Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011
yangonchronicle 2011

၂၇.၇.၂၀၁၁

 

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာအစိုးရက ပတ္ဝန္းက်င္ရင္းျမစ္ကို အလြဲသံုးစားလုပ္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူတို႔အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈကို ဖ်က္ဆီးကာ ျပည္တြင္းစစ္ မီးေမႊး

(Alert Net မွ 26 July 2011 ရက္စြဲပါ “Myanmar’s abuse of environmental destroys livelihoods, fuels conflicts” ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ႏိုင္ငံ၏ သဘာဝ ေဂဟစနစ္မ်ားကို ျမန္မာအစိုးရက အသံုးခ်၊ အလြဲသံုးစား အျမတ္ထုတ္ေနျခင္းသည္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးေနသည့္အျပင္ ျပည္တြင္းစစ္ပဋိပကၡကို မီးေမႊးေနသည္ဟု ျပည္ပေရာက္အုပ္စုမ်ားသမဂၢ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

Burma’s Environment: Peolple, Problems, Policies အစီရင္ခံစာက “ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ သည္ တာဝန္ယူျခင္းမရွိေသာ ေရေလွာင္တမံႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္ယူျခင္း၊ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ဓာတ္သတၱဳ တူးေဖာ္ျခင္း၊ သစ္ေတာအေျပာင္ ရွင္းျခင္း၊ လယ္ယာက႑ႀကီးမားစြာ က်ဆင္းေနျခင္း၊ တရားမဝင္ေတာရိုင္းတိရစၱာန္ေရာင္းဝယ္ျခင္း တို႔၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ရင္ဆုိင္ေနရသည္” ဟု ဆိုထားသည္။

ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ေနထိုင္သူမ်ားကို အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ေစသည့္ အႀကီးစား အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား စီမံကိန္းမ်ားကို လူသိရွင္ၾကား တည္ ေဆာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အနည္းငယ္သာ ရွိၿပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပါဝင္သည့္ ယင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း မ်ားသည္ ေဒသတြင္း စစ္အင္အား ခ်ဲ႕ထြင္မႈကို ႀကီးထြားလာေစသည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေရးသားထားသည္။

ယင္းသို႔ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားကို လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရး အသက္ေသြးေၾကာ သဘာဝရင္းျမစ္မ်ား အမ်ားစု တည္ရွိေနသည့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ စစ္မက္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ သံုးသပ္ျပထားသည္။

“ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥဟာ ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမင့္မားလာမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘာဆက္ျဖစ္ႏိုင္သလဲ လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ၾကည့္ဖို႔ သာဓကတစ္ခုပါပဲ” ဟု အစီရင္ခံစာေရးသားေသာ ျပည္ပေရာက္ အဖြဲ႕အစည္း ၁၀ ခု သမဂၢ Burma Environmental Working Group ၏ ေဆာ္ဩသူ ေပၚစိန္ထြားက ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ဇြန္လအေစာပိုင္းက တရုတ္တို႔ လာေရာက္တည္ေဆာက္ေနသည့္ ေရေလွာင္တမံစီမံကိန္းတစ္ခု အနီး တဝိုက္တြင္ ကခ်င္ လက္နက္ကိုင္ KIA တပ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတပ္မ်ား အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္လာမႈေၾကာင့္ ေဒသခံ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနအိမ္မ်ားစြန္႔ခြာထြက္ေျပးၾကရသည့္ ျဖစ္ရပ္ကို ယင္းက ရည္ညႊန္းေျပာ ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု အမွန္တကယ္ပါဝင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈႏွင့္ မွန္ကန္ခိုင္မာေသာ မူဝါဒဖြဲ႕စည္းပံု မရွိပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ သည္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ေနလိမ့္ဦးမည္ဟု ေပါလ္စိန္ထြားက ဆိုသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ အဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ မွန္ကန္ေသာ မူဝါဒ ဖြဲ႕စည္းပံု ရွိမလာခင္အခ်ိန္အထိ စြမ္းအင္ သယံဇာတ ရွာေဖြ ထုတ္ယူမႈက႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေနျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းထားၾကရန္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူမ်ားကို အဆိုပါ အစီရင္ခံစာက ေတာင္းဆိုထားသည္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ားက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဒသခံ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လိုသည္ထက္ပို၍ မဖ်က္ဆီး ႏိုင္ေစရန္ လံုေလာက္သည့္ အကာအကြယ္၊ အစီအမံမ်ား ေနရာတက် ျဖစ္ခ်ိန္အထိ လက္ရွိ ျပႆနာျဖစ္ေနေသာ နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းအားလံုးကို ခ်က္ခ်င္း ရပ္ဆိုင္ထားသင့္သည္ဟု တနလၤာေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ တိုက္တြန္းထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ သုံးပံုတစ္ပံုခန္႔မွာ တစ္ရက္လွ်င္ ဝင္ေငြ ၁.၂၅ ေဒၚလာ (၁၀၀၀ က်ပ္ဝန္းက်င္) ႏႈန္းျဖင့္ ခြဲျခားထားသည့္ ဆင္းရဲမဲြေတမႈ လိုင္းေအာက္တြင္ ေရာက္ရွိေနၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတြင္း၌ သဘာဝ ေဂဟ စနစ္ အစစ္အေဆးမရွိ ပ်က္ယြင္းေနျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ျပည္တြင္းဥပေဒ အနည္းငယ္သာ ရွိသည္ဟု အစီရင္ခံစာ ျပဳစုေနေသာ BEWG ကြန္ရက္က ဆိုသည္။

သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္း၊ အႀကီးစား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား အားလံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားတြင္ ေဒသခံ ေနထိုင္သူ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို လူသိရွင္ၾကား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ေပးျခင္း စသည့္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ား လက္ရွိ အမ်ိဳးသား ဥပေဒမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသးျခင္းမရွိပါ ဟု အစီရင္ခံစာက ေထာက္ျပေဝဖန္ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ဥပေဒမ်ား လံုးဝမရွိသကဲ့သို႔ သဘာဝဇီဝ မ်ိဳးကြဲမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ေပးရန္၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားလည္း မရွိဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ေထာက္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ မူဝါဒမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း အဆိုပါ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ား အာဏာသက္ေရာက္ေစရန္ လိုအပ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ၊ ဥပေဒဆိုင္ရာ ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ အကာအကြယ္ အစီအမံမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ရင္း ေစတနာေကာင္းမ်ား လံုးဝ ကင္းမဲ့ေနသည္ဟုလည္း ပြင့္လင္းစြာ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ခိုင္ခိုင္မာမာ မရွိေသးသည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ ယင္းလယ္ယာမ်ား၊ သစ္ေတာမ်ား ကို ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးသည့္ အခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ လယ္ယာသစ္ေတာတို႔အေပၚ မွီခို ေနထိုင္ စားေသာက္ေနရသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို အစိုးရက တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးမရွိသေလာက္ပင္ ျဖစ္သည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေရးသားထားသည္။

ေျမယာ၊ သယံဇာတ အားလံုးကို ႏိုင္ငံေတာ္ကသာ ပိုင္သည္ဟု ဆိုထားေသာေၾကာင့္ ေတာေန ေတာင္သား လယ္သမား အမ်ားစုမွာ ယင္းတို႔ ဓားမ ဦးခ် လုပ္ကိုင္လာသည့္ ေျမကြက္မ်ားကို တရားဝင္ အမည္ေပါက္ ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္း မရွိၾကပါဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

သဘာဝ သယံဇာတ ထုတ္ယူသည့္ လုပ္ငန္းကို ႏိုင္ငံ၏ အဓိကေငြညႇစ္စက္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ သတ္မွတ္ ေခၚေဝၚထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထိပ္တန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္နွံသူ သံုးဦး ျဖစ္ေနသည့္ တရုတ္၊ အိႏၵိယႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ အပါအဝင္ အာရွ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားထံမွ အဓိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္ ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားမွ ေဒၚလာမ်ား ဘီလ်ံႏွင့္ခ်ီ၍ လွိမ့္ဝင္လာခဲ့သည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

***************************************************

ျမန္မာႏွင့္အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈအတြက္ အတုယူစရာေမာ္ဒယ္ျဖစ္ေအာင္ အင္ဒိုနီးရွားကို ကလင္တန္ တုိက္တြန္း

(Washington Post မွ 24 July 2011 ရက္စြဲပါ “Clinton urges Indonesia to be role model for democratic transition in Myanmar, Middle East” သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈလိႈင္းထဲတြင္ ေရာက္ရွိေနၾကေသာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း၊ ေျမာက္ပိုင္း အာဖရိက စေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီ အေရးကို အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္က အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံကို တိုက္တြန္းေျပာၾကားလ်က္ ရွိသည္။

အာဏာရွင္စနစ္ကို စြန္႔လႊတ္ကာ ေအာင္ျမင္စြာအသြင္ကူးေျပာင္းခဲ့ျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ေသာ မြတ္စလင္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ေနျခင္းစေသာ အခ်က္မ်ားက အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံအား ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာရပ္ကမၻာႏွစ္ခုစလံုးက အားက် အတုယူစရာ ပံုစံတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးထားသည္ဟု ကလင္တန္က ဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ တနဂၤေႏြေန႔က ဘာလီကၽြန္းတြင္ အင္ဒိုနီးရွားထိပ္ပိုင္းတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးမ်ားျပဳလုပ္စဥ္ မစၥစ္ကလင္တန္က “အင္ဒို နီးရွားႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ သမိုင္းေၾကာင္းသည္ အရပ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သို႔ အသြင္ေျပာင္းျခင္း၊ ခိုင္မာေသာဒီမိုကေရစီအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔အတြက္ သာဓကတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ဦးတည္သည့္ အေရးႀကီးေသာ ေျခလွမ္းမ်ားကို လွမ္းႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္ အစၥလာမ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အတူတကြ တည္ရွိရပ္တည္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပသခဲ့သည္ဟု သူမက ေထာက္ျပ ခ်ီးက်ဴးခဲ့သည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ေရပန္းအစားဆံုး မြတ္စလင္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ႏွစ္ခန္႔ကမွ အာဏာရွင္စနစ္မွ ရုန္းထြက္ ေပၚထြန္းလာ ျခင္းျဖစ္သည္။

*******************************************************

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရုိက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအုပ္စုမ်ား သတိေပး

(AFP သတင္းမွ 25 July 2011 ရက္စြဲပါ “Activists warn against foreign investors in Myanmar” ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အဆီထုတ္ယူေနသည့္ စီမံကိန္းမ်ားမွ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အဆံုးသတ္ၾကရန္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အုပ္စုမ်ားက တနလၤာေန႔တြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုနယ္ေျမမ်ားတြင္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေအာင္ မီးေမႊးေနေၾကာင့္ စြပ္စြဲ ေျပာၾကားလိုက္ၾကသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းတရုတ္၊ အိႏၵိယႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔မွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေရေလွာင္တမံႀကီးမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တဟုန္ထိုး ႀကီးထြားလာသည့္အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတို႔ကို အကာ အကြယ္ေပးမည့္ မွန္ကန္ေသာ စည္းကမ္းေဘာင္ ကလည္း ဖြဲ႕စည္းပံု မရွိေသးေၾကာင္း ယင္းတို႔က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ စြမ္းအင္က႑ႏွင့္ အဆီအႏွစ္ထုတ္ယူသည့္ က႑မ်ားတြင္သာ စုၿပံဳဝင္ေရာက္လ်က္ ရွိၿပီး ေဒသတြင္း စစ္ေငြ႕ သန္းေစျခင္း၊ ေဒသခံမ်ား အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ျခင္း စေသာ ရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚ ေနသည္ဟု ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကြန္ရက္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ Burma Environmental Working Group က အသစ္ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကမၻာသိ ယခင္အမည္ Burma ကို သံုးစြဲထားေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သယံဇာတ ရင္းျမစ္ အမ်ားစု က်န္ရွိေနေသာ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ား၌ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားကို ခ်ဳပ္ကိုင္ ထိန္းခ်ဳပ္ေနျခင္းသည္ ပဋိပကၡ၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္ဟု ေရးသား ထား သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ဖ်ား၌ တရုတ္တို႔၏ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနေသာ ေရေလွာင္တမံ စီမံကိန္းတစ္ခု၏ အနီးတစ္ဝိုက္တြင္ ယခင္လက ကခ်င္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အစိုးရတပ္မ်ား အၾကား ျပင္းထန္ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ရာတြင္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက တမံ စီမံကိန္းကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ျပန္လည္ တိုက္ခိုက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ဟာ ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ တိုးပြားလာမႈ ေၾကာင့္ ဘာကို ဆက္ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္သလဲဆိုတဲ့ သာဓကတစ္ခုပါပဲ” ဟု BEWG ကြန္ရက္မွ ေပၚစိန္ထြားက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမစ္ေၾကာင္းမ်ားေပၚတြင္ လက္ရွိစီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ၊ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ၊ ၿပီးစီးသြားေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း စုစုေပါင္းမွာ ခန္႔မွန္းေျခ ၄၈ ခုခန္႔ ရွိေၾကာင္း BEWG ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းစီမံကိန္းမ်ားမွ ထုတ္လုပ္မည့္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ၉၀% ကို အိမ္နီးခ်င္းအျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ထုတ္ေရာင္းရန္ ရည္မွန္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အေျခအေနဆိုးေနေသာ စြမ္းအင္မလံုေလာက္မႈ ျပႆနာ ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုထံ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ စဥ္းစားထားျခင္းမရွိဟု အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင