Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၃.၇.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ေ႐ြးေကာက္ပြဲဒီမိုကေရစီႏွင့္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ေ႐ြးေကာက္ပြဲဒီမိုကေရစီႏွင့္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ

ေဖျမင့္

(ဇြန္လ ၂၈ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ(၂)၊ အမွတ္(၁၀၀)မွ ထုတ္ယူေဖာ္ျပသည္။)

ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္မွတ္သားေလ့ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပေပး႐ံုျဖင့္ ဒီမိုကေရစီကို မည္ကာ မတၱအဆင့္မွ တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္အဆင့္အထိ ဒီဂရီအနိမ့္အျမင့္အရ အမ်ိဳးမ်ိးအျပားျပား ခြဲျခားေျပာဆိုၾကသည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ အမ်ားဆႏၵသည္ ပဓာနျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္အတြက္ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္သည့္အခါ လူထုအမ်ားဆံုး ေထာက္ခံသည့္မူဝါဒကို ေ႐ြးခ်ယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ဟု ယံုၾကည္သူတို႔က အနိမ့္ဆံုးအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ရွိရလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံသားတို႔သည္ သတ္မွတ္သက္တမ္း ကာလ တစ္ခုအတြင္း တိုင္းျပည္ေရးရာမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲမည့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဆႏၵမဲေပးေရြးခ်ယ္ႏိုင္ သည့္ အေနအထားမ်ိဳး ရွိရလိမ့္မည္ဟု ဆိုၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္၊ ေ႐ြးေကာက္ခံပိုင္ခြင့္ စသည္တို႔ အပါအဝင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲစနစ္ သင့္ေတာ္မွ်တမႈ ရွိမရွိကို အကဲခတ္ကာ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာစနစ္ဟု ဆိုႏိုင္လွ်င္ အေျခခံအဖို႔ လံုေလာက္သည္ဟု မွတ္ယူၾကသည္။

တနည္းေျပာရေသာ္ တိုင္းျပည္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္သူတို႔ကိုယ္စား ခ်မွတ္မည့္သူမ်ားအား ျပည္သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ဆႏၵမဲေပး ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္မည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူထဲမွ တရားနည္းလမ္းက်ေသာ ခြ်င္းခ်က္အခ်ိဳ႕မွအပ မည္သူမဆို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ေရြးခ်ယ္ခံ ႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ဒီမိုကေရစီ (လူထုအုပ္စိုးမႈ) က်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းခြင့္ရၿပီဟု ဆိုလိုေသာသေဘာ ျဖစ္သည္။

အမ်ားအုပ္စိုးမႈ ျပည့္ဝမွန္ကန္စြာျဖစ္ေပၚဖို႔

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လူတိုင္း ဆႏၵမဲေပးႏိုင္မည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မည္သူမဆို ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မည္။

အဲဒါဆိုရင္ တကယ္ျပည့္စံုၿပီလား။

ဒီမိုကေရစီ သုေတသီတို႔ကေတာ့ အထက္က အခ်က္ႏွစ္ခ်က္သည္ စာထဲတြင္ပါ႐ံု (အေျခခံဥပေဒတြင္ ေရးသားျပ႒ာန္းထား႐ံု) သက္သက္မ ဟုတ္ပဲ တကယ္လက္ေတြ႔ျဖစ္ရန္အတြက္ ေနာက္ထပ္အခ်က္တစ္ရပ္ လိုအပ္သည္ဟု ဆိုသည္။

အဲဒါ ျပည္သူ႕လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားပဲ ျဖစ္ရမည္ဟု ဆိုသည္။

လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား အရည္အေသြးမီျဖစ္ေပၚေစရန္ႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္တို႔အေနႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အသင့္ေတာ္ဆံုးကို နားလည္သိရွိစြာ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ၾကရန္အတြက္ အမ်ားျပည္သူအၾကားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ စည္း႐ံုေဆာ္ၾသခြင့္မ်ား ရွိဖု႔ိလိုသည္။ တစ္ဦးတစ္ဖြဲ႕က မိမိ၏ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆကို ေဟာေျပာခြင့္၊ ေရးသားေျပာေဟာခြင့္ ရွိေနခ်ိန္တြင္ ၎တို႔ႏွင့္ အျမင္မတူသူတို႔ကလည္း ၎တို႔၏ အယူ အဆကို လြတ္လပ္စြာပင္ ေဟာေျပာခြင့္ ေရးသားျဖန္႔ခ်ိခြင့္ ရွိဖို႔လိုသည္။ ထို႔ျပင္ အယူအဆနီးစပ္တူညီသူမ်ား အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္စုစည္း၍ အသင္း အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းကာ မိမိတို႔အယူအဆ ျပန္႔ပြားေရးအတြက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခြင့္ရွိဖို႔ လိုသည္။

အဲသည္ ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား တည္ရိွၿပီး ၎အား လက္ေတြ႔ခံစား က်င့္သံုးၾကသည့္အခါ ႏိုင္ငံလူထုအတြင္း အယူအဆ စိတ္ကူးစိတ္သန္းစံု တိုင္းျပည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အႀကံဉာဏ္စံု၊ မူဝါဒစံုျပန္႔ႏွံ႔သျဖင့္ အမ်ားျပည္သူသည္ မိမိတို႔တိုင္းျပည္အတြက္ အေကာင္ဆံုးဟု မိမိတို႔ႏွင့္ မိမိယံုၾကည္ သည့္အရာကို ကိုယ္တိုင္စဥ္းစားေ႐ြးခ်ယ္ကာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္အခါ၌ မိမိႏွင့္ယံုၾကည္မႈခ်င္း အမ်ားဆံုးနီးစပ္တူညီသူကို မိမိကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ဆႏၵမဲေပး ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္လိမ့္မည္။ ျပည္သူအမ်ားစုႀကီးက အဲသည္လို နားလည္သိရွိစြာ ေ႐ြးခ်ယ္ေပးလိုက္သူတို႔ ႏိုင္ငံေရးအာဏာရရိွကာ တိုင္း ျပည္ကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္မွသာလွ်င္ လူထုအုပ္စိုးမႈ အနီးစပ္ဆံုး အမွန္ကန္ဆံုးျဖစ္မည္ဟူ၍ ႐ႈျမင္ၾကပါသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲဒီမိုကေရစီတြင္ သတိျပဳစရာအခ်ိဳ႕

ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပရျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဒီမိုကေရစီဟု ဆိုၾကသည့္အခါ ပထမဆံုးသတိျပဳရန္က အာဏာတရားဝင္ ကိုင္တြယ္က်င့္သံုး မည့္ အဓိက ရာထူးမ်ားအားလံုးအတြက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ဟူေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။

ထံုးစံအားျဖင့္ေတာ့ တိုင္းျပည္ႏွင့္ဆိုင္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ မူဝါဒအရပ္ရပ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ခ်မွတ္မည့္ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွသာ တင္ေျမွာက္ရသည္။

ထို႔အျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သည့္ သမၼတ သို႔မဟုတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔အားလည္း ျပည္သူတို႔က တိုက္႐ိုက္ ေ႐ြးေကာက္တင္ ေျမွာက္ျခင္း ျပဳရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရာတြင္ ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္ မျပည့္ဝေသာ အေနအထားမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ႏွင့္ အကယ္၍ ျဖစ္ေပၚလာပါက ယင္းတို႔ကို ေထာက္ျပျခင္း၊ ေဝဖန္ျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ တြန္းအားေပးျခင္းမ်ား၊ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုျခင္း အပါ အဝင္ ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ျပည့္ဝဖို႔လိုသည္ဟု ဆိုၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ

ေ႐ြးေကာက္ပြဲဒီမိုကေရစီထက္ ပို၍ အႏွစ္သာရျပည့္ဝသည့္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီမွာ အဘယ္လကၡဏာမ်ား ပါရွိပါသနည္း။

၁။ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို အသံုးျပဳကာ တိုင္းျပည္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ပိုင္ခြင့္သည္ ေ႐ြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္တို႔၌သာ ရွိၿပီး ေ႐ြးေကာက္ခံမဟုတ္သူတို႔ကို ျမင့္မားေသာ အခြင့္အာဏာမ်ားကို သံုးစြဲခြင့္မရွိေစမည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၌ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားသကဲ့သို႔ တကယ္လက္ေတြ႔ က်င့္သံုးရာ၌လည္း ၎အတိုင္း ျဖစ္သည္။

၂။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာကို အျခားသီးျခားရပ္တည္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္သည့္ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ လြတ္လပ္ေသာ တရားစီ ရင္ေရးစနစ္ စသည္တို႔က တန္းတူရည္တူအဆင့္မွ ေထာက္ျပထိန္းကြပ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးအာဏာသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၌ ျပ႒ာန္းပါဝင္သကဲ့ သို႔ တကယ္လက္ေတြ႔လည္း ရွိသည္။

၃။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မည္သည့္ပါတီက အႏိုင္ရမည္ဟု ေသခ်ာေပါက္ မွတ္သားထား၍မရ။ အမ်ားျပည္သူဆႏၵအေပၚ မူတည္၍ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲရလဒ္တို႔ အၿမဲေျပာင္းလဲေနႏိုင္ၿပီး၊ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းတို႔သည္လည္း ကာလသက္တမ္းအေလ်ာက္ အစိုးရအရာရသည့္အခါ ရ၍ အတိုက္အခံ အျဖစ္ ရပ္တည္သည့္အခါလည္း ရပ္တည္ရေသာသေဘာ ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္သည့္ မည္သည့္ လူ အုပ္စုမ်ား မဆိုသည္လည္း ပါတီဖြဲ႔စည္းခြင့္  ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရွိၾကသည္။

၄။ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ထံုးဓေလ့အရ လူနည္းစုျဖစ္ေနသူတို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ လူမ်ားစုျဖစ္ေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တစ္ပန္း႐ႈံးခဲ့သူမ်ား သည္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ခြင့္၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ ဘာသာစကားထံုဓေလ့မ်ားကို က်င့္သံုးခြင့္၊ စသည္မ်ားအား ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ား အရလည္းေကာင္း တကယ္လက္ေတြ႕တြင္လည္းေကာင္း ခံစားခြင့္ရွိ ၾကသည္။

၅။ ႏိုင္ငံသားတို႔အေနႏွင့္ မိမိတို႔စိတ္ဝင္စားေသာ၊ အေလးထားေသာ၊ ျဖစ္ေစခ်င္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ တင္ျပရန္ ျမွင့္တင္ရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ေထာက္ခံျခင္း၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆႏၵမဲေပးျခင္း ဆႏၵမဲေပးျခင္းမ်ားသာမက မိမိတို႔ဘာသာ အသင္းအဖြဲ႔မ်ိဳးစံု ဖြဲ႕စည္းျခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးစံု ျပဳလုပ္ျခင္း စသည့္  နည္းလမ္းအဖံုဖံုတို႔ကိုလည္း သံုးစြဲခြင့္ ရွိၾကသည္။

၆။ ႏိုင္ငံသားမ်ား၌ သိလိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္တို႔ကို ၾကားသိႏိုင္ရန္အတြက္ လြတ္လပ္ေသာ စာနယ္ဇင္း၊ မီဒီယာမ်ားအပါအဝင္ သတင္းအရင္းအျမစ္ မ်ိဳးစံုရွိၾကသည္။

၇။ တစ္ဦးခ်င္းေသာ ျပည္သူတို႔၌ မိမိဘာသာ လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ခြင့္၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကို လူသိထင္ရွား ေျပာၾကားေဆြးေႏြးခြင့္၊ စာျဖင့္ ေရးသား၍ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိခြင့္၊ အမ်ားႏွင့္အတူ စုေဝးခြင့္၊ ဆႏၵျပခြင့္၊ အာဏာပိုင္တို႔ထံ ဆႏၵလႊာ တင္သြင္းခြင့္မ်ား ရွိၾကသည္။

၈။ ႏိုင္ငံသားတိုင္း ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ၌ အခြင့္အေရးတန္းတူညီမွ် ရွိေစမည့္ တရားဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းထားရွိသည္။

၉။ တစ္ဦးခ်င္း ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ လူစုမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို အျခားအာဏာအေဆာက္အအံုတို႔၏ ၾသဇာမွ ကင္းလြတ္၍၊ ဘက္လိုက္မႈ ခြဲျခားမႈ မ်ားလည္း မရွိသည့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္က အကာအကြယ္ေပးသည္။ တရား႐ံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို႔ကို အျခားေသာ အာဏာအစိတ္အပိုင္းတို႔လည္း ေလးစားသိမွတ္ကာ ၎အတိုင္း တည္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရသည္။

၁၀။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ရွိ၍၊ ယင္းက ႏိုင္ငံသားတို႔အား ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ျဖစ္ေစ၊ အျခားေသာအဖြဲ႕မ်ား ဂိုဏ္းမ်ား အင္အားစုမ်ား က ျဖစ္ေစ၊ မတရားဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း၊ နယ္ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္း ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ညွင္းပမ္းျခင္း၊ ေန႔စဥ္လူမႈဘဝတြင္ ဝင္ေရာက္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ စသည္မ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ကာကြယ္ေပးသည္။

၁၁။ အထက္ကအခ်က္မ်ားအျပင္ ယင္းတို႔၏ အခ်ဳပ္ဟုဆိုရမည့္ အရာတစ္ခု ရွိေသးသည္။ ဒါက ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္သည္။

အထက္ကအေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ရွင္းလင္းတိက်စြာ ေရးထိုးထားသည့္အခါ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရတို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာအရာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိသည့္ အရာတို႔ကို ကြဲျပားစြာျမင္ရသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔သည္ ထိုစည္းေဘာင္မ်ားကို ေက်ာ္၍မရ။ ေက်ာ္လာခဲ့သည္ရွိလွ်င္လည္း လြတ္လပ္ေသာ တရားေရးမ႑ိဳင္က ေထာက္ျပ ကြပ္ ညွပ္မႈျပဳမည္ ျဖစ္သည္။

ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္မွ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္လည္း မိမိတို႔ခ်မွတ္လိုသည့္ မူဝါဒမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းသည့္အခါ အေျခ ခံဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္မႈရွိမရွိ စိစစ္ရသည္။ မညီညြတ္ေသာ္ ၎တို႔အား ကြပ္ကဲပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ အျခားေသာ အာဏာအေဆာက္အအံုတို႔က တည့္မတ္ ထိန္း ကြပ္ၾကမည္။

တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း ထိုနည္း၎။

ထို႔ျပင္ အမ်ားျပည္သူတို႔သည္လည္း အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုကာ မိမိတို႔ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ ရယူ ခံစားႏိုင္ၾကမည္၊ အကယ္၍ မရရွိခဲ့ေသာ္ တရားဝင္ေတာင္းဆိုျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ျခင္းမ်ား ျပဳႏိုင္ၾကလိမ့္မည္။ ယင္းအား ခ်ဳပ္ခ်ယ္တားျမစ္ေသာ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ တားျမစ္သူတို႔သည္ အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္သူမ်ား ျဖစ္လာၾကလိမ့္မည္။

ဤသည္က၊ ျပည္သူ႕လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို အေလးထားသည့္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ လကၡဏာရပ္တို႔ကို ခ်ဳပ္၍ တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

[ရည္ညႊန္း။ ။Larry Diamond ’Developing Democracy’]

*****************************************

 

 

 

 

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

Document yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၃. ၇.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. အရည္အေသြး ည့ံဖ်င္းသည့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွတင္သြင္း
  2. ျပည္တြင္းအဖြဲ႕႐ွစ္ခုတြင္ ကေလးစစ္သားအသံုးျပဳလ်က္ရွိ

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. ၂၀၁၅ မတိုင္မီ တိုင္းရင္းသားညီလာခံက်င္းပမည္
  2. လာမည့္လႊတ္ေတာ္စည္းေဝးပြဲမ်ားတြင္ မီဒီယာႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆိုတင္သြင္းမည္
  1. ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒီမိုမိတ္ေဆြပါတီမ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကညာ

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*****************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

အရည္အေသြး ည့ံဖ်င္းသည့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွတင္သြင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာက႑တြင္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္ႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းသြားႏိုင္ေစရန္ အရည္အေသြးညံ့ဖ်င္းလ်က္ ရွိသည့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ျပည္တြင္းသို႔ တင္သြင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ေတာင္သူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကလာတဲ့ ဓာတ္ေျမၾသဇာေတြကို သံုးလိုက္တာ ထုတ္လုပ္မႈေတြက်ဆင္းသြားတယ္။ ထုတ္လုပ္မႈေတြက်ဆင္းသြားေတာ့ ေတာင္ သူေတြအတြက္ အ႐ံႈးေပၚတာေပါ့။ ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ဒီကိစၥကို ေသေသခ်ာခ်ာ စစ္ေဆးၾကပ္မတ္မႈေတြ လုပ္သင့္ပါတယ္”ပာု ၎က ဆိုသည္။

လက္ရွိ ျပည္တြင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးသံုး ဓာတ္ေျမၾသဇာ ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လ်က္ရွိသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားမွာ အျခားဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားႏွင့္ ပါဝင္မႈပစၥည္းရာခိုင္ႏႈန္းမ်ား တူညီသည့္အျပင္ ေစ်းႏႈန္းမွာလည္း သက္သာသည့္အတြက္ ေတာင္သူမ်ားမွ ယင္းဓာတ္ေျမ ၾသဇာကိုသာ ဝယ္ယူသံုးစြဲခဲ့ၿပီး ရာသီခ်ိန္ အသီးထြက္ေပၚလာသည့္အခါ တ႐ုတ္ဓာတ္ေျမၾသဇာ သံုးထားသည့္ စိုက္ခင္းမ်ားမွာ အျခားစိုက္ခင္းမ်ားႏွင့္ အသီးေအာင္ႏႈန္းမ်ား မတူညီသည့္အျပင္ လယ္ေျမမ်ားလည္း ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

“တ႐ုတ္ဓာတ္ေျမၾသဇာသံုးထားတဲ့ စိုက္ခင္းေတြဆိုရင္ အရမ္းသိသာတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ အသီးေအာင္ႏႈန္းန႔ဲ အျခားစိုက္ခင္းေတြက ရရွိတဲ့ သီးႏွံ ေအာင္ႏႈန္းေတြက မတူညီဘူး။ ဒီလိုျဖစ္ေတာ့ အဓိကနစ္နာတာက ေတာင္သူေတြပဲ။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာရင္ၿပီးေရာဆိုၿပီး ထုတ္ ထားတဲ့ ဓာတ္ေျမၾသဇာေတြကို မသံုးဖို႔အတြက္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္က စီမံခ်က္ခ်ၿပီး တျခားေတာင္သူေတြသိေအာင္ အသိပညာေပးတာေတြ လုပ္ေဆာင္ သင့္တယ္”ပာု ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမွ ေတာင္သူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းရွိ ေတာင္သူမ်ားမွာ စပါေစ်းႏႈန္းမ်ားက်ဆင္းျခင္း၊ လယ္ယာေျမလုပ္သားရွားပါးျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြ အျပည့္အဝ မရရွိမႈမ်ားေၾကာင့္ အခက္အခဲအၾကပ္အတည္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျပည္တြင္းအဖြဲ႕႐ွစ္ခုတြင္ ကေလးစစ္သားအသံုးျပဳလ်က္ရွိ

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ရွစ္ခုတြင္ ကေလးစစ္သားအသံုးျပဳလ်က္ရွိေၾကာင္း ကုလသမဂၢမွ စာရင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာ လိုက္ေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရွိရသည္။

ကေလးစစ္သားမ်ား အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည့္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕ရွစ္ခုမွာ တပ္မေတာ္၊ ဒီမိုကရက္တစ္ ဗုဒၶဘာသာစစ္တပ္၊ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္(KIA)၊ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္၊ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္-ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ၊  ကရင္နီတပ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္တပ္ (SSA) ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ‘ဝ’ အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ျပည္တြင္းမွာ ကေလးစစ္သားေတြ စုေဆာင္းေနတာ တပ္မေတာ္အပါအဝင္ အဖြဲ႕ရွစ္ခုရွိတယ္လို႔ ကုလက သတင္းထ