Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၁၂.၁၀.၂၀၁၁

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. ေသြးေႏွာႏိုင္ငံသားမိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားလာသူမ်ားအား ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ျမန္ဆန္ေစရန္ စနစ္သစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္
  2. ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ ဘ႑အခြန္ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ မူဝါဒမ်ားကို လြတ္လပ္စြာခ်မွတ္သြားမည္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. သတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔တြင္ အက်ဥ္းသား ၁၂၄၀ဦး လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရ
  2. တရားဝင္ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ျပန္လည္ ရပ္တည္ႏိုင္ေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ရေသးဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား
  3. အထူးေဒသ(၄) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမည့္အဖြဲ႕ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြး

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

ေဆာင္းပါးက႑

  1. အေျပာင္းအလဲအတြက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဝန္းရံၾက

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ေသြးေႏွာႏိုင္ငံသားမိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားလာသူမ်ားအား ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ျမန္ဆန္ေစရန္ စနစ္သစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္

ေသြးေႏွာႏိုင္ငံသားမိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားလာသူမ်ားအား ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူမွ ျပည့္စံုမွန္ကန္ေသာ အေထာက္အထားမ်ားပါလာပါက ၾကန္႔ၾကာျခင္းမရွိေစရန္ႏွင့္ သတ္မွတ္အခေၾကးေငြထက္ ပိုမိုေကာက္ခံျခင္း မရွိေစရန္ စနစ္သစ္ျဖင့္ အထူးၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေသြးေႏွာမိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားလာသူမ်ားအား ႏိုင္ငံသားျပဳရာတြင္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒပုဒ္မ (၆) တြင္ ဤဥပေဒ အာဏာ တည္သည့္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ၿပီးသူသည္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည့္အတြက္ ယင္းဥပေဒ အာဏာတည္ေသာ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳၿပီးသူမ်ား သည္ ႏိုင္ငံျခားလူမ်ိဳးစစ္စစ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားလူမ်ိဳးေသြးေႏွာမ်ားက ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ရရွိရန္ ေလွ်ာက္ထားၿပီး ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားျဖစ္လာသူမ်ားကို ဆိုလိုသည္။

ေမြးရာပါ ႏိုင္ငံသား မဟုတ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မဟုတ္မမွန္ေဖာ္ျပျခင္း၊ ဖံုးကြယ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသား အျဖစ္ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ဟုတ္/ မဟုတ္တို႔ကို စိစစ္ရန္ မ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္ဇယား၊ ေမြးဖြားရာေဒသ ဇာတိတို႔ကို စစ္ေဆးအတည္ျပဳရန္ လိုအပ္၍ အခ်ိန္ယူေဆာင္ရြက္ရသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေသြးေႏွာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ထုတ္ေပးရာတြင္ အမွားအယြင္းမ်ား မေပၚေပါက္ေစရန္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလမွစ၍ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္အဆင့္အထိ အဆင့္ဆင့္တင္ျပၿပီး ထုတ္ေပးေရးကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္ ဦးစီးမွဴးမ်ားမွ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ေပးသည့္ စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေလ်ာ့ခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ ဘ႑အခြန္ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ မူဝါဒမ်ားကို လြတ္လပ္စြာခ်မွတ္သြားမည္

ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတြင္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေသာ ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ ဘ႑အခြန္ကဲ့သို႔ေသာ စီးပြားေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းႀကီး ႏွစ္ခုမွာ ေငြေၾကးႏွင့္ ဘ႑ေရးမူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ယခင္ကထက္ပိုမို လြတ္လပ္စြာ ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘဏ္ႏွင့္ ဘ႑ေရး အသိုင္းအဝိုင္း ထံမွ သိရွိရသည္။

“ယခုလက္ရွိက်င့္သံုးေနတဲ့ ဗဟိုဘဏ္က ခ်မွတ္ထားတဲ့ ဘဏ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအမ်ားစုဟာ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္က ပံုစံမ်ိဳးအတိုင္းပဲ ရွိေသးတယ္။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးက ျဖစ္တာၾကာၿပီ ဘ႑ေရးစနစ္က အခုအခ်ိန္ထိ ပီပီျပင္ျပင္တည္ေဆာက္ထားမႈမရွိေသးဘူး။ ဒါကလည္း ႏုိင္ငံေရးဆင္ျခင္ေတြ အမ်ားႀကီးပါပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္း ေစ်းကြက္စီးပြားေရးကို ပီပီျပင္ျပင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘဏ္နဲ႔ ဘ႑ေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြကို စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းဖို႔၊ အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္ (Stock market) ကိုပီပီျပင္ျပင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔၊ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီေတြ ဖြဲ႕စည္းဖို႔ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊  စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို ျပ႒ာန္းေပးဖို႔လိုပါတယ္” ဟု စီးပြားေရး ေလ့လာသူတစ္ဦးက သံုးသပ္ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံတကာတြင္ဗဟိုဘဏ္မွာ လြတ္လပ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (အထူးသျဖင့္ ေငြေၾကး စီးပြားေရးပညာရွင္ (Monetarist economist)မ်ား) ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးသြားသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္လည္း ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ ဘ႑ေရးဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ စီးပြားေရး ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္ မ်ား (Economic Technocracts) ေခၚယူခန္႔အပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အခု စီးပြားေရးပတ္သက္ၿပီး အဓိကေျဖရွင္းရမယ့္ ျပႆနာႏွစ္ခုက စီးပြားေရး တုံ႔ဆိုင္းမႈကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲဆိုတဲ့အခ်က္နဲ႔၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ဘယ္လိုေလ်ာ့ခ်မလဲဆိုတဲ့အခ်က္ပဲ၊ stagflationလို႔ ေခၚတာ ေပါ့၊ ဒီလကၡဏာကို တုိက္ဖ်က္ႏုိင္ဖို႔ဆိုတာ ဗဟိုဘဏ္နဲ႔ ဘ႑အခြန္တို႔ဟာ ေတာင့္တင္းတဲ့ စီးပြားေရးမူဝါဒခ်မွတ္ႏုိင္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေနရမယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ေတြရွိဖို႔၊ ခန္႔အပ္ထားဖို႔လိုတယ္။ ကၽြမ္းက်င္ပညာ ရွင္ေတြရွိမွ မူဝါဒခ်မွတ္ႏုိင္စြမ္း(Policy Capcity) ရွိမွာ။ အဲဒါမွ မလိုလားအပ္တဲ့ စီးပြားေရွာ့ေတြကို ဖယ္ရွားႏုိင္မွာေလ” ဟု စီးပြားေရး မူဝါဒ ေလ့လာေနသူတစ္ဦးက သံုးသပ္ေျပာၾကားသြားသည္။

YC

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

သတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔တြင္ အက်ဥ္းသား ၁၂၄၀ဦး လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရ

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႔ေၾကညာခ်က္ျဖင့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ရက္ (သတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔)တြင္ အက်ဥ္းသားမ်ား ၁၂၄၀ဦးအား ဒုတိယအႀကိမ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အရ သက္ဆိုင္ရာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွ လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေၾကာင့္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားတြင္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္း ေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ကိုေဌးၾကြယ္၊ ကိုမင္းကိုႏိုင္၊ ကိုကိုႀကီး (ေတာင္ဥကၠလာ) တို႔ မပါဝင္ ေသးေၾကာင္း၊ လြတ္ေပး သည့္စနစ္ကိုလည္း မသိရွိရေသးဘဲ အသုတ္လိုက္ ခြဲလႊတ္သည့္ စနစ္ျဖစ္ပါက ေနာက္ပိုင္း ရက္မ်ားတြင္ လြတ္ေျမာက္ လာႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး အသိုင္းအဝုိင္းမွ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက ခန္႕မ&