေလး၏ ဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယို ပံုရိပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာမွ ထုတ္လႊင့္ေသာ အခါမွသာ ယင္းလူငယ္ေလးကို တစ္ကမၻာလံုးက "ျဖတ္ကနဲ" ျမင္ေတြ႕ၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿပံဳးယမ္းတြင္ က်င္းပေသာ အထက္ပါ ညီလာခံတြင္ ကင္ဂ်ံဳအန္းကို အလုပ္သမား ပါတီ ဗဟို စစ္ေရး ေကာ္မရွင္ ဒုတိယ ဥကၠဌႏွင့္ ပါတီ ဗဟို ေကာ္မတီ၀င္ အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ၾကယ္ေလးပြင့္ အဆင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာထူးကိုလည္း အပ္ႏွင္းျခင္း ခံရသည္။

ကင္လူငယ္ေလးသည္ ယင္း၏ ဖခင္ထံမွ အာဏာ အေမြ ဆက္ခံလိမ့္မည္ဟု ႏိုင္ငံတကာက မွန္းဆခဲ့ မႈမ်ားမွာ ယခု ရာထူး ခန္႔အပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပိုမို ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။

ၿပံဳးယမ္းသည္ အလုပ္သမား ပါတီ ၆၅ ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားမ်ားကို ၃ ရက္ ဆက္တိုက္ က်င္းပလ်က္ ရွိသည္။

ႏိုင္ငံ သမိုင္းေၾကာင္းတြင္ က်င္းပဖူးေသာ ပါတီ ႏွစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ ယခု တစ္ႀကိမ္ အႀကီးမားဆံုး ျဖစ္သည္ဟု တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဆိုသည္။

ယခု အခမ္းအနားမ်ားတြင္ ေသာၾကာေန႔ ညပိုင္းမီး႐ွဴးမီးပန္းမ်ား ပစ္လႊတ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ ထားၾကၿပီး တနလၤာေန႔တြင္ ကင္အီဆြန္း ရင္ျပင္ႀကီးမားေသာ စစ္ေရးျပ အခမ္းအနား ျပဳလုပ္ကာ အဆံုး သတ္မည္ဟု သိရသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ယခု ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အတြက္ ကမာၻ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဘယ္ဆုကုိ ဖမ္းဆီး အက်ဥ္းခ် ခံထားရေသာ တရုတ္ အစုိးရ ဆန္႔က်င္ေရးသမား Liu Xiaobo ရရွိသြားေၾကာင္း ေနာ္ေဝအေျခစုိက္ ႏုိဘယ္ဆု ေရြးခ်ယ္ေရး ေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ ေၾကညာသည္။ မစၥတာ Liu Xiaobo သည္ တရုတ္ ႏုိင္ငံတြင္း အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရး ရရွိေရးအတြက္ ကာလ ၾကာရွည္စြာ အၾကမ္းမဖက္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ႀကိဳးပမ္း လုပ္ကုိင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ၂၀၁၀ ႏုိဘယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ခ်ီးျမႇင့္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဟူသည့္ အေၾကာင္းကိစၥ ႏွစ္ရပ္သည္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု နီးနီးကပ္ကပ္ ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ ရွိသည္ဟု ကာလ ၾကာရွည္စြာ ယုံၾကည္ထားခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္မတီက ဆုိသည္။ မစၥတာ Liu Xiaobo အား ယင္းသုိ႔ ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္းေၾကာင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ အစုိးရအေနျဖင့္ မ်ားစြာ မေက်မနပ္ ျဖစ္ဖြယ္ ရွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ တရုတ္ အစုိးရက ၎အား ႏုိဘယ္လ္ဆု ခ်ီးျမႇင့္မည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာ္မတီကုိ သတိေပး ေျပာဆုိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို႔ မစၥတာ Liu Xiaobo အား ႏုိဘယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းသည္ တရုတ္ အစုိးရက စီးပြားေရး လြတ္လပ္ခြင့္ ျပဳခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္း တရုတ္အစုိးရ အတုိက္အခံ အသုိင္းအဝုိင္း အတြက္ ပထမဆုံး ျဖစ္သည္။ တရုတ္ အစုိးရက စီးပြားေရး လြတ္လပ္ခြင့္ ေပးခဲ့သည့္တုိင္ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မျပဳလုပ္ခဲ့ေပ။ ယခု မစၥတာ Liu ႏုိဘယ္ဆု ရရွိသြားေသာေၾကာင့္ တရုတ္ အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းမ်ားႏွင့္ အီလစ္ အလႊာမ်ား အၾကား ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ စတင္ လုပ္ကိုင္သင့္၊ မသင့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈမ်ား ထြက္ေပၚလာဖြယ္ ရွိသည္။

မစၥတာ Liu Xiaobo သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ခရစၥမတ္ေန႔က ေထာင္ဒဏ္ ၁၁ ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ယခုႏွစ္ ႏုိဘယ္လ္ဆုအတြက္ လ်ာထားျခင္း ခံရသူေပါင္း ၂၃၇ ဦးအထိ လက္ခံ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္မတီက ဆုိသည္။

Wall Street Journal မွ သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.