Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

BBC News, 8th July 2010

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ အေျခခံ သယံဇာတမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္း အတြက္ အခြန္ေငြကို တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ တညီတည္း ျဖစ္ေစမည္ ဟု အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အတြက္ အေနာက္ဖက္ Xinjiang ျပည္နယ္တြင္ အခြန္ ၅ % စမ္းသပ္ ေကာက္ခံၿပီး၊ အဆိုပါ အခြန္ေငြကို ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရထံသို႔ ေပးသြင္းေစခဲ့သည္။

Beijing သည္ အျခား ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား အေပၚတြင္လည္း အခြန္ေငြ ေကာက္ခံရန္ စီစဥ္လ်က္ ႐ွိရာ၊ အခြန္ ႏႈန္းထားမ်ားကိုမူ ကြဲျပားလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

"အခုလို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ လုိက္တဲ့ အတြက္ သယံဇာတ ေပါတဲ့ အေနာက္ဖက္ ေဒသေတြက ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရေတြရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္မွာ ဝင္ေငြ သိသိသာသာ တိုးလာမွာပါ'' ဟု တ႐ုတ္ စီမံကိန္း ေအဂ်င္စီမွ Du Ying က ေျပာသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတုိင္းအတာျဖင့္ မက်င့္သံုးမီ၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ဖက္ ေဒသ တိဗက္ အပါအဝင္ အျခား ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တညီတညြတ္တည္း စတင္ အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္ရာ၊ ေက်ာက္မီးေသြး ေရာင္းခ်ျခင္း အတြက္ပါ တိုးခ်ဲ႕ ေကာက္ခံမည္ ျဖစ္သည္။

ေဒသဆိုင္ရာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား

ယခု သယံဇာတ အခြန္ေငြသည္ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရ ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာ ကုိယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ ေတာင္းဆိုမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ သေဘာ ႐ွိသည္။

Xinjiang ျပည္နယ္သည္ သယံဇာတ ေရာင္းဝယ္ေရးက အေရးပါသည့္ အေလ်ာက္ ယခင္က ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ ေရာင္းဝယ္မႈ အတြက္ အခြန္ေငြ ႐ွိၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခု အခြန္ေငြ စည္းမ်ဥ္း အသစ္ျဖင့္ အစားထိုး အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္သည္။

ယခု ေကာက္ခံမည့္ ေရာင္းခြန္ေၾကာင့္ ႀကီးမားေသာ အေနာက္ေျမာက္ ေဒသ၏ အခြန္ေတာ္ေငြ ပိုမို တိုးတက္ ရ႐ွိလာလိမ့္မည္ ဟု Mr. Du က ေျပာသည္။

Xinjiang ျပည္နယ္တြင္ မြတ္ဆလင္ အမ်ားစု ေနထိုင္ၿပီး၊ တိုင္းရင္းသား Uighur မ်ား၏ ေဒသလည္း ျဖစ္သည္။

အိမ္နီးခ်င္း တိဗက္ကဲ့သို႔ပင္ Xinjiang တြင္ မၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ အၾကမ္းဖက္နည္းျဖင့္ တစ္မ်ိဳး၊ အၾကမ္းမဖက္ေသာ နည္းျဖင့္ တစ္ဖံု ဆႏၵျပမႈမ်ား တိုးတက္ ျပဳလုပ္လာသည္။

ယခု အခြန္ေငြမ်ားကုိ စက္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ တိုးတက္ေရး အတြက္ ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထိုေဒသသို႔ လာေရာက္ အေျခခ်ၾကသည့္ တ႐ုတ္ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာႏွင့္ သယံဇာတ အခြန္ ေကာက္ခံမႈကို ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ားက ႀကိဳဆိုၾကလိမ့္မည္ဟု ယူဆရၿပီး၊ ၎တို႔က Beijing ဗဟို အစိုးရသည္ ၎တို႔၏ ေခ်းငွားမႈမ်ားတြင္ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည္ဟု ျမင္လာၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္က အေျခပစၥည္း ပူေဖာင္း (a real estate bubble) ေပါက္မည္ကို စိုးရိမ္ေနရသည့္ အခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ေဒသ ဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ားသည္ ႏိုင္ငံပိုင္ေျမမ်ား အေပၚမွ ေငြေခ်းယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၎တို႔တြင္ ႏိုင္ငံတကာ ဘဏ္မ်ားမွ ေငြေခ်းယူမႈမ်ား အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ႐ွိခဲ့ရာ Beijing အာဏာပိုင္မ်ားက တရားမဝင္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

စြမ္းအင္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား

မၾကာေသးမီက တ႐ုတ္ေငြ လဲလွယ္ႏႈန္း မူဝါဒ ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မိမိေဒသသံုး စြမ္းအင္ႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ႐ွိခဲ့ရာ ယခု အခြန္ေငြေၾကာင့္ ထိုသက္ေရာက္မႈ အတိုင္း ျဖစ္လာဦးမည္ ဟု ယူဆရသည္။

ယခု ေျပာင္းလြယ္ ျပဳလြယ္ ႐ွိလာေသာ ယြမ္မူဝါဒသည္ လာမည့္ လမ်ား အတြင္း တ႐ုတ္ေငြမွာ ေဒၚလာထက္ စာလွ်င္ တန္ဖိုးတက္လာမည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ေရာင္းဝယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား တန္ဖိုးႏွင့္ စြမ္းအင္ တင္သြင္းမႈမ်ား တန္ဖိုး သက္သာ လာမည္ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ စီးပြားေရးသည္ ကုန္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္မႈႏွင့္ စြမ္းအင္ တင္သြင္းမႈ အေပၚတြင္ မ်ားစြာ မွီခိုေနရသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

AP, From Kyodo, 10th July 2010

ျမန္မာ စစ္အစိုးရသည္ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပါတီအား ျပဳမူပံုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အေပၚ အာဆီယံ ႏိုုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ားက လက္ခံၾကလိမ့္မည္ ဟု အမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။ ယခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ဟႏြိဳင္းတြင္ က်င္းပမည့္ ဝန္ႀကီး အဆင့္ အစည္းအေဝးတြင္ ထုတ္ျပန္မည့္ ေၾကညာခ်က္ မူၾကမ္းအရ ထိုသို႔ ေကာက္ခ်က္ ခ်ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ေၾကညာခ်က္ မူၾကမ္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အား ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မပါဝင္ႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာ မတူမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လံုးဝ ေဖာ္ျပထားျခင္း မ႐ွိေၾကာင္း Kyodo News သို႔ စေနေန႔က သတင္း ေပးပို႔ခဲ့သည္။

အဖြဲ႕ဝင္ (၁၀) ႏိုင္ငံ ပါဝင္ေသာ အေ႐ွ႕ေတာင္ အာ႐ွ အသင္းႀကီး၏ ႏိုုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး အဆင့္ အစည္းအေဝးကို ဇူလိုင္လ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ဟႏြိဳင္းတြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ရာ၊ သမား႐ုိးက် အတုိင္းပင္ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ျပည္တြင္းေရးကို လက္ေ႐ွာင္ေရး မူဝါဒကို ျပန္လည္ ေျပာၾကလိမ့္ဦးမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ NLD အား ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မပါဝင္ႏုိင္ေအာင္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ရာ NLD ကလည္း အစိုးရ၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားသည္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားႏွင့္ တရားမွ်တမႈ မ႐ွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ရန္ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

ASEAN ၏ ေၾကညာခ်က္ မူၾကမ္းတြင္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ အားလံုး ပါဝင္ၿပီး လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရး အေရးႀကီးပံုကိုသာ အေလးေပး ေဖာ္ျပထားၿပီး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားျခင္း မ႐ွိေပ။

ေၾကညာခ်က္ မူၾကမ္းတြင္ မတ္လက ေျမာက္ကိုးရီးယားႏွင့္ ေရနယ္နိမိတ္ ထိစပ္ေနေသာ ေရျပင္တြင္ ေတာင္ကိုးရီးယား စစ္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈအား မ်ားစြာ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားၿပီး ေအးေအးေဆးေဆး ေျဖ႐ွင္းရန္ႏွင့္ ပဋိပကၡ အေပၚ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုးရီးယား ေခါင္းေဆာင္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕က ေျမာက္ကိုးရီးယား ေရငုပ္သေဘၤာ ေတာ္ပီဒိုေၾကာင့္ နစ္ျမဳပ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုးရီးယားကမူ ပတ္သက္မႈ မ႐ွိေၾကာင္း ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

ASEAN ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝး၏ ေၾကညာခ်က္ မူၾကမ္းတြင္ ေတာင္ကိုးရီးယား သေဘၤာသား (၄၆) ဦး ေသဆံုးရေသာ တန္ (၁၂၀၀) Cheonan သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿပံဳးယမ္းအား လက္ညိႇဳးထိုး စြပ္စြဲထားျခင္း မ႐ွိေပ။

ASEAN ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝး၏ အရန္ ေဆြးေႏြးပြဲ အျဖစ္ ဇူလိုင္လ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ ေဒသတြင္း လံုၿခံဳေရး အတြက္ ASEAN Regional Forum ကလည္း ဥကၠ႒၏ ေၾကညာခ်က္ မူၾကမ္းတြင္ Cheonan  ကိစၥအတြက္ အလားတူ သေဘာကုိပင္ ေဖာ္ျပထားျပန္သည္။

ASEAN Regional Forum (ARF) တြင္ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္၊ ေတာင္ကိုးရီးယား၊ ေျမာက္ကိုးရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတို႔  တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ရာ Cheonan ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပူညံပူညံ ဖလွယ္မႈမ်ား ျမင္ေတြ႕ရဖြယ္ ႐ွိၿပီး၊ ARF တာဝန္႐ွိသူမ်ား အေနျဖင့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေလသံ မျပင္းရန္ ဖိအားမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ ႐ွိသည္ဟု ဆိုသည္။

ASEAN ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ျမန္မာႏို္င္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပထားမႈမ်ားကို ေက်ာ္လြန္၍ ARF ေၾကညာခ်က္ မူၾကမ္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အားလံုးကို လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈအား အေလးထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

AFP, 11th July 2010

ေတာင္ကိုးရီးယား႐ွိ ႏုိင္ငံစံုတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ကုလသမဂၢ ကြပ္ကဲေရး အဖြဲ႕သည္ ေတာင္ကိုးရီးယား စစ္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္ဖက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္လိုေသာ ေျမာက္ကိုးရီးယား၏ အဆိုျပဳခ်က္ကို လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ ႐ွိသည္ဟု တနဂၤေႏြေန႔ သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။

ခ်ိဳနန္ စစ္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အဆင့္ ေဆြေးႏြးပြဲမ်ား ျပင္ဆင္ေရးကို ေဆြးေႏြးရန္ ၂ ဖက္ အဆင့္ျမင့္ အရာ႐ွိမ်ား ဇူလိုင္ ၁၃ရက္တြင္ ေတြ႕ဆံုလိုသည္ဟု ေျမာက္ကိုးရီးယားက ေသာၾကာေန႔တြင္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္ကိုးရီးယား ယြန္ဟတ္ သတင္း႒ာနက ေၾကညာလုိက္သည္။

ကိုးရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ အေ႐ွ႕ဖက္ အျငင္းပြားေရျပင္ အနီးတြင္ ခ်ိဳနန္ စစ္သေဘၤာ ႏွစ္ျမႇဳပ္ခံရကာ ေရတပ္သား ၄၆ ဦး အသက္ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရျခင္းအတြက္ ေတာင္ကိုးရီးယား ဦးေဆာင္ေသာ ႏုိင္ငံစံု စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕က ေျမာက္ကိုးရီးယားကို အျပစ္တင္ခဲ့သည္။

နယ္စပ္ ေက်း႐ြာ ပန္မြန္ဂ်ဳံ တြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး အဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ကမ္းလွမ္းမႈသည္ ဇြန္လ အတြင္းက အေမရိကန္ ဦးေဆာင္ေသာ ကုလသမဂၢ ကြပ္ကဲေရး ႒ာနက ေျမာက္ကိုးရီးယားထံ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားထဲမွ တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ထိုစဥ္က ျငင္းပယ္ခဲ့ေသာ ၿပံဳးယမ္းက ယခုမွ ျပန္လည္ ကမ္းလွမ္းျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ယြန္ဟတ္ သတင္း႒ာနက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ေျမာက္ကိုးရီးယားနဲ႔ ကုလသမဂၢ ကြပ္ကဲေရး အဖြဲ႕ ေတြ႕ဆံုမႈ ျပဳလုပ္ေတာ့မယ့္ အလားအလာ မ်ားေနပါတယ္'' ဟု ေတာင္ကိုးရီးယား ကာကြယ္ေရး ႒ာန အရာ႐ွိႀကီး တစ္ဦး၏ ေျပာၾကားမႈကို ယြန္ဟတ္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

"လုပ္ငန္း ညိႇႏႈိင္း အစည္းအေဝးကို 'ေျမာက္ဖက္' က အဆိုျပဳထားတဲ့ အတိုင္း ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္ ဒါမွမဟုတ္ ဒီထက္ ေနာက္ၿပီး ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္'' ဟုလည္း ဆိုသည္။

ေတာင္ကိုးရီးယား ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး႒ာနကမူ အဆိုပါ သတင္းကို အတည္ျပဳရန္ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

ခ်ိဳနန္ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္း အတြက္ တာဝန္႐ွိမႈကို ၿပံဳးယမ္းက စိတ္ဆိုးမာန္ဆိုး ျငင္းပယ္ခဲ့ၿပီး၊ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီက ေသာၾကာေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ "တိုက္ခိုက္မႈ အတြက္ တိုက္႐ုိက္ အျပစ္တင္မႈကို မျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲဲ့ျခင္း'' ေၾကာင့္ မိမိတို႔အတြက္ "ႀကီးက်ယ္ေသာ သံတမန္ေရးရာ ေအာင္ပြဲ'' အျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳ ႀကိဳဆိုသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုးရီးယားႏွင့္ ၎၏ မဟာမိတ္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အပါအဝင္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားစြာက သေဘၤာနစ္ျမဳပ္မႈ အတြက္ ေျမာက္ကိုးရီးယားကို ျပင္းထန္စြာ အျပစ္တင္ရန္ ကုလသမဂၢအား တိုက္တြန္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေျမာက္ကိုးရီးယား၏ အဓိက မဟာမိတ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ထိုသို႔ မျပဳလုပ္ရန္ ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

ေတာင္ကုိးရီးယား ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး႒ာနက "ပင္လယ္ဝါတြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ပူးတြဲ ေရတပ္စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈ ျပဳလုပ္မည့္  အစီအစဥ္ကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ႐ွိေနေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲမည္ မဟုတ္'' ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။

အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ေရာဘတ္ဂိတ္စ္ တို႔သည္ ဆိုးလ္တြင္ ဇူလိုင္လ ၂၁ရက္၌ က်င္းပမည့္ ၂ ႏိုင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးမ်ား၏ ပူးတြဲ အစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္ရန္ စီစဥ္ထားၾကသည္။

ကလင္တန္ႏွင့္ ဂိတ္စ္သည္ ေတာင္ကိုးရီးယား ေရတပ္သား ၄၆ ဦးကုိ ဂုဏ္ျပဳ အေလးျပဳရန္ အတြက္ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ စစ္သခၤ်ိဳင္းသို႔ သြားေရာက္ၾကလိမ့္မည္ဟု ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး႒ာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ ႐ွိသူက AFP သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

www.globalpolitician.com, By Saberi Roy, 10th July 2010

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အထိန္းသိမ္းခံ ကာလအတြင္း အေမရိကန္ တစ္ဦးကို သူမ၏ အိမ္သို႔ ဝင္ခြင့္ျပဳမႈေၾကာင့္ တရားစစ္ေဆး စီရင္ခဲ့ျခင္းသည္ သူမႏွင့္ သူမ၏ ပါတီကို လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ တားဆီးရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ႐ိုးရွင္းလြန္းေသာ ဆင္ေျခတစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သူမသာ အစိုးရႏွင့္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ဆန္႔က်င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အခြင့္အေရး ရခဲ့မည္ ဆိုပါက သူမ ေအာင္ပြဲရမည္မွာ ေသခ်ာသေလာက္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ သူမအား ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ခြင့္ မေပးရန္ ျမန္မာ အစိုးရက အေသအခ်ာ ဆံုးျဖတ္ထားပံု ရသည္။ အစိုးရသည္ အႀကံအဖန္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ပြဲကို အလိုရွိေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၎တို႔ တရားဝင္ အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားသူ အားလံုးကို သက္ေသ ျပခ်င္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ အစိုးရက စိစစ္ တင္းက်ပ္မႈကို အရွိန္ျမႇင့္ေနကာ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားမွာလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ မဲဆြယ္ရန္ အလံ ေဝွ႔ယမ္းခြင့္၊ စုေဝးခြင့္တို႔ပင္ မရရွိေသာေၾကာင့္ SPDC အစိုးရ အဆိုျပဳထားေသာ ဒီမိုကေရစီ လမ္းၫႊန္ေျမပံုမွာ ယခုတိုင္ လမ္းေၾကာင္း မသဲကြဲေသးပါ။ ဤသည္မွာ ႏိုင္ငံတကာ ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ဆက္လက္ မေပၚေပါက္ေစရန္ အတြက္ စစ္ဖက္ အစိုးရက တုိင္းျပည္ကို ဒီမိုကေရစီ အခြံအတြင္းမွ ဆက္လက္ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္ဟု ထင္ရွားေနသည္။

ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရမွာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူတို႔၏ အမွန္တကယ္ အာဏာ အပ္ႏွင္းမႈ ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွာမူ လုပ္ႀကံ ဖန္တီးကာ ဒီမိုကေရစီကုိ ကန္႔သတ္မည့္ လကၡဏာမ်ား ရွိေနသည္။ စစ္ဖက္ အစိုးရက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဒီမိုကေရစီ ပံုစံတစ္မ်ဳိးျဖင့္ အစားထိုးမည္ဟု အဆိုျပဳကာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္မႈႏွင့္အတူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တရားစစ္ေဆး စီရင္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥမ်ားသည္ ေနာက္ထပ္ ႏိုင္ငံေရး လွည့္ျဖားမႈ အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ဖြယ္ ရွိသည္။ အတုအေယာင္ တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေနေသာ ဒီမိုကေရစီသည္ ရန္လို ဖိႏွိပ္ေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ႏိုင္ငံေရး အလားအလာမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း မတရား ႀကိဳးကိုင္ အႏိုင္ယူမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး စည္းကမ္း က်င့္ဝတ္ အေပၚ အေျခခံသည့္ ပဋိပကၡ အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို နာမည္ပ်က္ေစမည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥ ျပႆနာမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစမည့္ ကံၾကမၼာ ရွိေနသည္။

ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္တြင္ အားသာခ်က္မ်ား ရွိေနသျဖင့္ စစ္ဖက္ အစိုးရ အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအရ တရားဝင္မႈ ပိုမို ရရွိလာႏိုင္သလို လူမႈလႈပ္ရွားသူမ်ား အတြက္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူမႈေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေလာကတြင္ ပါဝင္မႈ ျမင့္မားလာျခင္း ျဖစ္သင့္သည္။ ျမန္မာ အစိုးရ အေပၚ ဆိုးက်ဳိးေပးႏိုင္ဆဲ အခ်က္မွာ အကယ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ႀကိဳးကိုင္ ျခယ္လွယ္ခဲ့ပါက (သို႔မဟုတ္) လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ အမ်ားအက်ဳိး သယ္ပိုး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ခ်ဳပ္ျခယ္ တင္းၾကပ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္း မရွိပါက ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရႏွင့္ ဆန္႔က်င္သြားမည္ ျဖစ္ကာ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ အစိုးရ အေပၚ တကမာၻလံုးက ပိုမို စိတ္ဆိုးမႈတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ မည္သည့္ လူမႈေရး ေျပာင္းလဲ တိုးတက္မႈမွ မရွိဘဲ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေနာက္ဆုတ္သြားဦးမည္ဟု ဆိုလိုဖြယ္ ရွိသည္။

ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္ တခုလံုးကို မွန္ကန္ တိက်စြာ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာျခင္းမ်ား ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေရး ပါတီအားလံုး ႏိုင္ငံေရးအရ ပိုမို ပြင့္လင္းစြာ ပါဝင္ႏိုင္မႈသည္ အျပည့္အဝ လိုအပ္ေနေသာ အရာ ျဖစ္သည္။ စစ္ဖက္ အစိုးရသည္ ဒီမိုကေရစီ အက်ႌဆန္းဆန္းကို ဝတ္ဆင္ကာ ယခင္အတိုင္း အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဆက္လက္ က်င့္သံုးသြားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး ျဖစ္သည္ ဟူေသာ အခ်က္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အျခား ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို ပိတ္ပင္ထားခဲ့ေသာ တင္းက်ပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားက မီးေမာင္း ထိုးျပေနသည္မွာ မွန္ကန္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝုိင္း အေနျဖင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို သတိထားရမည္ ျဖစ္ၿပီး အလြန္အမင္း အခ်ိန္မေႏွာင္းမီတြင္ စစ္အစိုးရ၏ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ေလ့လာ စိတ္ျဖာျခင္းႏွင့္ တင္းၾကပ္စြာ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား အတြက္ တိက် ေသခ်ာေသာ အစီအစဥ္ မရွိျခင္းမွာ သီးျခား ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝုိင္းသည္ စစ္ဖက္ အစိုးရအား တိက် ေသခ်ာေသာ အစီအစဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ထားရွိရန္ ဖိအားေပးရမည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ ယခုႏွစ္ မကုန္မီ အလားအလာ ရွိေသာ ေျပာင္က်က် ႀကိဳးကိုင္ ျခယ္လွယ္မႈမ်ား အၿပီးတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ၿပီးဆံုးသြားမည္မွာ ေသခ်ာသည္။ ထိုအခ်ိန္မွ ျပစ္ဒဏ္ေဘာ ေပးရန္ ငိုယို ေတာင္းဆိုေနပါက အလြန္ ေနာက္က် သြားလိမ့္မည္။ စစ္ဖက္ အစိုးရ အာဏာ ဆက္လက္ ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ေစမည့္ အေနအထားႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရွိေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို Amnesty International ႏွင့္ အျခား လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕မ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာမႈ စတင္ရန္ လံုးဝ လိုအပ္ေနသည္။ ျမန္မာ စစ္ဖက္ အစိုးရ၏ တိုက္႐ိုက္ (သို႔) ပါးနပ္သည့္ မည္သည့္ ဖိအား ေပးမႈကိုမဆို ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝုိင္းက စိစစ္ သိရွိရမည္ ျဖစ္သလို ႏိုင္ငံတကာ သတင္းေထာက္မ်ားလည္း ပိုမို ေရာက္ရွိေနသင့္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း လြတ္လပ္ မွ်တ၍ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အစိုးရ လိုလားေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား မဲေပးရန္ ျပည္သူတို႔ အေပၚ ဖိအားေပးျခင္း မရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ ျပဳလုပ္ၾကရမည္။

ျမန္မာ ျပည္သူတို႔ အေပၚ ျမန္မာ အစိုးရ၏ ျပဳမူ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားတြင္ အစစ္အမွန္ ဟူေသာ စကားလံုးကို ထည့္သြင္း၍ မရႏိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ားသည္ မွန္ကန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ကာ ဒီမိုကေရစီ အစစ္အမွန္ကို မဲေပးျခင္းျဖင့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ျဖဳတ္ခ်ရာတြင္ ကူညီၾကလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တင္းၾကပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သတင္းမ်ား ၾကားသိရသည့္ အတြက္ အထက္ပါအတုိင္း ေမ&#