Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

reliefweb.int, 12th - Dec - 2009

ဝါရွင္တန္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားအၾကား ျမန္မာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ျပႆနာမ်ား ပိုမို သိရွိ လာေစရန္ အတြက္ Refugees International သည္ နယ္သာလန္ အေျခစိုက္ Transnational Institute TNI ႏွင့္ ယခင္ အပတ္က ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ေနစရာ ေပ်ာက္ဆံုးမႈ အပါအဝင္ ျပႆနာ အရပ္ရပ္ကို အမွန္တကယ္ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အစုိးရသည္ မ်ားျပားလွသည့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ အၿမဲတမ္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရႏိုင္မည့္ အစီအမံမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု TNI ႏွင့္ RI ႏွစ္ဖြဲ႕လံုးက အရွည္သျဖင့္ ယံုၾကည္ထားခဲ့ပါသည္။ အမ်ဳိးအစား စံုလင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း ယခု အေျခအေနတြင္ စစ္မွန္ေသာ ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေစာေနေသးေသာ္လည္း ၂၀၁၀ တြင္ က်င္းပႏိုင္ေခ် ရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက အထက္ပါ ကိစၥမ်ားတြင္ တိုးတက္မႈ ရွိလာေစမည့္ က႑တစ္ရပ္ကို ဖြင့္လွစ္ ေပးႏိုင္ ပါလိမ့္မည္။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၏ အနာဂါတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ TNI ၏ အလြန္ ေကာင္းမြန္ေသာ အစီရင္ခံစာသည္ ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေကာင္းဖက္မွ ႐ႈျမင္ထားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ တိုင္းရင္းသား မ်ဳိးကြဲ အမ်ားဆံုး ရွိသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္၍ အစိုးရ အသိအမွတ္ျပဳ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္ (၁၆၀) ေက်ာ္ ရွိေနပါသည္။ (အသိအမွတ္ မျပဳေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ားလည္း ရွိပါသည္။) စုစုေပါင္း လူဦးေရ၏ (၄၀ %) မွာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္သည့္ ၿဗိတိသွ်တို႔ထံမွ လြတ္လပ္ေရး ရစဥ္ကပင္ စတင္ခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသား နယ္ေျမမ်ားမွ လက္နက္ကိုင္ သူပုန္ထမႈမ်ားသည္ ကိုလိုနီ ေခတ္လြန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျဖရွာဆဲ က႑တစ္ရပ္ ျဖစ္ေနခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ ကြဲျပား ျခားနားေသာ လူမ်ဳိးစု လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ (၂၀) ခန္႔သည္ ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိထားၿပီး ၁၉၉၀ ခန္႔က လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အစိုးရႏွင့္ ဆက္လက္ တိုက္ခိုက္ေနေသာ တိုင္းရင္းသား စစ္တပ္ အနည္းငယ္အနက္ ထင္ရွားေသာ အဖြဲ႕မွာ KNU ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာအစိုးရ၊ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု တပ္ဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းၾကားတြင္ တညီတညြတ္တည္း က်ယ္ျပန္႔စြာ သေဘာတူ ထားၾကေသာ အခ်က္မွာ တိုင္းျပည္၏ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းေရးသည္ အေရးႀကီးသည္ ဟူေသာအခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ တိုင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္မ်ား အားလံုးသည္ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ခြဲထြက္ရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ ၎တို႔ ေဒသႏွင့္ ၎တို႔ ျပည္သူမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ ၎တို႔အား ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ျပဳမည့္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို ဖန္တီးရန္ အားသန္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ေျမာက္ျမားစြာေသာ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ျခင္း ျပဳ၊ မျပဳႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ရန္ ခက္ခဲေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ အတုအေယာင္ အေျခခံဥပေဒ၏ ေအာက္တြင္ အေယာင္ေဆာင္ က်င္းပရန္ အခြင္႔အလမ္း မ်ားေနသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရာ ေရာက္လိမ့္မည္ဟု ေစာဒက တက္မႈမ်ား ရွိေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး အခ်ဳိ႕ကလည္း ၿမိဳ႕ျပ ႏိုင္ငံေရး ေလာကထဲ ေရာက္ရွိရန္ တစ္ခုတည္းေသာ ကစားပြဲ ျဖစ္သည္ဟု ျငင္းခံု ၾကပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးတို႔၏ ဆက္ဆံေရးတြင္ သိသာ ထင္ရွားသည့္ အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေသာ တိုးမရ၊ ဆုတ္မရ အက်ပ္အတည္းမွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ျခင္း မျပဳပါက ဆံုး႐ႈံး သြားႏိုင္ပါသည္။ ေသခ်ာ ေစ့စပ္စြာ စဥ္းစားျခင္းမွ အက်ဳိးရလဒ္ တခုခု ထြက္ေပၚလာပါလိမ့္မည္။ တိုးတက္မႈ ရရွိေစမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေပၚတြင္သာ မူတည္ေနသည္ မဟုတ္ပါ။ အစိုးရ အဖြဲ႕သစ္ အာဏာ လႊဲေျပာင္း ယူၿပီးေနာက္တြင္လည္း ေပၚေပါက္ႏိုင္ပါေသးသည္။

ျမန္မာ အစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကို အမွန္တကယ္ စိမ္ေခၚေနေသာ ျပႆနာမွာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ အေရးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ စစ္တပ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ေတာင္းဆိုျခင္း၊ ပိုင္နက္နယ္ေျမကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဗမာလူမ်ဳိးတို႔၏ တစ္ႏိုင္ငံတည္း ေပါင္းစည္းရန္ ရည္မွန္းခ်က္တြင္ တိုင္းရင္းသားတို႔က အဓိက အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားေပးမႈမ်ား ေအာက္တြင္ ေပၚေပါက္လာမည့္ ျမန္မာ အစိုးရသစ္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးပါတီ NLD ႏွင့္ ႏႈိင္းစာလွ်င္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္းရန္ ပို၍ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ရွိပါသည္။

မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ ယခုလက္ရွိ အခ်ိန္ႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ၾကားကာလတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားကို မွန္းဆရန္ မလြယ္ကူလွေသာ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရွိေသာ အတုိင္းအတာ အတြင္း ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးရန္ အခ်ိန္က် ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ လူမ်ဳိးစု တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ေဆြးေႏြးေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား အေနျဖင့္ လံုေလာက္ေသာ အာ႐ံု စူးစိုက္မႈ ရလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ရွင္းလင္းေအာင္ ေျပာရပါလွ်င္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္လိုသူမ်ားအား ကူညီရာတြင္ မည္ကဲ့သို႔ ဆင္ႏႊဲ လႈပ္ရွားမည္ ဆုိသည္ကို သင္ယူ ေလ့လာျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ မည္သို႔ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မည္ စသည့္ အခ်က္မ်ားကို ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးရပါမည္။ ဆိုလုိသည္မွာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းရာတြင္ ၎တို႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ပီျပင္ ရွင္းလင္းေရးတြင္ သာမကဘဲ ၎ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို မည္သို႔ မည္ပံု ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္းမည္ဆိုေသာ ကိစၥမ်ားကိုပါ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက စတင္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ မည္သည့္ ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္းမႈကိုမဆို ၾကားဝင္ ေစ့စပ္ေပးရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝုိင္းက အသင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနရပါမည္။ အထက္ပါ ကိစၥမ်ားအားလံုးကို လုပ္ေဆာင္မႈ အသားက်ရန္ အခ်ိန္ယူရပါဦးမည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးေရး ကိစၥမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက အမွန္တကယ္ အေလးထားသည္ ဆိုပါက တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုတို႔၏ ျပႆနာကို အေျဖရွာ ဆံုးျဖတ္ေရးသည္ ပထမ ဦးစားေပး ကိစၥ ျဖစ္သင့္သည္ဟု တင္ျပလုိက္ရပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ထုိင္းႏုိင္ငံ အစုိးရ အဖြဲ႕သစ္ တစ္ရပ္ မေပၚထြန္းေသးသေရြ႕ ထုိင္းႏွင့္ ကေမာၻဒီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးသည္ ပုံမွန္ အေနအထားသုိ႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိ ႏုိင္ဦးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ကေမာၻဒီးယား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္က ဒီဇင္္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ သုံးသပ္ ေျပာဆုိလုိက္သည္။

ထုိင္း - ကေမာၻဒီးယား ဆက္ဆံေရးသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နယ္စပ္ေဒသ ဘုရားေက်ာင္း နယ္နိမိတ္ ျပႆနာ ျဖစ္ေပၚၿပီး ေနာက္ပုိင္း လြန္စြာ ဆုိးရြားလာခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏုိဝင္ဘာလအတြင္း ကေမာၻဒီးယား အစိုးရက ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ျပည္ေျပး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္ရွင္နာဝပ္အား စီးပြားေရး အႀကံေပး ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္လုိက္ရာ တင္းမာမႈမ်ား ပုိမို ႀကီးထြားသြားခဲ့သည္။

သက္ဆင္ရွင္နာဝပ္ကုိ ကေမာၻဒီးယား အစုိးရ၏ စီးပြားေရး အႀကံေပး ပုဂၢိဳလ္ ရာထူး ေပးလုိက္ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံစလုံးက သံတမန္မ်ားကုိ ျပန္လည္ ေခၚယူခဲ့ၾကသည္။ ထုိင္းအစုိးရက သက္ဆင္ ရွင္္နာဝပ္ကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္ပုိ႔ေပးရန္ ေတာင္းဆုိ ခဲ့ေသာ္လည္း ကေမာၻဒီးယားက ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။

"ကၽြန္ေတာ္ ခင္ဗ်ား (ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဇစ္ ဝိဇၨာဝီရ) ကုိ ေျပာမယ္။ ေနာက္ ထုိင္းအစိုးရသစ္ တက္လာမယ့္ အခ်ိန္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ေစာင့္ေနတယ္။ အဲဒီ အစိုးရသစ္ တက္လာတာနဲ႔ သံတမန္ေတြ ျပန္လည္ ေစလႊတ္မယ္" ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္က ဆုိသည္။

"ခင္ဗ်ားက သက္ဆင္ ရွင္နာဝပ္ ကိစၥကုိ အေရးလုပ္ၿပီး ေျပာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပရာဗီဟာ ဘုရားေက်ာင္း ကိစၥကုိ ေျပာဖုိ႔ ေမ့ေနတယ္" ဟု သက္တမ္း ၁၁ ရာစု ခန္႔ရွိၿပီ ျဖစ္ေသာ အဆုိပါ ကေမာၻဒီးယား (ခမာ) ဘုရားေက်ာင္း ကိစၥကုိ ရည္ညႊန္းၿပီး ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိ ေဝဖန္ ေျပာဆုိသည္။

"ခင္ဗ်ား (အဘီဇစ္) ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံကုိ က်ဴးေက်ာ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနေသးသေရြ႕ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရး ပုံမွန္ ျပန္မျဖစ္ႏုိင္ဘူး ဆုိတာ ေျပာခ်င္တယ္" ဟု ၎က ဆုိသည္။

ျပည္ေျပး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္ ရွင္နာဝပ္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔က ကေမာၻဒီးယားသုိ႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာၿပီး စီးပြားေရး အတုိင္ပင္ခံ အလုပ္ကုိ စတင္ လုပ္ကုိင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ သတင္းမ်ားအရ သက္ဆင္သည္ ကေမာၻဒီးယား အစိုးရ အရာရွိမ်ားအား ခရီးသြားလုပ္ငန္း ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အႀကံေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကေမာၻဒီးယား ႏုိင္ငံတြင္ သက္ဆင္ ရွင္နာဝပ္ ခုိလႈံ ေနထုိင္ေနသည္ကုိ မေက်နပ္ေသာ ထုိင္းအစိုးရက ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္းပစ္လုိက္သည္။ ထုိ႔ျပင္ သက္ဆင္ ရွင္နာဝပ္ လက္ထက္က လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့ေသာ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ တူးေဖာ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ကုိလည္း ပယ္ဖ်က္ လုိက္သည္။

ထုိင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ႏွစ္ႏွစ္တိတိ ျပန္လည္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ ခံခဲ့ရေသာ သက္ဆင္ရွင္နာဝပ္သည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ထုိင္း စစ္တပ္၏ အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ လုိက္ရသည္။ သက္ဆင္သည္ လာဘ္စားမႈအတြက္ ထုိင္းတရားရုံးက ခ်မွတ္လုိက္ေသာ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ကုိ ေရွာင္ရွားရန္ ျပည္ပတြင္ ခုိလႈံ ေနထုိင္ခဲ့သည္။ သူသည္ အထူးသျဖင့္ ဒူဘုိင္းႏုိင္ငံတြင္ အမ်ားဆုံး ေနထုိင္ခဲ့သည္။

AFP သတင္းဌာန၏ Relation with Thai government cannot be normal: Cambodia PM ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

teakdoor.com, 18th- Dec - 2009

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတံခြန္ ဓာတ္ေငြ႕ စီမံကိန္းမွ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဥ္ အတြက္ ရက္ (၂၀) ခန္႔ ရပ္နားထားမည္ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္း စြမ္းအင္ ကုမၸဏီႀကီး PTT PCL က ေသာၾကာေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဥ္မွာ ႏွစ္စဥ္ လုပ္ေဆာင္ေနက်  ျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။

ႏိုင္ငံပိုင္ စြမ္းအင္ကုမၸဏီ PTT ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ယခု လုပ္ငန္း ေခတၱ ရပ္နားမႈေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ဓာတ္ေငြ႕ အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိခိုက္ေစလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

PTT ၏ လုပ္ငန္းခြဲ တခုျဖစ္ေသာ PTT Exploration and Production (PTTE - BK) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဓာတ္ေငြ႕သိုက္ (၅) ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ရဲတံခြန္ႏွင့္ ရတနာ ဓာတ္ေငြ႕ စီမံကိန္းမ်ားတြင္လည္း ရွယ္ယာ အနည္းငယ္ ပါဝင္သူ လုပ္ငန္း ပါတနာ တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Swedish Presidency of the European Union press release, 17th Dec 2009

ဥေရာပ သမဂၢ ဝန္ႀကီးမ်ား၏ (၃) ဦး ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္တို႔ ကိုပင္ေဟဂင္တြင္ ယေန႔ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ အီးယူ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို ႏိုင္ငံျခားေရးရာ ဝန္ႀကီး Carl Bildt က ဦးေဆာင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အီးယူ အထူးကိုယ္စားလွယ္ Piero Fassino ႏွင့္ ေကာ္မရွင္ လူႀကီးမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ ျမန္မာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ကိုမူ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဦးဥာဏ္ဝင္းက ဦးေဆာင္ပါသည္။ ဒိန္းမတ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Per Stig Moller က အိမ္ရွင္အျဖစ္ အစည္းအေဝးကို လက္ခံ က်င္းပပါသည္။

အီးယူက စိုးရိမ္ ပူပန္ေနေသာ ကိစၥမ်ား အပါအဝင္ တိုးတက္ေနေသာ ေဆြးေႏြးမႈမွ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် အလားအလာမ်ားကို ဝန္ႀကီးမ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား အေပၚတြင္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက စစ္မွန္ေသာ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ပါက အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္ေသာ တုန္႔ျပန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အဆင္သင့္ ရွိေၾကာင္း အီးယူက ထပ္မံ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထြန္းကားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစား တန္ဖိုးထားေရးကို ဦးတည္ေသာ ႀကီးမားသည့္ တိုးတက္မႈမ်ားကို ရည္ရြယ္သည့္ ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားကို ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ရန္ အဆင္သင့္ ရွိေနသည္ဟု အီးယူက ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈ စီးပြားေရး ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရးတြင္ ႀကီးမားေသာ တိုးတက္မႈမ်ားကို ျပသႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အားလံုးကို ပါဝင္ ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အေရးႀကီးေသာ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ား အေနႏွင့္ လြတ္လပ္၍ မွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသို႔ ဦးတည္သည့္ အစစ္အမွန္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို စတင္ ျပဳလုပ္သင့္ၿပီဟု ႏႈိးေဆာ္လုိက္ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowe