Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

စင္ကာပူအလံလႊင့္ထားေသာ သေဘၤာကို ဆိုမာလီပင္လယ္ဓားျပမ်ား ျပန္ေပးဆြဲ

(Yahoo News : 17  - 10 - 2009)

          ဥေရာပသမဂၢ ပင္လယ္ဓားျပ တားဆီးေရးတပ္ဖြဲ႕မွ ေရတပ္အရာရွိတစ္ဦးက ဆိုမာလီ ပင္လယ္ဓားျပမ်ားသည္ စကၤာပူအလံ လႊင့္ထူထားေသာ ကုန္တင္သေဘၤာတစ္စင္းကို ျပန္ေပးဆြဲ သြားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဥေရာပသမဂၢပင္လယ္ဓားျပတားဆီးေရးတပ္ဖြဲ႕၏ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ တြင္ Kota Wajar သေဘၤာကို ၾကာသပေတးေန႕ နံနက္ေစာေစာပိုင္းတြင္ ေဆရွဲလ္ကၽြန္းစုမ်ား၏ ေျမာက္ဘက္မိုင္(၃၀၀) (၄၈၀ ကီလိုမီတာ) အကြာ အိႏၵိယသမုဒၵရာအတြင္း၌ ျပန္ေပးဆြဲသြားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာသည္။ အဆုိပါကိစၥကို စံုစမ္းရန္ ေလယာဥ္တစ္စင္း ေစလႊတ္လိုက္ေၾကာင္းလည္း ေဖၚျပထားသည္။

          အဆိုပါသေဘၤာေပၚတြင္ သေဘၤာသားဦးေရ မည္မွ်ရွိသည္၊ မည္သည့္ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္သည္ကို သိရွိရျခင္းမရွိေသးပါ။ စေနေန႕က ေရတပ္သို႕ ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္ၾကားမႈ မရခဲ့ပါ။ ဆိုမာလီႏိုင္ငံသည္ (၁၉၉၁) ခုႏွစ္ထဲက ၾကမ္းတမ္းရက္စက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးၿပီး မင္းမဲ့စ႐ိုက္ျဖစ္ေပၚေနခဲ့သည္။ ပင္လယ္ဓားျပတိုက္ျခင္းမ်ားသည္လည္း ကမ္း႐ိုးတန္းအလြန္ေနရာ မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိၿပီး၊ Aden ပင္လယ္ေကြ႕ကို ကမာၻေပၚတြင္ အႏၱရာယ္အရွိဆံုးေသာ ေရလမ္းေၾကာင္းအျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိေစပါသည္။

 


--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/   upon their request.

-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

အိႏၵိယက တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ပိုမိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ႀကိဳးပမ္း

(Bangkok Post : 17 - 10 -2009)

          တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႀကီးမားလွေသာ တရုတ္ေစ်းကြက္အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ဆြဲေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား ျပင္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ Invest Hang Kong ႏွင့္ Guangzhou Bureau of Foreign Trade and Economic Co-operation က အိႏၵိယႏုိင္ငံ Bangalore တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္ေရး စာတမ္းဖတ္ပြဲကို က်င္းပခဲ့ရာ အိႏၵိယစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ အဆင့္ျမင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အရာရွိ (၁၀၀) ခန္႕တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

          အိုင္တီႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ဘ၀ႏွင့္ဆိုင္ေသာ သိပၸံဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား အေပၚ အဓိကထားလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

          Invert Hong Kong ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရးမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Simon Galpin က Hong Kong ႏွင့္ ပုလဲျမစ္၊ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသ (Pearl River Delta) တို႕ ပူးေပါင္းျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေပၚလာ မည့္အျမင္ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

တရုတ္ျပည္အစိုးရက (၂၀၂၀) ခုႏွစ္ တြင္ ပုလဲျမစ္၊ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသကို ကမာၻေပၚတြင္ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းေဒသတစ္ခုအျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္စီမံကိန္းအတြက္ ေဟာင္ေကာင္ ႏွင့္ Guangzhou တို႕က စီးပြားေရးနယ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး၊ နယ္စပ္ျဖတ္ ေက်ာ္အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ေဖၚလ်က္ရွိသည္။

အိႏၵိယစီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ထုတ္လုပ္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ျပဳလုပ္လိုၿပီး၊ ၀ယ္ယူမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ရန္ ဆႏၵရွိေနသလို ၿမိဳ႕