Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

 

၁၁.၁၀.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာ့သဘာဝ သံယံဇာတမ်ား

(Energy Globalမွ 10   October2012ရက္စြဲပါ “Myanamar’s natural resource” သတင္းေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကး အဖြဲ႔မ်ား ေငြမေခ်းရေအာင္ တားျမစ္ထားျခင္းကို အေမရိကန္႐ုတ္သိမ္း

(Associated Pressမွ 11October 2012ရက္စြဲပါ “US ends restriction on development aid to Myanmar ” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ႏွစ္ႏုိင္ငံ နက္နဲေသာ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ ျမန္မာႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား သေဘာတူ

(VOA သတင္းဌာနမွ 9 Oct 2012 ရက္စြဲပါ Burma, S. Korea Pledge to Deepen Economic Ties ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. တရုတ္ဗဟုိဘဏ္ဥကၠ႒ ဂ်ပန္ႏို္င္ငံမွ အစည္းအေဝးမ်ားမတက္ေရာက္

(10 Oct 2012 ရက္စဲြပါ BBC News မွ “China’s Central Bank governor to skip key meeting in Japan”ကိုဘာသာျပန္ပါသည္)

***********************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာ့သဘာဝ သံယံဇာတမ်ား

(Energy Globalမွ 10   October2012ရက္စြဲပါ “Myanamar’s natural resource” သတင္းေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္ုမာႏိုင္ငံတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကေသာ စက္မႈစီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအဆင့္သည္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ႀကီးထြားမႈတို႔ကို ျမွင့္တင္ ေပးကာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအလႊာစံု ကိုအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ အလားအလာမ်ားရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အျခားဝင္ေငြ အလယ္အလတ္ အာရွ ႏိုင္ငံ မ်ားကို ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အလံုးစံုက႑စံု ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး မူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။

စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ

ႏွစ္ေပါင္း၅၀ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အစိုးရသစ္က အဆံုးသတ္ လိုက္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏို္င္ငံသည္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ဆီသို႔ တည္ကာ စတင္ေျခလွမ္း လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ႀကီးထြားေနေေသာ အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္တို႔ႏွင့္ ကပ္လ်က္တည္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ႀကီးႀကီးမားမား အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း ဖြယ္ ရွိေနသည္။ ယင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ကုန္ၾကမ္းလိုအပ္ခ်က္ ႀကီးမားမႈက ျမန္မာ့သတၳဳ သံယံဇာတ မ်ားအတြက္ အဆင္သင့္ ေစ်းကြက္ကို ဖန္တီးေပးသည္။ အေနာက္အုပ္စုက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေရးယူဒဏ္ခတ္ထားေသာ sanction မ်ားကို မၾကာေသးမီက ဖယ္ရွားေပးခဲ့ၿပီျဖစ္၍ အနာဂတ္တြင္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳး ေရး လမ္းပြင့္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ အခြန္အေကာက္သစ္မ်ား စတင္လိုက္ျခင္းကလည္း ဆြဲေဆာင္မႈ အားေကာင္းပံုရေသာ ျမန္မာ့သတၳဳတြင္း က႑ကို ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖင့္အား  ျမွင့္တင္ေပးလ်က္ရွိသည္။

ဓာတ္သတၳဳက႑

ျမန္မာအစိုးရသစ္သည္ တိုင္းျပည္၏ သတၳဳတြင္းက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးေစရန္ အမ်ိဳးသားေရးမူဝါဒခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး သံယံဇာတလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္း ျမင္သာေရးအဖြဲ႔႕ Extractive Industries Transperancy Initiative(ETIT)ႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဂ်ီဒီပီ၌ ပါဝင္ ေသာ သတၳဳသံယံဇာတက႑ ဝင္ေငြမွာ၂၀၀၀ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၃ဘီလီယံရွိရာမွ ၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၅၆.၂ဘီလီယံအထိ ေရာက္ရွိခဲ့ သည္။

ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႀကီးမားေသာေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႔သိုက္ မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခားေရနံ ကုမၸဏီႀကီး မ်ားထံမွ နည္းပညာႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စီးဝင္ျခင္း ဆိုးဆိုးဝါးဝါး နည္းပါးေနသည္။ ေရနံဓာတ္ေငြ႔သိုက္မ်ားစြာကို ထုတ္ယူသံုးစြဲႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း ၂၀၁၀ေမလတြင္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက ႏို္င္ငံျခားေရနံကုမၸဏီ မ်ားအား ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္၂၃ကြက္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခြင့္ေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ေရနံဓာတ္ေငြ႔က႑ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၃.၈ဘီလီယံ (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံ၏ ဂ်ီဒီပီ ၃၅ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သံယံဇာတေလာင္စာ ထုတ္လုပ္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ႀကီးမားစြာ ရရွိေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ပိုမို အဆင္ေျပေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္လာေအာင္ ႀကိဳးစားဖို႔လိုသည္။

တုန္းေႏွးေစမႈ(သို႔မဟုတ္) ေနာက္ျပန္ဆြဲမႈမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ညံ့ဖ်င္းျခင္း ႏွင့္ အဂတိ လိုက္စားျခင္းတို႔၏ ဒဏ္ကိုခံစား ေနရဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ၏ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ ေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားစေသာ အေျခခံစနစ္မ်ားမွာလည္း ရွင္သန္အားေကာင္းျခင္း မရွိဘဲ နိမ့္က်ဆိုးဝါးလ်က္ ရွိသည္။ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးလာပါက   ပိုေကာင္းေသာ အေျခခံစနစ္မ်ား လိုအပ္မည္ျဖစ္ရာ တိုင္းျပည္၏ အလားအလာေကာင္းေသာ ထုတ္လုပ္မႈ၊ တင္ပို႔မႈတို႔ကို အစြမ္းကို အသံုးခ် ႏိုင္ရန္အတြက္ ဆိပ္ကမ္း၊ ရထားလမ္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ ဗဟိုအစိုးရက ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုသည္။

လတ္တေလာ သစ္ပင္မ်ား အလြန္အကၽြံ ခုတ္လွဲေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားကို အစအဆံုး ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ ေနသည္။ ထို႔ျပင္ စည္းကမ္းဥပေဒႏွင့္ အညီသတၳဳတူးေဖာ္ျခင္း အပါအဝင္ သတၳဳတြင္း စြန္႔ပစ္အမႈိက္မ်ား ႏွင့္ ေရအသံုးခ်စနစ္မ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥကိုလည္း အေရးေပၚ ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေနသည္။

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကး အဖြဲ႔မ်ား ေငြမေခ်းရေအာင္ တားျမစ္ထားျခင္းကို အေမရိကန္႐ုတ္သိမ္း

(Associated Pressမွ 11October 2012ရက္စြဲပါ “US ends restriction on development aid to Myanmar ” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံအား ကမာၻ႔ဘဏ္ ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေငြမေခ်းေအာင္တား ျမစ္ထားခဲ့ျခင္းကို အေမရိကန္ သမၼတ အို ဘားမားက ႐ုတ္သိမ္းေပးကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိိိုကေရစီ ဦၤးတည္ေျပာင္းလဲမႈကို အသိအမွတ္ျပဳ တုန္႔ျပန္လိုက္သည္။

အာဏာရွင္ တပ္မေတာ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကာလကျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေရးယူခ်မွတ္ထားေသာ sanctionမ်ား အားလံုးနီးပါးကို ယခုအခါ အ ေမ ရိကန္ အစိုးရက ႐ုတ္သိမ္းေပးလ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအား ကမာၻ႔ဘဏ္အားႏွင့္ ADBကဲ့သို႔ေသာႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးအဖြဲ႔မ်ားက ေငြမေခ်း ႏိုင္ေအာင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ပိတ္ဆို႔ ထားျခင္းကို သမၼတ အိုဘားမား အဆံုးသတ္ေပးႏိုင္ရန္ ၿပီးခဲ့ေသာလတြင္ ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒ အတည္ျပဳ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈကို အားေပးပံ့ပိုးရန္ သမၼတအိုဘားမားက ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္အား ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ခြင့္ျပဳ လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ကမာၻ႔ဘဏ္ကလည္း “ျမန္မာႏိုင္ငံက မိမိဘဏ္မ်ားသို႔ ေပးရန္ရွိသည့္ အေၾကြးေဒၚလာ သန္း၉၀၀ခန္႔ကို ၂၀၁၃ႏွစ္ဆန္းတြင္ ရွင္းလင္းသြားေအာင္ ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင့္ ADBတို႔ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သို႔မွသာ ေငြျပန္ေခ်းမည့္ အစီအစဥ္ကို စတင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း” ေျပာၾကားသည္။ အဆိုပါ ဆပ္ရန္ ေၾကြးၿမီမ်ားသည္ ၁၉၈၀ခုႏွစ္မ်ား ေႏွာင္းပိုင္းကာလက အေၾကြးမ်ား ျဖစ္သည္ဟု သိရွိသည္။

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ႏွစ္ႏုိင္ငံ နက္နဲေသာ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ ျမန္မာႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား သေဘာတူ

(VOA သတင္းဌာနမွ 9 Oct 2012 ရက္စြဲပါ Burma, S. Korea Pledge to Deepen Economic Ties ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ေအာက္ ေရာက္ရွိခဲ့ရာမွ စတင္ရုန္းထြက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ရာ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကလည္း ၎၏ တုိင္းျပည္တြင္းသုိ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပုိမုိဝင္ေရာက္ လာႏုိင္ေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့မ်ားရရွိေအာင္ ခက္ခက္ခဲခဲ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိသည္။

ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ သမၼတ အီေျမာင္ဘတ္ႏွင့္ မေတြ႔ဆုံမီ ဆုိးလ္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ Blue Houseသုိ႔ ေအာက္တုိဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္ရွိလာစဥ္ ၎အား ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အလံကုိင္ ကေလးငယ္မ်ားက ႀကိဳဆုိခဲ့ၾကသည္။

သမၼတ အီေျမာင္ဘတ္ႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္တုိ႔သည္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တုိးျမွင့္ေရး၊  သ ဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္စက္ရုံ တည္ေဆာက္ေရး အစရွိသည္တုိ႔ကုိ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ၾကသည္။

အေစာပုိင္းတြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျပဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တုိ႔အား အားေပးအားေျမွာက္ျပဳ ေျပာဆုိသည္။

"ေလာေလာဆယ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ နယ္ပယ္မွာ အခြင့္အလမ္း ေတြေရာ စိန္ေခၚမႈေတြပါ ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီလုိ အေျခအေနမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ အေနနဲ႔ စိန္ေခၚမႈေတြ ကုိ ရင္ဆုိင္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ထား သင့္သလုိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္း ေတြကုိလည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ အသုံးခ်သင့္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ အေနနဲ႔လည္း Kibizအဖြဲ႔(ကုိရီးယား အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)ထံမွ လုိအပ္တဲ့ အေထာက္အပံ့နဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ေတြ ရရွိေအာင္ လုပ္ကုိင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္"

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အျခားေသာ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ စစ္တပ္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျမန္မာအစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကို တုံ႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရး ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူ မႈမ်ားကုိ ဖယ္ရွားေပး လာလ်က္ရွိသည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ သဘာဝ သယံဇာတႏွင့္ အရင္းအျမစ္ ေပါၾကြယ္ဝသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အလားအလာ အေကာင္းဆုံး အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ လာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ အတြင္းမွာပင္ ေတာင္ကုိရီးယား လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုက ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ မီဂါဝပ္ ၅၀၀ ထြက္ရွိမည့္

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ စက္ရုံတည္ေဆာက္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံက ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ရန္ စိတ္အားထက္သန္ ေနခ်ိန္တြင္ပင္ အလားအလာရွိေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားက ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ေျခလွမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းထုတ္လ်က္ရွိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပသည့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ ေရာက္ရွိေနစဥ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတိထားရမည့္ အေၾကာင္းအရင္းရွိေၾကာင္း VOA ုိ႔ေျပာသည္။

“စီးပြားေရးသမားေတြ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအေရးကိစၥေတြမွာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြလုပ္ၿပီး ဆုံးခန္းတုိင္သြားမယ့္ အႏၱရာယ္ရွိေနပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ အေပၚမွာ အႏုတ္လကၡာေဆာင္တဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ိဳး မျဖစ္ေစဖုိ႔ အင္မတန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈ မရွိေစေရး ဆုိတာကလည္း အင္မတန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ သဘာဝ သယံဇာတ ေတြ ထုတ္ယူသြားၿပီး ဘာတစ္ခုမွ မက်န္ဘဲ ျဖစ္ေနမွာကုိလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မလုိလားပါဘူး”ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ သမၼတ လီေျမာင္ဘတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႏွစ္ေပါင္း၃၀ေက်ာ္ ကာလအတြင္း ပထမဆုံး လာေရာက္လည္ပတ္ၿပီးေနာက္ ငါးလ ခန္႔အၾကာတြင္ ေတာင္ကုိရီးယားသုိ႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။

ယခင္ေနာက္ဆုံးတစ္ႀကိမ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ေသာ ေတာင္ကုိရီးယား သမၼတမွာ ခ်န္ထူးဝမ္ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ ခရီးစဥ္အတြင္း

ေျမာက္ကုိရီးယား ကြန္မန္ဒုိမ်ား၏ လုပ္ႀကံမႈမွ သီသီကေလး လြတ္ေျမာက္ခဲ့ရသည္။

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

တရုတ္ဗဟုိဘဏ္ဥကၠ႒ ဂ်ပန္ႏို္င္ငံမွ အစည္းအေဝးမ်ား မတက္ေရာက္

(10 Oct 2012 ရက္စဲြပါ BBC News မွ “China’s Central Bank governor to skip key meeting in Japan”ကိုဘာသာျပန္ပါသည္)

တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဗဟိုဘဏ္ ဥကၠ႒သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပလွ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြ အဖြဲ႔ႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္တို႔၏ အစည္းအေဝး မွ ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့သည္။

ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းမွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ နယ္ေျမအျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံပိုင္ ဘဏ္ေလးခုသည္လည္း အဆိုပါ အစည္းအေဝးမ်ားကို တက္ေရာက္ျခင္း မရွိၾကေပ။

တရုတ္ျပည္သူ႔ဘဏ္ဥကၠ႒ Zhou Xiaochuanသည္ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ၿပီး မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရန္ စီစဥ္ထားခဲ့သည္။ “တိုက်ိဳမွာ ဘဏ္ဥကၠ ႒Zhouရဲ႕မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားမယ့္ အစီအစဥ္ကို ဖ်က္ေပးဖို႔ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ရက္က အေၾကာင္းၾကားလာပါတယ္”ဟု IMF၏ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္က BBCသို႔ ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

“အခုေတာ့ အစည္းအေဝးကို သူ႔ရဲ႕ဒုတိယဥကၠ႒ Yi Gangတက္ေရာက္ဖို ႔ေသခ်ာသြားပါၿပီ။ သူ႔ရဲ႕ Per Jacobssonပို႔ခ်မႈကိုလည္း Yi Gang ကဘဲ ေပးပါလိမ့္မယ္”ဟု ဆိုသည္။

တရုတ္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး Xie Xurenသည္လည္း အဆိုပါ အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္လိုက္မည္ မဟုတ္ပဲ ဒုတိယဝန္ႀကီး Zhu Gaungyao သာ တက္ေရာက္မည္ဟု တရုတ္ႏုိင္ငံပိုင္ မီဒီယာက ေျပာသည္။

အဆိုပါ တရုတ္ဗဟိုဘဏ္ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ ျပင္ဆင္မႈကို တရုတ္ႏို္င္ငံပိုင္ Xinhuaသတင္းဌာနက အတည္ျပဳသတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အမည္ မေဖာ္ႏိုင္ေသာ သံုးသပ္သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားရာတြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္ေလးခု အစည္းအေဝးသို႔ မတက္ရျခင္းမွာ တရုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ၾကား ဆက္ဆံေရး တင္းမာ လာျခင္းေၾကာင့္ဟု ဆိုသည္။ တရုတ္တို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈသည္ စိတ္မေကာင္းဖြယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္တို႔ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

နယ္ေျမအျငင္းပြားမႈမ်ားသည္ အိမ္နီးခ်င္း ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ႏိုင္ငံေရးအရ လည္းေကာင္း၊ ကုန္သြယ္ေရးအရ လည္းေကာင္း ထိခုိက္မႈမ်ား ရွိေစသည္။ အဂၤါေန႔က ဂ်ပန္ကား ထုတ္လုပ္သူမ်ားက သတင္းထုတ္ျပန္ရာတြင္ မၾကာမီက ဂ်ပန္ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားေသာ ဆႏၵျပမႈ မ်ားေၾကာင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ႀကီးမားစြာ အေရာင္းက်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ဆိုသည္။

စက္တင္ဘာလတြင္ တိုယုိတာက ၄၉ရာခိုင္ႏႈန္း ဟြန္ဒါက ၄၀ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ နစ္ဆန္းက ၃၅ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီး အေရာင္းက်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ ခဲ့ၾကသည္။

မစ္ဆူဘီရွီႏွင့္ မာဇဒါ ကဲ့သို႔ေသာ အျခားကားထုတ္လုပ္သူ မ်ားကလည္း တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ကားအေရာင္း သိသာစြာ က်ဆင္းေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္ ခဲ့ၾကသည္။

ဂ်ပန္ႏို္င္ငံ၏ အႀကီးဆံုး ကားထုတ္လုပ္သူ တိုယိုတာ၏ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိ္ဳလ္ (Dion Corbett)က ေျပာၾကားရာတြင္ ေရာင္းအားရုတ္တရတ္ က်ဆင္း သြားျခင္းသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၌ ကားအေရာင္း သတ္မွတ္ခ်က္ကို ျပည့္မီရန္ မလြယ္ေတာ့ေၾကာင္း ဆိုသည္။

*******************************************************************************************************************************************

 


Google Drive: create, share, and keep all yo