Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

      ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ထုိင္းႏွင့္ မကၠဆီကုိတုိ႔တြင္ ႏုိင္ငံေရး ယမ္းပုံမီးက်မႈ ျဖစ္ပြားျခင္း မူးယစ္ေဆးဝါး ဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းႏွင့္ အာဏာရွင္ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ေသာ ရုရွားႏွင့္္ တရုတ္တုိ႔တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား တုိးျမႇင့္လုိက္ျခင္း စသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ အတြင္း ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ သတင္းစာ လြတ္လပ္ခြင့္မွာ အေျခအေန ဆုိးရြားခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ျပဳလုပ္ေသာ ႏွစ္စဥ္ စစ္တမ္းတစ္ရပ္က ဆုိသည္။

      ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မွ စ၍ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ ဆုိင္ရာ စစ္တမ္းမ်ား၊ သုေတသနမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ Freedom House အဖြဲ႕အဆုိအရ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္သည္ ကမာၻလုံး ဆုိင္ရာ သတင္းစာ လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ ဆုိးရြားေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ကမာၻ႕ေဒသ အသီးသီးတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ားအရ ကမာၻေပၚတြင္ ေနထုိင္သူ ေျခာက္ဦးအနက္ တစ္ဦးသာ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ ရွိေသာ ႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္ႏုိင္သူ ျဖစ္သည္။

      "ေတာင္အာရွ ကဲ့သုိ႔ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား ရွိသည့္တုိင္ လက္တင္ အေမရိက၊ ကႏၱာရတစ္ပုိင္း အာဖရိက ေဒသႏွင့္ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းေဒသ တုိ႔တြင္ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား သိသိသာသာ ေလ်ာ့လာသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္" ဟု Freedom House က ဆုိသည္။ Freedom House အဖြဲ႕သည္ လြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ရန္ပုံေငြျဖင့္ ရပ္တည္လ်က္ ရွိသည္။ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ က်ဆင္းလာသည္ဟု ဆုိရာတြင္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္း အဆုိးဆုံးေသာ အေျခအေနကုိ ဆုိလုိေၾကာင္း၊ မကၠဆီကုိ ႏုိင္ငံမွ ဘိန္းျဖဴစစ္ပြဲမ်ား၊ ထုိင္းႏုိင္ငံေရး အုတ္ေအာ္ေသာင္းနင္း ျဖစ္မႈမ်ား၊ ဟြန္ဒူးရပ္စ္၊ ဂီနီႏွင့္ 
ႏုိင္ဂ်ာ ႏုိင္ငံတို႔မွ စစ္အာဏာ သိမ္းပုိက္မႈမ်ားက လြတ္လပ္စြာ သတင္း ေရးသားေပးပုိ႔မႈကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

      ထုိ႔ျပင္ တရုတ္၊ ရုရွား ႏွင့္ ဗင္နီဇြဲလား အစရွိသည့္ အာဏာရွင္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သတင္း မီဒီယာအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား တုိးျမႇင့္လာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ Freedom House က "၂၀၀၉ ခုႏွစ္သည္ အာဏာရွင္ဆန္ေသာ အစုိးရမ်ားက သတင္း အခ်က္အလက္ စီးဆင္းမႈ အားလုံးကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ ကုိင္ကြယ္ရန္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားလာခဲ့သည့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ခဲ့သည္" ဟု ဆုိသည္။

      "တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတြင္ ကမာၻ႔ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္လာသည့္ နည္းတူ ရႈပ္ေထြး ဆန္းျပားေသာ နည္းနာမ်ား အသုံးျပဳကာ သတင္း အခ်က္အလက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ပုိမုိ ျပဳလုပ္လာသည္" ဟု Freedom House ၏ အစီရင္ခံစာက ဆုိသည္။ အေမရိကန္ နည္းပညာ ေကာက္ပုိေရးရွင္း ျဖစ္ေသာ Google သည္ ေဘဂ်င္း အစုိးရႏွင့္ ဆင္ဆာ ျဖတ္မႈဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ တရုတ္ႏုိင္ငံ နည္းပညာ ေဈးကြက္မွ ထြက္သြားခဲ့သည္။

      ရုရွားႏုိင္ငံတြင္မူ သတင္းသမားမ်ားအေပၚ ဥပေဒျဖင့္ အကာအကြယ္ ေပးမႈကုိ လ်စ္လ်ဴရႈမႈမ်ား တုိးပြားလာၿပီး တရားစီရင္ေရး စနစ္မွာလည္း အာဏာပုိင္မ်ား အလုိက် လုိက္ေလ်ာေပးမႈမ်ား ပုိမုိ မ်ားျပားလာရာ သတင္းေထာက္မ်ား အေနျဖင့္ အကဲဆတ္ေသာ အေရးကိစၥမ်ား အေပၚ ေရးသားရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕လာရသည္။ ရုရွား သတင္းစာဆရာမ်ား အေပၚ တုိက္ခုိက္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားကိုလည္း အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္း မရွိသေလာက္ နည္းပါးလာသည္။ သတင္းမီဒီယာ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ကုိ ဗဟုိအစိုးရက တင္းၾကပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။

      ယင္းသုိ႔ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား က်ဆင္းလာမႈကုိ Freedom House က "ဆင္ဆာ တည္းျဖတ္မႈမ်ား ကမာၻလုံး အသြင္ ေဆာင္လာျခင္း" ဟု သတ္မွတ္ ေျပာဆုိသည္။ အေၾကာင္းမွာ သတင္း စီးဆင္းမႈအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ နည္းစနစ္မ်ား တစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံ ကူးစက္ လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ တရုတ္ အစုိးရကလည္း ျပည္ပ ရုပ္ရွင္ႏွင့္ စာအုပ္ပြဲေတာ္မ်ား က်င္းပမႈအေပၚ ဖိအားေပးလာသည္။ အထူးသျဖင့္ တရုတ္အစုိးရကုိ ဆန္႔က်င္ေသာ အုပ္စုမ်ားက ျပဳလုပ္သည့္ ပြဲေတာ္မ်ားအေပၚ ဖိအား ေပးလာျခင္း ျဖစ္သည္။

Reuters သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

      ယခုအခါ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒအရ တရားဝင္ ပယ္ဖ်က္ ခံလုိက္ရၿပီ ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) မွ ပါတီဝင္ ေလးဦးက ႏုိင္ငံေရး ပါတီသစ္ တစ္ခု တည္ေထာင္ကာ ယခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ မွတ္ပုံတင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း NLD မွ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္က ဆုိသည္။

      NLD ဗဟုိ အလုပ္ အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ႏွင့္ ေျပာေရးဆုိခြင့္ ရွိသူ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ၎သည္ NLD ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အခ်ိန္ ကာလ ၾကာျမင့္စြာ ေျပာဆုိခဲ့သူ စီနီယာမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ႏုိင္ငံေရးပါတီသစ္ တစ္ခု ထူေထာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

      အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ မျပဳဘဲ သပိတ္ ေမွာက္သည္ဟု ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ႀကိဳးပမ္း လုပ္ကုိင္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ေမလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္ ရပ္ဆုိင္းသြားၿပီ ျဖစ္သည္။ စစ္အစုိးရက ထုတ္ျပန္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ား တရားမွ်တမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ယင္းသုိ႔ သပိတ္ ေမွာက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု NLD က ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။

      NLD ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ ရွိသူအျဖစ္ ကာလ ၾကာရွည္စြာ လုပ္ကုိင္ခဲ့သူ ဦးဉာဏ္ဝင္းက ယခု ပါတီသစ္ ထူေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္းမ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ မျပဳရန္ တုိက္တြန္းသည္။

      "သူတုိ႔အေနနဲ႔ NLD မွာ တညီတညြတ္တည္း ခ်မွတ္ထားတဲ့၊ ေရြးေကာက္ပြဲ သပိတ္ေမွာက္ေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ လုိက္နာသင့္ပါတယ္။ သူတို႔ NLD ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ လုိက္နာတယ္၊ မလုိက္နာဘူး ဆုိတာ သူတုိ႔ရဲ႕ ေရြးခ်ယ္မႈပါ၊ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ သူတုိ႔ကုိ ကာကြယ္ ဟန္႔တားမွာ မဟုတ္ပါဘူး" ဟု ဦးဉာဏ္ဝင္းက ဆုိသည္။

      NLD အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္းမ်ားက အသစ္ ထူေထာင္မည့္ ပါတီ၏ နာမည္ကုိ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစု (National Democratic Force) ဟု ယာယီ အမည္ေပးထားၿပီး NLD ၏ ႏုိင္ငံေရးအတုိင္း ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ ျပည္သူလူထု အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးစရာ ရွိသည့္ တာဝန္မ်ား၊ ကတိစကားမ်ားကုိ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

      အျခားေသာ ပါတီဝင္မ်ားမွာ ယခင္ NLD ၏ ဗဟုိ အလုပ္ အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကေသာ ေဒါက္တာ သန္းၿငိမ္း၊ ဦးသိန္းညြန္႔ႏွင့္ ဦးစိန္လွဦးတုိ႔ ျဖစ္သည္။ ယခုကဲ့သို႔ ပါတီသစ္ ထူေထာင္လုိက္ျခင္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (သုိ႔မဟုတ္) NLD ကုိ တုိက္ခုိက္လုိသည့္ ဆႏၵေၾကာင့္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ေျပာသည္။

      "အခု ပါတီ ထူေထာင္မယ့္သူေတြ အားလုံးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ အခု အခ်ိန္အထိ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးပါပဲ။ ေနာက္လည္း ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ေနအုံးမွာ ပါ" ဟု ၎က ဆုိသည္။

      NDF ပါတီသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ လြန္ကာလ ပါလီမန္တြင္ အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္ေနေသာ ဥပေဒ အခ်ိဳ႕ကုိ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲသြားမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

      "ပါလီမန္မွာ ခုိင္မာတဲ့ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုေတြ ရွိမယ္ဆုိရင္ လူနည္းစုကုိပဲ အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေစၿပီး ျပည္သူလူထုကုိ ဖိႏွိပ္သလုိ ျဖစ္ေနတဲ့ ဥပေဒတခ်ိဳ႕ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲသြားႏုိင္မွာပါ" ဟု ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ေျပာသည္။

      "ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ သေဘာအရ ပါလီမန္ အဖြဲ႕ဝင္ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းက သေဘာ တူညီပါမွ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲႏုိင္မွာပါ။ ဒါေပမဲ့ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲဖုိ႔ အတြက္ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းက ကနဦး ဆင့္ေခၚၿပီ ဆုိရင္ ပါလီမန္က စတင္ လက္ခံ စဥ္းစားေပးရမွာပါ။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ဘာမွမလုပ္ဘဲ ထုိင္ေနမယ့္အစား ဒီအခြင့္အေရးကို လက္လြတ္ မခံသင့္ပါဘူး" ဟု ၎က ဆုိသည္။

      ယခုအခါ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ လူထု အေရးေတာ္ပုံ ႏွင့္အတူ ထြက္ေပၚလာေသာ သက္တမ္း ၂၂ ႏွစ္ၾကာ NLD ပါတီ၏ ေရွ႕ေရး ကံၾကမၼာ မည္သုိ႔ ျဖစ္လာမည္ ဟူေသာ အခ်က္မွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိေသးေပ။ ဥပေဒေၾကာင္းအရ NLD သည္ တရားဝင္ အဖြဲ႕အစည္း အျဖစ္မွ ပ်က္ျပယ္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက NLD သည္ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႕အျဖစ္ ဆက္လက္ လုပ္ကုိင္သြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။

DVB သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Korea Times, 6th May 2010

ေကာလဟာလမ်ားႏွင့္ သတင္းမွားမ်ား လအတန္ၾကာ ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္မူ ကင္ဂ်ဳံအီသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာသြားၿပီ ျဖစ္သည္။ ယခုတေခါက္ ၎၏ ခရီးစဥ္သည္ 'ဆိုးလ္' ကို သိသိသာသာ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ခ်ဳိနန္ သေဘၤာနစ္ျမႇဳပ္မႈတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား ပါဝင္ ပတ္သက္သည္ဟု သံသယမ်ား ႀကီးထြားလာၿပီး၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ၿပံဳယမ္း၏ မူဝါဒကို ေထာက္ခံသည့္ လကၡဏာ အျဖစ္ ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ကို လိုလိုလားလား ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္ဟု ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံေရးသမား အခ်ဳိ႕က ႐ႈျမင္ၾကသည္။ ဤကိစၥေၾကာင့္ အျပစ္တင္ေသာ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္သည္မွာ ေသခ်ာသေလာက္ပင္ ျဖစ္သည္။

အစမွ ျပန္၍ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ "ထာဝရ အဓြန္႔ရွည္မည့္ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးမႈ" ဟု စကားႀကီး စကားက်ယ္ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း အမွန္တကယ္တြင္ ကင္ဂ်ဳံအီကို လံုးဝ ၾကည္ညိဳ ေလးစားမႈ မရွိသလို ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ကိုးယို႔ကားယား အျပဳအမူမ်ား အေပၚ မၾကာခဏ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ တရားဝင္ ႏ်ဴကလီးယား ပါဝါႏိုင္ငံ အျဖစ္ ရပ္တည္ေနေသာ တ႐ုတ္၏ မူပိုင္အခြင့္ထူးကို ေျမာက္ကိုရီးယားက ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္မႈမ်ားျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္သည္မွစ၍ ၿပံဳယမ္း၏ ႏ်ဴကလီးယား လမ္းစဥ္ကို တ႐ုတ္က လိုလားျခင္း မရွိေတာ့ပါ။

ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ႏ်ဴကလီးယား အစီအစဥ္ေၾကာင့္ အေရွ႕အာရွတြင္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ ၿပိဳင္ပြဲ ေပၚေပါက္ကာ ႏ်ဴကလီးယား ဂ်ပန္ႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယား ထိုင္ဝမ္တို႔ ေပၚေပါက္လာမည္ကိုလည္း တ႐ုတ္က စိုးရိမ္ေနသည္။ ထို႔အျပင္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ စီးပြားေရး စနစ္သည္ မွန္ကန္ ဆီေလ်ာ္မႈ မရွိပဲ အေလအလြင့္ မ်ားသည္ဟု တ႐ုတ္က မွန္ကန္စြာ ႐ႈျမင္ထားသည္။

မည္သို႔ ဆိုေစကာမူ ယခုအခ်ိန္အထိ တ႐ုတ္က ေျမာက္ကိုရီးယားကို ေထာက္ခံ အားေပးလ်က္ ရွိသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ အနည္းငယ္ အတြင္း ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္ အကူအညီမ်ား ေျခာက္ခမ္းသြားခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ အခမဲ့ ကူညီေသာ ေကာက္ပဲသီးႏွံ တင္ပို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားမွ သဘာဝ ကပ္ေဘး ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို တားဆီးႏိုင္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ အမ်ားဆံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသလို အဓိက ကုန္သြယ္ဖက္လည္း ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ၎တို႔ အမွန္တကယ္ မႏွစ္သက္ေသာ၊ စိတ္ခ်ရေသာ မဟာမိတ္ အျဖစ္ မယူဆေသာ ၿပံဳယမ္း အစိုးရ အေပၚ ေထာက္ခံ အားေပးသည့္ အေနျဖင့္ ဆက္လက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေနျခင္းမွာ အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟု ေမးစရာ ရွိလာသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားကို ေထာက္ခံေနမႈအား ရပ္ဆိုင္းရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို စည္း႐ံုးႏိုင္လိမ့္မည္ (သို႔မဟုတ္) ၿပံဳယမ္း၏ မူဝါဒကို လႊမ္းမိုး ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ (ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ ဖ်က္သိမ္းေရး ဖိအားေပးရန္) တ႐ုတ္၏ စြမ္းရည္ကို အသံုးျပဳႏိုင္လိမ့္မည္ စသျဖင့္ ဝါရွင္တန္ႏွင့္ ဆိုးလ္မွ ပုဂၢိဳလ္ အခ်ဳိ႕က ၎တို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို မၾကာခဏ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားေနသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားက ဒုတိယအႀကိမ္ ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ကုလသမဂၢ၏ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ေထာက္ခံရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ေနာက္ဆံုး၌ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ 'တစ္ေလွတည္းစီး' ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ လိုလားထိုက္သည့္ ဆႏၵတစ္ခု ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း တ႐ုတ္သည္ တစ္ေလွတည္းစီးသူ မဟုတ္သလို ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္လည္း ျဖစ္လာမည္ မဟုတ္ပါ။ တ႐ုတ္သည္ ေျမာက္ကိုရီးယားအား ေထာက္ခံ အားေပးျခင္း အတြက္ အေကာင္းဆံုး အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ရွိေနၿပီး ၎ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားသည္ အနာဂတ္ကာလအထိ ဆက္လက္ တည္ၿမဲေနမည့္ လကၡဏာ ရွိေနသည္။

မွန္ပါသည္။ တ႐ုတ္သည္ ၎၏ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားထဲတြင္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ ပိုင္ဆုိင္ေသာ ႏိုင္ငံရွိလာမည္ကို မလိုလားပါ။ စစ္ေရးအရ ရန္စမႈ တစံုတရာႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေပ်ာ္ရႊင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ရာတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အတြက္ ယခုအခ်ိန္အထိ ပိုမို အေရးႀကီးေသာ စိုးရိမ္ ပူပန္မႈ ၂ ခုမွာ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္မႈ ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ကိုရီးယား ၂ ႏိုင္ငံကို ဆက္ခြဲထားရန္ပင္ ျဖစ္သည္။

တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးသည္ တ႐ုတ္ မူဝါဒ အတြက္ အဓိက ေဆာင္ပုဒ္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားမႈကို အာ႐ံုစိုက္ေနေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ထိုပန္းတိုင္မွ လမ္းေခ်ာ္ မသြားေစရန္ အတြက္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္း၍ ႀကိဳတင္ မွန္းဆႏိုင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို လိုအပ္ေနသည္။ သို႔ျဖစ္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ပတ္ဝန္းက်င္ အနီးအနားမွ ျပႆနာ မီးပြားသည္ တ႐ုတ္ မဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္သူမ်ား အတြက္ မုန္းတီးေသာ အရာတစ္ခု ျဖစ္ေနသျဖင့္ ျဖစ္သည့္နည္းျဖင့္ ေရွာင္ရွားသင့္ေပသည္။

အေရးသိပ္မႀကီးသည့္ ေနာက္ထပ္ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုမွာ ကိုရီးယား ၂ ႏိုင္ငံ ဆက္ခြဲထားရန္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ အင္အား ခ်ိန္ခြင္လွ်ာကို သံုးသပ္ၾကည့္မည္ ဆိုပါက ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေပါင္းစည္းရာတြင္ ခ်မ္းသာသည့္ ေတာင္ဘက္က ဆင္းရဲသည့္ ေျမာက္ဘက္ကို စုတ္ယူ ဝါးၿမိဳသြားမည့္ အလားအလာက မ်ားပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အတြက္မူ သန္မာ ေတာင့္တင္းေသာ အေမရိကန္ မဟာမိတ္ ႏိုင္ငံတစ္ခု ေပၚထြက္လာျခင္းဟု သတ္မွတ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ဤသို႔ မယူဆပါကလည္း အနည္းဆံုး ၎၏ နယ္နမိတ္ ညာဘက္တြင္ ထိန္းရန္ မလြယ္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံတစ္ခု ေပၚထြက္လာသည္ဟု သတ္မွတ္ေပလိမ့္မည္။ ယခုကဲ့သို႔ တဆစ္ခ်ဳိး ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ရွင္သန္ႏိုင္ေသာ္လည္း ပို၍ ေသခ်ာေစရန္ အတြက္ ေျမာက္ကိုရီးယားကို မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ၾကားခံဇံု အျဖစ္ ဆက္၍ ထားရန္ ပိုမို ႏွစ္သက္လိမ့္မည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ အမူအက်င့္ကို အမွန္တကယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ လႊမ္းမိုးရန္ ရည္ရြယ္ေနေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အတြက္မူ ခက္ခဲေသာ ကစားပြဲ တစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယား အစိုးရသည္ တိုင္းျပည္ စီးပြားေရး (သို႔မဟုတ္) ယုတ္စြအဆံုး ၎ျပည္သူတို႔၏ ရွင္သန္ႏိုင္ေရးကို မ်ားစြာ ဂ႐ုမစိုက္သည့္ အက်င့္ဆိုး ရွိေနသည္ ျဖစ္၍ မသိမသာ သြယ္ဝိုက္ အေရးယူမႈမ်ားသည္ အလုပ္ျဖစ္မည္ မဟုတ္ပါ။ အမွန္တကယ္ သက္ေရာက္မႈ ရွိလိုပါက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ နယ္စပ္ကို လံုးဝ ဥသံု ပိတ္ပစ္ကာ ကုန္သြယ္ေရး အားလံုးကို ရပ္ဆိုင္းရမည္ ျဖစ္သည္။ ဝါရင့္ ေတာင္ကိုရီးယား သံတမန္ တစ္ဦးက ယခုျပႆနာကို ကိုယ္ပိုင္ အယူအဆျဖင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ဥပမာ ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ဤသို႔ တင္စားခဲ့သည္။ "ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႔ ေဆြးေႏြးဖို႔ ႀကံဳလာတဲ့အခါမွာ တ႐ုတ္ရဲ႕ စြမ္းရည္ေတြ ဘယ္ေရာက္ကုန္မွန္း မသိပါဘူး။ တ႐ုတ္ လက္ထဲက တူဆိုတာ ဘယ္မလဲဗ်ာ"။

သို႔ရာတြင္ လက္ထဲမွ တူကို မထုပဲ ကိုင္ထားသည့္ တ႐ုတ္ အေနျဖင့္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ ရွိရမည္။ မွန္ပါသည္။ အလြန္ျပင္းထန္ေသာ ဖိအားသည္ စနစ္တစ္ခုကို အလြယ္တကူ ၿပဳိလဲသြားေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ၿပိဳလဲမႈမ်ဳိးသည္ ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ အေနအထားမ်ဳိးကို ႐ုတ္တရက္ ျဖစ္ေပၚေစတတ္သည္။ ဒုကၡသည္ အစုအေဝးႀကီး ေပၚေပါက္လာျခင္း၊ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ႏွင့္ ပစၥည္း ကရိယာမ်ား ေမွာင္ခို ေစ်းကြက္သို႔ ေရာက္ရွိသြားျခင္း၊ သံတမန္ ဆိုင္ရာ ႐ႈပ္ေထြးမႈ ေျမာက္ျမားစြာ ျဖစ္ပြားျခင္း စေသာ ျပႆနာ ေပါင္းစံုကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက လိုလိုလားလား လက္ခံလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ၿပံဳယမ္း ၿပိဳလဲမႈေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ကိုရီးယား ေပါင္းစည္းမႈသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အႏွစ္သက္ဆံုး ရလဒ္တစ္ခု မဟုတ္ပါ။

သို႔ျဖစ္၍ လက္ရွိ ေရွ႕မတိုး ေနာက္မဆုတ္ အေနအထားကို ဆက္ထိန္းထားရန္ ရည္ရြယ္၍ ၿပံဳယမ္း အစိုးရ အသက္႐ႈေခ်ာင္ေစေရး အတြက္ သံယံဇာတ အခ်ဳိ႕ သံုးစြဲရန္ႏွင့္ အဓိက ျပႆနာႀကီးကို တားဆီးရန္ (သို႔) အနည္းဆံုး ဆိုင္းငံ့ထားရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက လိုလားေနသည္။ ထို႔အျပင္ အလြန္႔အလြန္ အႏၲရာယ္မ်ားေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ ပတ္သက္ေနသည့္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ စြန္႔စားမႈကို ေလ်ာ့ခ်ေစလိုေသာ္လည္း ဤရည္မွန္းခ်က္မွာ ဒုတိယ ဦးစားေပးသာ ျဖစ္သည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေခ် အားလံုးထဲတြင္ ယခုတစ္ႀကိမ္၌ ေနာက္ထပ္ ဂိမ္းအေဟာင္းတစ္ခု ျပန္ေပၚလာသည္ကို ေတြ႕ရလိမ့္မည္။ ေျမာက္ကိုရီးယား အေနျဖင့္ ေျခာက္ႏိုင္ငံ ေဆြးေႏြးပြဲ (ဘီဂ်င္း၏ ႀကိဳးဆြဲ စီမံကိန္း) သို႔ ျပန္လာသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ မိမိကိုယ္မိမိ ထိန္းခ်ဳပ္သင့္ေၾကာင္းကို တ႐ုတ္က အခိုင္အမာ ေျပာၾကားပါလိမ့္မည္။ အေရးမပါေသာ လိုက္ေလ်ာမႈ အခ်ဳိ႕အတြက္ အကူအညီ မည္မွ် ျပန္လည္ ရရွိသည္ကို တြက္ခ်က္ရင္း ေက်နပ္ေနေသာ ကင္ဂ်ဳံအီကလည္း ၎၏ ႏိုင္ငံအေပၚ ၎၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ခြင့္ကို ေစာဒက တက္လိမ့္မည္။ ခ်ဳိနန္ စစ္သေဘၤာ ကိစၥကိုလည္း အလံုးစံု ေဆြးေႏြးမည့္ အလားအလာ မရွိပါ။ အကယ္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေမးခြန္း ထုတ္ခဲ့သည့္ တိုင္ေအာင္ ေျမာက္ကိုရီးယားက တာဝန္ရွိမႈကို ျငင္းဆိုမည္ ျဖစ္ၿပီး စြပ္စြဲခ်က္ အားလံုးသည္ ေတာင္ကိုရီးယား စစ္လိုလားသူမ်ား၏ အကြက္ဆင္ အပုတ္ခ်မႈသာ ျဖစ္သည္ဟု ေစာဒက တက္လိမ့္မည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ေနာက္ဆံုး ရလဒ္သည္ မည္သို႔ ျဖစ္လာမည္နည္း။ မိမိတုိ႔ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည့္ အလားအလာ အမ်ားဆံုး ပံုစံမွာ ဘီဂ်င္းက ၿပံဳယမ္းသို႔ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး အကူအညီမ်ား ဆုခ်သည့္ အခ်ိန္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားက ေျခာက္ႏိုင္ငံ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပန္လာပါမည္ဟု ကတိေပးလိမ့္မည္။ ထိုအခါ တ႐ုတ္ကလည္း ၎၏ ႏိုင္ငံတကာ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္မႈ ၂ခု စလံုးကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္သည့္ အတြက္ ေျခာက္ႏိုင္ငံ ေဆြးေႏြးပြဲကိုလည္း ေနာက္ဆံုးတြင္ ျပန္လည္ စတင္ကာ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပႆနာ မေပၚမီအထိ ခဏတာမွ် ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးၾကလိမ့္မည္။ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ႏ်ဴကလီးယား အစီအစဥ္ကို လံုးဝဥသံု စစ္ေဆး ဖယ္ရွားေရး ဟူေသာ ၎တို႔၏ ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္ကို ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ရရွိႏိုင္ပါသလားဟု ေမးခဲ့ပါက အမွန္တကယ္ပင္ မရပါ ဟု ဆိုရမည္။ သို႔ရာတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မၿပီးျပတ္ႏိုင္သည့္ ရလဒ္ကို ရရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.