Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၂.၈.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ငရဲေခြးတစ္ေကာင္ က်န္ေသးသည္

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ငရဲေခြးတစ္ေကာင္ က်န္ေသးသည္

ေအာင္ေမာင္း

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲမွာ Dynamic Change ၊ Dramatic Change ဟု ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေရပန္းစားလ်က္႐ွိေနသည့္တိုင္ စစ္ဘက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းစႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႀကံဳေတြ႕ရေလ့႐ွိသည့္ ဒီမိုကေရစီစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ေနရဆဲ ျဖစ္ သည္။ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲသည္ လံုးဝေျပာင္းလဲသြားၿပီဟု ဆိုႏိုင္ေလာက္သည့္တိုင္ အခ်ိဳ႕အခ်ိဳ႕ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားက အေျပာင္းအလဲ မ႐ွိပါဟု ေထာက္ျပႏိုင္စရာ ႐ွိေနေသးသည္။ အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရျဖစ္သည့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားထုတ္ေဝခြင့္ (Freedom of Speech and Freedom of Press) မွာ အႀကီးအက်ယ္ စိန္ေခၚခံေနရသည့္ အေနအထားတြင္ ႐ွိေနပါသည္။

၂၀၀၉- ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေလာက္ခန္႔မွမစ၍ ျမန္မာမီဒီယာမ်ား အထူးသျဖင့္ သတင္းဂ်ာနယ္ေလာကမွ ေျဖေလ်ာ့မႈ မ်ားစြာ ရ႐ွိလာခဲ့ၿပီး အစိုးရ သစ္လက္ထက္တြင္ အျပဳသေဘာေဝဖန္ခ်က္မ်ားကို ေရးသားေထာက္ျပလာႏိုင္သည္အထိ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းလာခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယခုအခ်ိန္ထိ ေန႔စဥ္ သတင္းစာ ထုတ္ေဝခြင့္မရ႐ွိေသးျခင္း၊ အပတ္စဥ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္အခ်ိဳ႕မွာ တင္ထုတ္စနစ္မွ ထုတ္တင္စနစ္သို႔ေျပာင္းလဲထုတ္ေဝႏိုင္ခြင့္ ရ႐ွိခဲ့ သည့္တိုင္ ဂ်ာနယ္ထုတ္ေဝၿပီးေနာက္ပိုင္း အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ေျဖ႐ွင္းေနၾကရျခင္း၊ စာေပစိစစ္ေရးကို ဇြန္လအတြင္း ဖ်က္သိမ္းမည္ဟု ဆိုသည့္တိုင္ လက္႐ွိအေျခအေနထိ သတင္းဂ်ာနယ္မ်ား တရားစဲြခံ၊ အေရးယူခံေနၾကရျခင္းမ်ားက ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲဟူသည့္ ကားတစ္စီးတြင္ ဘီးေလးဘီး ႐ွိသည့္အနက္ သံုးဘီးသာ လည္ပတ္ေနသည့္ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ေနေၾကာင္း အထင္အ႐ွားျပသေနသလို ႐ွိသည္။ အေၾကာင္းသင့္၍ ဆိုရလွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ မီဒီယာဟူေသာ ဘီးေလးဘီးအနက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုသည့္ ဘီးႏွစ္ဘီးက အ႐ွိန္ရေနသည့္တိုင္ တရား စီရင္ေရးဘီးက ေလေလ်ာ့ေနသလို မီဒီယာဆိုသည့္ဘီးက ေလမ႐ွိသည့္အျပင္ ဂ်မ္းတံုးအခုခံထားရသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ဂ်ာနယ္အခ်ိဳ႕ တရား႐ံုးတြင္ အမႈရင္ဆိုင္ေနရသလို ေနာက္ဆံုးအေျခအေနမ်ားအရ ကာလအကန္႔အသတ္မ႐ွိ အပိတ္ခံရသည့္ ဂ်ာနယ္ ေလးေစာင္အထိ ႐ွိလာၿပီျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ႏွစ္ေစာင္မွာ စာေပစိစစ္ေရး၏ မူဝါဒအရသာမက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၏ တရားစဲြဆိုမႈကိုပါ ခံေနရေသးသည္။ ဤ သည္မွာ အျပဳသေဘာ ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ားကို အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ လက္ခံႏိုင္စြမ္း၊ သည္းခံႏိုင္စြမ္း႐ွိလာၿပီဆိုသည့္ သံုးသပ္ခ်က္ကို သံသယ ျဖစ္ဖြယ္႐ွိသည္။ ယခင္က စာေပကင္ေပတိုင္႐ံုးဟု နာမည္ႀကီးခဲ့သည့္ စာေပစိစစ္ေရးကို ဇြန္လအတြင္း ဖ်က္သိမ္းမည္ဟု တာဝန္႐ွိသူမ်ားက ေျပာၾကား ခဲ့သည့္တိုင္ လက္႐ွိတြင္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းမ႐ွိေသးသလို စာေပစိစစ္ေရးမူဝါဒအခ်ိဳ႕ ျပန္လည္တင္းက်ပ္လာျခင္းက မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္သြားမည့္ လကၡဏာပင္ ျဖစ္သည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၏ အျမင့္ဆံုးတာဝန္႐ွိသူျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကိုယ္တိုင္ မီဒီယာ၏အားကို ေကာင္းစြာ အသံုးခ်လွ်က္႐ွိေနသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး အစိုးရအဖဲြ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးအခ်ိဳ႕ကိုယ္တိုင္ မီဒီယာရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္မႈ႐ွိရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနၾကသျဖင့္ အစိုးရသစ္တစ္ဖဲြ႕လံုးအေနျဖင့္ မီဒီယာ ကို မုန္းတီးမႈ႐ွိပံုမရဟု ႐ႈျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ၏ တိုင္းျပည္အေျချပဳမိန္႔ခြန္းမ်ား၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားတြင္ မီဒီယာ ၏ အက်ိဳးျပဳႏိုင္စြမ္းကို မၾကာခဏ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းႏွင့္ အစိုးရအဖဲြ႕ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ပြင့္လင္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားေနၾကျခင္းမ်ားေၾကာင့္လည္း ႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ မီဒီယာအေပၚ အထူးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားသည္ဟု ဆိုလိုက ဆိုႏိုင္ပါ သည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနေကာင္းမ်ား ႐ွိပါေသာ္လည္း ျပည္ပန္းညိဳခ်ိဳပါလွ်က္ ဆားကဖ်က္ဆိုသကဲ့သို႔ တိုင္းျပည္၏ မီဒီယာက႑ကို ထိန္းခ်ဳပ္ ခြင့္ရထားသည့္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္း၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မလိုလားမႈေၾကာင့္ ျမန္မာ့မီဒီယာဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမွာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္မႈႏွင့္ အမီမလိုက္ႏိုင္ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေခါင္းမာဂိုဏ္းသားဟု ေက်ာ္ၾကားသည့္ ဦးေက်ာ္ဆန္းမွာ ၎၏ ဆရာရင္းျဖစ္သည့္ ယခင္ အစိုးရ အႀကီးအကဲေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေ႐ႊ အေမြဆက္ဆံခြင့္ခဲြတမ္းေၾကာင့္ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးရာထူးကို ဆက္ လက္ တာဝန္ယူခြင့္ရခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ၎မွာ ေခတ္ေျပာင္းစနစ္ေျပာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသစ္ကို နားလည္မႈမ႐ွိဘဲ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ ရ ႐ွိသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ၎၏ အခန္းက႑ေမွးမွိန္သြားမည့္အေရးကို အႀကီးအက်ယ္ ပူပန္ေနပံုရသည္။ ၎ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ ၎၏ အသိုင္းအဝိုင္း၊ ၎၏ လက္ေဝခံမ်ား စသူတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကို အထိပါးမခံႏိုင္သည့္အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို မည္သို႔မွ် လက္သင့္ခံႏိုင္စြမ္းမ႐ွိ ျဖစ္ပံုရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ၎အတြက္ မ်ိဳရခက္သည့္ ေဆးခါးႀကီးသဖြယ္ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ၎၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာအတြင္းမွေန၍ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဟန္႔တားေနသည္။။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ အေျပာင္းအလဲမ႐ွိ အာဏာ႐ွင္အလိုက် လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟူသည့္ ပံုရိပ္မ်ိဳး ေပၚေပါက္ေစရန္ တမင္တကာ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ဒီမို ကေရစီေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္သည္ႏွင့္အမွ် ယခင္က အာဏာျဖင့္ယစ္မူးႏိုင္ခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးကို ျပန္လည္ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ အိပ္မက္ျဖင့္ စိတ္ကူးယဥ္ေနသူလည္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လက္ခံႏိုင္စြမ္းမ႐ွိသူမ်ားအတြက္ အနာဂတ္တြင္ ေနရာမ႐ွိဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားသျဖင့္ ဦးေက်ာ္ဆန္းအတြက္ ခက္ခဲသည့္ အေနအထားမ်ိဳးျဖစ္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ ၎တြင္ ႐ွိသည့္အားႏွင့္ တံု႔ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေကာလဟာလဟု ဆိုသည့္ တိုင္ ေသခ်ာသေလာက္နီးပါး႐ွိေနသည့္ သတင္းတစ္ခုမွာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား အေျပာင္းအလဲလုပ္မည္ဆိုသည့္ သတင္းျဖစ္ၿပီး ထိုသတင္းအရ ဦးေက်ာ္ ဆန္းမွာ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးရာထူးကို စြန္႔လႊတ္ရေတာ့မည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေနသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္အခ်ိဳ႕က အဆိုပါသတင္းကို ေရး သားခဲ့ၾကရာ ဦးေက်ာ္ဆန္းအေနျဖင့္ မည္သို႔မွ် ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းမ႐ွိေတာ့ဘဲ ၎၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအရ ဂ်ာနယ္မ်ားကို ျပင္းထန္စြာအေရးယူရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ တစ္ရက္အတြင္း ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္သံုးေစာင္ အကန္႔အသတ္မ႐ွိ အပိတ္ခံရျခင္းသည္ အ႐ွိန္အဟုန္ျဖင့္ ထိုးတက္ေနသည့္ ျမန္မာ့ဒီမို ကေရစီကို ခါးပိုင္းက ခ်ိဳးဖ်က္ခ်လိုက္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းကပင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျပည္ပသတင္း႐ုပ္သံတစ္ခုႏွင့္ ပြင့္လင္းစြာ လက္ခံေတြ႕ဆံုၿပီး အင္တာဗ်ဴးေျဖၾကားခဲ့သည္။ ထိုအင္တာဗ်ဴးတြင္ NLD တြင္သာမက အစိုးရအဖဲြ႕ႏွင့္ တပ္မေတာ္အတြင္းတြင္ပါ အေျပာင္းအလဲလိုလားမႈ မ႐ွိသူမ်ား႐ွိေနေၾကာင္း၊ ထိုသူမ်ားအေနျဖင့္ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရးတြင္ က်န္ရစ္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာၾကားခဲ့ရာ အေျပာင္းအလဲ မလိုလားသူဟု နံပါတ္တစ္ေပးခံထားရသည့္ ဦးေက်ာ္ဆန္း၏ ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ားမွာ နီးကပ္လာသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ၎အေနျဖင့္ လက္ဝယ္႐ွိေနသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကို အလြဲသံုး၍ အာဏာ႐ွင္ဆန္ဆန္ ရမ္းကားလာသည္ကို ေတြ႕ေနရသည္။ ဤသို႔ေသာ ရမ္းကားမႈမွာ လိုအပ္သည္ထက္ပို၍ ႏိုင္ငံေရး အားၿပိဳင္ မႈမ်ား ပါဝင္လာလွ်င္မူ အ႐ွိန္အဟုန္ျပင္းျပင္းျဖင့္ ခ်ီတက္ေနေသာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအတြက္ ဝမ္းနည္းဖြယ္ျဖစ္ရပ္ႀကီး ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ဦးေက်ာ္ဆန္း ကဲ့သို႔ ေခါင္းမာဂိုဏ္းသားျဖစ္သည့္ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးႏွင့္ ဦးေအာင္ေသာင္းတို႔ကဲ့သို႔ ငရဲေခြးႀကီးမ်ား အစြယ္က်ိဳးသြားသည့္တိုင္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီကို အသားဖ်က္မည့္ ငရဲေခြးတစ္ေကာင္ကေတာ့ လြတ္ေနပါေသးသည္။ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအတြက္ အစြယ္ခ်ိဳးရမည့္ ငရဲေခြးတစ္ေကာင္ကေတာ့ ေသခ်ာစြာ က်န္႐ွိေနပါသည္။

*****************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place.
Logo for Google Drive

Document yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၂.၈.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. သာစည္ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ဓါတ္ဆီဆိုင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရန္ ၿမိဳ႕ခံမ်ားစုေပါင္းေတာင္းဆို
  2. သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေကာ္မတီ(ယာယီ)မွ ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရ

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏုိင္ငံေရးသတင္း

  1. ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕ဆက္ဆံရန္ ညႊန္ၾကား
  2. NGO မ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒတစ္ရပ္ျပ႒ာန္းရန္အဆိုတင္သြင္း