Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document INTERNATIONAL MEDIA (1)

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား

  1. စကၤာပူႏိုင္ငံသားခံယူထားေသာ ျမန္မာမ်ား စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ အက်ိဳးအျမတ္ခံစား

(19 March 2013 ရက္စြဲပါ Channel News Asia မွ May Wong ေရးသားေသာ Myanmar nationals turned S’poreans reap benefits of economic reforms ကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

  1. မန္မာပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က႑တြင္ ေဒၚလာသန္း ၇၀၀ ထည့္ဝင္ရန္ ACO Investment ျပင္ဆင္

(Bloomberg News မွ 19 Mar 2013 ရက္စြဲပါ “ACO Investment plans $ 700 millions in Myanmar private-equity bets”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)


စကၤာပူႏိုင္ငံသားခံယူထားေသာ ျမန္မာမ်ား စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ အက်ိဳးအျမတ္ခံစား

(19 March 2013 ရက္စြဲပါ Channel News Asia မွ May Wong ေရးသားေသာ Myanmar nationals turned S’poreans reap benefits of economic reforms ကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

photo credit - internet

စကၤာပူႏုိင္ငံသားအျဖစ္ေျပာင္းလဲခံယူထားေသာ ယခင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ဗဟုသုတႏွင့္ ဘာသာ စကားကၽြမ္းက်င္မႈကို အသံုးခ်၍ ၎တို႔၏ မူလတိုင္းျပည္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထူေထာင္လ်က္ရွိပါသည္။

စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ေနထိုင္သည္မွာ (၁၅) ႏွစ္ခန္႔ရွိၿပီး (၂၀၀၈) ခုႏွစ္က စကၤာပူႏိုင္ငံသားခံယူခဲ့သူ ေမာင္ေမာင္ျမင့္သည္ ယခုအခါအသက္ (၄၁) ႏွစ္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ျပန္သြားကာ ကုမၸဏီေထာင္ခဲ့ပါသည္။

ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္စြာေျပာႏုိင္သည္ကိုအသာထား ၎တြင္အသာစီးရေသာ အျခားအခ်က္မ်ား ရွိသည္ဟု ခံယူထားပါသည္။

“ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြဝင္လာတယ္ဆိုေပမယ့္ သူတို႔ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုိျပည္တြင္းကလူေတြနဲ႔ ပါတနာလုပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔တုိင္းျပည္ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ေစ်းကြက္ကို ေကာင္းေကာင္း သိတာေလ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈကို သူတို႔စီးပြားေရးလာလုပ္ရင္ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ကလည္း ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွာ ရလာတဲ့အေတြ႕အႀကံဳ၊ စကၤာပူက စနစ္ေတြကို ဒီမွာျပန္ၿပီးအသံုးခ်ၿပီး ကုိယ္ပိုင္စီးပြားေရး လုပ္မလား၊ လခစားဝင္လုပ္မလား လုပ္ႏုိင္ပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာပါသည္။

Aung Hussein Vora သည္လည္း လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္က စကၤာပူႏိုင္ငံသားခံယူခဲ့သူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။

၎က ၎၏ ကာလၾကာရွည္မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ အတန္းေဖာ္ေဟာင္းမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ ေကာင္းေကာင္းအသံုးခ်ႏိုင္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

“ဥပမာအားျဖင့္ စကၤာပူလူမ်ိဳးေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံကိုလာရင္ ျမန္မာအေၾကာင္းသိပ္မသိႏိုင္ပါဘူး။ သူတို႔က ေဒသ ဆိုင္ရာသိတဲ့သူလိုတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က အဲဒီဗဟုသုတရွိတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ျမန္မာကုမၸဏီေတြကလည္း ႏုိင္ငံျခား သားပါတနာလိုတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ႏွစ္ဖက္စလံုးကို သိေတာ့ၾကားထဲက ညွိေပးႏုိင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံျခားက အေတြ႕အႀကံဳေတြလိုေနေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ မွ်ေဝေပးမွာပါ။ ဒါဟာ လူတိုင္းကို အက်ိဳးရွိေစႏိုင္ပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာပါသည္။

Hussein သည္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း စကၤာပုူ ကုမၸဏီေလးခုအား ျမန္မာျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္ ထူေထာင္ႏုိင္ရန္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။ စီးပြားေရးေလာကတြင္ ထိုသို႔ေသာ မိတ္ဆက္ေပးမႈသည္ အလြန္အေရးပါ လွပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုသို႔မိတ္ဆက္ေပးမႈသည္ လူစိမ္းႏွစ္ဦးအား ေပါင္းစည္းအလုပ္လုပ္ရန္ အေထာက္ အကူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ၾကားလူအေနျဖင့္ ၎သည္အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ၾကားယံုၾကည္မႈႏွင့္ ကတိေပးမႈမ်ား ေသခ်ာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးၿပီး စီးပြားေရးတိုးခ်ဲ႕ရန္ အရိွန္ျမင့္ႏုိင္ပါသည္။


ျမန္မာပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က႑တြင္ ေဒၚလာသန္း ၇၀၀ ထည့္ဝင္ရန္ ACO Investment ျပင္ဆင္

(Bloomberg News မွ 19 Mar 2013 ရက္စြဲပါ “ACO Investment plans $ 700 millions in Myanmar private-equity bets”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလက္ေအာက္မွ ၂၀၁၁ တြင္ ေခါင္းျပဴထြက္လာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ မ်ားအား ေဒသတြင္းအေကာင္းဆံုးႀကီးပြားႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ကမ္းလွမ္းေနသည္ဟု ဟယ္ရီအာခ်ဳဆန္က ေျပာ ၾကားလိုက္ၿပီး သူ၏ ကုမၸဏီသည္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဒၚလာသန္း ၇၀၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ျပင္ဆင္ေနပါသည္။

အာခ်ဴဆန္ႏွင့္ United Airlines ဥကၠ႒ေဟာင္းဂိုႏိုဂ်ိဳင္းဒတၱားတို႕ ပူးေပါင္းတည္ေထာင္ထားေသာ ACO Investment Group သည္ ယခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္အတြက္ ေဒၚလာသန္း ၂၀၀ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာလိုင္စင္ ၂ ခုအတြက္ ေဒၚလာသန္း ၅၀၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ရည္မွန္းထားသည္ဟု အာခ်ဴဆန္က ေျပာၾကားသည္။

“ေရွ႕မွာ ႀကီးပြားတိုးတက္မယ့္ အလားအလာေကာင္းေတြ ျပည့္ေနတဲ့ ေစ်းကြက္သစ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ရွာေနတာပါ။ တကယ္လို႕ ခင္ဗ်ားက ႀကီးပြားတိုးတက္ဖို႕ ေမွ်ာ္မွန္းထားတယ္ဆိုရင္ အာရွေစ်းကြက္ထဲမွာ ရံုျပည့္ေနျပီျဖစ္တဲ့ ထိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား ေစ်းကြက္ေတြထက္ ျမန္မာေစ်းကြက္က ပိုသေဘာက်မွာပါ” ဟု ၎က ေျပာပါသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ဘ႑ာေရးစနစ္ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦးစနစ္ ေခတ္မွီ တိုးတက္ေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို လမ္းရွင္းေပးေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ တရားဝင္ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းပြင့္သြားေစသည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ျပဳလုပ္ေပးျပီးေနာက္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကလည္း အေရးယူပိတ္ဆို႕မႈမ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ ေပးလိုက္ျပီျဖစ္သည္။

လူဦးေရ ၆၄ သန္းေစ်းကြက္အတြက္ တယ္လီဖုန္းေအာ္ပေရတာ လိုင္စင္ႏွစ္ခုကို ဇြန္လတြင္ခ်ေပးမည္ဟု ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႕က ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။

ထုိအတြက္ အဆိုျပဳလႊာတင္ထားေသာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီ ၉၁ ခုအနက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ အႀကီးဆံုး Sing Tel (စကၤာပူ)၊ Axiata (မေလးရွား)၊ Telenar (ေနာ္ေဝ) တို႕ပါဝင္သည္ဟု ဆိုသည္။

ရန္ကုန္ႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာတြင္မူ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းပံုစံ သို႕မဟုတ္ စီမံကိန္းေငြေၾကးေထာက္ပံ ့ျခင္းႏွင့္ ေခ်းေငြအစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္မည္ဟု အာခ်ဴဆန္က ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွစ္၅၀ အျပီးတြင္ စီးပြားေရးျပိဳလဲပ်က္စီးသြားေသာႏိုင္ငံသို႕ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ား ပိုမို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာေအာင္ ဆြဲေဆာင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္ကို ႏိုဝင္ဘာလတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က လက္မွတ္ေရးထိုးေပးလိုက္ျပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖမ္းဆုပ္ကာ သေဘာတူညီမႈမ်ား ရရွိေနၾကေသာကုမၸဏီမ်ားထဲတြင္ Best Western International၊ Coca Cola၊ Unilever ႏွင့္ Visa စေသာ ႏိုင္ငံတကာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား ပါဝင္သည္။

ထုိသို႕ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ႏိုင္ငံဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားကို လမ္းရွင္းေပးေနခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွ ခရိုနီအုပ္စုက ၎တို႕၏လက္ဝါးႀကီးအုပ္ခြင့္ လက္လြတ္မသြားေစရန္ ဟန္႕တားပိတ္ဆို႕ဖို႕ အသည္း အသန္ႀကိဳးစားေနသည္ဟုလည္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာ၌ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈအႏၱရာယ္မ်ားရွိေနသလို ျပန္ရမည့္အက်ိဳးအျမတ္ကလည္း မ်ားျပားသည္ဟု အာခ်ဴဆန္က ဆိုသည္။

“ခင္ဗ်ားေစာေစာဝင္ကစားရင္ အခ်ိန္ကိုက္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္သြားမွာပါ။ ဖြံ႕ျဖိဳးဖို႕က ခုမွ စရံုပဲရွိပါေသးတယ္။ ဥပေဒ ကလည္း ပြင့္လင္းလာစဆိုေတာ့ အသားမက်ေသးဘူးေပါ့” ဟု ၎ကဆိုပါသည္။

နယူးေယာက္အေျခစိုက္ ACO Investment သည္ မဂၢါဝပ္ ၁၀၀၀ ေနစြမ္းအင္သံုး ဓာတ္အားေပးစီမံကိန္းအတြက္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရထားၿပီး လာမည့္ ၂ ႏွစ္အတြင္း ေဒၚလာ ၁ ဒႆမ ၅ ဘီလ်ံမွ ၂ ဘီလ်ံ အထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားမည္ဟု သိရသည္။

ACO Investment သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအျပင္ ဗီယက္နမ္မွ ေနစြမး္အင္စီမံကိန္းမ်ား၊ ခ်ီကာဂိုႏွင့္ တူရကီမွ ေလဆိပ္ မ်ားတြင္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ေလ့လာေနသည္ဟု အာခ်ဴဆန္က ေျပာၾကားေသာ္လည္း အေသးစိတ္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း မျပဳပါ။Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

Quote & Comment and News in brief
Document Quote & Comment and News in brief

Snapshot of the item below:
Quote & Comment and News in brief

သတင္းေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္သတင္းတို

“ကားတင္သြင္းခြင့္ကို ဘယ္ေတာ့မွမပိတ္ဘူးစိတ္ခ်။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဖြင့္တာ၊ ပိတ္တာ အလုပ္မွမဟုတ္တာ ကားတင္ သြင္းခြင့္ဆက္ေပးလို႔ ကၽြန္ေတာ့္ကို သတ္ခ်င္တဲ့အေၾကာင္း၊ စာလဲေရးတယ္ ဖုန္းလဲဆက္တယ္”

မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔ထုတ္ ကုမုျဒာဂ်ာနယ္ အတြဲ (၂) အမွတ္ (၅၂) တြင္ပါရွိေသာ “ကားတင္သြင္းမႈ ဘယ္ေတာ့မွမပိတ္ဟု စီးပြား/ကူးသန္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဆို” သတင္းမွ စီးပြား/ကူးသန္း ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းျမင့္၏ ေျပာၾကားခ်က္ အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“တကၠစီသမားေတြအဂၤလိပ္စကားေျပာတတ္ၿပီလား၊ အေနာက္တိုင္းသားေတြႀကိဳက္တဲ့ Night Light ေတြလုပ္ ဖို႔လိုတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အမွတ္တရအက်ီၤေတြ၊ ႐ိုးရာတူရိယာေတြကိုလည္း လုပ္သင့္တယ္”

မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔ထုတ္ ကုမုျဒာဂ်ာနယ္ အတြဲ (၂) အမွတ္ (၅၂) တြင္ပါရွိေသာ “အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲကေန စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ ဘယ္လိုရယူမလဲ” သတင္းမွ စီးပြားေရးပညာရွင္ ဥိးမ်ိဳးမင္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ေသြးထြက္သံယိုရွိစရာအေၾကာင္း မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက လုပ္ရပါမယ္။ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆိုတာ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက ခြင့္ျပဳခ်က္တင္ရမယ္။ သူတို႔ကေျပာတယ္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ မေပးဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဘယ္တုန္းကေတာင္း သလဲဆိုေတာ့ ၁၀ လပိုင္းကလို႔ေျပာတယ္။ အေမ အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ေျပာၿပီးၿပီ။ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ကို ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းရင္ ေပးလိုက္ပါဆိုေတာ့ ေပးပါမယ္တဲ့။ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္း ၿပီး ဆႏၵျပၾကပါ။ ခြင့္ျပဳခ်က္မယူရင္ေတာ့ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက လုပ္သြားမွာပဲ။ ဥပေဒက ကုိယ္တစ္ေယာက္ တည္းကိုပဲ တာဝန္ယူၿပီးတျခားသူေတြကို တာမဝန္မယူဘူးဆိုတာမဟုတ္ဘူး။ ကုိယ္လည္း ဥပေဒေဘာင္ေ အာက္မွာေနရမယ္။ သူမ်ားေတြလည္း ဥပေဒေဘာင္ေအာက္မွာ ေနရမယ္။ အာဏာပိုင္ေတြ ဘက္ကလည္း အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္ႏွင္းမႈေတြလုပ္ဖို႔ အေျခအေနမရွိပါဘူး။ တစ္ဖက္ကေနၿပီး ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္မျဖစ္ဘူး၊ အၾကမ္း မဖက္ဘူးဆိုရင္ အာဏာပိုင္ေတြဘက္က အၾကမ္းမဖက္ဖို႔ တာဝန္ခံပါတယ္။”

မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ထုတ္ NewsWeek Journal အတြဲ (၂) အမွတ္ (၇၄) တြင္ပါရွိေသာ “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လက္ပံေတာင္းေတာင္ ဆႏၵျပမႈမ်ားအေပၚ အာဏာပိုင္မ်ားဘက္မွ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ တာဝန္ယူေၾကာင္း ေျပာၾကား” သတင္းမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္တယ္ဆိုတာ လြယ္ကူတဲ့ကိစၥမဟုတ္ပါဘူး။ စိတ္ရွည္ဖို႔၊ သည္းခံဖို႔၊ သတၱိရွိဖို႔လိုပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိသလိုပဲ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ အဆင္မေျပတာ မွားယြင္းမႈေတြျဖစ္ေပၚတာ ရွိလာတဲ့အခါ သည္းခံၾကဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ အခ်ိန္ေပးျပင္ဆင္မႈေတြလုပ္ရတဲ့အတြက္ ဦးေဆာင္ လုပ္ကိ&