Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

 

၁.၈.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို တံခါးဖြင့္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးစိန္ေခၚမႈၾကံဳ

(30 July 2012 ရက္စြဲပါ VOA News မွ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ Opening for Investment, Burma faces human rights challanges ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေရွ႕သို႔ဆက္သြားဖြယ္ရွိ

(Reuters News မွ 31 July 2012 ရက္စြဲပါ“Myanmar reforms Likely to continue-US State Department official”သတင္းကို ဘာသာျပန္သည္။)

  1. ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ သံ႐ံုးဖြင့္ရန္ အီရန္စီစဥ္

(Bernama News မွ 31July 2012 ရက္စြဲပါ “Iran plan to establish embassy in Myanmar”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

*****************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို တံခါးဖြင့္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးစိန္ေခၚမႈၾကံဳ

(30 July 2012 ရက္စြဲပါ VOA News မွ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ Opening for Investment, Burma faces human rights challanges ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

(အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး Derek Mitchell ျပည္ပရင္းႏီွးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ တိုင္းျပည္ကိုပို၍ ပြင့္လင္းၿပီး၊ တာဝန္ယူမႈပိုမိုျဖစ္ေစႏိုင္ပာု ေျပာၾကားမႈမ်ားအတြက္ ေရးသားေသာ ေဆာင္းပါးျဖစ္သည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံေရးအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပတို႔မွအေရးယူမႈမ်ား ေျဖေလ်ာ့သြားျခင္းႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားပို၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ဝင္ေရာက္လာသည္။

သို႔ေသာ္ အုိဘားမားအစိုးရက ေျပာၾကားရာတြင္ အေမရိကန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္သားအေျခအေနမ်ား တိုးတက္ေရးကိုသာ ဦးတည္ေစရန္ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပို၍တံခါးဖြင့္လာျခင္းေၾကာင့္ လူကုန္ကူးမႈ ပိုမိုဆိုးရြားလာမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္းဆိုသည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ဥေရာအေရးယူမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ကိုထိခိုက္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ရန္ ခက္ခဲေစသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါ အဆိုပါအေရးယူမႈမ်ား ေျဖေလ်ာ့ေပးေသာအခါ Google၊ ကိုကာကိုလာႏွင့္ General Motors တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဦးေဆာင္ဝင္ေရာက္ရန္တာစူေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အႀကီးဆံုးအေမရိကန္ကုန္သြယ္ေရးမစ္ရွင္အျဖစ္ သြားေရာက္မည့္အဖြဲ႔၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ပာီလာရီကလင္တန္က ေျပာၾကားရာတြင္ တာဝန္ယူေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေဆာင္ၾကဥ္းေပးမည့္ ေအးဂ်င့္မ်ားျဖစ္လာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကလင္တန္က ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္အား ဝါရွင္တန္သည္ လုပ္ေဆာင္ေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုျခင္းအေပၚ တုန္႔ျပန္ သြားမည္ပာု ေျပာခဲ့သည္။

ယူနီဆက္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္ Ramesh Shrestha ကေျပာၾကားရာတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏႈန္း ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးဆံုးအႏၱရာယ္မ်ားထဲမွတစ္ခုမွာ ကေလးမ်ားအေပၚမွ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္ပာုဆိုသည္။ “တကယ္လို႔ရွိရင္ အရာရာကိုရွင္းရွင္းလင္းလင္း တံခါးဖြင့္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဆိုလိုတာက လက္ရွိအေျခအေနကို ဆိုးရြားစြာထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းကို ေျဖေလ်ာ့ေပးရပါမယ္။ ဆိုလိုတာက ျပည္သူေတြပာာ ဆႏၵရွိတာလုပ္ပါေစလို႔။ တရားဝင္ျဖစ္ျဖစ္၊ တရားမဝင္ျဖစ္ျဖစ္ အရာရာဘာမဆို ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္”ပာု ၎ကေျပာသည္။

World Vision မွ ကေလးသူငယ္အကာအကြယ္ေပးေရး အႀကီးတန္းမူဝါဒအၾကံေပး Jesse Eaves ကေျပာၾကားရာတြင္ အေရးႀကီးေသာအခ်က္မွာ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာေျခလွမ္းမ်ား လွမ္းေနျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္းဆိုသည္။ “ျမန္မာႏိုင္ငံလိုႏိုင္ငံမ်ိဳးမွာ သူ႕နယ္စပ္မွာ အမွန္တကယ္ျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြ၊ သူ႔ႏိုင္ငံသားေတြမွာ ဘာေတြျဖစ္ေနသလဲဆိုတာ ၾကည့္ေနၿပီး၊ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ တုန္႔ျပန္မႈေတြ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနတာ ေတြ႕ေနရပါၿပီ”ပာု ၎က ေျပာသည္။

Eaves ကေျပာၾကားရာတြင္ World Vision သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းမ်ားအေၾကာင္း အသိပညာျမင့္လာရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ “အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းတာက ေျပာင္းလဲမႈကို ေတြ႕လာရတာပါပဲ။ အႀကီးဆံုးျပႆနာအမ်ားစုက နားမလည္ၾကတာပါပဲ။ သူတို႔က ဒါေတြကို သာမန္လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္လို႔ထင္ေနတာ။ ဒါကို ကြ်န္ေတာ္တို႔က ရွင္းျပေနရတာ”ပာု ၎ကေျပာသည္။

Brookings Institution မွ စီးပြားေရးပညာရွင္ Lex Rieffel ကေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အျမန္ႏႈန္းသည္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို စိန္ေခၚလာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ပာု ဆိုသည္။ “သဘာဝသယံဇာတေပၚတြင္ မ်ားစြာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေသာ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနည္းပါးသည့္ပံုစံကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳအရ လူ႕စြမ္းအားအင္းအျမစ္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းကသာ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္မယ္ ဆိုတာပါပဲ”ပာု ၎ကေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ၿဗိတိန္၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအႀကီးအကဲ Nick Baird ကေျပာၾကားရာတြင္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈ ႀကီးမားေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ပာု ဆိုသည္။ “စီးပြားေရးလုပ္တာသက္သက္မပာုတ္ပါဘူး။ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းၿပီး တာဝန္ယူတဲ့ နည္းလမ္းမ်ားနဲ႔အတူတကြ လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ တကယ္တမ္း တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္”ပာု ၎က ဆုိသည္။

                                                                            *****************************************

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေရွ႕သို႔ဆက္သြားဖြယ္ရွိ

(Reuters News မွ 31 July 2012 ရက္စြဲပါ“Myanmar reforms Likely to continue-US State Department official”သတင္းကို ဘာသာျပန္သည္။)

အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန ထိပ္တန္းတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက “ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ဆက္ရွိေနမည္ဟု ၎အေနျဖင့္ အေကာင္းဖက္က ႐ႈျမင္ထားေၾကာင္း အဂၤါေန႔ကေျပာၾကားသည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ ႐ႈပ္ေထြးေသာစီးပြားေရးနယ္ပယ္ကို ေတြ႕ၾကံဳရမည့္ အလားအလာရွိသည္ဟု သတိေပး ေျပာဆိုသည္။

“ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ စကားေျပာဆိုရာကေနေတြးမိတာကေတာ့ သူတို႔ဟာအမွန္တကယ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုစိတ္ ရွိၾကတယ္ဆိုတဲ့ ေယဘူယူနားလည္မႈပါပဲ။ သူတို႔အေပၚမွာေတာ့ ႀကီးမားတဲ့လူမႈေရးဖိအားေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။”ဟု ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန တာဝန္ရွိသူ ေရာဘတ္ေဟာမတ္က Washington International Trade Association သို႔ ေျပာၾကားသည္။

“ကြ်န္ေတာ္ရဲ႕ ေယဘူယ်ခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ သူတို႔ဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ဆက္သြားလိမ့္မယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္းလိုလိုက စီးပြားေရးနဲ႕ အရပ္သားလြတ္လပ္ခြင့္ပိုရဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးႀကီး ထားေနၾကတာေၾကာင့္ အစိုးရဟာေနာက္ျပန္လွည့္လို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့လို႔ပါပဲ”ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

ကိုလိုနီေခတ္က အမည္ Burma ဟုလည္း လူသိမ်ားေသာျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရအႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊက အရပ္သားတစ္ပိုင္းအစိုးရထံ အာဏာလႊဲေျပာင္းၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အပယ္ခံအထီးက်န္ဘဝမွ စတင္႐ုန္းထြက္လ်က္ရွိသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူ သမၼတဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္ေသာအစိုးရသစ္သည္ စီိးပြားေရးက႑ေျပာင္းလဲျခင္း မီဒီယာဆင္ဆာ ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း။ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို တရားဝင္ခြင့္ျပဳေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးျခင္းတို႔ကို စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကလည္း Sanctions မ်ားေျဖေလ်ာ့ေပးျခင္ျဖင့္ တုန္႔ျပန္အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းကိုခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳရန္ ယခုလအတြင္းဆံုးျဖတ္ကာ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။

ဝါရွင္တန္အေနျဖင့္ က်န္ရွိေနေသာ Sanctions မ်ားကို ႐ုတ္သိမ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လက္ေတြ႕ကိုလက္ေတြ႕ျဖင့္ တုန္႔ျပန္ရန္ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း ေဟာမတ္ကထပ္မံေျပာဆိုခဲ့ၿပီး၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေနာက္တစ္ဆင့္ျပဳလုပ္ရန္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ကတိျပဳထားသည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

ထိုအေတာအတြင္း ျမန္မာထြက္ကုန္တင္သြင္းမႈ ပိတ္ပင္သည့္ဥပေဒကို ၂၀၁၅ ဇူလိုင္အထိ သက္တမ္းတိုးရန္အတြက္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေသာ္လည္း၊ ယင္းဥပေဒႏွင့္ အျခား Sanctions မ်ားကို ျမန္မာအစိုးရ၏ လက္ေတြ႕လုပ္ရပ္အေပၚ တုန္႔ျပန္ေျဖေလ်ာ့ေပးရန္ အိမ္ျဖဴေတာ္ကိုခြင့္ျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေရနံႏွင့္ဓါတ္ေငြ႔၊ ကြ်န္းႏွင့္ သစ္မာ၊ ေက်ာက္မ်က္သတၱဳႏွင့္ လယ္ယာထြက္ကုန္စေသာ သယံဇာတမ်ား ၾကြယ္ဝေသာ္လည္း ထိုင္း၊ တ႐ုတ္၊ ဗီယက္နမ္စေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ကုန္ေခ်ာျပဳျပင္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းလြန္စြာ နည္းပါးၿပီး၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးလ်က္ရွိသည္။

ယင္းအေျခအေနက အေမရိကန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအား ေနာက္ဆံုးေပၚျမန္မာေစ်းကြက္သို႔ ေငြရင္းမ်ားမ်ားျဖင့္ ေနရာဝင္ယူၾကရန္ စိတ္ကူးကို လႈံေဆာ္ေပးေနသည္။

၎အလားလာသည္ အခ်ိန္တိုအတြင္းမျဖစ္ႏို္င္ေသးေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးသည့္ ေဟာမတ္က “ေငြေတြအပံုလိုက္ လိွမ့္ဝင္လာတာကို ကြ်န္ေတာ္မေတြ႔ေသးပါဘူး”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာအစိုးရက ယင္း၏စီးပြားေရးမ်က္ႏွာစာကို ခြဲျဖန္႔ထားရန္အတြက္ အေမရိကန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ္လည္း စီးပြားေရးအဆိုျပဳ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို အဆင့္ဆင့္စီမံေဆာင္ရြက္ရန္ ကြ်မ္းက်င္ဝန္ထမ္း ရွားပါးမႈကဲ့သို႔ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

“အေမရိကန္ ေငြရင္းေငြႏွီးေတြ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲကိုစီးဝင္လာဖို႔ေတာ့ ရွိပါတယ္။ ခ်က္ျခင္းေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါဘူး”ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အလြန္႐ႈပ္ေထြးတဲ့ႏိုင္ငံပါ။ ခင္ဗ်ား အဲ့ဒီမွာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ္ဆိုရင္ အမ်ားႀကီးဂ႐ုတစိုက္ လုပ္ရလိမ့္မယ္”ဟု ေဟာမတ္က ဆိုသည္။

ေထာက္ျပစရာကိစၥရပ္တစ္ခုမွာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ အကဲဆတ္မႈမ်ားပင္ျဖစ္ၿပီး၊ ၎တို႔သည္ တပ္မေတာ္အစိုးရေဟာင္းႏွင့္ အတိတ္ကဆက္ဆံေရးဆိုးဝါးခဲ့မႈမ်ား၊ ၎တို႔၏နယ္ေျမအခ်ိဳ႕ လက္လႊတ္ေပးခဲ့ရေသာ ယခင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စာခ်ဴပ္မ်ားကို သတိတရရွိေနၾကဆဲျဖစ္သည္ဟု ေဟာမတ္က ေျပာၾကားသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ား၏အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ လူမႈႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မည္ကို ေဒသခံမ်ားက စိုးရိမ္ၾကေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ဂ႐ုတစိုက္ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္သည္ဟု ေဟာမတ္က သံုးသပ္ ေျပာဆိုသြားသည္။

                                                                        ********************************************

ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ သံ႐ံုးဖြင့္ရန္ အီရန္စီစဥ္

(Bernama News မွ 31July 2012 ရက္စြဲပါ “Iran plan to establish embassy in Myanmar”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ မြတ္စလင္မ်ားရင္ဆိုင္ေနရေသာျပႆနာမ်ားကို ကူညီေျဖရွင္းရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သံ႐ံုးဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု အီရန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး အလီအက္ကဘာဆာလီဟီက ေျပာၾကားေၾကာင္း အီရန္ႏိုင္ငံမွ Mehr News Agency(MNA) က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

“ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဆြေႏြးမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ အဲဒီႏိုင္ငံမွာ အီရန္သံ႐ံုးဖြင့္ဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။ အီရန္သံ႐ံုး ထားရွိျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံမႈအားေကာင္းေအာင္ အေထာက္အကူျပဳမွာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံက မူစလင္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ျပႆနာေတြကိုကူညီေျဖရွင္းရာမွာ ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔အတူ ထိေရာက္တဲ့လုပ္ေဆာင္မႈေတြကိုျပဳလုပ္ႏိုင္မယ္လို႔ ကၽြန္တာ္ယံုၾကည္ပါတယ္”စသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဆာလီဟီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တနဂၤေႏြေန႔က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႐ိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ား ေသဆံုးမႈအေပၚ အီရန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ သေဘာထားကိုေမးျမန္းရာတြင္ အီရန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက အထက္ပါအတိုင္းမွတ္ခ်က္ေပး ေျပာဆိုသြားျခင္းျဖစ္သည္။

*****************************************************************************************************                                


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place.
Logo for Google Drive

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၁.၈.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ထြန္းသစ္စႏိုင္ငံတြင္းက ႐ုန္းကန္ေနရဆဲစတုတၳမ႑ိဳင္၏ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ဟူသည္မွာ…။

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ထြန္းသစ္စႏိုင္ငံတြင္းက ႐ုန္းကန္ေနရဆဲ စတုတၳမ႑ိဳင္၏ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ဟူသည္မွာ…။

ႏိုင္ေမာ္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေရြးေကာက္ပြဲသစ္ လႊတ္ေတာ္သစ္ အစိုးရသစ္ျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို စတင္လိုက္ေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံသစ္တစ္ခုျဖင့္သည္။ ယခုကာလသည္ အာဏာရွင္စနစ္မွဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံသစ္ကို ကူးေျပာင္းရဆဲ အခ်ိန္ျဖစ္ရာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတြင္ ရွိသင့္ရွိအပ္ ေသာ ဒီမိုကေရဒီကို ရွင္သန္ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ မ႑ိဳင္တို႔သည္ အားနည္းလ်က္ရွိသည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရးဟူေသာ အဓိကမ႑ိဳင္ႀကီးသံုးရပ္ျဖင့္ တိုင္းျပည္ကို ေမာင္းႏွင္ၾကရသည္။ ထို ေမာင္းႏွင္ေနေသာ မ႑ိဳင္ႀကီးသံုးရပ္ႏွင့္ ျပည္သူကို ၾကားမွပြင့္လင္းမႈ ရွိေအာင္ ဆက္သြယ္ေပးသည့္ ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူသားတို႔၏ အသိဥာဏ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတြင္ အေရးပါေသာ မ႑ိဳင္တစ္ရပ္ ရွိသည္။ အဆိုပါ မ႑ိဳင္ကား ႏိုင္ငံ၏ မီဒီယာဟူေသာ စတုတၳမ႑ိဳင္ပင္ ျဖစ္သည္။

မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ရွိမႈ၊ မရွိမႈသည္ ထိုတိုင္းျပည္၏ ဒီမိုကေရစီေရခ်ိန္ကိုတိုင္းတာသည့္ ေပတံတစ္ခုဟုပင္ ဆိုႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဒီမို ကေရစီ၏ အေျခခံသေဘာတြင္ ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ျဖစ္သည္ဟု ဆိုထားသည္။ လြတ္လပ္ခြင့္ဆိုရာတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာေရးသားခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေရြးေကာက္ပိုင္ခြင့္ စသည့္အခ်က္မ်ား ပါဝင္ေနသည္ျဖစ္ရာ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားပိုင္ခြင့္ မရွိေသးလွ်င္ ထိုႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီကို ခရီးေရာက္ဦးမည္ မဟုတ္ေပ။

ဤေဆာင္းပါးတြင္ အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္၍ ဆက္လက္၍ တင္ျပသြားပါမည္။ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အစိုးရသစ္ တက္လာၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း မီဒီယာႏွင့္ပတ္သတ္၍ ျပန္လည္ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ မီဒီယာမ်ားသည္ ယခင္ႏွင့္စာလွ်င္ ပိုမိုေရးသားလာႏိုင္ၿပီဟု ဆိုရမည္။ ယခင္ ထက္ေတာ့ ပိုမိုေရးသားႏိုင္႐ံုျဖင့္ေတာ့ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ရၿပီဟု ကမာၻ႔အလည္တြင္ အရွက္မရွိ ေအာ္လို႔ေတာ့ မျဖစ္ေသးပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မီဒီယာမ်ားတြင္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။ ဘာ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ ထိုသို႔ေျပာသနည္း။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံတြင္ စာေပစိစစ္ေရး ရွိေနေသးသည္။ (ထုတ္တင္ဟုေျပာေျပာ တင္ထုတ္ဟုေျပာေျပာ စာေပစိစစ္ေရး တင္ေနရတာေတာ့ ေသခ်ာသည္) အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကလည္း ေၾကာင္ကိုၾကြက္ဖမ္းသကဲ့သိ႔ု အျပစ္ကို ေခ်ာင္းေနၾကသည္ကို ေတြ႔ရေနေသးသည္။­ ေျပာရလွ်င္ ဂ်ာနယ္ေတြမွာ ေငြထုပ္ကို ေဆာင္ထားရသည့္ သေဘာပင္။ အပိတ္ခံမည့္အေရး ေစာင့္ေနရသည့္သေဘာ ျဖစ္ေနသည္။ ဘယ္ေန႔ တရား႐ံုး။ အမွန္အတိုင္း ဝန္ခံ&#