Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၁၂.၁၀.၂၀၁၁

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. ေသြးေႏွာႏိုင္ငံသားမိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားလာသူမ်ားအား ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ျမန္ဆန္ေစရန္ စနစ္သစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္
  2. ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ ဘ႑အခြန္ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ မူဝါဒမ်ားကို လြတ္လပ္စြာခ်မွတ္သြားမည္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. သတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔တြင္ အက်ဥ္းသား ၁၂၄၀ဦး လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရ
  2. တရားဝင္ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ျပန္လည္ ရပ္တည္ႏိုင္ေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ရေသးဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား
  3. အထူးေဒသ(၄) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမည့္အဖြဲ႕ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြး

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

ေဆာင္းပါးက႑

  1. အေျပာင္းအလဲအတြက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဝန္းရံၾက

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ေသြးေႏွာႏိုင္ငံသားမိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားလာသူမ်ားအား ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ျမန္ဆန္ေစရန္ စနစ္သစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္

ေသြးေႏွာႏိုင္ငံသားမိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားလာသူမ်ားအား ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူမွ ျပည့္စံုမွန္ကန္ေသာ အေထာက္အထားမ်ားပါလာပါက ၾကန္႔ၾကာျခင္းမရွိေစရန္ႏွင့္ သတ္မွတ္အခေၾကးေငြထက္ ပိုမိုေကာက္ခံျခင္း မရွိေစရန္ စနစ္သစ္ျဖင့္ အထူးၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေသြးေႏွာမိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားလာသူမ်ားအား ႏိုင္ငံသားျပဳရာတြင္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒပုဒ္မ (၆) တြင္ ဤဥပေဒ အာဏာ တည္သည့္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ၿပီးသူသည္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည့္အတြက္ ယင္းဥပေဒ အာဏာတည္ေသာ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳၿပီးသူမ်ား သည္ ႏိုင္ငံျခားလူမ်ိဳးစစ္စစ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားလူမ်ိဳးေသြးေႏွာမ်ားက ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ရရွိရန္ ေလွ်ာက္ထားၿပီး ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားျဖစ္လာသူမ်ားကို ဆိုလိုသည္။

ေမြးရာပါ ႏိုင္ငံသား မဟုတ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မဟုတ္မမွန္ေဖာ္ျပျခင္း၊ ဖံုးကြယ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသား အျဖစ္ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ဟုတ္/ မဟုတ္တို႔ကို စိစစ္ရန္ မ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္ဇယား၊ ေမြးဖြားရာေဒသ ဇာတိတို႔ကို စစ္ေဆးအတည္ျပဳရန္ လိုအပ္၍ အခ်ိန္ယူေဆာင္ရြက္ရသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေသြးေႏွာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ထုတ္ေပးရာတြင္ အမွားအယြင္းမ်ား မေပၚေပါက္ေစရန္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလမွစ၍ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္အဆင့္အထိ အဆင့္ဆင့္တင္ျပၿပီး ထုတ္ေပးေရးကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္ ဦးစီးမွဴးမ်ားမွ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ေပးသည့္ စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေလ်ာ့ခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ ဘ႑အခြန္ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ မူဝါဒမ်ားကို လြတ္လပ္စြာခ်မွတ္သြားမည္

ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတြင္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေသာ ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ ဘ႑အခြန္ကဲ့သို႔ေသာ စီးပြားေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းႀကီး ႏွစ္ခုမွာ ေငြေၾကးႏွင့္ ဘ႑ေရးမူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ယခင္ကထက္ပိုမို လြတ္လပ္စြာ ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘဏ္ႏွင့္ ဘ႑ေရး အသိုင္းအဝိုင္း ထံမွ သိရွိရသည္။

“ယခုလက္ရွိက်င့္သံုးေနတဲ့ ဗဟိုဘဏ္က ခ်မွတ္ထားတဲ့ ဘဏ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအမ်ားစုဟာ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္က ပံုစံမ်ိဳးအတိုင္းပဲ ရွိေသးတယ္။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးက ျဖစ္တာၾကာၿပီ ဘ႑ေရးစနစ္က အခုအခ်ိန္ထိ ပီပီျပင္ျပင္တည္ေဆာက္ထားမႈမရွိေသးဘူး။ ဒါကလည္း ႏုိင္ငံေရးဆင္ျခင္ေတြ အမ်ားႀကီးပါပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္း ေစ်းကြက္စီးပြားေရးကို ပီပီျပင္ျပင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘဏ္နဲ႔ ဘ႑ေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြကို စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းဖို႔၊ အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္ (Stock market) ကိုပီပီျပင္ျပင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔၊ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီေတြ ဖြဲ႕စည္းဖို႔ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊  စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို ျပ႒ာန္းေပးဖို႔လိုပါတယ္” ဟု စီးပြားေရး ေလ့လာသူတစ္ဦးက သံုးသပ္ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံတကာတြင္ဗဟိုဘဏ္မွာ လြတ္လပ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (အထူးသျဖင့္ ေငြေၾကး စီးပြားေရးပညာရွင္ (Monetarist economist)မ်ား) ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးသြားသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္လည္း ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ ဘ႑ေရးဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ စီးပြားေရး ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္ မ်ား (Economic Technocracts) ေခၚယူခန္႔အပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အခု စီးပြားေရးပတ္သက္ၿပီး အဓိကေျဖရွင္းရမယ့္ ျပႆနာႏွစ္ခုက စီးပြားေရး တုံ႔ဆိုင္းမႈကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲဆိုတဲ့အခ်က္နဲ႔၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ဘယ္လိုေလ်ာ့ခ်မလဲဆိုတဲ့အခ်က္ပဲ၊ stagflationလို႔ ေခၚတာ ေပါ့၊ ဒီလကၡဏာကို တုိက္ဖ်က္ႏုိင္ဖို႔ဆိုတာ ဗဟိုဘဏ္နဲ႔ ဘ႑အခြန္တို႔ဟာ ေတာင့္တင္းတဲ့ စီးပြားေရးမူဝါဒခ်မွတ္ႏုိင္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေနရမယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ေတြရွိဖို႔၊ ခန္႔အပ္ထားဖို႔လိုတယ္။ ကၽြမ္းက်င္ပညာ ရွင္ေတြရွိမွ မူဝါဒခ်မွတ္ႏုိင္စြမ္း(Policy Capcity) ရွိမွာ။ အဲဒါမွ မလိုလားအပ္တဲ့ စီးပြားေရွာ့ေတြကို ဖယ္ရွားႏုိင္မွာေလ” ဟု စီးပြားေရး မူဝါဒ ေလ့လာေနသူတစ္ဦးက သံုးသပ္ေျပာၾကားသြားသည္။

YC

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

သတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔တြင္ အက်ဥ္းသား ၁၂၄၀ဦး လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရ

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႔ေၾကညာခ်က္ျဖင့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ရက္ (သတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔)တြင္ အက်ဥ္းသားမ်ား ၁၂၄၀ဦးအား ဒုတိယအႀကိမ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အရ သက္ဆိုင္ရာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွ လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေၾကာင့္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားတြင္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္း ေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ကိုေဌးၾကြယ္၊ ကိုမင္းကိုႏိုင္၊ ကိုကိုႀကီး (ေတာင္ဥကၠလာ) တို႔ မပါဝင္ ေသးေၾကာင္း၊ လြတ္ေပး သည့္စနစ္ကိုလည္း မသိရွိရေသးဘဲ အသုတ္လိုက္ ခြဲလႊတ္သည့္ စနစ္ျဖစ္ပါက ေနာက္ပိုင္း ရက္မ်ားတြင္ လြတ္ေျမာက္ လာႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး အသိုင္းအဝုိင္းမွ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက ခန္႕မွန္း ၾကသည္။

ထိုသို႔ ဒုတိယအႀကိမ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အရ လႊတ္ေပးရာတြင္ ဘူးသီးေတာင္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ယံုၾကည္ ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ားအနက္မွ ကိုသန္းထြန္းဇင္၊ ကိုကိုႀကီး (စမ္းေခ်ာင္း)ႏွင့္ အျခားတစ္ဦး စုစုေပါင္း သံုးဦး ျပန္လည္ လႊတ္ေပးလိုက္ၿပီ ျဖစ္ ေၾကာင္း အဆိုပါ အက်ဥ္းေထာင္မွ သိရသည္။

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္မွ ယေန႔တြင္ အက်ဥ္းသား ၆၄၂ ဦး လြတ္ေျမာက္လာခ့ဲေသာ္လည္း ယံုၾကည္ခ်က္ ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူ ၇ ဦးသာ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေတာင္ႀကီး၊ က်ိဳင္းတံု၊ လားရႈိးေထာင္မ်ားမွ အက်ဥ္းသား ၄၆၄ ေယာက္အား လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ျပဳခဲ့ရာ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူ ၉ ေယာက္သာ ပါဝင္ၿပီး က်ိဳင္းတံုေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္ သူ မ်ားတြင္ ဦးစိန္ဝင္းေမာင္၊ ဦးသုတဉာဏ (ဦးသန္းေဇာ္ - ေရႊျပည္သာ)၊ ဦးအိၿႏိၵယ (ေငြၾကာရံစာသင္တုိက္ - ဦးေအာင္သူ ၿငိမ္း)၊ ဦးစုိးမင္းဦးတို႕ ျဖစ္ၾကသည္။ ေတာင္ႀကီးအက်ဥ္းေထာင္မွ အက်ဥ္းသား အေယာက္ ၂၀၀ ခန္႔ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ရရွိၿပီး အသက္ ၇၂ ႏွစ္ ရွိၿပီ ျဖစ္ေသာ ေတာင္ႀကီး NLD မွ ဦးေက်ာ္ခင္ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။ လားရႈိးအက်ဥ္းေထာင္မွ အက်ဥ္း သား ၉၂ ေယာက္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ရရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်သူ ၄ ဦး လြတ္ေျမာက္မည့္ စာရင္းတြင္ ပါဝင္လာေၾကာင္း သိရသည္။ ၎တို႔မွာ ဦးစိႏၱိမာ၊ ဦးေအာင္ေဇာ္ဦး (NLD)၊ ဦးအုန္းေက်ာ္ (NLD)၊ တင္တင္ခ်ိဳ (NLD) ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အလားတူ ပူတာအို အက်ဥ္းေထာင္မွ ေဒၚဝင္းျမျမႏွင့္ ကသာအက်ဥ္းေထာင္မွ ဦးေစာလႈိင္ (အင္းေတာ္ လႊတ္ ေတာ္အမတ္ - NLD) တို႔လည္း ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

သာယာဝတီ အက်ဥ္းေထာင္မွ အက်ဥ္းသား ၆၅ ဦး လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ရရွိခဲ့ရာတြင္ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူ ၂၉ ဦး ပါဝင္ၿပီး ၎တို႔၏ အမည္စာရင္း အခ်ိဳ႕မွာ အရွင္ နႏၵဝံသ၊ အရွင္ ေတဇိႏၵ၊ ကိုၾကည္လြင္၊ ကိုစိုးျမင့္၊ ကိုစိုးလႈိင္၊ မဇန္ဇန္၊ ကိုေက်ာ္မ်ိဳးဝင္း၊ ဦးညြန္႔ေမာင္၊ ကိုလွဝင္း၊ မငယ္၊ ကိုေမာင္ေဇာ္တို႔ ျဖစ္သည္။

က်ိဳင္းတံု အက်ဥ္းေထာင္တြင္ အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏိုင္ႏွင့္ ေတာင္ႀကီး ေတာင္ေလးလံုး အက်ဥ္းေထာင္တြင္ အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ ကိုေဇာ္သက္ေထြးတုိ႔မွာ လြတ္ေျမာက္သည့္ စာရင္းတြင္ ပါဝင္လာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

တရားဝင္ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ျပန္လည္ရပ္တည္ႏိုင္ေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ရေသးဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

အမိ်ဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) သည္ တရားဝင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ျပန္လည္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ရန္ႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ရန္ မဆံုးျဖတ္ရေသးေၾကာင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ေရာက္႐ွိေနေသာ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး H.E Mr.Espen Barth Eide ႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလ (၈) ရက္ေန႕က ေတြ႕ဆံုအၿပီးတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

စစ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အရပ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးေကာင္စီမွ က်င္းပေပးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒမွ အခ်ိဳ႕ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို လက္မခံႏိုင္သျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမ႐ွိခဲ့ေပ။ထိုအခ်ိန္မွစ၍ NLD မွာ တရားဝင္ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္မွ ပ်က္ျပယ္သြားခဲ့ရသည္။

သမၼတသစ္ဦးသိန္းစိန္သည္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အမွန္တကယ္ လိုလားသူ ျဖစ္သည္ဟု သူမယံုၾကည္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ ေအာင္ျမင့္ ကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္ထဲသို႔ ေရာက္လာ မည္ဆိုလွ်င္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သုိ႕ရာတြင္ NLD မွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ျပန္လည္မွတ္ပံု တင္ေရးႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ေရးတို႔ကို ယခုတိုင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မခ်ႏိုင္ေသးဘဲ ႐ွိေနသည္။

"အေျခခံဥပေဒထဲက အခ်က္ေတြကို လက္မခံႏိုင္လို႕ျပင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲကို ေရာက္မွသာျပင္လို႔ ရမွာျဖစ္တယ္၊ လႊတ္ေတာ္ထဲကို ေရာက္ဖို႕ဆိုတာဟာလဲ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ျဖတ္သန္းၿပီးမွသာ ေရာက္မွာျဖစ္တယ္" ဟု ႏိုင္ငံေရးကၽြမ္းက်င္သူပညာ႐ွင္တစ္ဦးမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

အထူးေဒသ(၄) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမည့္အဖြဲ႕ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြး

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမည့္အဖြဲ႕မွ ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္