Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Bangkok Post, 16th December 2010

ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ တရားမဝင္ ေရာက္ရွိလာသည္ဟု ယံုၾကည္ရသည့္ ထိုင္းဘတ္သန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိ ကၽြန္းသစ္လံုး ၃၀၀၀ ေက်ာ္အား ဖမ္းဆီးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

အထူး စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး ဌာန (DSI)၊ အေကာက္ခြန္ ဌာနႏွင့္ ေတာ္ဝင္ သစ္ေတာ ဌာနတို႔ ပါဝင္ေသာ ပူးေပါင္း စစ္ဆင္ေရး အဖြဲ႕သည္ Suksawat Group ကုမၸဏီမွ ပိုင္ေသာ သစ္စက္ ႏွစ္ခုအား ယမန္ေန႔က ဝင္ေရာက္ ရွာေဖြရာ၊ သစ္လံုးမ်ား ေတြ႕ရွိ သိမ္းဆည္းခဲ့သည္။

အဆိုပါ စစ္ေဆးေရးမွာ တရားဝန္ႀကီး Pirapan Salirathavibhaga က ကုမၸဏီ တစ္ခုသည္ မယ္ေဟာင္ဆန္ကို ျဖတ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကၽြန္းသစ္မ်ား တရားမဝင္ တင္သြင္းေနေၾကာင္း တိုင္ၾကားခ်က္ေၾကာင့္ ျပဳလုပ္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

DSI ဒုတိယ အႀကီးအကဲ Narat Savetnant က စြပ္စြဲ ေျပာၾကားရာတြင္ Anton ကုမၸဏီသည္ မယ္ေဟာင္ဆြန္ရွိ အေကာက္ခြန္ ဌာနတြင္ အေထာက္ အထား ၅၇ ရြက္ျဖင့္ ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားက တင္သြင္းခြင့္ အတြက္ အတည္ျပဳ ၿပီးေၾကာင္း တင္သြင္းခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

အေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါ စာရြက္ စာတမ္းမ်ားသည္ အတုမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ခဲ့ရသည္ဟု Mr Narat က ေျပာသည္။

အဆိုပါ သစ္မ်ားကို ဖမ္းဆီးခဲ့မႈေၾကာင့္ ေဒသဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ အဆိုပါ သစ္မ်ား တင္သြင္းမႈကို ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း အတြက္ တာဝန္ ရွိမရွိ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ ရွိလာသည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါ တရားမဝင္ သစ္မ်ား တင္သြင္းမႈတြင္ ၎တို႔ ပါဝင္ ပတ္သက္မႈ ရွိမရွိ၊ တာဝန္ယူ သင့္မသင့္ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ားကိုမူ ၎တို႔ ရင္ဆိုင္ရလိမ့္မည္ဟု Mr Narat က ေျပာသည္။

ေျမာက္ပိုင္းရွိ အထူး ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို စံုစမ္း စစ္ေဆးရေသာ DSI အဖြဲ႕သည္ ထိုကိစၥသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ကတည္းက ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့သည္။ ၎တို႔သည္ စက္တင္ဘာလတြင္ Anton ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကၽြန္းခြဲသားမ်ားကို သံသယ ျဖစ္ဖြယ္ အေျခအေနျဖင့္ တင္သြင္းလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိလာခဲ့သည္။

ကုမၸဏီ ပိုင္ရွင္အား သစ္ခြဲသား တင္သြင္းမႈ ဥပေဒမ်ား ခ်ဳိးေဖာက္မႈျဖင့္ DSI မွ စြဲခ်က္တင္ ခဲ့သည္။

Anton ကုမၸဏီက ေျပာၾကားရာတြင္ ၎သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ လက မယ္ေဟာင္ဆန္ရွိ Salawin အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္ကို ျဖတ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကၽြန္းသစ္မ်ား သယ္ယူရန္ လိုင္စင္ သက္တမ္း တိုးေပးရန္ သစ္ေတာဌာနက ျငင္းဆိုခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တရားစြဲရန္ စဥ္းစားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ကုမၸဏီ၏ ဒုတိယ မန္းေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ Phichet Lertlum – umphaiwong က ေျပာၾကားရာတြင္ ကၽြန္းသစ္ သယ္ယူေရး ခြင့္ျပဳခ်က္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ လက သက္တမ္း ကုန္သြားရာ၊ သစ္ေတာဌာနက သက္တမ္း တိုးေပးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ယမန္ႏွစ္က တစ္ႏွစ္ သက္တမ္း တိုးေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

သဘာဝ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ ဝန္ႀကီး Suwit Khunkitti က ဖမ္းဆီးသည့္ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ထုတ္ကုန္ လိုင္စင္မရွိေၾကာင္း၊ မူရင္း ႏိုင္ငံ အေထာက္အထားလည္း မရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။ Anton ကုမၸဏီက တရားဝင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရပိုင္ ျမန္မာ့ သစ္လုပ္ငန္းမွ ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

BBC News, 16th December 2010

အိႏၵိယႏွင့္​ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တို႔သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ကုန္သြယ္ေရးကို ၂၀၁၀ တြင္ ေဒၚလာ ၆၀ ဘီလီယံ ထားရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၅ တြင္ ေဒၚလာ ၁၀၀ ဘီလီယံ အထိ တိုးျမႇင့္ရန္ သေဘာတူညီမႈ အသစ္ ရရွိခဲ့သည္။

ႏွစ္ဘက္ စလံုးက အိႏၵိယ၏ ကုန္သြယ္မႈတြင္ ကြာဟမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အိႏၵိယ ပို႔ကုန္မ်ား ပိုမို တင္ပို႔ေရး အတြက္ ျမႇင့္တင္ရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

တ႐ုတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္ၾကားေပါင္၏ တရားဝင္ သံုးရက္တာ အလည္ အပတ္ ခရီးစဥ္၏ ပထမေန႔တြင္ပင္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေဒၚလာ ၁၆ ဘီလီယံ တန္ဖိုးရွိ စီးပြားေရး သေဘာ တူညီခ်က္မ်ား လက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့သည္။

ဝမ္ၾကားေပါင္၏ အိႏၵိယသို႔ လာေရာက္ေသာ ခရီးစဥ္တြင္ တ႐ုတ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ၄၀၀ ခန္႔ လိုက္ပါလာၾကသည္။

တ႐ုတ္သည္ အိႏၵိယ၏ အႀကီးဆံုး ကုန္သြယ္ဖက္ ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။

စစ္ေရး တည္ေဆာက္မႈ

ၾကာသပေတးေန႔က လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္တြင္ ၎တို႔သည္ အေျခခံ အေဆာက္အဦ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ သတင္း အခ်က္အလက္ နည္းပညာ၊ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရး၊ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ေငြေၾကး ဆိုင္ရာမ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ တိုးခ်ဲ႕ရန္ သေဘာ တူခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

တစ္ႏိုင္ငံစီ၏ အင္အားမ်ားကို အျပန္အလွန္ အသံုးခ်၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အက်ဳိး ရွိေစမည့္ ရလဒ္ (win-win result) မ်ား ရလိုေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဝမ္ၾကားေပါင္သည္ ၾကာသပေတးေန႔က အိႏၵိယ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္မိုဟန္ဆင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္ဦးတို႔သည္ ကာလ ရွည္ၾကာ အျငင္း ပြားေနေသာ နယ္စပ္ ကိစၥ အပါအဝင္ ကိုင္တြယ္ရ ခက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

နယ္စပ္ ကိစၥကို ေျဖရွင္းရန္ အခ်ိန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္စလံုးက ေျပာခဲ့သည္။

BBC မွ Sanjoy Majumder က ေဒလီတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ရာ၌ တ႐ုတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ခရီးစဥ္သည္ အျငင္းပြားဖြယ္ ကိစၥရပ္မ်ား ရွိေနေသးေသာ္လည္း အာရွ၏ ႏိုင္ငံႀကီး ႏွစ္ခုၾကား စီးပြားေရး အရ ဆက္ဆံေရး အတြက္ အားေကာင္းေသာ ေထာက္ခံမႈ တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

အျငင္းပြားဖြယ္ ကိစၥမ်ားတြင္ နယ္စပ္တြင္ တ႐ုတ္က စစ္အင္အား တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ အိႏၵိယက ဒလိုင္းလားမားအား ေထာက္ခံမႈတို႔ ပါဝင္သည္။

ဗုဒၶဟူးေန႔ ညေနက ၿမိဳ႕ေတာ္ ေဒလီတြင္ က်င္းပ ၿပီးစီးေသာ စီးပြားေရး ကြန္ဖရင့္တြင္ Mr. Wen တက္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ ပါဝါ၊ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရး၊ သံမဏိ၊ ေလစြမ္းအင္၊ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား တန္ဖိုး ေဒၚလာ ၁၆ ဘီလီယံရွိ စာခ်ဳပ္ ၅၀ ခန္႔ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

ယခု လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ေသာ တန္ဖိုးသည္ မၾကာေသးမီက အေမရိကန္ သမၼတ Barack Obama အိႏၵိယသို႔ လာေရာက္စဥ္ အိႏၵိယႏွင့္ အေမရိကန္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားၾကားတြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ေသာ တန္ဖိုး ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလီယံထက္ ေက်ာ္လြန္ခဲ့သည္။

"တ႐ုတ္နဲ႔ အိႏၵိယတို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အတြက္ ကမာၻႀကီးမွာ လံုေလာက္တဲ့ ကြက္လပ္ေတြ ရွိသလို၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လံုေလာက္တဲ့ ဧရိယာေတြ ရွိပါတယ္" ဟု Wen က စီးပြားေရး ကြန္ဖရင့္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Mr Singh က ေျပာၾကားရာတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ အားေကာင္းေသာ ပါတနာရွစ္သည္ အာရွႏွင့္ ကမာၻႀကီး အတြက္ ေရရွည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ တည္ၿငိမ္မႈ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ အလားအလာေကာင္းမ်ား အတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျပဳေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ Mr Singh သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္ အတြင္း Mr Wen ႏွင့္ ယခု အႀကိမ္ အပါအဝင္ ၁၁ ႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

မ်ားျပားလွေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ႀကီး

ယခု တ႐ုတ္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ႀကီးသည္ မၾကာေသးခင္ ကာလမ်ားက အိႏၵိယသို႔ လာေရာက္ခဲ့ေသာ အဖြဲ႕ဝင္ ၂၁၅ ဦး ပါေသာ အေမရိကန္ သမၼတ Barack Obama ၏ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕၊ အဖြဲ႕ဝင္ ၆၀ ေက်ာ္ ပါဝင္ေသာ ျပင္သစ္သမၼတ Nicolas Sarkozy ႏွင့္အဖြဲ႕၊ အဖြဲ႕ဝင္ ၄၀ ခန္႔ ပါဝင္ေသာ ၿဗိတိသွ် ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ David Cameron ႏွင့္ အဖြဲ႕မ်ားထက္ စာလွ်င္ ပိုမို ႀကီးမားသည္။

ေၾကညာခ်က္၌ ႏွစ္ဘက္စလံုးသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ား အျပန္အလွန္ ပံုမွန္ လည္ပတ္ေရး ယႏၲရားကို ထူေထာင္သြားရန္ ဆံုးျဖတ္ၾကသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္က ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ၾကားတြင္ တယ္လီဖုန္း Hot line ဖြင့္လွစ္ျခင္း အတြက္ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကၿပီး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္ဦး ပံုမွန္ တိုင္ပင္ အႀကံဥာဏ္ ယူရန္ သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား ပံုမွန္ အျပန္အလွန္ လည္ပတ္ေရး ယႏၲရား ထူေထာင္ရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

တ႐ုတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ အိႏၵိယ ျပည္ပေရးရာ ဝန္ႀကီး SM Krishna ႏွင့္ ကြန္ဂရက္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ဆိုနီယာ ဂႏၵီတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည္ ျဖစ္သည္။

ေသာၾကာေန႔တြင္ ဝမ္သည္ အိႏၵိယ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏွင့္ ၿပိဳင္ဖက္ျဖစ္ေသာ ႏ်ဴကလီယာ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံသို႔ ႏွစ္ရက္တာ တရားဝင္ လည္ပတ္မည္ ျဖစ္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Press Trust of India, 16th December 2010

အိႏိၵယသည္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီႏွင့္ (၁၉) ႏွစ္ခန္႔ အဆက္ ျဖတ္ၿပီးေနာက္၊ အထူးသျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥမ်ား အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာ ကိစၥရပ္မ်ား အခ်ိဳ႕ကို အျမင္သစ္ျဖင့္ အၿမဲတမ္း မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံ အျဖစ္ ပါဝင္ရန္ ေမာင္းတင္လ်က္ ႐ွိသည္။

အိႏိၵသည္ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီတြင္ ေတာင္အာဖရိက၊ ကိုလံဘီယာ၊ ဂ်ာမနီႏွင့္ ေပၚတူဂီတို႔ ႏွင့္အတူ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရန္ ၂၀၁၁ ဇန္နဝါရီလ (၁) ရက္တြင္ စတင္မည္ ျဖစ္သည္။

"လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေလာက္ကစၿပီး ကိစၥရပ္ေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရပ္တည္မႈေတြ ျပန္ေျပာင္း ေနပါတယ္။ ပိုၿပီး ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း လုပ္ႏိုင္ၿပီး၊ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥေတြမွာ ပိုၿပီး ေတာင္းဆို လာႏုိင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္"ဟု ကုလသမဂၢ ဆိုင္ရာ အိႏိၵယ သံအမတ္ႀကီး Hardeep Singh Puri က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ဒီကိစၥဟာ အိႏိၵယမွာ ဦးစားေပး ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ထင္ဟပ္ေစပါတယ္" ဟု ၎က PTI သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြား ဘယ္မွာ ႐ွိတယ္၊ အေနာက္ အပါအဝင္ အၿမဲတမ္း အဖြဲ႕ဝင္ အက်ိဳးစီးပြား ဘာကို လိုလားတယ္ ဆိုတဲ့ ကိစၥေတြဟာ ဘာမွ ျပႆနာ မ႐ွိႏိုင္ဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ ျမင္ပါတယ္။ အေတာ္မ်ားမ်ား အေရးကိစၥေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အျမင္ တစ္ခုတည္း ႐ွိေနၾကတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္" ဟု ၎က ဆိုသည္။

အဆိုပါ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သာဓက တစ္ခုမွာ အီရန္ကိစၥတြင္ ထိုႏုိင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အိႏိၵယက ကန္႔ကြက္မဲ မေပးပဲ ၾကားေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

"ေသခ်ာတာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အေနအထားကို သံုးသပ္ဦးမွာ ျဖစ္ၿပီး အေနအထား ဘယ္လိုတိုးတက္မႈ႐ွိသလဲလို႔ ၾကည့္ေနပါတယ္၊ မဲခြဲတဲ့ ကိစၥမွာ ေနာက္ထပ္ အေျပာင္းအလဲေတြ ႐ွိႏုိင္ပါေသးတယ္" ဟု Puri က ဆိုသည္။

အိႏိၵယသည္ G-77 ႏွင့္ ဘက္မလိုက္ အဖြဲ႕၏ အသင္းဝင္ အျဖစ္ ႐ွိေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ လူအမ်ား ပိုမို ေကာင္းစားေရးကို ပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ လႈပ္႐ွားမႈမ်ားႏွင့္ အေနအထားမ်ားကို လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ အလွည့္က် အဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္မႈက တားဆီးႏုိင္ဖြယ္ မ႐ွိဟု အိႏိၵယ ထိပ္တန္း သံတမန္က ဆက္လက္ ေျပာလိုက္သည္။

"တကယ္လို႔ ဒီရပ္တည္မႈေတြက တခ်ိဳ႕ အုပ္စုေတြ ရပ္တည္ေနတဲ့ အေနအထားေတြနဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနတယ္ ဆိုရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ တြန္႔ဆုတ္ေနမွာ မဟုတ္ပါဘူး" ဟု Puri က ေျပာၾကားသည္။

အိႏိၵယ၏ အေနအထား ေျပာင္းမႈသည္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အၿမဲတမ္း အဖြဲ႕ဝင္ေနရာ ေသခ်ာေစရန္အတြက္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား ေက်နပ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္ ဟူေသာ သတင္းမ်ားကို Puri က ကန္႔ကြက္လိုက္သည္။

"အိႏိၵယႏုိင္ငံက မွန္ကန္ ဆီေလွ်ာ္တယ္လို႔ ယူဆၾကမယ့္ ေဘာင္ထဲက ေနရာကိုပဲ အိႏိၵယက ယူမွာပါ၊ ဒါဟာ မွန္ကန္တဲ့ လုပ္ေဆာင္္မႈလုိ႔ ထင္ပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြား ေဘာင္ထဲမွာလည္း ဝင္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနရာေတြ ယူပါလိမ့္မယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို သေဘာ မတူပါဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အင္မတန္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြ ႐ွိသူေတြပါ" ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အေနအထားမွာမူ ပိုမို ႐ႈပ္ေထြးလ်က္ ႐ွိသည္။

အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားက ျမန္မာ စစ္အစိုးရကို လူ႔အခြင့္အေရး ညႇင္းပမ္းမႈမ်ားအတြက္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္႐ႈတ္ခ်ရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ အိႏိၵယ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ အျခား အေ႐ွ႕ေတာင္ အာ႐ွ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားက ပိုမို သတိႀကီးစြာ ခ်ဥ္းကပ္လ်က္ ႐ွိၾကသည္။

အိႏိၵယႏွင့္ တ႐ုတ္သည္ ၎တို႔၏ ကုန္သြယ္ေရး အက်ိဳးစီးပြားမ်ား စိတ္ခ် လံုၿခံဳေစရန္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရအား သေဘာေကာင္း ျပေနျခင္းကို လူ႔အခြင့္အေရး အုပ္စုမ်ားက ျပစ္တင္ ေဝဖန္ခဲ့ၾကၿပီး သမၼတ ဘားရက္ အိုဘားမားကလည္း သံပတ္ တင္းရန္ နယူးေဒလီကို ေတာင္းဆိုထားသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ တိတ္တဆိတ္ ႏွီးေႏွာ အႀကံေပးတဲ့ နည္းလမ္းကို ပိုႏွစ္သက္ပါတယ္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြကေတာ့ အတူတူပါပဲ၊ ဘယ္နည္းကို ခင္ဗ်ား သံုးမလဲလို႔ပဲ ေမးစရာ ႐ွိပါတယ္" ဟု Puri က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Temasek Review, 16th December 2010

စကာၤပူ သံတမန္မ်ားက ၎တို႔၏ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထင္အျမင္ ေသးေသာ မွတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ထားမႈကို ေဖာ္ညႊန္းသည့္ သံတမန္ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္း ေပါက္ၾကားခဲ့သည့္ ရလဒ္အျဖစ္ စကာၤပူႏွင့္ မေလး႐ွား အၾကား သံတမန္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီး တစ္ရက္ အၾကာတြင္ အေ႐ွ႕ေတာင္ အာ႐ွေဒသ တစ္ခုလံုးကုိ ေနာက္ထပ္ သံတမန္ေရးရာ မုန္တိုင္း တစ္ခုက ဝိုင္းပတ္ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ ႐ွိသည္။

ခရာမႈတ္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ WikiLeaks က စကာၤပူမွ ေနာက္ဆံုးရ သံတမန္ ဆက္သြယ္ ေျပာဆိုမႈမ်ားကို မေန႔က လႊင့္ထုတ္ခဲ့ရာ သန္ျမန္ဆဲ ပုဂၢိဳလ္ လီကြမ္ယုႏွင့္ အေမရိကန္ သံအမတ္ patricia L. Herbold တို႔ အၾကား လွ်ိဳ႕ဝွက္ အဆင့္ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပါဝင္ခဲ့သည္။

နံပါတ္စဥ္ VVCZCXRO 388 ႏွင့္ ေကဘယ္လိုင္းသည္ ၾသစေၾတးလ်၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုးရီးယား၊ နယူးဇီလန္၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု စေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ သံ႐ုံးမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ ထားျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အတင္းအဖ်င္း ေျပာဆိုမႈႏွင့္ ၾကက္ၿမီး ပါတီ စကားဝိုင္းမွ်သာ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္က ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ လီကြမ္ယုက တက္ေရာက္လာသူ အေမရိကန္ တာဝန္ ႐ွိသူမ်ားအား "အာဆီယံသည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ား၌ ျမန္မာ၊ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအိုႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔ကို အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အျဖစ္ ဝင္ခြင့္ မျပဳသင့္" ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

"အာဆီယံရဲ႕ မူလ အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္းေတြဟာ အက်ိဳးတူ တန္ဖိုးေတြနဲ႔ ကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒ စက္ဆုပ္ မုန္းတီးမႈမွာ တူညီခ်က္ ႐ွိ္ၾကပါတယ္၊ ဒီတန္ဖိုးေတြဟာ အဖြဲ႕ဝင္သစ္ ေတြေၾကာင့္ ညစ္ႏြမ္း သြားခဲ့ပါၿပီ၊ သူတို႔ဟာ အာဆီယံ အဖြဲ႔ဝင္ေဟာင္းေတြလိုပဲ ျပဳမူ ေဆာင္႐ြက္ၾကလိမ့္မယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ကလည္း သူတို႔ရဲ႕ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ျပႆနာ အရပ္ရပ္ေၾကာင့္ သံသယ ပြားစရာပါ" ဟု လီကြမ္ယူက ေဝဖန္ခဲ့သည္။

မစၥတာ လီကြမ္ယူက "ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေကာင္း ျမင္မႈကို အမ်ားဆံုး ျပသခဲ့ၿပီး၊ လာအိုသည္ အာဆီယံ အတြင္းမွ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို တ႐ုတ္ထံ ျပန္သတင္း ပို႔ေနသည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ အစြန္အဖ်ား ေဒသတစ္ခု အျဖစ္ ႐ႈတ္ခ်ခဲ့သလို ကေမာၻဒီးယား၏ ႏုိင္ငံေရး စနစ္မွာလည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္ကို ၿခံရံကာ ပုဂၢိဳလ္ေရး လႊမ္းမိုးမႈ မ်ားလြန္းသည္" ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အထက္ပါ တုန္လႈပ္ဖြယ္္ ေပါက္ၾကားမႈသည္ လာမည့္ႏွစ္ အင္ဒိုနီး႐ွား အာဆီယံ ထိပ္သီး ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္မည့္ သံတမန္မ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အၾကား မ်က္ႏွာနီျမန္း ႐ွက္အမ္းျခင္းကို ျဖစ္ေစလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

WikiLeaks ၏ မဆင္မျခင္ လႊင့္တင္မႈ ျဖစ္ပြားၿပီး ေနာက္ပိုင္း တစ္ပတ္လံုးလံုး ထူးထူး ဆန္းဆန္း ေပ်ာက္ကာ ၿငိမ္ေနသည့္ စကာၤပူ သဘာရင့္ ဝါရင့္ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း လီကြမ္ယူထံမွ လတ္တေလာ မည္သည့္ မွတ္ခ်က္မွ် ထြက္ေပၚလာျခင္း မ႐ွိေသးပါ။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

VOA News, 15th December 2010

စကၤာပူကို တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ဖခင္ႀကီး Lee Kwan Yew က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအား ဥာဏ္နည္းသူမ်ား (stupid) ျဖစ္ၿပီး၊ ထူၿပိန္း (Dense) သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္ဟု ေပါက္ၾကားသြားေသာ အေမရိကန္ သံတမန္ ေကဘယ္တြင္ ကိုးကား ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေကဘယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ Lee က အေမရိကန္ သံတမန္ တစ္ဦးအား ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာ အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရသည္မွာ လူေသေကာင္ႏွင့္ စကားေျပာ ေနရသ