Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International media (2)

Snapshot of the item below:
International media (2)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား (၂)

(Reuters မွ 6 Nov 2013 ရက္စြဲပါ Myanmar economy to grow at 6.8% next year; inflation a risk – World Bank ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

(International Business Times မွ 5 Nov 2013 ရက္စြဲပါ Myanmar Thilawa Special Economic Zone: Mitsubishi and other Japanese Companies Set to begin Infrastructure Development ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)


ျမန္မာစီးပြားေရးတုိးတက္မႈႏႈန္း ၂၀၁၄ တြင္ ၆ ဒသမ ၈ရာခုိင္ႏႈန္းရွိမည္ဟု ကမာၻ႔ဘဏ္ ေျပာၾကား

(Reuters မွ 6 Nov 2013 ရက္စြဲပါ Myanmar economy to grow at 6.8% next year; inflation a risk – World Bank ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမ်ားက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားကုိ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျပဳေနသည့္တုိင္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးသည္ လာမည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ခန္႔မွန္းေျခ ၆ ဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ျမင့္တက္မည္ျဖစ္ရာ အာရွ၏ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈ အျမန္ဆုံးႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ပါဝင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻ႔ဘဏ္က ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

စြမ္းအင္ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျပည္ပတင္ပုိ႔မႈ၊ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္းတုိ႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးအရြယ္အစားႀကီးမားလာမည္ျဖစ္ၿပီး စီးေရးတုိးတက္မႈမွာ လာမည့္ ဘ႑ာေရး ႏွစ္ကုန္ ဆုံးခ်ိန္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ၆ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ေက်ာ္လြန္သြားလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻ႔ဘဏ္ကဆုိသည္။

 “ဒါဟာ သမုိင္းတြင္မယ့္ Trend ျဖစ္႐ုံတင္မကပါဘူး၊ ဒီစီးပြားေရးတုိးတက္မႈက ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးလုိင္း သစ္ေတြကုိ ေကာင္းစြာအက်ိဳးျပဳေပးႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ကမာၻ႔ဘဏ္မွာ စီနီယာ စီးပြားေရးပညာရွင္ Khwima Nthara က ျမန္မာ့စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ ခန္႔မွန္းခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာျပသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းျမစ္မ်ား အလြန္အမင္းေပါၾကြယ္ဝျခင္း၊ လူဦးေရသန္း ၆၀ ခန္႔၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ျပင္သစ္ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေပါင္းပါ မွရွိမည့္ ေျမအက်ယ္အဝန္းရွိေသာ္လည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ အာရွတြင္ အေသးငယ္ဆုံးျဖစ္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အနည္းဆုံး ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈညံ့ဖ်င္းျခင္း၊ အေနာက္ကမာၻ၏ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈ ခံရျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အရပ္သားအစိုးရတစ္ရပ္ေပၚထြက္လာၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားဝင္ေရာက္ေရး၊ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေရး၊ အေျခခံအေဆာက္ အအုံမ်ားျမႇင့္ တင္ေရး အစရွိသည္ တုိ႔ကုိ အဓိကအာ႐ုံစုိက္လုပ္ကုိင္လာသည္။ ယင္းအခန္းက႑မ်ားသည္ စစ္အာဏာရွင္အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ ဆယ္စုႏွစ္ ငါးခုတာကာလက လုံးလုံးလ်ားလ်ား လ်စ္လ်ဴရႈျခင္းခံခဲ့ရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံျခားတုိက္႐ုိက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ၂၀၁၁-၁၂ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၉ ဘီလီယံရွိခဲ့ရာမွာ ၂၀၁၂-၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၇ ဘီလီယံထိျမင့္တက္လာခဲ့သည္ဟု ကမာၻ႔ဘဏ္က ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္လာၿပီးေနာက္ ထုတ္ျပန္သည့္အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအမ်ားစုမွာ စြမ္းအင္၊ အထည္ခ်ဳပ္၊ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ၊ အစားအစာႏွင့္ အေဖ်ာ္ယ မကာ အခန္းက႑မ်ာသုိ႔ ဝင္ေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻ႔ဘဏ္ကဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပကၡဒိန္ႏွစ္မ်ားအတြက္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား အေသအခ်ာစုစည္းထားျခင္းမရွိေပ။ လြတ္လပ္ေသာ စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ားက စစ္အစိုးရ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ဆပြားကိန္းဂဏန္းမ်ား သာျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာ့ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အဆုိအရ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၅၄ သန္းခန္႔ဝင္ေရာက္လာသည္ဟုသိရသည္။ အဆုိပါရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ လယ္ယာ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ သတၱဳတူး ေဖာ္ေရး၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားအခန္းက႑မ်ားသုိ႔ဝင္ေရာက္လာၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရး တုိးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

ကမာၻ႔ဘဏ္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အထူးစုိးရိမ္ပူပန္လ်က္ရွိသည္။ ၿပီးခဲ့ သည့္ ၾသဂုတ္လတြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ၇ ဒသမ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းထိျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္မွာ အိမ္ယာ၊ အစားအေသာက္၊ အထူးသျဖင့္ ဆန္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေငြးေၾကးေဖာင္းပြမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူဦးေရအမ်ားစု ထိခုိက္နစ္နာႏုိင္သည္ျဖစ္ရာ ယင္းျဖစ္ရပ္ကုိ အေသအခ်ာထိန္းခ်ဳပ္ရန္လုိအပ္သည္ဟု Nthara ကေျပာၾကားသည္။ “ဒါဟာ စုိးရိမ္စရာေကာင္းတဲ့ Trend တစ္ခု ျဖစ္တယ္ဆုိတာ အေသအခ်ာပါပဲ။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈက ဆင္းရဲသားေတြကုိ ပုိမုိထိခုိက္ေစပါတယ္” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။


သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေျခခံအေဆာက္အအုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီႀကီးသုံးခု ပူးေပါင္း

(International Business Times မွ 5 Nov 2013 ရက္စြဲပါ Myanmar Thilawa Special Economic Zone: Mitsubishi and other Japanese Companies Set to begin Infrastructure Development ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

အာရွေဒသတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးဆုံးေသာ ႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္လုပ္ကုိင္ ႏုိင္ေရးအတြက္ ေနာက္ဆုံးနယ္ေျမေဒသတစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဂ်ပန္ဖက္စက္ကုမၸဏီလုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုကတာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ယခုႏွစ္အေစာပုိင္းကာလအတြင္း လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့စဥ္က ဂ်ပန္အစိုးရ သည္ ျမန္မာျပည္ကုိ စိတ္ဝင္စားမႈရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့သည္။ အဆုိပါခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံက ဂ်ပန္ကုိ ေပးရန္ရွိသည့္ ေၾကြးၿမီ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၇၄ ဘီလီယံကုိ ေလွ်ာ္ေပးရန္ မစၥတာရွင္ဇုိအာေဘးက သေဘာတူညီခဲ့သလုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင့္ စြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံဝက္ေက်ာ္ခန္႔ ေပးအပ္သြားရန္လည္း ကတိကဝတ္ျပဳခဲ့သည္။ ယခုေနာက္ဆုံး ေၾကြးၿမီေလွ်ာ္ေပးမႈသည္ အေစာပုိင္းက ျမန္မာက ေပးရန္ရွိေသာ ေၾကြးၿမီေဒၚလာ ၃ ဒႆမ ၅ ဘီလီယံအား ေလွ်ာ္ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ထြက္ေပၚ လာျခင္းျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ကုမၸဏီႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ Mitsubishi Corp၊ Sumitomo Corp ႏွင့္ Marubeni Corp တုိ႔သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အနီး၌ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ႀကီးတစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္သတင္းပတ္အတြင္း အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းမႈ ျပဳခဲ့ၾကသည္ဟု Wall Street Journal ကအဂၤါေန႔တြင္ေရးသားေဖာ္ျပသည္။ ယင္းအထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္း ဂ်ပန္၏ အႀကီးမားဆုံးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုအျဖစ္ ကုိယ္စားျပဳၿပီး ျမန္မာျပည္တြင္း ဂ်ပန္တုိ႔ ဝင္ေရာက္ အေျခခ် လုပ္ကုိင္မႈမ်ားကုိလည္း ပုိမုိမ်ားျပားလာေစမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းကုမၸဏီႀကီးသုံးခု၏ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းသစ္က လမ္းမ်ား၊ အညစ္အေၾကးစြန္႔ထုတ္သည့္စနစ္မ်ား၊ ေရေကာင္း ေရသန္႔ ျဖန္႔ေဝေရးစနစ္မ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ေဝေရးကြန္ယက္မ်ားပါဝင္သည့္ ေဒၚလာ ၁၇ ဘီလီယံတန္ စီီးပြားေရး အကြက္ အကြင္းႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မႈကုိ လာမည့္ ယခုႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးဆုံး မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

အဆုိပါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ ေျမႇာက္ခံ ရေရးအတြက္ အေရးႀကီးသည္စီမံကိန္းတစ္ခုအျဖစ္႐ႈျမင္ခံထားရသည္။

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အေနျဖင့္ လုပ္အားခခ်ိဳသာေသာ ျမန္မာလုပ္သားအင္အားထုကုိ အသုံးခ်ကာ ေရတုိ ကာလတြင္ ဖိနပ္၊ အဝတ္အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားႏုိင္ငံကုိ ကုန္ပစၥည္းတင္ပုိ႔ရန္ ဦးတည္ခ်က္ရွိသည့္ အေပါ့စားလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္သြားလိမ့္မည္ျဖစ္သည္ဟု Marubeni Corp မွ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ Toru Kabeya ကေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အာရွတြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၌ ႏွစ္စဥ္လုပ္အားခ အနိမ့္က်ဆုံးေသာႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ ၁၁၀၀ ခန္႔သာရွိသည္။ အဆုိပါပမာဏသည္ အိမ္နီးခ်င္းထုိင္းႏုိင္ငံထက္ ေျခာက္ပုံတစ္ပုံေက်ာ္ခန္႔ ေလ်ာ့နည္း သည္။ ဂ်ပန္တုိ႔ အစြမ္းကုန္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားသည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ ႏွစ္စဥ္လုပ္အားခမွာ တစ္ဦးလွ်င္ ေဒၚလာ ၆၇၀၄ ခန္႔ရွိသည္။

ယင္း သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အေနျဖင့္ ေရရွည္ကာလတြင္ ေမာ္ေတာ္ကားထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီႀကီးမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ အေၾကာင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တစ္ဦးခ်င္းစီဝင္ေငြႏွင့္အတူ ဝယ္လုိအား မ်ားမွာလည္း စတင္ႀကီးထြားလ်က္ရွိေနၿပီျဖစ္၍ပင္။ လက္ရွိ ႏွစ္စဥ္ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြမွာ ေဒၚလာ ၈၀၀ ခန္႔ျဖစ္သည္။ ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားအဆုိအရ ႏွစ္စဥ္ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ ေဒၚလာ ၂၀၀၀မွ ၃၀၀၀ ထိေရာက္ရွိလာခ်ိန္တြင္ ေရရွည္အသုံးခံသည့္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ ဝယ္လုိအားမွာ စတင္ခုန္တက္လာလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Wall Street Journal ကေရးသားေဖာ္ျပသည္။

ယင္းဂ်ပန္ကုမၸဏီႀကီးသုံးခု အက်ိဳးတူဖက္စပ္လုပ္ငန္းသစ္တစ္ရပ္ စတင္ေပၚေပါက္လာသည္မွာမွန္ေသာ္လည္း စီးပြားေရး ဇုန္ အမွန္တကယ္ေပၚထြန္းရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အဟန္႔အတားမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး ဇုန္ တည္ေဆာက္ မည့္ေနရာမွ လယ္ေျမမ်ား သိမ္းယူထားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ လယ္ယာေျမဆုံး႐ႈံးသြားေသာ လယ္သမား မ်ားကုိ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးအပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္  ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအၾကား သေဘာတူညီမႈ ရရွိေသးေပ။

စီမံကိန္းကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ထဲသုိ႔ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး လမ္းေၾကာင္း ႏွင့္ ေရ အစရွိသည္တုိ႔ ေရာက္ရွိႏုိင္ေရးအတြက္ အထူးဦးစားေပးရန္လည္းလုိအပ္ပါသည္။Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

International Media (1)

Snapshot of the item below:
International Media (1)