Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၁၁.၂.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ျဖည္ထုတ္မယ့္ အမယ္ဘုတ္ခ်ည္ခင္ အပိုင္း(၁)

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ျဖည္ထုတ္မယ့္ အမယ္ဘုတ္ခ်ည္ခင္ အပိုင္း(၁)

ေအာင္ေမာင္း

ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ တတိယအႀကိမ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရ ဦးေ႐ႊမန္းမွ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအား သင့္ေတာ္သည့္ လစာတိုးျမႇင့္ေပးေရးနွင့္ အက်ိဳးမ႐ွိသည့္ စီမံကိန္းမ်ား ရပ္တန္႔ရန္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ ဥပေဒၾကမ္းသည္ ျမန္မာအစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္က ေစတနာအမွား၊ ဆႏၵအမွား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွားမ်ားကို ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္းသိျမင္ေနၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္စဥ္းစားထားေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို အ႐ွိန္ အဟုန္ျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္လာသည္ျဖစ္ရာ အစိုးရအတြင္း၌ အေျပာင္းအလဲလိုလားသည္ဟု ႐ႈျမင္ျခင္းခံရသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ မ်ား၏ အခန္းက႑ကို ပိုမိုျမင့္မားလာရန္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ဆႏၵကို ကိုယ္စားျပဳေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ တစ္စိုက္မတ္မတ္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳ ေက်းဇူးတင္ထိုက္ပါသည္။ ယခုကိစၥသည္ သမၼတႀကီးမွ ပင္စင္လစာမ်ားတုိးျမႇင့္ေပးခဲ့သည့္ ေစတနာ မွန္ကန္သည့္ လုပ္ရပ္ႏွင့္လည္း မ်ားစြာတူညီမႈ႐ွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ေစတနာေနာက္ကြယ္တြင္ ႀကီးမားေသာ ႐ႈပ္ေထြးမႈ ႀကီးမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရဖြယ္လည္း႐ွိပါသည္။ ယိုယြင္းေနေသာ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီစနစ္၊ နိမ့္က်ေနသည့္ ပညာေရးစနစ္၊ တည္ၿငိမ္မႈ မရေသးသည့္ ေငြေၾကးစနစ္၊ ပုဂၢလိက ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ျပဳေရး၊ ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေရး၊ အနည္းဆံုး လုပ္ခလစာသတ္မွတ္ေရး စသည္ျဖင့္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ျပႆနာေပါင္းစံုသည္ အမယ္ဘုတ္၏ ခ်ည္ခင္ကဲ့သို႔ပင္ ႐ႈပ္ေထြးလြန္းလွၿပီး ထိုအ႐ႈပ္ထုပ္ႀကီးကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ေျဖ႐ွင္းရန္ ဦးေဆာင္တာဝန္ယူလိုက္သည့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ေစတနာကိုလည္း မ်ားစြာမွပင္ ေက်းဇူးတင္ရမည္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီလက္ထက္၊ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တို႔၌ ဗဟိုဦးစီးစနစ္၏ ႐ႈပ္ေထြးလွေသာ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၱရား၊ မည္သည့္ ၾကားနာ စစ္ေဆးမႈမွ်မပါသည့္ (တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဥပေဒအျဖစ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းပင္ မျပဳသည့္) ဥပေဒမ်ား၊ အထက္ေအာက္ ဆက္သြယ္ေရး ျပတ္ေတာက္မႈ ေၾကာင့္ ေအာက္ေျခအဆင့္ ယိုယြင္းမႈမ်ား၊ သားတူညီ ေကာင္းစားေရး ပေယာဂမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီစနစ္မွာ သံုးမရေအာင္ ပ်က္ယြင္း ေနခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ႐ွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ စနစ္အေနျဖင့္ အႀကီးအက်ယ္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေလ့လာ ဆန္းစစ္လွ်င္

ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ယႏ ၱရား၏ ယိုယြင္းမ

(၁) အဂတိ လိုက္စားမႈ လြန္စြာႀကီးမားေနျခင္း၊ မည္သည့္ အစိုးရဌာနတြင္မဆို သတ္မွတ္ေငြေၾကးႏႈန္းထားထက္ ပိုမိုေပးေဆာင္ေနရျခင္း

(၂) ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး က႑မ်ားမွအပ က်န္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ လိုအပ္သည္ထက္ ဝန္ထမ္းအင္အား ပိုလွ်ံေနျခင္း၊ (အခ်ိဳ႕ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ မလိုအပ္ဘဲ ပုဂၢိဳလ္ေရး ရင္းႏွီးမႈအရ၊ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္မႈအရ ဆဲြခန္႔ထားျခင္း၊ အဓိကအားျဖင့္ ျမန္္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ေတြ႕ရေလ့ ႐ွိသည္။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္အားေပးဝန္ထမ္းမ်ားမွာ လစာမရသည့္တိုင္ ၾကားေပါက္ေခၚ အပိုေၾကး ေငြမွာ သာမန္ပုဂၢလိက ကုမၸဏီဝန္ထမ္းထက္မ်ားျပားေနသျဖင့္ ထိုေနရာကိုပင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခ်င္သည့္ ဝန္ထမ္းမွာ အလြန္အမင္းမ်ားျပားေနျခင္း)

(၃) ဝန္ထမ္းေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔ထားေရးမွာ မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း မသြားေတာ့ဘဲ သားတူညီ၊ ေဆြမ်ိဳးတပည့္ ေကာင္းစားေရးစသည့္ လက္သင့္ရာ စားေတာ္ေခၚမူဝါဒေၾကာင့္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ဝန္ထမ္းမရ႐ွိေတာ့ျခင္း (ဤအခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးေၾကာင့္ဟု ဆိုႏိုင္ေစကာမူ သတၱေဗဒ၊ ႐ုကၡေဗဒ၊ ျမန္မာစာစသည့္ ဘဲြ႕ရဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ အင္ဂ်ီနီယာဌာန၊ ေၾကးနန္းဌာနမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီး ဂ်ီတီအိုင္ဆင္းမ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာဘဲြ႕ရမ်ားအတြက္လည္း ေနရာဖန္တီးေပးႏိုင္မႈမ႐ွိသည္မ်ားက သာဓကအျဖစ္ျမင္ႏိုင္သည္)

(၄) မလိုအပ္ေတာ့ေသာ ဦးစီးဌာနမ်ား မ်ားျပားေနျခင္း ( ဥပမာ ေပးရလွ်င္ မ.ထ.သကဲ့သို႔ေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ိဳးကို ေကာ္မတီမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖဲြ႕စည္းခဲ့ေစကာမူ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းသည္ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ခံ အဖဲြ႕အစည္းမဟုတ္ျခင္း၊ အခြန္အခမ်ားသည္ ယင္းအဖဲြ႕အစည္း မ်ား၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္သာျဖစ္ျခင္း၊ အကယ္၍ ယာဥ္လိုင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ဆိုပါက ယာဥ္ထိန္းရဲႏွင့္ ကုန္းလမ္းညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမ်ားမွ လုပ္ ေဆာင္ႏိုင္သည္ျဖစ္၍ မ.ထ.သကို ဆက္ခံသည့္အဖဲြ႕အစည္းမွာ အပိုျဖစ္ေနျခင္း၊ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း၏ ေၾကးနန္းဌာနမွာ ေခတ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီမႈ မ႐ွိေတာ့သည္ျဖစ္ရာ ထိုဝန္ထမ္းမ်ားကို ဆက္လက္ခန္႔ထားေရးအတြက္ PAC ဟု ေခၚဆိုသည့္ အင္တာနက္စခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ရျခင္း၊ ထို႔ျပင္ အြန္လိုင္း ေၾကးနန္းစနစ္ဟူသည့္ မလိုလားအပ္သည့္ အဆင့္တစ္ဆင့္ကို ပံုေဖာ္ေပးရျခင္း၊)

(၅) အထက္ပါ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ စနစ္၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား တိက်စြာ မ႐ွိေတာ့ျခင္း၊ ႐ွိလွ်င္လည္း လိုက္နာမႈ အားနည္းသြားျခင္း( တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအဆင့္ေလာက္ကသာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည့္ကိစၥကို ေအာက္ေျခအဆင့္ဝန္ထမ္းမွ လာဘ္ေငြယူ၍ ေျဖ႐ွင္းေပးႏိုင္သလို၊ ေအာက္ေျခအဆင့္ စာေရးႏွင့္ ၿပီးျပတ္ရမည့္ကိစၥကို ညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ညိႇႏိႈင္းရသည္အထိ ကိစၥ႐ွည္ၾကာ တတ္ျခင္း)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီစနစ္၏ ပ်က္စီးယိုယြင္းမႈကို ျပဳျပင္ရန္မွာ အမယ္ဘုတ္၏ခ်ည္ခင္မ်ားထဲမွ တစ္စသာ ျဖစ္ပါလိမ့္ဦးမည္။ အရည္ အခ်င္းႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာ ေခတ္ကာလႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ ဝန္ထမ္းလစာမ်ား တိုးေပးၿပီးပါကလည္း  ျခစားသည့္ ဝန္ထန္းမ်ားအား အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္း ထက္ပိုေသာ အေရးယူမႈမ်ားကိုလည္း ေခတ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီ ေအာင္ ျပဳျပင္ရပါမည္။ ဝန္ထမ္းေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔ထားေရးအဖဲြ႕မ်ား၏ မူဝါဒမ်ားလည္း လူပုဂၢိဳလ္ထက္ မူဝါဒကို ေဇာင္းေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ပိုလွ်ံဝန္ထမ္းမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်မည္ဆိုပါက အစိုးရတြင္လည္း ျပႆနာမ်ားစြာ ႐ွိႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ႏိုင္ငံတည္ ေဆာက္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား( အက်ိဳး႐ွိမည့္ စီမံကိန္းမ်ား)လည္း ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ထိုကဲ့သို႔ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီစနစ္ကို စနစ္တက် တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ပင္လွ်င္  မူဝါဒအတိုင္း က်င့္သံုးမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး အစီအစဥ္ မ်ားႏွင့္ တာဝန္ယူမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားတြင္ပါ မူဝါဒအတိုင္း အလုပ္လုပ္ႏိုင္ ရန္ အစီအစဥ္ခ်ရဦးမည္ျဖစ္ရာ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီစနစ္ ပံုစံခ်ရန္ပင္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီခ်င္း ရစ္ပတ္ယွက္ႏြယ္ေနသည့္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား သည္ပင္လွ်င္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၏ အဆိုကို စိန္ေခၚ ေနေသာ ခ်ည္ခင္တစ္စပင္ျဖစ္ပါသည္။

**********************************************************************************

 

 

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၁၁.၂.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. လူငယ္မ်ားအား တက္ႀကြတဲ့ပစၥဳပၸန္ေတြျဖစ္ပါေစဟု Barcamp2012 ဖြင့္ပြဲတြင္ ေဒၚစု ေျပာၾကား
  1. သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႕မွ သံုးႀကိမ္တိုင္တိုင္ ေခၚယူမႈအား ပ်က္ကြက္ေသာေၾကာင့္ အရွင္ဂမၻီရအား တိုင္းရံုးမွ ေခၚယူ
  1. ျပည္သူ႔ဆႏၵစစ္တမ္းေကာက္ယူ၍ ၅၀၀၀ တန္ဖုန္းကိစၥ သမၼတထံ တင္ျပမည္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ပါတီစည္းရံုးေရးအတြက္ ေကာ့မွဴးမဲဆႏၵနယ္သို႔သြားေရာက္
  1. ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အာဆီယံအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးလာေရာက္မည္

 သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*****************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

လူငယ္မ်ားအား တက္ႀကြတဲ့ပစၥဳပၸန္ေတြျဖစ္ပါေစဟု Barcamp2012 ဖြင့္ပြဲတြင္ ေဒၚစု ေျပာၾကား

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ရက္ေန႔တြင္ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ MIT part ၌ ျပဳလုပ္ က်င္းပခဲ့ေသာ Barcamp 2010 ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားအား မနက္ ၈နာရီ၌ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး “လူငယ္ႏွင့္ နည္းပညာ”ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ထိုသို႔ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ "ပညာဆုိတာ မမွန္မကန္တဲ့နည္းနဲ႔ သံုးလုိက္ရင္ အေမွာင္ထု လည္း ျဖစ္သြားႏုိင္တယ္။ ဒီနည္းပညာကုိ အလင္းေရာင္ကဲ့သို႔သံုးၿပီး ေလာကကိုပိုၿပီး အက်ိဳးျပဳပါ။ ကၽြန္မတုိ႔ႏုိင္ငံဟာ ျပင္ပကမၻာနဲ႔ယွဥ္ရင္ ေနာက္မွာ က်န္ရစ္ခဲ့တယ္ ဆုိတာ ဘယ္သူမွ ျငင္းလုိ႔မရပါဘူး။ ဒီေနာက္မွာ က်န္ရစ္ခဲ့တာကေန ေရွ႕တန္းကိုေရာက္ဖုိ႔ဆုိတာ အခုနည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ လူငယ္ေတြ အမ်ားႀကီးလုိတယ္။ အားလံုးဝိုင္းလုပ္ရမဲ့အထဲမွာ ဒီေခတ္မွီနည္းပညာေတြနဲ႔သာ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ တုိးတက္ေအာင္လုပ္ႏုိင္ဖို႔ အခြင့္အေရးေတြ ရွိတယ္။ အရင္တုန္းက ဒီနည္းပညာေခတ္ မေရာက္ခင္က မရွိတဲ့အခြင့္အေရးေတြကို ကၽြန္မတုိ႔ အခုရထားၿပီး ကိုယ္ရတဲ့ အခြင့္အေရးေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ တန္ဖိုးရွိရွိျဖင့္ အမ်ားအတြက္သံုးပါ။ အဲလုိသံုးလုိ႔ရွိရင္ အင္မတန္ေက်နပ္မႈ ရရွိႏုိင္တယ္ဆုိတာ ေခတ္ေရွ႕ ေျပးေနတဲ့ နည္းပညာကိုသင္ေနတဲ့ လူငယ္ေတြဟာ အတိတ္ကိုလည္း ေမ့လို႔မရပါဘူး။ အတိတ္ကိုလည္း သိထားရမယ္။ သမုိင္းကိုလည္း သိဖုိ႔လုိတယ္။ ဒါေၾကာင့္လူငယ္ေတြဟာ အတိတ္နဲ႔ အနာဂတ္ကိုဆက္ေပးတဲ့ တက္ႀကြတဲ့ပစၥဳပၸန္ေတြ ျဖစ္ပါေစ ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ ပရိသတ္ေပါင္း ၂၅၀၀နီးပါးတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ယင္း Barcamp 2012 အခမ္းအနားအား ေဖေဖာဝါရီလ ၁၁ရက္ေန႔ႏွင့္ ၁၂ရက္ေန႔ထိ ႏွစ္ရက္ၾကာ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္ဟုလည္း သိရသည္။

ထို႔ေနာက္ ၎သည္ Barcamp 2012 ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားၿပီးေသာအခ်ိန္တြင္ ၎၏ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ေကာ့မွဴးမဲဆႏၵနယ္အား ပါတီစည္းရံုးေရးအတြက္ သြားေရာက္မည္ဟု သိရသည္။

ATM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႕မွ သံုးႀကိမ္တိုင္တိုင္ ေခၚယူမႈအား ပ်က္ကြက္ေသာေၾကာင့္ အရွင္ဂမၻီရအား တိုင္း႐ံုးမွ ေခၚယူ

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ရက္ေန႔ မနက္ေစာပိုင္းတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ လယ္တီဝိပႆနာေက်ာင္းတြင္ ယာယီသီတင္းသံုးေနသည့္ အရွင္ဂမၻီရအား သံဃာ့ မဟာနာယကအဖြဲ႕တိုင္းရံုးအပါအဝင္ အာဏာပိုင္တစ္ခ်ိဳ႕မွ ေခၚယူသြားခဲ့ၿပီး ယင္းေန႔ ည၉နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

၎သည္ သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႕မွ ခ်ိတ္ပိတ္ခံထားရသည့္ မဂၢင္ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ဝင္ေရာက္သီတင္းသံုး ေနထိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုေက်ာင္းတြင္ ေနထိုင္သည့္ သံဃာမ်ားအား ေခၚယူသတိေပးရာ၌ အရွင္ဂမၻီရသည္ သံုးႀကိမ္တိုင္တိုင္ေခၚယူျခင္းအား ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင္ ့ျဖစ္သည္ဟု လယ္တီ ဝိပႆနာ ေက်ာင္းတိုက္တြင္ သီတင္းသံုးေနသည့္ သံဃာတစ္ပါးထံမွ သိရသည္။

“လယ္တီေက်ာင္းတိုက္မွာ ခဏသီတင္းသံုးေနတဲ့ အရွင္ဂမၻီရကို ေသာၾကာေန႔က သံဃာ့မဟာနာယက ရန္ကုန္တိုင္း႐ံုးဌာနက သက္ဆိုင္ရာ ေတြနဲ႔ အရပ္ဝတ္အာဏာပိုင္ေတြက လာၿပီးေခၚသြားတာ။ မနက္အေစာႀကီးပဲ လာေခၚသြားတာ။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔က ခ်ိတ္ပိတ္ထားတဲ့ မဂၢင္ ေက်ာင္းတိုက္မွာ သီတင္းသံုး လို႔ ေခၚရျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ သိရတယ္” ဟု မိန္႔ၾကားသည္။

အရွင္ဂမၻီရအား ခ်ိတ္ပိတ္ထားသည့္ မဂၢင္ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ေနထုိင္သီတင္းသံုးမႈေၾကာင့္ သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႕မွ ေခၚယူ သတိေပးမႈအား လာေရာက္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း သိရၿပီး ထိုေန႔ည ၉နာရီတြင္ ျပန္ေရာက္လာေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းေက်ာင္းတိုက္အား မြန္းလြဲပိုင္း ေလာက္တြင္ ျပန္ဖြင့္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“အရွင္ဂမၻီရက ည၉နာရီမွာ ေက်ာင္းကိုျပန္ၿပီး ေရာက္လာခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ မဂၢင္ေက်ာင္းတိုက္ကိုလည္း မြန္းလြဲပိုင္းမွာ ျပန္ဖြင့္ခြင့္ေပး လိုက္တယ္”ဟု လယ္တီဝိပႆနာေက်ာင္းတိုက္တြင္ သီတင္းသံုးေနသည့္ သံဃာတစ္ပါးက မိန္႔ၾကားသည္။

အရွင္ဂမၻီရသည္ ဇန္နဝါရီ ၁၃ရက္ေန႔၌ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အမိန္႔ျဖင့္ နယ္ေထာင္တစ္ခုမွ ေျပာင္းၿပီး အင္းစိန္ေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည့္ အက်ဥ္းသားေဟာင္းတစ္ဦး ျဖစ္သည္ဟု လည္း သိရသည္။

ATM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျပည္သူ႔ဆႏၵစစ္တမ္းေကာက္ယူ၍ ၅၀၀၀ တန္ဖုန္းကိစၥ သမၼတထံ တင္ျပမည္

ေရႊျပည္တံခြန္ကုမၸဏီမွ ၅၀၀၀ ဖုန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလႊာအသီးသီးမွ အေျခခံ လူတန္းစား မ်ား၏ စစ္တမ္းသေဘာထားမ်ားကို ေကာက္ယူၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ားထံသို႔ တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းလူမႈေရး လုပ္ငန္း တစ္ခုမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေရႊျပည္တံခြန္ကုမၸဏီမွ က်ပ္ ၅၀၀၀ ျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအားလံုး ဖုန္းသံုးစြဲေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ဆႏၵလက္မွတ္မ်ားအား ၂၀၁၂ ဇန္နဝါရီ ၂၀ မတိုင္မီကာလမ်ားကတည္းက ေကာက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ဆႏၵမဲလက္မွတ္ စစ္တမ္းရရွိသူဦးေရ တစ္ေသာင္း ဝန္းက်င္ခန္႔ ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၂ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေရႊျပည္တံခြန္၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေရႊျပည္တံခြန္မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက Simcard တစ္ခုအား ၅၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ဆိုေသာ ေရႊျပည္တံခြန္ကုမၸဏီအေနျဖင့္ မၾကာခင္ကာလအတြင္း ေရာင္းခ်ေပး ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ မူဝါဒႏွင့္အညီ ေအာင္ျမင္ေအာင္ စီမံႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေရႊျပည္တံခြန္ ကုမၸဏီ၏ က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္ဖုန္းကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္ Sim card ကိစၥရပ္မွာ လက္ခံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိန္ကာလ အတိုင္း အတာတစ္ခုသို႔ ေစာင့္ဆိုင္းေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎ ကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံျပည္သူတစ္ဦးက “ခုလို ေရႊျပည္တံခြန္က က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္ဖုန္းေတြ ထုတ္ေပးမယ္ဆိုတဲ့ကိစၥက ျပည္သူေတြ အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႀကိဳဆိုရမွာပဲေလ။ သူမ်ားႏိုင္ငံေတြမွာေတာင္ ေလယာဥ္ေပၚကဆင္းတာနဲ႔ Sim Card က အလကား ရေနတာ။ ဒါကိုေတာင္ ဆက္သြယ္ေရးက ခြင့္မျပဳဆိုတာေတာ့ ေတာ္ေတာ္အံ့ႀသတယ္” ပာု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

YC

 *****************************************

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ပါတီစည္းရံုးေရးအတြက္ ေကာ့မွဴးမဲဆႏၵနယ္သို႔သြားေရာက္
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ရက္ေန႔တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မနက္ ၁၁ နာရီေက်ာ္တြင္ သူမ၏ မဲဆႏၵနယ္ျဖစ္သည့္ ေကာ့မွဴးသို႔ ပါတီစည္းရံုးေရးခရီးစဥ္အျဖစ္ ေန႔ခ်င္းျပန္သြားေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သန္းေခါင္စာ&