Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၃.၅.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္

မိုးျမင့္ၿငိမ္း

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္းမွ စတင္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကိုလိုနီစနစ္အေမြဆိုးဟု ဆို၍ရႏုိင္သည့္ ဗမာႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအၾကား ေသြးကြဲ ေနမႈကို ခံစားခဲ့ရသည္။ သို႔ႏွင့္ ကမာၻေပၚတြင္ အရွည္လ်ားဆံုး ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး ျဖစ္ပြားခဲ့ရသည္။ တပ္မေတာ္မွ အင္အားႀကီးမားလာခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္း ရင္းမွာလည္း ယင္းျပည္တြင္းစစ္ေပၚတြင္ မ်ားစြာ မူတည္သည္။ ထိုျပည္တြင္းစစ္ အရွိန္တက္လာတုိင္း စစ္တပ္မွ ႏုိင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ အာဏာ သိမ္းခဲ့ရျခင္းကို ၁၉၄၉၊ ၁၉၅၈၊ ၁၉၆၂ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအရ သိႏိုင္သည္။ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္ ပထစအစိုးရလက္ထက္ ပမညတ အမတ္တစ္ဦးျဖစ္ သည့္ ဝိဓူရသခင္ခ်စ္ေမာင္ ေျပာခဲ့သလိုပင္ “စစ္ေဘာင္က်ယ္လွ်င္ ဒီမိုကေရစီေဘာင္က်ဥ္းတယ္”ဟူသည့္ စကားအတိုင္း ဒီမုိကေရစီမွာ ရင့္က်က္မႈအဆင့္ ထိ ေရာက္မလာႏုိင္ဘဲ လမ္းခုလတ္မွာပင္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္သြားခဲ့ရသည္။ ပါလီမန္ေခတ္ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးတည္ေဆာက္မႈ အပိုင္းကိုလည္း သံုးသပ္ ၾကည့္ပါဦး။ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးေၾကာင့္ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အားယူလုပ္ေဆာင္၍ မရႏုိင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိ လွ်င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ ခဲယဥ္းေနမည္သာျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသားအေရးကို ေဝဖန္ေျပာၾကားတိုင္း ဖယ္ဒရယ္စနစ္ဆုိသည့္ စကားကို လိုလားႏွစ္ ၿခိဳက္သည့္ဟန္ျဖင့္ အၿမဲတေစ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားေလ့ရွိသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္ကာစကဆိုလွ်င္လည္း စကၠန္းပင္လံုဆိုၿပီး အုိဒီယာတစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းမ်ိဳးလည္း ရွိသည္။ အမွန္စင္စစ္ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ ဖဆပလညီလာခံ တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ ၁၉၄၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ ဖယ္ဒရယ္ပံုစံမ်ိဳးမဟုတ္။  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ လက္ေတြ႕က်သည့္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ ဦး ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ အဂၤလိပ္တို႔၏ ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့မႈ၊ ျမန္မာတို႔၏ စ႐ုိက္ သေဘာသဘာဝကိုလည္း သိသည့္အားေလွ်ာ္စြာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵကို လံုးလံုး မပစ္ပယ္ဘဲ ျပည္ေထာင္စုစနစ္တစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ယခု ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ အေမရိကန္လို အာဏာျခင္း တန္းတူရွိသည့္ အားေကာင္း သည့္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ အားေကာင္းသည့္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ိဳး မဟုတ္သည့္တုိင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးတစ္ခုစီတြင္ ကိုယ္ပုိင္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ကိုယ္ပိုင္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္တရားစီးရင္ေရးတုိ႔ ရွိၾကသည္။ ဖြဲ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒဇယား ၂ အရ တိုင္းေဒသႀကီးသို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား ဥပေဒ ျပဳခြင့္ရွိသည့္ က႑မ်ားကို ထည့္သြင္း ေရးဆြဲထားျခင္းျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုမွ တုိင္းေဒသႀကီးသို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားကို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ေျဖေလွ်ာ့ကာ (deregulation) လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ေပးအပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ဆိုရာမွာ ကိုယ့္ရဲ႕ ပကတိအေျခအေန၊ ေရခံေျမခံသေဘာတရားမ်ား (local context) အရသာဖန္တီးပံုေဖာ္မွ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး အျခားႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွ စနစ္ကို သြပ္သြင္းပံုေဖာ္လွ်င္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ဖို႔ ခဲယဥ္းမည္သာ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ႏွင့္မေတာ္သည့္ အက်ီကို ဝတ္ရသည့္အတြက္ ပံုမက်၊ ပန္းမက် ျဖစ္ေနမည္သာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အေမရိကန္လို ဖယ္ဒရယ္စနစ္ အျပည့္အဝ က်င့္သံုးရန္ အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးပါ။ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ (unitary system) မွအစ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ (federal system) အ လယ္ မဟာမိတ္စနစ္ (confederation) အဆံုး ပူးစည္းမႈသေဘာအရ (integration theory) ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသည္ ကိုယ့္ႏုိင္ငံႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္စနစ္ကုိ ဆီေလွ်ာ္သလို ႏိႈင္းရသေဘာအားျဖင့္ က်င့္သံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္မွသာ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသားမ်ားတြင္ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ားမွာ လူမ်ားစုျဖစ္ေသာ္လည္း လူနည္းစု တုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ ေယဘူယ်အားျဖင့္ လူမ်ိဳးႀကီးပံုစံ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳး မထားရွိပါ။ လူမ်ိဳးႀကီးပံုစံမ်ိဳး မရွိေသာ္လည္း ဗမာအမ်ားစု မီွတင္းေနထိုင္သည့္အတြက္ လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးမႈ ရွိေနသည့္သေဘာ သက္ေရာက္မႈ ရွိေနသည္။ ဤသည္မွာ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ား ခြဲျခားဆက္ဆံလိုသည့္ စိတ္ထားမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ မတူကြဲျပားျခင္းဆုိသည့္ သေဘာကို အေလးထားမႈ အားနည္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိအတြက္ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ တုိင္ရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားကို လူမ်ိဳးႀကီးဟူ၍ ၾကည့္ျမင္ သလုိ ၎တို႔၏ တိုင္းရင္သားျဖစ္တည္မႈ အမွတ္အသားသ႐ုပ္အေပၚ (identity) ထိန္းသိမ္းကာကြယ္လိုသည့္ သေဘာလည္း ရွိသည္။  အမွတ္အသား သ႐ုပ္ဆိုသည္မွာလည္း အသိုင္းအဝုိင္းစိတ္ဓာတ္၊ စုစည္းညီညြတ္မႈစိတ္ဓာတ္ မ်ားျပားထြန္းကားျခင္း အစရွိသည့္ အလင္းဘက္အျခမ္းရွိသလို၊ အၾကမ္း ဖက္လိုစိတ္၊ ပ်က္စီးလိုစိတ္ အစရွိသည့္ အေမွာင္ဖက္အျခမ္းလည္း ရွိသည္။

ယခုအခါတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕မွ တာဝန္ယူ၍ စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္ေနေလသည္။ လက္ရွိ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားမွလည္း မိမိတို႔၏ အမွတ္အသားသ႐ုပ္အတြက္ လက္နက္ကိုင္ ၍ အစိုးရႏွင့္ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ေနျခင္းသည္ မိမိတို႔ လူမ်ိဳးစုတို႔၏ လူေနမႈဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူမျဖစ္ပံုကို သိရွိနားလည္လာၿပီ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ ၎တို႔၏ လုိလားခ်က္မ်ားကို အျပန္အလွန္ ညႇိႏိႈင္းေလ်ာ့ခ်၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူလက္မွတ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆုိ ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္သာသာရွိေသးေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို လက္ေတြ႕အလုပ္ျဖစ္ေအာင္တနည္း ရင့္က်က္သည့္ ဒီမုိကေရစီျဖစ္ ေအာင္ အသြင္ကူးေျပာင္း ႀကိဳးစားေနရသည့္ အစဦးကာလလည္း ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီဆိုသည္မွာ လူအမ်ားစုဆႏၵျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သည္ဟု ဆိုေသာ္ျငား လည္း လူနည္းစု၏ ဆႏၵကို အေလးထားရသည္။ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အမွတ္အသားသ႐ုပ္လကၡဏာ(identity) ကို အေလးထားျခင္း သည္ အသြင္ကြဲ အဆင္ကြဲျဖစ္မႈအေပၚ (diversity) ႏွလံုးသြင္းလက္ခံႏိုင္ျခင္း (tolerance) ျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားအားလံုးကို စုေပါင္း၍ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားဟု သေဘာထားႏုိင္ျခင္းသည္လည္း စုစည္းညီညြတ္မႈ(unity) ရွိလာမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုသို႔ ဒီမိုကေရစီစိတ္အေျခခံမ်ားျဖင့္ ပေဒသာစံုယဥ္ေက်းမႈ (multi -culturalism) ထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးကိုလည္း စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

*****************************************

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

Document yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၃. ၅.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. ရန္ကုန္၌ တ႐ုတ္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ခ်စ္ၾကည္ေရး႐ံုးဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္
  2. အင္တာနက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု တည္ေထာင္မည္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. လႊတ္ေတာ္တက္ျခင္းမွာ ျပည္သူမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္အား ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ျဖစ္သည္ဟု ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒ဆို
  2. ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းရန္ RNDP မွ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္း
  3. ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ေနမ်ိဳးေဝအား ေခၚယူသတိေပး

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*****************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ရန္ကုန္၌ တ႐ုတ္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာခ်စ္ၾကည္ေရး႐ံုးဖြင့္လွစ္ရန္စီစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာ အက်ဆံုးၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္တြင္ တရုတ္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္း႐ံုးကို ဖြင့္လွစ္ ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ္ေၾကာင္း ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ပါတီတစ္ခုမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။

“ပညာေရးနဲ႔ လူမႈေရးက႑ေတြမွာ အကူအညီေပးမယ္လို႔ သိရပါတယ္”ပာု ယင္းအသင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ)မွ ဥကၠ႒ ဦးသုေဝေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း အပတ္စဥ္ထုတ္ Popular News ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

၂၀၁၂ ဧၿပီ ၂၆ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိဒုအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး သိန္းဝင္းခ်င့္ ဦးေဆာင္သည့္ တ႐ုတ္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္းအဖြဲ႕မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိလာၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်ိဳ႕၊ ျပည္တြင္းရွိ NGO လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနသူအခ်ိဳ႕တို႔ႏွင့္ ရန္ကုန္ရွိ K.Paradise ပာိုတယ္တြင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

“တ႐ုတ္ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေၾကာင့္ျဖစ္လာတဲ့ Impact ေတြကိုေျဖရွင္းဖို႔ NGO အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ အေျဖရွာဖို႔နဲ႔ ရပိုင္ခြင့္ေတြကိုေလးစားဖို႔ အဓိက ေဆြးေႏြးသြားပါတယ္”ပာု တ႐ုတ္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည့္ ျပည္တြင္း NGO တစ္ခုမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ရွိသည့္ ဧရာဝတီျမစ္ဆံု၊ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ ျမန္မာ- တ႐ုတ္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းသြယ္တန္းျခင္း၊ သတၱဳရွာေဖြသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို အဓိကေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref:Popular News

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

အင္တာနက္ ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတည္ေထာင္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းအင္တာနက္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ကူညီေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ Internet Society Myanmar Chapter အဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ISMC ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အင္တာနက္နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဒီအဖြဲ႕ကို တည္ေထာင္သြားမွာပါ။ ဒီအဖြဲ႕ကို ျပည္တြင္းက သတင္း အခ်က္အလက္နဲ႔ နည္းပညာကို စိတ္ဝင္စားတဲ့ အလႊာေပါင္းစံုက လူေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းသြားမွာပါ၊ ဒီ Internet Society ဖြဲ႕စည္းရာမွာ Individual Member ဒါမွ ပာုတ္ Organization Mamberအေနနဲ႔ဝင္ေရာက္ႏိုင္မွာပါ”ပာုအထက္ပါပုဂၢိဳလ္ကဆက္လက္ဆိုသည္။

ယခုကဲ့သို႔ Internet Society Myanmar Chapter အဖြဲ႕ တည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းရျခင္းမွာ အင္တာနက္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အ လက္မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ရန္၊ ျပည္သူမ်ားအင္တာနက္အသံုးျပဳမႈ ႏႈန္းျမင့္တက္လာႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ႏိုင္မည့္ Internet Governance မ်ား ေပၚ ေပါက္လာႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဖြဲ႕စည္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ုျပင္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းေကာင္းမြန္ေရး အတြက္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ဆက္ေၾကာင္းတစ္ခုႏွင့္ SE-ME-WE-3 ဆက္ ေၾကာင္းကို ထပ္မံခ်ိတ္ဆက္လ်က္ရွိၿပီး ေမလပိုင္းထဲတြင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈအားလံုး ၿပီးစီးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အင္တာနက္သံုးစြဲသူဦးေရ နည္းေနေသးပါေသးတယ္။ ဒီေတာ့ အင္တာနက္သံုးစြဲသူ ပိုတိုးတက္လာဖို႔အတြက္ ISMC လို အဖြဲ႕ မ်ိဳးေတြ ေပၚေပါက္လာတာ ေတာ္ေတာ္ကိုေကာင္းပါတယ္။ အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းကလည္း ေႏွးေနတဲ့အတြက္ သံုးစြဲသူေတြအတြက္ ေတာ္ေတာ္ကုိ အခက္ အခဲ ျဖစ္ရပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းေတြကို ျမႇင့္တင္ေပးမယ္လို႔ေတာ့ ဆိုထားပါတယ္”ပာု အင္တာနက္ဆိုင္တစ္ခုမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လာမည့္  ၂၀၁၃ ဆီးဂိမ္းအတြက္ ျပည္တြင္းအင္တာနက္ ျမန္ႏႈန္းမ်ားကို အနည္းဆံုး 10G အထိ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ ေရးက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

YC

*****************************************

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

လႊတ္ေတာ္တက္ျခင္းမွာ ျပည္သူမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္အား ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ျဖစ္သည္ဟု ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒ဆို

ေမလ ၂ရက္ေန႔မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေကာ့မွဴးမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္သည္ ၎အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တက္ေရာက္ရျခင္းမွာ ျပည္သူမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ တက္ေရာက္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ေျပာၾကားသည္။

“ဒီလိုမ်ိဳး လႊတ္ေတာ္ဝင္တာက ျပည္သူေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ပါ။ ဒီလိုမ်ိဳး လႊတ္ေတာ္တက္ရလို႔ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ မျဖစ္သလို NLDရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္တက္ေရာက္ရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔ ျဖစ္ခ်င္တာက အဓိကမဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူ ေတြအတြက္သာ အဓိက လုပ္ေဆာင္ရမွာပါ”ဟု ၎မွ ေျပာၾကားသည္။

၎တို႔အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ႏိုင္ငံေရးသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ဆက္ လက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ NLDပါတီအား လႊတ္ေတာ္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရးအေပၚ ေမတၱာရပ္ခံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား အား နံနက္စာျဖင့္ ဧည့္ခံခဲ့ၿပီး ေဒသတြင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိစၥမ်ားအား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ ဟုလည္း သတင္းရရွိသည္။

“အဲဒီဧည့္ခံပြဲကို ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ပအို႔ဝ္ အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ၊ တေအာင္း အမ်ိဳးသားပါတီ၊ ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ၊ ဖလံုစေဝၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ကရင္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီနဲ႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစုပါတီတို႔က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မွ အမတ္ ၇၀ဦးတို႔က တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္”ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ယင္းလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးသို႔ NLDပါတီ ၃၄ဦးတို႔သည္ က်မ္းက်န္သစၥာဆိုၿပီး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဦးၿဖိဳးေဇယ်ာေသာ္၊ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းႏွင့္ ေဒၚစႏၵာမင္းတို႔သည္ ၾသစေၾတးလ်သို႔ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ျဖင့္ ခရီးလြန္ေနျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔ႏွင့္အတူ ပါဝင္တက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္း မရွိ ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္တြင္းရွိ ပါတီအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕သည္ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ၾကသူ မ်ားထဲတြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဌးဦးလည္း ပါဝင္ ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမတ္မ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

 ATM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းရန္ RNDP မွ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္း

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ(RNDP)ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိထားၿပီးျဖစ္သည့္ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ပါတီတို႔မွ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းရပ္မ်ားတြင္ ပါတီႏွစ္ခုပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ပါတီႏွစ္ခုညႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီကို RNDP မွ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းအေရး ကိစၥျပႆနာေတြကို ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးေကာ္မတီ တစ္ရပ္ ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီစေထာင္မယ္ဆိုကတည္းက ရခိုင္ပါတီႏွစ္ခုေဆြးေႏြးဖို႔ကို အရင္ကတည္းက ကမ္းလွမ္းထားတာပါ” ပာု ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ(RNDP)မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေရးအတြက္ ပါတီႏွစ္ခုညႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီတြင္ RNDP ပါတီမွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသာထြန္းလွ ဦးေဆာင္ သည့္ ေကာ္မတီကို အခိုင္အမာဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လယ္ယာေျမကိစၥရပ္မ်ား၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ ေရႊဂက္စ္ကိစၥရပ္ မ်ား၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရးက႑မ်ားတြင္ ရခိုင္ပါတီႏွစ္ခုမွ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရး ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္ကေတာ့ ရခိုင္ပါတီႏွစ္ခု ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုတာ ေလာက္ကိုစာပို႔ၿပီးပါၿပီ။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိေတာ့ အေၾကာင္းျပန္တာ မရွိေသး ပါဘူး”ပာု ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီမွ ဧၿပီ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ပါတီအစည္းအေဝးတစ္ခုကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၎ စည္းေဝးပြဲအခမ္းအနားတြင္ ပါတီႏွစ္ခုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥရပ္မ်ားေဆြးေႏြးရန္ စစ္ေတြဗပာိုအဖြဲ႕ကိုတာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

                Ref:ျမန္မာပို႔စ္(ဂလိုဘယ္)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ဦးေနမ်ိဳးေဝအား ေခၚယူသတိေပး

လယ္သမားမ်ားမွ လယ္အတင္းအဓမၼအသိမ္းခံရသည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ မတူကြဲျပားျခားနားျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီမွ ထုတ္ေဝသည့္ စာေစာင္၌ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔အား ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ေခၚယူသတိေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ ဆက္လက္ျပဳ လုပ္ပါက ပါတီဖ်က္သိမ္းသည့္အဆင့္အထိ ေရာက္သြားႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု ယင္းပါတီမွ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

“ျဖစ္တာကေတာ့ ဒီေဇကမၻာကုမၸဏီနဲ႔ ေရႊနံ႔သာလယ္သမားေတြျပႆနာဆိုတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္နဲ႔ မႏွစ္ကလယ္သမားေတြရဲ႕ လယ္ေတြကို မတ ရားသိမ္းယူမႈ လုပ္တဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဖာ္ျပတဲ့အတြက္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနကထုတ္တဲ့ ေၾကညာခ်က္ေတြနဲ႔ ၿငိတယ္ဆိုၿပီး ေခၚတယ္။ ၿပီးေတာ့ စာေစာင္ထုတ္ေဝတဲ့ ဦးတင္ေမာင္ေအးနဲ႔ ဥကၠ႒ ဦးေနမ်ိဳးေဝတို႔ကို လက္မွတ္ထိုးခိုင္းတယ္ေပါ့။ ၿပီးေတာ့လည္း ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေရနက္ဆိပ္ကမ္းအရႈပ္ေတာ္ပံုဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေျမသိမ္းတဲ့ ကိစၥနဲ႔ ေလ်ာ္ေၾကးမေပးတဲ့ကိစၥေတြကို ေဖာ္ျပခဲ့တာေၾကာင္းလည္း ေနာက္တစ္ႀကိမ္ေခၚၿပီး လက္မွတ္ေရးထိုးခိုင္းပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေနာက္တစ္ခါထပ္ျဖစ္ရင္ ပါတီပါ ဖ်က္သိမ္းရႏုိင္တယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္”ဟု ၎မွ ဆက္လက္ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ေခၚယူသတိေပးျခင္းသည္ ၎တို႔စာေစာင္မွ ေရးသားမႈမ်ားမွာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ ၿငိ စြန္းေနျခင္းေၾကာင့္ ပါတီဖ်က္သိမ္းျခင္းခံရႏုိင္သည့္အဆင့္အထိ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုရာတြင္ ယင္းပါတီမွ ဥက