Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. မန္မာသို႔သုတ္ေျခတင္ရာ လမ္းေပၚမွာ အရွိန္ေလွ်ာ့မီးဝါ

(Bangkok Post မွ 22 Jun 2013 ရက္စြဲပါ “Yellow Light Myanmar gold rush”သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ဘာသာမတူ ထိမ္းျမားမႈ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မည့္ ဥပေဒကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပစ္တင္ေဝဖန္

(AFP မွ 21 Jun 2013 ရက္စြဲပါ “ Suu Kyi Slams Marriage Law”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္ )


ျမန္မာသို႔သုတ္ေျခတင္ရာ လမ္းေပၚမွာ အရွိန္ေလွ်ာ့မီးဝါ

(Bangkok Post မွ 22 Jun 2013 ရက္စြဲပါ “Yellow Light Myanmar gold rush”သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျပည့္စံုေသာဥပေဒႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦးစနစ္မရွိျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား အေန ျဖင့္ ဒုတိယအၾကံအစည္ရွိဖို႔လိုသည္ပာု UN Conference on Trade and Development မွ အေထြေထြအတြင္းေရး မွဴးခ်ဳပ္ ဆူပါခ်ိဳင္းပန္နစ္ပတ္ဒီက ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။

ယခုအခါ ကမၻာ့ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ သယံဇာတၾကြယ္ဝေသာ သံုးႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ျမန္မာ Myanmar၊ မိုဂိုလီးယား Mongolia၊ မုိဇစ္ဘစ္ Mozambique အေပၚအာ႐ံုက်ေနၾကၿပီး M3 ပာု ရည္ညႊန္းၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးေသာေၾကာင့္ ေငြပံုမေအာမွီ သတိထားၾကရန္ ဆူပါခ်ိဳင္းက တိုက္တြန္းသည္။

“ထိုင္းႏိုင္ငံေရွ႕ေရး(သို႔) အာဆီယံ နယ္ေျမသစ္မ်ားတြင္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို မည္သုိ႔ဦးေဆာင္မလဲ”ပာု ေခါင္းစဥ္ ေပးထားေသာ ထိုင္းကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းဖိုရမ္တြင္ ဆူပါခ်ိဳင္းက “ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကြ်န္ေတာ့္ကိုေမး လာရင္ သံသယရွိတယ္လို႔ ေျဖမွာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံပာာ ကုန္သြယ္ေရး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒေတြ၊ အေျခခံအေဆာက္အဦး စနစ္ ေတြမွာ တိုးတက္ဖို႔အမ်ားႀကီး လိုအပ္ေနေသးတဲ့အတြက္ ကုမၸဏီေတြ သတိထားၾကဖို႔လိုပါတယ္”ပာု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယတို႔ႏွင့္လည္း၊ ပထဝီႏိုင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ား ရွိေနသည္ပာု ၎ကဆိုသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းမျပဳမီ ဂ႐ုတစိုက္ေလ့လာၾကရန္ ၎ကအၾကံျပဳသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သယံဇာတထုတ္၊ အစိုးရနဲ႔ ပိုက္ဆံခြဲယူ၊ ၿပီးေတာ့ ထားပစ္ခဲ့တာမ်ိဳး မလုပ္ပဲနဲ႔ စဥ္ဆက္ မျပတ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ျဖည္းဆည္းေပးဖို႔လိုပါတယ္။ သယံဇာတေတြ ကုန္သြားရင္ေတာင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထား နည္းပညာ လႊဲေျပာင္းေပးထားစြမ္းရည္ျမွင့္ေပးတာေတြ လုပ္ေပးဖို႔လိုပါတယ္”ပာု ဆူပါခ်ိဳင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထားဝယ္စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားရာတြင္ ဆူပါခ်ိဳင္းက ေလာေလာဆယ္ဂ်ပန္ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားပါဝင္ရန္ မေရရာေသာ္ျငားလည္း ထိုင္းႏိုင္ငံအတြက္ ႀကီးမားစြာအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစလိမ့္မည္ပာုဆိုပါသည္။

မိုဇစ္ဘစ္မွာမူ ဘရာဇီးမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုဆြဲယူေနသည့္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေရြးခ်ယ္စရာ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ၿပီးႏွစ္ ႏိုင္ငံစလံုး ေပၚတူဂီစကားကို သံုးစြဲၾကသည္ပာု ၎ကဆိုသည္။

မစၥတာဆူပါခ်ိဳင္းကအာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအား တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးကိုခြဲျခားထားရန္ အၾကံ ျပဳသည္။ သို႔မပာုတ္ပါက စီးပြားေရးခန္႔ခြဲမႈအေပၚ မမွန္ကန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးစြက္ဖက္မႈမ်ား ရွိလာလိမ့္မည္ပာု သတိေပးသည္။


 ဘာသာမတူ ထိမ္းျမားမႈ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မည့္ ဥပေဒကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပစ္တင္ေဝဖန္

(AFP မွ 21 Jun 2013 ရက္စြဲပါ “ Suu Kyi Slams Marriage Law”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္ )

ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အျခားဘာသာဝင္ အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္တင္း ၾကပ္ရန္ အမ်ိဳးသားေရးအစြန္းေရာက္ ဘုန္းႀကီးမ်ားက အဆိုျပဳေနျခင္းကို အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ျပစ္တင္ေဝဖန္လိုက္ၿပီး လူအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ဆို ပါသည္။

ဒါက တစ္ဖက္သတ္ဆန္လြန္းပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္အမ်ိဳးသမီးေတြကိုပဲ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရသလဲ။အမ်ိဳးသမီးေတြကို မမွ်မတ ဆက္ဆံလို႕မရပါဘူး” ဟု အင္တာဗ်ဴးတြင္ သူမေျပာၾကားသည့္အတိုင္း  Radio Free Asia  ကသတင္းေဖာ္ျပသည္။

“ဒီကိစၥက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဥပေဒေတြနဲ႔ကိုယ္ညီမႈမရွိဘူးလို႕ ကၽြန္မနားလည္ထားပါတယ္။အထူးသျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာမွာ ဒီလိုတားျမစ္မႈေတြ မရွိပါဘူး။ဒါဟာ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးနဲ႔ လူ႕အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္တာပါပဲ”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘာသာေရးအမ်ိဳးသားေရး အစြန္းေရာက္အယူအဆမ်ားေၾကာင့္ လူသိမ်ားေနေသာ မႏၱေလးမွဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးဝီရ သူစည္းရုံးလႈပ္ရွားေနေသာ အဆိုျပဳခ်က္အရ ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ိဳးသမီးကို လက္ထပ္လို႕သည္ အျခားဘာသာဝင္ အမ်ိဳးသား သည္ လက္မထပ္မွီဘာသာေျပာင္းျခင္း၊ မိဘမ်ားႏွင့္ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားထံ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းျခငး္တို႕  ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ ၿပီး၊ ၄င္းစည္းကမ္းကို ခ်ိဳးေဖာက္ပါက ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္အထိႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာ သိမ္းယူျခင္း ခံရဖြယ္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

ယခင္စစ္ဖက္က အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာႏိုင္ငံတြင္ ဗုဒၶဘာသာမြတ္ဆလင္ အဓိကရုဏ္း ထၾကြလာမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သံဃာ ေတာ္ ၂၀၀ ေက်ာ္မၾကာေသးမွီက ေတြဆံုစည္းေဝးၾကစဥ္ ဦးဝီရသူက ၄င္းအယူအဆကိုတင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဗုဒၶဘာသာဝငအမ်ိဳးသမီးေတြက မြတ္ဆလင္အမ်ိဳးသားေတြကို လက္ထပ္တဲ့အခါ သူတို႔ရဲ႕လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ ခြင့္ ဆံုးရႈံးေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဒီလိုဥပေဒမ်ိဳး လိုအပ္ပါတယ္”ဟု ဦးဝီရသူက ရွငး္လင္းေျပာၾကားသည္။

ဝါရင့္အႀကီးတန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက ၄င္းအဆိုျပဳခ်က္ကိုေဆြးေႏြးရန္ ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကၿပီး၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားေသာ အုပ္စုမ်ားလည္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႕က်င္ကန္႕ကြက္ခဲ့ၾကသည္။

လြန္႕ခဲ့ေသာႏွစ္ႏွစ္က စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပည္ဖံုးကားခ်ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကုလားဗမာ အဓိကရုဏ္းမ်ား၊ တရုတ္ - ဗမာအဓိကရုဏ္းမ်ား၊ ယခင္ကတည္းက ျဖစ္ပြားခဲ့ဘူးၿပီး၊ ယခုႏွစ္ပိုင္းတြင္ ရခိုင္ - ရုိဟင္ဂ်ာအဓိကရုဏ္းႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ မြတ္ဆလင္အဓိကရုဏ္းမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားလွ်က္ ရွိသည္။ အဆိုပါျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးပေယာဂဆရာမ်ား၏ ႀကိဳး ကိုင္မႈမ်ား၊ လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရး အစြန္းေရာက္မ်ား၏ အေမွ်ာ္အျမင္မဲ့ လုပ္ရပ္မ်ား၊ ျပည္ပ အစၥလာမ္အဖြဲ႕အစည္း အခ်ိဳ႕၏ ပတ္သက္မႈမ်ား ေရာယွက္ရႈပ္ေထြးေနသည့္ဟု အကဲခတ္ေလ့လာမႈမ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။ ထို႕အျပင္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ေနာက္ျပန္လွည့္စရာ အေၾကာင္းမရွိဟူေသာေျပာၾကားခ်က္မွာမွန္ကန္ဖြယ္ရွိေသာ္လည္း၊ အရွိန္ မျမန္ပဲေႏွးေကြးေအာင္ အကြက္ခ်ႀကံစည္သူမ်ားရွိေနသည္ဟု ျပည္တြင္းမွေစာင့္ၾကည့္သူအခ်ိဳ႕က မွတ္ခ်က္ေပးၾက သည္။


 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

Quote & Comment and News in brief
Document

Snapshot of the item below:
Quote & Comment and News in brief

သတင္းေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

“ဒုကၡသည္ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို အရင္ကလက္မခံဘူး။ အခုမွလက္ခံတာ သူတို႔တစ္ေတြျပန္လာရင္ မိုင္းရွင္းေပးရမယ္၊ အိ္မ္ ေဆာက္ေပးရမယ္။ စိုက္ပိ်ဳးတဲ့သီးႏွံေတြ မထြက္ခင္ထိ စားဖို႔ရိကၡာေတြေပးရမယ္”

ဇြန္လ ၂၂ ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္ျမန္မာေန႔စဥ္ သတင္းစာတြင္ပါရွိေသာ “ ဒုကၡသည္ဆိုေသာ စကားကို ယခုမွသာလက္ခံၿပီး ၎ တို႔ ျပန္လာပါက အခ်က္သံုးခ်က္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္လိုအပ္ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေျပာၾကား”သတင္းမွ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“အခုက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္တာ မဟုတ္ေသးဘူး။ အပစ္အခတ္ ရပ္ထားတာပဲရွိေသးတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္တဲ့ အဆင့္က ေတာ္ေတာ္လိုေသးတယ္။ သူတို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္တယ္ဆိုတာထက္ အပစ္ရပ္ေရး လက္မွတ္တစ္ခု ယူၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံတကာကို လွည့္စားေနတာပဲလို႔ ယူဆတယ္”

ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔ထုတ္  The Street View Journal အတြဲ (၂) အမွတ္ (၂၃) တြင္ပါရွိေသာ ”အပစ္ရပ္တာပဲ ရွိေသး တယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္တဲ့အဆင့္က ေတာ္ေတာ္ေလးေဝးေသးတယ္”သတင္းမွ BAB ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအးေဆာင္ ၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ပါတီဆိုတာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း လုပ္ေဆာင္လို႔ မရတဲ့ကိစၥပါ၊ ဒီထက္ပိုၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ ျမင့္ျမင့္မားမား လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္မယ္။ ပါတီအမ်ားစုအင္အား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ၂၀၁၅ နီးသည္ျဖစ္ေစ၊ မနီးသည္ျဖစ္ေစ လုပ္ေဆာင္ ေနဖို႔ပဲ လိုပါတယ္။ ပါတီေတြအမ်ားစုမွာ လုပ္ႏိုင္တဲ့အေျခအေနကို ပိုလုပ္ရပါမယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ပါတီဝင္အားလံုး၊ အစိုးရဝန္ထမ္းေတြအားလံုး၊ လႊတ္ေတာ္ဝင္ေတြအားလံုး၊ ဥပေဒဝန္ထမ္းအားလံုးဟာ ရန္ျဖစ္ဖို႔ မဟုတ္ပါ ဘူး။ (ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ပါ)”

ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔ထုတ္  The Street View Journal အတြဲ (၂) အမွတ္ (၂၃) တြင္ပါရွိေသာ ”သမၼတလုပ္ၾကလို႔ လစ္လပ္ ေနတဲ့ေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တာဝန္ယူေပးမွာပါဟု ဦးေဌးဦးေျပာ”သတင္းမွ လက္ရွိအာဏာရပါတီမွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“တကယ္တမ္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေျခခံဥပေဒျပင္မယ္ဆိုရင္ အရင္ဆံုးလုပ္ရမယ့္ကိစၥက ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုနဲ႔ တိုင္းရင္းသား လူနဲစုေတြၾကားမွာ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္  Common ground ကို အရင္ရွာရမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ အကုန္လံုး၊ တိုင္းရင္းသားေတြအကုန္လံုး ဘာျဖစ္ခ်င္တာလဲဆိုတာကို Common ground ရွာၿပီးတဲ့အခ်ိန္က်မွ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ကို ေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးႏိုင္မယ့္ ဖြဲ႔စည္းပံုဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းမႈေတြ၊ အာဏာခဲြေဝမႈေတြ လုပ္ရမွာ။ အခုလုပ္ေနတဲ့ဟာေတြက ပံုစံမက်ဘူး”

ဇြန္လ ၂၂ ရက္ေန႔ထုတ္ Trade Time Journal အတြဲ (၂) အမွတ္ (၆၂)တြင္ပါရွိေသာ “အားလံုးညီမွဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒျပင္ႏိုင္မည္” သတင္းမွ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္အေျခခံဥပေဒေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူ ဦးႏိုင္လင္းထြန္း (Myanmar Egress)၏ ေျပာၾကားခ်က္မွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြရွိမွ ျဖစ္ေပမယ့္ (ေလာေလာဆယ္ အေနအထားအရ) တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကေန ဆုတ္ခြာဖို႔ လိုအပ္တယ္။ တကယ္လို႔မ်ား ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရေသးဘဲ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ လႊတ္ေတာ္ ထဲမွာမရွိခဲ့ရင္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းဟာ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးအပိုင္းမွာလည္း လစ္ဟာသြားလိမ့္မယ္။ အဲ့ဒီလို အေနအထားမွာ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို လႊတ္ေတာ္ကေန ခ်က္ခ်င္းႀကီး ထြက္သြားခိုင္းလိုက္လို႔ေျပာတဲ့ အျပဳအမူဟာ အပယ္ခံျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။ တပ္မေတာ္ကို အေျခခံဥပေဒထဲမွာ ရွိေနေစခ်င္တာဟာ ဒီမိုကရက္တစ္ အေျခခံ ဥပေဒနဲ႔ သိပ္အဆင္မေျပႏိုင္ဘူး။ အဲ့ဒါေတြကိုလည္း အားလံုးကိုက္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္ရမယ္”

ဇြန္လ ၂၂ ရက္ေန႔ထုတ္ Trade Time Journal အတြဲ (၂) အမွတ္ (၆၂) တြင္ပါရွိေသာ “တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဆုတ္ခြာရန္လို”သတင္းမွ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစုပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၏ ေျပာၾကား ခ်က္မွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


သတင္းတိုမ်ား

ပဋိပကၡစီမံခန္႔ခြဲမႈ

တစ္လအတြင္းႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ ေလယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလုပ္ MA 60 ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အႀကီးတန္း အရာရွိမ်ား တ႐