Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၁၃.၁၂.၂၀၁၁

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီ အကူအညီမ်ား ပိုမိုလာခဲ့

**********************************************************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီ အကူအညီမ်ား ပိုမိုလာခဲ့

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္းရွိ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို နားလည္ေသာ လူအနည္းငယ္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျမန္ျမန္သြက္သြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ယခုလို အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အခါကာလတြင္ ႏုိင္ငံတကာမွ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ သံသယျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္အကဲေခတ္မႈမ်ား တျဖည္းျဖည္း အရည္ေပ်ာ္စျပဳလာသည့္ အခ်ိန္အခါလည္း ျဖစ္သည္။ ထုိအတြက္ေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အရွိန္ျမင့္မားလာေစရန္ ႏုိင္ငံတကာမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတရားဝင္အကူအညီမ်ား (Official Development Aid) ေပးအပ္မႈမ်ားကို ယခင္ထက္ပိုမိုလာခဲ့ပါသည္။ ေရႊဝါေရာင္သံဃာ့ အေရးအခင္းအၿပီးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီအမ်ားဆံုး ေပးခဲ့သည့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာ အျပည့္အဝေပးေနၿမဲျဖစ္ေသာ အကူအညီမ်ားကိုရပ္နားကာ ယင္းမွ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသာ ေပးအပ္ရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ယခုမွ တဖန္ ယခင္အတိုင္း အျပည့္အဝအကူအညီမ်ား ေပးအပ္ရန္ ကမ္းလွမ္းလာခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရန္ ကလင္တန္ လာေရာက္သည့္အခါမွာလည္း အေမရိကန္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအားေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ ရည္သန္၍ အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေငြအားႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ားေပးအပ္ဖို႔ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္မ်ားအတြက္ အေမရိကန္ John Hopkin တကၠသိုလ္တြင္ သြားေရာက္ ပညာသင္ၾကားႏုိင္ရန္ ပညာသင္ဆုမ်ား ေပးအပ္သြားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳ ေျပာသြားခဲ့သည္။

လက္ခံသည့္ႏုိင္ငံ၏ အရပ္ရပ္အေျခအေန

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ယခုရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရးကဲ့သို႔ ျပႆနာ အရပ္ရပ္ကို ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဘတ္ဂ်က္တစ္ခုတည္း တာဝန္ယူေျဖရွင္းဖို႔ရန္ငွာ မစြမ္းသာေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ အကူအညီ ရယူေရးမွာ ေခတ္မီ ဖြံ႕ၿဖိဳးသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္လာဖို႔ အေရးႀကီးသည့္အခန္းက႑မွ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလာရသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ သို႔ႏွင့္ လွဴဒါန္းသည့္ႏုိင္ငံမွ လက္ခံသည့္ ႏုိင္ငံအား ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ရာတြင္ ယင္းႏုိင္ငံ၏ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာအရည္အေသြး (Institutional Capcity)၊ မူဝါဒခ်မွတ္ႏုိင္စြမ္း (Policy Capacity)ႏွင့္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ အေျခအေန(Operational Situation) အစရွိသည္တို႔ကို ေလ့လာအကဲျဖတ္ ၾကသည္။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ ေမးစရာရွိလာသည့္ေမးခြန္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေရာအထက္ပါ အရည္အေသြး မ်ား၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားအသင့္ရွိေနၿပီေလာဟူ၍ ပင္ျဖစ္သည္။

အစိုးရသစ္၏မူဝါဒႏွစ္ခု

အစိုးရသစ္တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္မွ ႏုိင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အဓိကခ်မွတ္ခဲ့သည့္ မူဝါဒႏွစ္ခုမွ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးတို႔ ျဖစ္သည္။ အစိုးရမွလည္းယင္းမူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အေသးစားေခ်းေငြ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ ျပ႒ာန္းၿပီး႐ုံမွ်မက ေျမယာပိုင္ဆုိင္ခြင့္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ လႊတ္ေတာ္၏သေဘာတူညီမႈကို ရယူဖို႔ ႀကိဳးစားေနၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ေက်းလက္ေဒသတြင္ေနထုိင္ၿပီး ႏုိင္ငံ၏ အဓိကကုန္ထုတ္လုပ္မႈျဖစ္ေသာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ယင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ အစိုးရကသာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ထုတ္ကုန္ေစ်းကြက္ကို မက္လံုးမ်ားေပးအပ္ႏုိင္ပါက တႏုိင္တပိုင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ မည့္သူမ်ားယခင္ကထက္ပိုမိုလာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ အေသးစားေခ်းေငြႏွင့္ ပုဂၢလိကလယ္ယာပိုင္ဆုိင္ခြင့္ ဥပေဒမ်ားမွာ ႏုိင္ငံ၏ GDP ျမင့္မားေရးအတြက္ အဓိကအေရးႀကီးသည့္ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆုိင္ရာမ်ား ျဖစ္လာသည္။ထိုအတြက္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္ အကူအညီမ်ား လိုလိုလားလားႏွင့္ ေပးအပ္လိုျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ပညာေရးက႑ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးစနစ္ေကာင္းမ်ားရွိျခင္းသည္လည္း ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တုိးတက္မႈကိုျဖစ္ေပၚေစမွာ ျဖစ္သည့္အျပင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ေဆာင္ၾကဥ္းသြားမွာ ျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္လည္း

ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည့္ မ်ားစြာဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ အရာပင္ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွိမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ရႏုိင္မည္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမရွိလွ်င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမရွိႏုိင္ေပ။ (No peace, No development) ထိုအတြက္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ၏ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားက ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းမႈရရွိရန္ အေလးထားႀကိဳးစားလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္လည္း ႏုိင္ငံတကာမွ အကူအညီမ်ားမွာ အထူးအေရးပါသည့္အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနသည္သာျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္ cazer တစ္ဦး ျဖစ္သူ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ႏုိင္ငံတကာအကူအညီ၏ အေရးပါပံုကိုအင္တာဗ်ဴးတစ္ခု၌ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးတစ္ခုလံုးနဲ႔ ေျပာရရင္ ႏုိင္ငံတကာအကူအညီလိုပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး အပိုင္းေတြမွာေပါ့။ ေျမ ျမႇဳပ္မိုင္းေတြ ရွင္းလင္းေရးမွသည္ အဲဒီေဒသကိုဝင္လာမယ့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအဆံုးေပါ့။ အဲဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာ တည္ေဆာက္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ားစြာ လုိအပ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာအလွဴေငြမပါဘဲ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္ ပါဘူး။ ေျမျမႇဳပ္မုိင္းရွင္းလင္းေရး အလုပ္တစ္ခုတည္းတင္ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာလိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာအခုရွိေနတဲ့ 3D Fundလို၊ LIFT လို ေငြပေဒသာပင္ေတြ လိုအပ္ေနပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာတိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ Reconciliation ျဖစ္ေစခ်င္တယ္လို႔ ေျပာေနတဲ့ ႏုိင္ငံ အားလံုး ပါဝင္ထည့္ဝင္ၾကဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟူ၍ ေျပာ ၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

အႀကိမ္ႀကိမ္ကစားရမည့္ ဂိမ္း

ထိုသို႔ ႏုိင္ငံတကာအကူအညီမ်ား ေပးအပ္ရာတြင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရမွ တာဝန္ယူမႈရွိသည့္ စနစ္တက် ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရမွသာ ထိေရာက္မႈရွိမည္ျဖစ္သည္။  အထူးသျဖင့္ အစိုးရဗ်ဴ႐ုိကေရစီထက္ျမက္ေရးႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးတို႔ပင္ျဖစ္သည္။ အစိုးရမွ အဆိုပါ ကိစၥရပ္မ်ားကို ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက အကူအညီမ်ားမွာထိေရာက္မႈ ရွိမည္မဟုတ္ပါ။ ေဘာဂေဗဒစကား ႏွင့္ဆုိရလွ်င္မူ Principle – agent problem ျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ အကူအညီေပးအပ္သည့္ႏုိင္ငံ (Principle)၏ ဘ႑ေရး၊ နည္းစနစ္အစရွိသည္တုိ႔ကို လက္ခံ သည့္ႏုိင္ငံ (agent) မွ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ေပးအပ္သည့္ႏုိင္ငံမွလည္း လက္ခံသည့္ႏုိင္ငံ ရင္ဆုိင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္ ျပႆနာကိုေျဖရွင္းေပးျခင္း ျဖစ္သလို ယင္းသို႔ ေပးအပ္လုိက္ျခင္းအတြက္ ၎တို႔ႏုိင္ငံ၏ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားလည္း ျဖစ္ထြန္းမွာ ျဖစ္သည္။ လက္ခံသည့္ႏုိင္ငံမွလည္း မိမိတို႔ႏုိင္ငံ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကိုအေျခခံ၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အျမင့္ဆံုးအက်ိဳးအျမတ္ ျဖစ္ထြန္းေအာင္ ကစားရသည္ ျဖစ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီမ်ားသည္ လက္ခံသည့္ႏုိင္ငံမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မရရွိမျခင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ႀကံဳေတြ႔ရႏုိင္သည့္ ဂိမ္းတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

***************************************************************************************

 

 

 

                                                                                                        

              


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၁၃.၁၂.၂ဝ၁၁

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ေနသည့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ျပဳလုပ္မည္
  1. မ.ထ.သ နာမည္ေျပာင္း၍ လုပ္ကိုင္မည္
  2. ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္သက္တမ္း ၂ ႏွစ္မွ ၃ ႏွစ္သို႔ တိုးျမႇင့္ေပးၿပီ

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးရန္ နီးကပ္လာပာု လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဆို
  2. ပိုလန္ႏိုင္ငံသို႔ NLD လူငယ္မ်ား ပထမအႀကိမ္ သြားေရာက္ေလ့လာ
  3. ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းမွ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

**********************************************************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ေနသည့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ျပဳလုပ္မည္

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား တည္ ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားတို႔၏ လူေနမႈဘဝ တိုးတက္ေရးျမင့္မားလာႏိုင္မည့္အျပင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကိုလည္း အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ မူဆယ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေရႊလီၿမိဳ႕တို႔ကို  နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္မွ တင္သြင္းသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာကိစၥရပ္ဆိုင္ရာ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္ကို မၾကာမီ အခ်ိန္တြင္ ေရးထိုးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၎ သေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္၌ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္ရန္ႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္ေဒသ ျဖတ္သန္းသြားလာမႈမ်ားတြင္ ပိုမိုလြတ္လပ္လြယ္ကူစြာ သြားလာႏိုင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံအတြင္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကို ဘားအံႏွင့္ ျမဝတီနယ္စပ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး အျခားနယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ပါ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ပါက တိုင္းရင္းသားလူေနမႈ ဘဝျမင့္သြားေစႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးေလ့လာေနသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

YC

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

မ.ထ.သ နာမည္ေျပာင္း၍ လုပ္ကိုင္မည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္းေပါင္းစံု ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီအား ရန္ကုန္ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈအသင္းအျဖစ္ နာမည္ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရန္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ဖြဲ႔စည္းရာ၌ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းေပါင္းစံု ထိမ္းသိမ္းေရးေကာ္မတီအား ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ-၂၆ ေနာက္ဆက္တြဲ(က)အရ  “ အျမတ္အစြန္းရရွိေရးအတ&#