Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၂၄.၈.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. လူ႔ယဥ္ေက်းမႈျမင့္မားဖို႔

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

လူ႔ယဥ္ေက်းမႈျမင့္မားဖို႔

မုိးျမင့္ၿငိမ္း

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလမ္းေၾကာင္းေပၚ ေလွ်ာက္လွမ္းလာသည္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲလာသည့္အေရြ႕ကို agent အျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ ေပးႏုိင္ေသာ အတတ္ပညာ၊ အသိပညာရွင္မ်ား ပိုမို လုိအပ္လာေလျဖစ္သည္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတခု တိုးတက္မႈ၊ ဆိုးယုတ္မႈဆိုသည္မွာလည္း ယင္းလူ႔အဖြဲ႕ အစည္း ပံုမွန္လည္ပတ္ရန္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ကၽြမ္းက်င္သူ (professional)မ်ား၏ အရည္အေသြးေပၚတြင္ အဓိက မူတည္သည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ႐ုပ္ပိုင္းဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားသာမက စိတ္ပုိင္းဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားကို ေျပာဆုိေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာ၌ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အခန္းက႑မွာ အေလးထား ေျပာၾကားရၿမဲပင္ ျဖစ္သည္။

သာမန္ႏွင့္ကြဲျပားစြာ

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ပံုမွန္လည္ပတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ေသာ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအစရွိသည့္ က႑အသီးသီး တြင္ ပါဝင္ၾကမည့္ (professional)မ်ား၏ အရည္အေသြး အစဥ္ျမင့္မားေနဖို႔ လိုအပ္သည္။ သို႔ႏွင့္ professional ဟူေသာ စကားလံုးအရင္းအျမစ္ လိုက္ၾကည့္ရာ Oxford Advanced Learner’s Dictionary မွ connected with a job that needs special training or skill, especially one that needs a high level of education ဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိထားေလသည္။ ဤအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကိုၾကည့္လွ်င္ professional တစ္ေယာက္ဟု ေယဘုယ် သတ္မွတ္ႏုိင္ႏုိင္ဖို႔ရာမွာ ပညာရည္ျမင့္မားရမည့္သေဘာ ပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ အထူးသင္တန္းမ်ားျဖင့္ တက္ေျမာက္လာသည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္း professional မွန္လွ်င္ ခပ္ညံ့ညံ့လက္ရာမ်ိဳးကို မထုတ္။ လက္ရာညံ့ခဲ့လွ်င္လည္း အၾကင္ပုဂၢိဳလ္အား professional ဟုမသတ္မွတ္ႏိုင္၊ professional ျဖစ္ ေအာင္ ႀကိဳးစားေနသည့္ ဝါသနာရွင္ (amateur) သာျဖစ္သည္ဟု ဆုိရေပမည္။

ပညာသည္၏ ၾကန္အင္လကၡဏာ

ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္ရွင္ Samuel P. Huntington ၏ ကမာၻေက်ာ္စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္သည့္ “THE SOLDIER AND THE STATE”စာအုပ္တြင္ profession ၏ သေဘာတရားကို ေယဘုယ် သံုးသပ္ထားေလသည္။ Huntington က professional ဟု သတ္မွတ္ဖို႔ရာမွာ ကၽြမ္းက်င္မႈ (expertise)၊ တာဝန္ယူမႈ (responsibility) ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ (corporateness) တို႔ ရွိရမည္ဟု ဆိုသည္။ ကၽြမ္းက်င္မႈတြင္ professional Knowledge ကိုက သဘာဝအားျဖင့္ intellectual ျဖစ္ၿပီး အေရးအသားေကာင္းရမည္။ ထုိသို႔ professional knowledge ရရွိဖို႔ရာမွာလည္း အပုိင္းႏွစ္ပိုင္းပါဝင္သည့္ professional education ကို သင္ယူျဖတ္သန္းဖို႔ လိုသည္။ ပထမပိုင္းမွာ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး လြတ္လြတ္လပ္လပ္ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ ကို အထူးျပဳသည့္ လစ္ဘရယ္ပညာေရးကို သင္ယူဖို႔လိုအပ္ၿပီး ဒုတိယပိုင္းမွာ မိမိအထူးျပဳမည့္ Professional အတြက္ နည္းစနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ (technical phase) ေလ့လာသင္ယူမႈ ျဖစ္သည္။

တာဝန္ခံမႈဆုိသည္မွာ Professional တစ္ေယာက္ထားအပ္သည့္ က်င့္ဝတ္သိကၡာမ်ား (codes of conduct) မ်ားကို ဆိုလိုျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ Professional တစ္ဦးသည္ သူ၏ ကၽြမ္းက်င္မႈကို အသံုးခ်၍ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေဘးဥပါဒ္ျဖစ္ေစမည့္ ကိစၥရပ္ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ရွိေသာ္ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္ အား Professional မဟုတ္ဟု သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ဆုိလွ်င္ ယုတၱိအရ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေကာင္းက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္မွသာလွ်င္ Professional ဟု သတ္မွတ္ရမည့္သေဘာပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ တာဝန္ခံမႈအပိုင္း၌ Professional တစ္ဦးမွာ ေငြေၾကးအက်ိဳးအျမတ္သာ အလုပ္လုပ္ေနလွ်င္ လူအမ်ား ေလးစားသည့္ ကၽြမ္းက်င္အဆင့္ပုဂၢိဳလ္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ေၾကးစားသက္သက္သာ ျဖစ္သြားႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ က်င့္ဝတ္သကၡာျဖင့္ ထိန္းသိမ္းဖို႔ လိုအပ္သည္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအပုိင္း၌ Professional မ်ားသည္ သာမန္လူမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားစြာ မိမိေရြးခ်ယ္သည့္ က႑မ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ တက္ေျမာက္လာသည့္ နည္းတူ ထိုသို႔ က႑တူ Professional မ်ားၾကားတြင္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ရွိရမည္သာ ျဖစ္သည္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ပံုမွန္လည္ပတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ Professional အခ်င္းခ်င္း ႐ုိင္းပင္းကူညီရင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ထိုသို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အုပ္စုဖြဲ႕ လိမ္ညာ ျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ေအာင္လည္း အခ်င္းခ်င္း ထိန္းေက်ာင္းသြားရမည္ျဖစ္သည္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအပိုင္း၌ ေဆးႏွင့္ ဥပေဒလို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လႈပ္ ရွားႏုိင္သည့္ Associational Professions မ်ားလည္း ရွိသလို diplomatic service, organizational management အစရွိသည့္ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ အလုပ္ အထူးျပဳမႈ ပိုမိုလိုအပ္သည့္ Bureaucratic Professionals မ်ားလည္း ရွိသည္။

Professional ယဥ္ေက်းမႈ

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေခတ္သစ္စနစ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရးျဖစ္စဥ္တြင္ က႑အလိုက္ ကၽြမ္းက်င္တက္ေျမာက္သည့္ ပညာရည္ျပည့္ဝၿပီး က်င့္ဝတ္သိ ကၡာရွိသည့္ Professional မ်ား ရွိလာဖို႔ တနည္း Professional ယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားလာဖို႔ စာေရးသူအေနျဖင့္ အထူးေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ တပ္မေတာ္ကဲ့သို႔ေသာ ခုိင္မာသည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမွာ အနည္းငယ္သာရွိသည့္အျပင္ အဆုိပါအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားရွိ professional မ်ား၏ အရည္ အေသြးမ်ားသည္လည္း ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ မ်ားစြာ ေခတ္ေနာက္က်ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ အသစ္ေပၚထြန္းလာသည့္ ႏုိင္ငံေရး အင္စတီက်ဴး ရွင္းမ်ားတြင္လည္း ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးအတြက္ အသိဉာဏ္ျမင့္မားမႈႏွင့္ စိတ္ေစတနာေကာင္းရွိသည့္ ႏုိင္ငံေရး သမားမ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္မွာလည္း ပီပီျပင္ျပင္ မျဖစ္ထြန္းလာေသးသည့္အတြက္ အလုပ္ခြဲျခား လုပ္ကိုင္မႈ နည္းပါးၿပီး Professional မ်ားကို အသံုးျပဳမႈ နည္းပါးေသးသည္။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး ပီျပင္လာဖို႔မွာလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ စြမ္း ရွိသည့္ Professional ယဥ္ေက်းမႈကို အေလးထားေမြးထုတ္ဖို႔ လိုအပ္သည္။ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ က်င့္ဝတ္သိကၡာ အျပည့္ ရွိေသာ Professional မ်ားရွိေလ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ ျမင့္မားလာေလ ျဖစ္ပါေၾကာင္း…။

*****************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place.
Logo for Google Drive

Document yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၂၄.၈.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္း

  1. ေျမာင္းျမမွလယ္သမားမ်ား ဦးပိုင္တရားစြဲ
  2. ျမန္မာ့လယ္ယာက႑၌ အေမရိကန္စတင္ဝင္ေရာက္ၿပီ
  3. အလုပ္ရွင္မ်ား ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ထိေရာက္စြာအေရးယူမည္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏုိင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတာဝန္ရွိသူမ်ား ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈအေပၚ အေရးယူရန္ အဆိုတင္သြင္း
  2. ဆႏၵျပမႈမ်ားအတြက္ NLD ပါတီ ဗပာုိစံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ၿပီ

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

***********************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ေျမာင္းျမမွလယ္သမားမ်ား ဦးပိုင္တရားစြဲ

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ား ျပန္မဆပ္သည့္အတြက္ ဦးပိုင္လီမိတက္မွ တရားစြဲဆိုေနသည့္ အမႈေပါင္း  ၂၀ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စံုစမ္းသိ႐ွိရသည္။

ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုလံုး၌ တရားစြဲဆိုခံရမည့္ ေတာင္သူလယ္သမားဦးေရမွာ ေလးငါးရာခန္႔ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္သူလယ္ သမားသမဂၢ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ဝင္ ကိုထြန္းထြန္းဝင္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ဇူလိုင္လ ၈ရက္ေန႔တြင္ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဘဏ္မန္ေနဂ်ာတို႔မွ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား ဘဏ္ေခ်းေငြ ေခ်းယူရန္ ေခၚယူေျပာၾကားခ့ဲေၾကာင္း၊ ဦးပိုင္မွ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ားကို ျပန္ဆပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပန္မဆပ္ပါက ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္  ျပ႒ာန္းခ့ဲသည့္ လယ္ယာေျမဥပေဒပုဒ္မ ၄၃ျဖင့္ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးကိုကိုလတ္မွ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေျမာင္းျမၿမိဳ႕ နယ္ ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“ခင္ဗ်ားတို႔ ဦးပိုင္လီမိတက္က ေခ်းထားတ့ဲေငြေတြကို ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ ျပန္မဆပ္လို႔မရဘူး။ အဲဒီေငြဟာ တပ္မေတာ္မွ အရာ႐ွိအႀကီးအကဲမ်ားနဲ႔ တကြ တပ္မေတာ္မွ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ေငြေတြျဖစ္လို႔ မဆပ္လို႔မရဘူး။ တကယ္လို႔ မဆပ္ရင္ အခုအသစ္ထြက္လာတ့ဲ လယ္ယာေျမဥပေဒနဲ႔အညီ ခင္ဗ်ားတို႔ လယ္ေျမေတြကို သိမ္းယူရပါမယ္”ဟု ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးကိုကိုလတ္က ေျပာၾကားသည္။

ေျမာင္းျမတြင္ စိုက္ပ်ိဳးဧက တစ္သိန္းရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း၊ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕ရွိစိုက္ပ်ဳိးေရးဘဏ္မွ ဧကေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ကိုသာ စိုက္ပ်ိဳး စရိတ္ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းေၾကာင္း၊ က်န္သည့္ စိုက္ပ်ိဳးဧကတစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္မွာ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္မရရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးဘဏ္မွ ေငြေခ်း၍မရသည့္အတြက္ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕ရွိ အဓိပတိ ဦးပိုင္ ဆန္စပါးေရာင္းဝယ္ေရးလီမိတက္မွ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ ေခ်းေငြမ်ား ေခ်းယူေနရသည္မွာ သံုးႏွစ္ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဦးပိုင္မွ ေငြေခ်းရာတြင္ လယ္တစ္ဧကကို ေငြငါးေသာင္းက်ပ္ေခ်းေၾကာင္း သိရသည္။

“တကယ္ လယ္သမားေတြဘက္က မွန္မွန္ကန္ကန္ ေခ်းတာလည္းပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ၾကေတာ့ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြက အမည္ေျပာင္းလဲၿပီး ေခ်းယူတာေတြလည္းပါတယ္။ အဲဒီလို ေခ်းယူတ့ဲအေပၚမွာ  ေႏြစပါးလည္း႐ႈံး၊ မိုးစပါးလည္း ႐ႈံးတ့ဲအခါ အေၾကြးမေၾကတာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္  ကိုသန္႔ေဇာ္ဦး၏ ေျပာ ၾကားသည္။

၁၉၅၂ခုႏွစ္ သီးစားခ်ထားေရးဥပေဒ၊ ၁၉၆၃ခုႏွစ္ကိုယ္ပိုင္လယ္ေျမ ျပဳလုပ္ေရးဥပေဒ၊ ၁၉၆၃ခုႏွစ္ လယ္သမားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ ေ႐ွာက္ေရးဥပေဒတို႔အား ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္  ျပ႒ာန္းခ့ဲသည့္ လယ္ယာေျမဥပေဒပုဒ္မ ၄၃ျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာတကယ္ အဲဒီဥပေဒနဲ႔အညီ လယ္သမားေတြ ဒုကၡေရာက္ေနပါတယ္” ဟု ကိုသန္႔ေဇာ္ဦးက ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ အဆိုပါေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္၌ ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢအား ဧၿပီလ ၁၉ရက္ေန႔၌ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ ၃၅ခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း၍ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးသို႔ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရွိရၿပီး ယင္းသို႔တင္ျပထားမႈသည္ ယခု ၾသဂုတ္လအခ်ိန္အထိ တစံုတရာအေၾကာင္းျပန္ျခင္းမ်ိဳး မရွိေသးေၾကာင္း သိရွိရ သည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျမာင္းျမမွာ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ အခက္အခဲဆင္းရဲတာေတြ မတရားတာေတြနဲ႔ ႀကံဳေနတဲ့အတြက္ ေျဖရွင္းလို႔ရေအာင္ဆိုၿပီး ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕ကို ဧၿပီ ၁၉ရက္ေန႔မွာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို စာတင္ပါတယ္။ စာတင္ၿပီး ၃ရက္အၾကာမွာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဆီျပန္သြားေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက အထက္ကို တင္ျပထားပါတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ အထက္ကခြင့္ျပဳတာနဲ႔ အေၾကာင္းျပန္မွာပါဆိုၿပီး ေျပာလိုက္ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခု ၾသဂုတ္လဆိုေတာ့ ဧၿပီလထဲက တင္ထားတာ ေလးလေက်ာ္ပါၿပီ။ သူတို႔ဆီက တစံုတရာ အေၾကာင္းျပန္တာ မရွိေသးပါ ဘူး"ဟု ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ဝင္ ကိုထြန္းထြန္းဝင္းက ဆိုသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ယင္းသမဂၢအဖြဲ႕အား နယ္ေျမအသီးသီးမွ အဖြဲ႕ဝင္ၾကရန္အတြက္ လိုက္လံစုေဆာင္းလ်က္ရွိၿပီး အဖြဲ႕ဝင္စုေဆာင္းရာ၌ ကံႀကီးတိုက္ နယ္ႏွင့္ ေက်လာတိုက္နယ္ အပါအဝင္ ေက်းရြာတို႔ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရၿပီး  အဆိုပါသမဂၢအဖြဲ႕၏ ယာယီဌာနခ်ဳပ္အား ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ ကြယ္လြယ္ေက်းရြာ တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း ၎၏ ထပ္မံေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

Moe Z