Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၁၅.၁၁.၂၀၁၁

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကိုအေလးထားမွသာ

***************************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကိုအေလးထားမွသာ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေနသည့္ ယခုလို အခ်ိန္အခါမ်ိဳးတြင္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အင္စတီက်ဴးရွင္မ်ား၏ ခုိင္မာမႈသည့္ ရည္မွန္းရာ အေျပာင္းအလဲ ေရာက္ရာေရာက္ေၾကာင္း အေထာက္အပံ့မ်ား ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ပီျပင္ေအာင္ တည္ေဆာက္ေနမႈ ရွိ၊ မရွိဆိုသည္မွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေလ့လာစရာ အေၾကာင္းအရင္းတရပ္ ျဖစ္လာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေဒသတြင္း အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ စီးပြားေရးအရ ေအာက္ဆံုးအေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိေနသည္။ ထုိအတြက္ေၾကာင့္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားက စီးပြားေရးဖိုရမ္မ်ား ျပဳလုပ္ေစျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္လာေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၉၉၂/၃ မွစတင္၍ စီးပြားေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္မွာ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ ျဖစ္ေန ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ သဘာဝ သယံဇာတကို အမွီျပဳၿပီး ႏုိင္ငံ၏ GDP ကို တိုးပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အေျပာင္းအလဲမ်ားမွ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ခဲ့ရသည္။ ယခုအေျပာင္းအလဲတြင္ေရာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ႏုိင္စရာ ရွိပါသေလာဟုေမးစရာ ျဖစ္လာသည္။

မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ သဘာဝသံယံဇာတအေပၚ၌သာ အဓိက မွီခိုအားထားေနရသည့္ စီးပြားေရးစနစ္၏ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ႏိုင္စြမ္းမရွိပံုကို သိျမင္နားလည္ႏုိင္သည့္ အခ်ိန္လံုလံုေလာက္ေလာက္ ရွိသြားၿပီဟု မွတ္ယူ၍ ရႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အျခား ေရြးခ်ယ္စရာ မရွိေတာ့သည့္ အေနအထားတြင္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တာဝန္ယူမႈအျပည့္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ထြန္းလာမည့္ အာဆီယံစီးပြားေရးဇုန္အမွီ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား၊ အင္စတီက်ဴးရွင္မ်ားကိုအခ်ိန္ကိုက္ တည္ေဆာက္ႏုိင္မွ သာလွ်င္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအသာစီးရမႈ (Competitive Advantage) ရွိမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အစိုးရပိုင္၊ ပုဂၢလိကပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ထုတ္လုပ္သည့္ ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ ေစ်းကြက္အတြင္း အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းရွိေအာင္ ဦးစြားလုပ္ေဆာင္သင့္သည့္အရာမွာ ျပည္တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ စြမ္းကိုအားေပးဖို႔ရန္ ျဖစ္သည္။ တနည္းဆိုရလွ်င္ အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဆက္ဆံေရးတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကိုသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးရာ လမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္မႈျပဳရန္ျဖစ္သည္။ ယခင္ကအစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဆက္ဆံေရးမွာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားကိုသာ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးသည့္ အေနအထားမ်ိဳးသာ ျဖစ္သည္။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အရင္းအႏွီးအမ်ားအျပားရွိသည့္ အရင္းရွင္မ်ားႏွင့္လက္တြဲ၍ ႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရး တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ ရြက္ရသည္မွာ မွန္ကန္မႈရွိသည့္ လုပ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခု၏ တီတြင္ဖန္တီးမႈ စြမ္းရည္မ်ားေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ကို လက္ဝါးႀကီးအုပ္ႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ား ရွိသည္ဆိုလွ်င္ေတာင္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို အေလးထားမွသာ စီးပြားေရးေရရွည္တိုးတက္ႏုိင္မည္ဆိုသည့္ အသိေၾကာင့္ အစိုးရမွ စည္းကမ္းစည္းကမ္းမ်ားသတ္မွတ္ၿပီး ေစ်းကြက္အတြင္း လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအား ဟန္႔တားထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းယဥ္ေက်းမႈမွာ ဆိုခဲ့ၿပီးသည့္အတိုင္း လက္ဝါးႀကီးအုပ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွာသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းကို အစိုးရ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ မူဝါဒမ်ားျဖင့္ ဖယ္ရွားပစ္ရန္  လိုအပ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးမွ မတ္ ၃၀ တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ေျပာၾကားသြားသည့္ မိန္႔ခြန္းတြင္လည္းအဆိုပါ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားရာတြင္ “ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္န႔ဲ ပတ္သက္ၿပီးႏိုင္ငံတကာမွာ အယူအဆအမ်ဳိးမ်ဳိး ရိွၾကသလုိ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေတြလည္း ကြဲျပားျခားနား ၾကပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံေတြမွာ ေစ်းကြက္ကို လုံး၀လႊတ္ထားေပးတာမ်ဳိး ရိွသလုိ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ အစုိးရက အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ၀င္ၿပီးထိန္းေပးေနရတာမ်ဳိးေတြလည္း ရိွပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ကေတာ့ အစုိးရက အတုိင္းအတာတစ္ရပ္အထိ ထိန္းသိမ္းပံ့ပုိးေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္မ်ဳိးကို ရည္မွန္းပါတယ္။ ၀င္ထိန္းေပးမယ္ ဆုိတာလည္း ေစ်းကြက္ရဲ႕လြတ္လပ္မႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္လုိတဲ့ သေဘာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ အရင္းရွင္၊ ဓနရွင္ႀကီးမ်ား၊ အခြင့္ထူးခံမ်ားက လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ျခယ္လွယ္တာမ်ဳိး မျဖစ္ရေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းတည့္မတ္ ေပးတာမ်ဳိးကိုသာ ရည္ရြယ္ပါတယ္” ဟူ၍ျဖစ္ေလသည္။ ယင္းကို သံုးသပ္ၾကည့္ပါက ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ျပ႒ာန္း၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွာမႈကို ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးတန္းတူညီတူယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ေရး (Level Playing Field) ကို အားေပးသြားမည္ဟု တစ္ႏုိင္ငံလံုးအား အသိေပး ေျပာၾကား လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳေရး အစီအစဥ္  မ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား တန္းတူယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ သတ္မွတ္ေပးျခင္းသည္ အထက္ပါ သမၼတႀကီး၏ မိန္႔ခြန္႔ပါ မူဝါဒကိုလက္ေတြ႕ ေဆာင္ရြက္လိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ဆိုရလွ်င္မူအ႐ုိးစြဲေနၿပီ ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ ဆက္ဆံေရးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အခုအခံမ်ားရွိမည္ျဖစ္သလို ထင္သလိုခရီးမေပါက္မႈမ်ားႏွင့္လည္း ႀကံဳေတြ႕ရဖြယ္ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းတို႔မွာ ႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ ေရးတြင္ မျဖစ္မေနမလြဲမေသြ ျဖတ္သန္းရမည့္ ဆူးေညာင့္ခလုတ္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးကိုယံုၾကည္မႈအျပည့္ျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး တည္ေဆာက္မည္ဆိုလွ်င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္မႈ သည္သာ စီးပြားေရးေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏ အေျဖျဖစ္ပါေၾကာင္း……………….။

***************************************************************************************

 

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၁၅.၁၁.၂၀၁၁

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. မမ လက္မွတ္ခ ေစ်းတက္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ လက္မွတ္ခ ေစ်းမတက္ေသး
  2. အခြန္ေရွာင္သူ ေဖာ္ထုတ္ေရး စီမံခ်က္ ေရးဆြဲမည္
  3. ကတၱရာႏွင့္ ေက်ာက္မပါသည့္ လမ္းခင္းစနစ္ ျမန္မာတြင္ စတင္စမ္းသပ္မည္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. NLD မွတ္ပံုတင္ပါက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ခြဲထြက္ပါတီမ်ား ျပန္လည္ပူးေပါင္းမည္
  2. KNU ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္း

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

                            **********************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

မမ လက္မွတ္ခ ေစ်းတက္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ လက္မွတ္ခ ေစ်းမတက္ေသး

ျမန္မာ့မီးရထားမွ ျပည္တြင္းခရီးသြားမ်ားအတြက္ ရထားလက္မွတ္ခ ႏႈန္းထားမ်ားကို တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္လိုက္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ရထားလက္မွတ္ခကို တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅  ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ျပည္တြင္းရွိ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ရထားလက္မွတ္ကို ယခင္ထက္ သံုးဆ တိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္ လိုက္ေသာ္လည္း ျပည္ပခရီးသြား ႏိုင္ငံျခားဧည့္သည္မ်ားအတြက္မူ ရထားလက္မွတ္ခကို ယခင္အတိုင္းပင္ သတ္မွတ္ထားၿပီး တိုးျမႇင့္ျခင္းမရွိေသး ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ပႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ရထားလက္မွတ္ခမ်ားမွာ ရန္ကုန္-မႏၱေလး အိပ္စင္ တစ္ဦးလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၃၊ အထက္တန္းထိုင္ခံု တစ္ဦးလွ်င္ ေဒၚလာ ၃၀၊ ႐ိုး႐ိုးတန္း ထိုင္ခံုတစ္ဦးလွ်င္ ေဒၚလာ ၁၁ ျဖစ္၍ ရန္ကုန္-ပုဂံ အိပ္စင္ တစ္ဦးလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၊ အထက္တန္းထိုင္ခံု တစ္ဦးလွ်င္ ေဒၚလာ ၄၀ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ျပည္တြင္း လက္မွတ္ခႏႈန္းထားမ်ား တိုးျမႇင့္သလို ေန႔စဥ္ရထားစီး၍ သြားလာလုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္လည္း ျမန္မာ့မီးရထားမွ ထိုက္သင့္ျပည့္စံုသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

အခြန္ေရွာင္သူ ေဖာ္ထုတ္ေရး စီမံခ်က္ ေရးဆြဲမည္

အစိုးရေပာာင္း လက္ထက္မွစတင္၍ ယခုအစိုုးရသစ္ လက္ထက္ထိတိုင္ အခြန္တိမ္းေရွာင္လ်က္ရွိေနသူမ်ားအား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ ရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြန္ဘ႑ာ လစ္လပ္မႈ မရွိေစေရး ရည္ရြယ္၍ အခြန္ထမ္းသစ္ေဖာ္ထုတ္ေရး စီမံခ်က္ကို ေရးဆြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အခြန္ထမ္းေတြရဲ႕ ရပ္ကြက္၊ ရံုး၊ လမ္းအလိုက္ အဂၤါ၊ ၾကာသပေတးေန႔ေတြမွာ စီမံခ်က္ပါအတိုင္း ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္သြားမယ္” ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီး ေဒၚစန္းစန္းႏြယ္က ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔ တြင္ က်င္းပသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၀၁၂- ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေငြအရ အသံုးဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြ ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း လ်ာထားခ်က္အဆိုတင္ျပရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံအတြင္း၌ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနေသာ္လည္း အခြန္တိမ္းေရွာင္လ်က္ရွိသည့္သူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ အခြန္ႀကီးၾကပ္မႈ မွတ္တမ္းစာအုပ္မ်ားျပဳစုကာ ရပ္ကြက္အလိုက္၊ လမ္းအလိုက္ေျမပံုမ်ားေပၚတြင္ အခြန္ထမ္းသမားမ်ား၏ လုပ္ငန္းေနရာမ်ားကို အမွတ္အသား ျပဳစုထားရွိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ အခြန္ထမ္းသစ္ေဖာ္ထုတ္ေရး စီမံခ်က္ေရးဆဲြၿပီးပါက တစ္ပတ္လွ်င္ အဂၤါေန႔ႏွင့္ ၾကာသပေတးေန႔တို႔တြင္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူ မ်ားမွ ရပ္ကြက္ႏွင့္ လမ္းမ်ားတြင္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး၍ မွတ္သားထားသည့္မွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္ မပါဝင္ေသာ ေျမျပင္၌ ေတြ႕ရွိရသည့္ လုပ္ငန္းသစ္ မ်ားကို ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္၌ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈမွာ ၂၂ ဘီလီယံေက်ာ္ ရွိေနသည့္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ဌာနအားလံုးကို အခြန္အေကာက္မ်ားရရွိေစေရးႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ား အေလအလြင့္ မရွိႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ဘတ္ဂ်က္လိုေငြမ်ား ျပန္လည္ျဖည့္တင္းႏိုင္ရန္ သာမန္ရေငြမ်ား တိုးျမႇင့္ရရွိေစေရးႏွင့္ အသံုးစရိတ္ေခြ်တာ သံုးစဲြေရးအတြက္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ေၾကာင္း သိရသည္။

                                                                                                                                                    YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ကတၱရာႏွင့္ ေက်ာက္မပါသည့္ လမ္းခင္းစနစ္ ျမန္မာတြင္ စတင္စမ္းသပ္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ကတၱရာႏွင့္ ေက်ာက္မပါသည့္ လမ္းခင္းစနစ္ (Road Paverasia) နည္းပညာျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းမ်ား ေပၚတြင္ စတင္အသံုးျပဳ၍ လမ္းျပဳျပင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုအသံုးျပဳမည့္ လမ္းခင္းစနစ္နည္းပညာမွာ ၾသစေႀတးလ်နည္းပညာျဖစ္ၿပီး ေျမကိုဆြ၍ ေရႏွင့္ဖ်န္းကာ ေဆးရည္ျဖင့္ ေျမႀကီးကိုေရာစပ္ မွ်တမႈျပဳၿပီး လမ္းႀကိတ္စက္မ်ား အသံုးျပဳခင္းသည့္ နည္းပညာျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကားလမ္းမ်ား ေကာင္းမြန္သြားပါက လမ္းေကာက္ခမ်ားကိုပါ ပိုမို ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခု ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း စတင္အသံုးျပဳမည့္ (Road Paverasia) နည္းပညာသည္ လမ္းမိုင္တစ္မိုင္အား ကတၱရာႏွင့္ခင္း၍ ကုန္က်မည့္ ကုန္က်ေငြထက္ ၁၀ ပံု ၁ ပံုခန္႔သာ ကုန္က်မည္ျဖစ္ၿပီး မေလးရွားႏိုင္ငံ MOCOM Corporation Group မွယင္းနည္းပညာကို အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုနည္းပညာသည္ ကြန္ကရစ္လမ္းေပၚတြင္လည္း ထပ္ပိုးလႊာခင္း၍ရေၾကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈမရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

“အခုေမာ္ေတာ္ကားလမ္းေတြ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေပးေနတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာလည္း လမ္းေတြျပင္ဖို႔ လုပ္ေပးေနတယ္။ ပုဂၢလိက ေတြကို အပ္ၿပီးေတာ့လည္း လုပ္ေနတယ္။ လမ္းေကာက္ခေတြ ေတာင္းတ့ဲအခါမွာ ပိုမေကာက္ေအာင္လည္း ေျပာေနတယ္။ လမ္းေကာင္းရင္ ကားေတြ မပ်က္ဘူးေပါ့။ အဲဒီလို ညႇိႏိႈင္းေနတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ပုဂၢလိကကိုလည္း လမ္းေတြျပင္ခိုင္းဖို႔လုပ္ေနတယ္။ စကၤာပူႏိုင္ငံတို႔လို လမ္းမ်ိဳးေတြျဖစ္ေအာင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က လမ္းေတြကိုလည္းလုပ္ဖို႔ အခုစေျပာေနၿပီ” ပာု ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ သတင္း မီဒီယာမ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲ၌ အမွတ္(၁)ႏွင့္ အမွတ္(၂) စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လမ္းျပဳျပင္ေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္ၿမိဳ႕ထဲသို႔သြားလာေနသူတစ္ဦးက “အလုပ္လုပ္ရလို႔ မပင္ပန္းဘူး။ ကားစီးရလို႔ ေတာ္ေတာ့္ကို ပင္ပန္းတယ္။ ဒီၾကားထဲ လမ္းေတြကပ်က္ေနေတာ့ ခရီးသြားရလာရ ေတာ္ေတာ္ကို မလြယ္ကူဘူး။ ျဖစ္သင့္တာက ႏိုင္ငံေတာ္က လမ္းေတြ ဒီထက္ပုိ ေကာင္းေအာင္လုပ္ေပး။ ျပည္သူေတြကလည္း အခြန္မွန္မွန္ေပးဆို ပိုေကာင္းတာေပါ့” ပာု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

                                                                                                                                          YC

***************************************************************************************

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

NLD မွတ္ပံုတင္ပါက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ခြဲထြက္ပါတီမ်ား ျပန္လည္ပူးေပါင္းမည္

အစိုးရသစ္လက္ထက္၌ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD) ပါတီ မွတ္ပံုတင္ပါက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ ခြဲထြက္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ NLD ႏွင့္ ျပန္လည္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခြဲထြက္၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ပါတီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မၾကာေသးမီက ျပင္ဆင္လိုသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားအေပၚ မူတည္၍ NLD ပါတီမွ မွတ္ပံုတင္ေရး၊ မတင္ေရးကိစၥႏွင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရး၊ မဝင္ေရး ကိစၥရပ္ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ရွိသည့္ ဗပာိုဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို အစည္း အေဝးေခၚယူ၍ ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ အသစ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္အေျခစိုက္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီပါတီသစ္အေနျဖင့္လည္း ပါတီတြင္ပါဝင္သည့္ ပါတီဝင္မ်ား၏ သေဘာဆႏၵဆံုးျဖတ္ေပၚမူတည္၍ NLD ႏွင့္ ပူးေပါင္းေရးကို စဥ္းစားဆံုးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီပါတီသစ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အင္တာနက္ဝက္ဆိုဒ္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္လည္း NLD မွတ္ပံုတင္ေရးကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွတ္ပံုတင္ရန္ ေထာက္ခံခဲ့သူ ဦးေရမွာ ၈၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

NLD မွတ္ပံုတင္ေရး၊ မတင္ေရး ကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာေနသူတစ္ဦးကလည္း “ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ NLD မွတ္ပံု တင္သင့္တယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ အကယ္၍ မွတ္ပံုမတင္ဘူးဆိုရင္ တရားမဝင္ပါတီအျဖစ္ ဖ်က္သိမ္းခံရမွာပဲ။ အဲ့ဒီေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ ရွိတဲ့ NLD ပါတီဝင္ေတြအတြက္ ခိုစရာအရိပ္တစ္ခု ေပ်ာက္သြားမွာပဲ။ စိတ္ရွည္ရွည္ထားၿပီး ပန္းတိုင္ေရာက္ဖို႔အတြက္ NLD ပါတီႀကိဳးစားသင့္တယ္လို႔ ထင္ပါ တယ္” ပာု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

                                                                                                                                                    YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KNU ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္း

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး(KNU) မွ လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ KNU ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီတစ္ရပ္အား ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္သည့္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး(KNU) မွ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔မွ ၁၁ ရက္ေန႔ထိ ျပဳလုပ္ ခဲ့သည့္ အေရးေပၚအစည္းအေဝးတြင္ KNU ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီကို အဖြဲ႔ဝင္ ၇ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုးလည္း ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၎ အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕သည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥရပ္မ်ားအျပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ဘဝ က)