Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
Document yangonchronicle2011 Op-Ed

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2011 Op-Ed

၂၃.၁၀.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မလွည့္ေရးႏွင့္ အနာဂတ္ျမန္မာ့စီးပြားေရး

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မလွည့္ေရးႏွင့္ အနာဂတ္ျမန္မာ့စီးပြားေရး

ထက္ျမက္

(ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ရက္ေန႔ထုတ္ အတြဲ ၄ အမွတ္ ၄၂ မွ ထုတ္ယူေဖာ္ျပခ်က္။)

အစိုးရအေျပာင္းအလဲတြင္ စီးပြားေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္၌ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရ တစ္ဖဲြ႕လံုးကို ဦးေဆာင္ေသာ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဠမ်ားမွာ အရပ္သားခ်ည္းျဖစ္သည္။ အရပ္သားအစိုးရျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အနာဂတ္ကို ေကာင္းမြန္ေအာင္ တည္ေဆာက္ေနသည္ဟု ေၾကညာခဲ့၏။ အမွန္စင္စစ္ ယခုဦးေဆာင္ေနေသာ အရပ္သားမ်ားမွာ ယခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္သည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ေျပာသလို LDC ႏိုင္ငံအဆင့္မွ ကင္းလြတ္ၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးေသာႏိုင္ငံ ေရာက္ရိွရန္မွာ ယခုဦးသိန္းစိန္အစိုးရတြင္ တာဝန္ရွိေလသည္။ အေျပာင္း အလဲမ်ားမွာ ေႏွးေကြးေနေသာ္လည္း ယခင္စစ္အစိုးရႏွင့္မတူ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိသည္ကိုကား ျငင္းကြယ္၍မရေပ။ စစ္အစိုးရတက္စက ေစ်းကြက္စီးပြား ေရးစနစ္က်င့္သံုးရန္ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုေစ်းကြက္စီးပြားေရးကို ခရိုနီမ်ားကခ်ဳပ္ကိုင္ေသာ စီးပြားေရးမ်ား လႊမ္းမိုးခဲ့၏။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ အလိုအေလ်ာက္ပါေစျခင္းမွာ ဆူဟာတို၏ အခင္းအက်င္းတိုင္းပင္ ျဖစ္၏။ ရိုလ္ကာပါတီက ဦးေဆာင္ကာ ဖဲြ႕စည္းပံုအတိုင္း ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားက်င္းပခဲ့သလို ယခုလည္း ႀကံခိုင္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးပါတီက မဲအမ်ားဆံုးရရွိေစၿပီး တပ္ မေတာ္သား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပါဝင္ေသာ အရပ္သားအစိုးရသစ္ကို ဖဲြ႕စည္းခဲ့ပါသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၌မူ မားကို႔စ္ကို ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ တစ္စံုတရာအားရွိသည့္ အတိုက္အခံမ်ားေပၚလာသည္။ အင္ဒိုနီးရွား၌မူ ဆူဟာတိုကို ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ သည့္ ၾသဇာရွိေသာ အတုိက္အခံမ်ိဳးမရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ အရပ္သားအစိုးရအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖို႔ႀကိဳးစားေသာ္လည္း လူထုတိုက္ပြဲမ်ား ဆက္တိုက္လိုလို ျဖစ္ လာသျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဝီရန္တိုကို အာဏာလဲႊေပးခဲ့ရ၏။ စိတ္သေဘာထားေကာင္းၿပီး ေျပာင္းလဲမႈကို လိုလားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဝီရန္တိုက ဘာသာ ေရးသမား မစၥတာ ဟာဘီဘီကို တာဝန္လဲႊေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစၿပီး ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း စစ္သားအမတ္မ်ားမွာလည္း ေလ်ာ့က်လာသလို ဒီမိုကေရစီလမ္း ေၾကာင္းမွာလည္း အားေကာင္းလာသည္။ ေနာက္ဆံုး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ျဖစ္လဲ မစၥတာရိုတိုယိုႏိုသည္ အမွန္တကယ္ စိတ္သေဘာထားျဖဴစင္ၿပီး အ ေျပာင္းအလဲလိုလားေသာသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာေလသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာမူ စစ္တပ္က သတ္မွတ္ေရးဆဲြခဲ့ေသာ လမ္းျပေျမပံု ၇ ခ်က္ျဖင့္ ယခုအခ်ိန္အထိ မတိမ္းမေစာင္းခ်ီတက္ခဲ့သည္မွာ ယခင္ စစ္ဗိုလ္ ခ်ဳပ္မ်ားအဖို႔ ေက်နပ္အားရစရာပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဖိလစ္ပိုင္၊ အင္ဒိုနီးရွားထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အားသာခ်က္မွာ အလြန္အင္အားေတာင့္တင္းေသာ လူထုေထာက္ခံမႈ တစ္ခဲနက္ရွိေသာ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ရွိေနျခင္းပင္။ ထိုအတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္သည္ ႏိုဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရရွိသူ၊ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံခဲ့သူ၊ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ယံုၾကည္ေလးစားျခင္းခံရသူ ျဖစ္ေနသည္မွာ အားသာခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအားသာခ်က္ကို အေျပာင္းအလဲျဖစ္လိုေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက အသံုးခ်လိုသလို အတိုက္အခံမ်ားကလည္း ထိုသို႔ေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္လိုေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို အသံုးခ်ဖိို႔လို ပါတယ္။ ထိုကိစၥကို ဖိဖိစီးစီးလုပ္ေနသူမွာ အေမရိကန္ျဖစ္၏။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက အေျပာင္းအလဲလုပ္မည္ဟု ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ အေမရိကန္သည္ လံုးဝ လက္မေႏွးပဲ သြက္သြက္လက္လက္ျဖင့္ စီးပြားေရးအရေရာ၊ ႏိုင္ငံေရးအရပါ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နယ္ပယ္အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေလသည္။

ထိုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္စီးပြားေရးအတြက္ အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လိုအပ္လာေပသည္။ ထိုအေျပာင္းအလဲမ်ားကို ဖိဖိစီးစီး လုပ္ဖို႔ အေရးႀကီးသလို ေစ်းကြက္စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားမွ တိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈကို ျပတ္ျပတ္သားသား ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုပါသည္။ ဥပေဒသစ္ေရးဆဲြကာ ထိုကိစၥကို အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးမႈ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၏ ရင္းႏွီးမႈမပါဘဲ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထိုကဲ့သို႔ ျပတ္သားေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးေျပာင္းလဲသည္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတုယူသင့္သည္မွာ တရုတ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ျဖစ္သည္။ ယခု ျပႆနာျဖစ္ေနသည္မွာ ခရိုနီစီးပြားေရးစနစ္ျဖစ္၏။

ခရိုနီစီးပြားေရးစနစ္ကို လံုးဝဖယ္ရွားပစ္ဖို႔ကား မလြယ္ကူပါ။ သို႔ေသာ္ ခရိုနီမ်ားအေပၚ ယခင္ကဲ့သို႔ အခြင့္အေရးေပးရန္ မလိုေတာ့ေပ။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မ်ားျဖစ္ေသာ ကုန္သြယ္ခြင့္၊ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းခြင့္မ်ားကို အၿပိဳင္အဆိုင္ လုပ္ခြင့္ေပးရေပမည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈမ်ား စိတ္ပါလက္ပါျဖင့္ ဝင္ေရာက္ လာၿပီဆိုလွ်င္ ခရိုနီမ်ားအဖို႔ ေငြအား၊ အာဏာအားျဖင့္ ထင္တိုင္းျခယ္လွယ္၍ မရေတာ့ေပ။ အထူးသျဖင့္ အေမရိကႏွင့္ ဥေရာပကုမၸဏီႀကီးမ်ားကသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အားတက္သေရာ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈမ်ား လုပ္လာလွ်င္ ခရိုနီမ်ားအဖို႔ အရင္လို မလြယ္ကူေတာ့ပါ။ အစိုးရကလည္း လိုလိုလားလားပင္ ခြင့္ျပဳရ ေပမည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ထိုကိစၥမွာ ျပတ္သား၏။ ႏိုင္ငံပိုင္မွ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ တရုတ္တို႔သည္ ေထာက္ထားစရာေရာ၊ ဘာေရာ လွည့္မၾကည့္ေတာ့ေပ။ ႏိုင္ငံျခားမွ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံေသာ ကုမၸဏီမ်ားကို လက္ခံကာ အခြန္စည္းၾကပ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်သည္။ သူတို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို လည္း အစိုးရက ျပတ္ျပတ္သားသား အကာအကြယ္ေပး၏။ ထိုအခါ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈသူမ်ားက ယံုၾကည္ၿပီးပံုေအာ၍ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံရာမွ ကမာၻတြင္ ဒုတိယ စီးပြားေရးအေတာင့္တင္းဆံုးႏိုင္ငံ ျဖစ္လာေလသည္။ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈေနာက္က်ေနေသာ တရုတ္သည္ ဆယ္စုႏွစ္ ၃စုအတြင္း ကမာၻတြင္ ဒုတိယ စီးပြား ေရးအင္အား အေတာင့္တင္းဆံုးႏိုင္ငံ ျဖစ္လာသည္မွာ ျပတ္သားေသာစီးပြားေရးမူဝါဒ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယ ျပတ္ျပတ္သားသား လုပ္သင့္သည္အလုပ္မွာ စစ္တပ္စီးပြားေရးဟု ဆိုရမည္။ တရုတ္ျပည္တြင္လည္း ယခင္က စစ္တပ္စီးပြားေရး ရွိပါ သည္။ တိန္ေရွာင္ပင္ လက္ထက္၌မူ ထိုစစ္တပ္စီးပြားေရးကို ပယ္ဖ်က္လိုက္၏။ စစ္တပ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအတြက္သာ တာဝန္ေပးၿပီး စစ္တပ္မွ လိုအပ္ေသာ ရိကၡာ၊ ကိရိယာ၊ လက္နက္၊ ယူနီေဖာင္းကအစ လိုေလးေသးမရွိ ကာကြယ္ေရးဌာနက အစိုးရကို တင္ျပကာစစ္တပ္စီးပြားေရးကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေလာေလာဆယ္၌ မျဖစ္ႏိုင္ေသးေပ။ စီးပြားေရးလည္း အားမေကာင္းေသး၍ ခ်က္ခ်င္းဖ်က္သိမ္းဒပစ္ရန္ မလိုေပ။ ဖ်က္သိမ္းဖို႔မ လိုေသာ္လည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကိုမူ အတက္ႏိုင္ဆံုး ေလွ်ာ့ခ်ပစ္သင့္ေပသည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႈပ္ႏွံမႈ မ်ားလာလွ်င္ ေစ်းၿပိဳင္စနစ္၊ တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ အၿပိဳင္ လုပ္ၾကေပမည္။ ထိုအခါေထာက္ထားစရာမ်ား ၾကည့္ၿပီး လိုတစ္မ်ိဳးမလိုတမ်ိဳးမလုပ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ေစ်းမ်ားမ်ားေပးသူကို လုပ္ခြင့္ေပးလွ်င္ စီးပြား ေရး အားေကာင္းလာေပလိမ့္မည္။

ယခုကဲ့သို႔ စီးပြားေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားလုပ္ကိုင္ရာတြင္ တရုတ္ျပည္စတင္လုပ္ကိုင္ေသာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္ရေပမည္။ ယခုအစိုးရလည္း တည္ေဆာက္ေနသည္ဟု သိရွိရ၏။ ထိုဇုန္မ်ားကို အမွန္တကယ္ ျပတ္ျပတ္သားသားအက်ိဳးရွိေအာင္ လုပ္ဖို႔လိုသည္။ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမႈပ္ႏွံသူမ်ားကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေအာင္ အာမခံခ်က္ရွိဖို႔ လိုသည္။ အာမခံခ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း လက္ေတြ႕လုပ္ျပရန္ လိုပါသည္။ တရုတ္သည္ ေဟာင္ ေကာင္ကို တရုတ္ပိုင္ေဒသ သတ္မွတ္ေသာ္လည္း အထူးေဒသအျဖစ္ႏွစ္ ၅၀ အာမခံခ်က္ျဖင့္ သေဘာတူခဲ့ရာ ၿဗိတိသွ်ႏွင့္ တရုတ္အစိုးရတို႔ ထိုသေဘာ တူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့၏။ တစ္ပါတီစနစ္မဟုတ္ဘဲ ေဟာင္ေကာင္ျပည္သူမ်ား ေရြးခ်ယ္ေသာသူကို တာဝန္ေပးခဲ့သည္။ စီးပြားေရးကိုလည္း ယခင္အတိုင္း လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့၏။ ကတိအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သျဖင့္ တရုတ္အစိုးရအေပၚ ကမာၻ႕စီးပြားေရးသမားမ်ားေရာ၊ တရုတ္စီးပြား ေရးသမားမ်ားပါ ယံုၾကည္လာၿပီး အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကိုလည္း ယံုၾကည္လာၾကပါသည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ စစ္တပ္အင္အားကို ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ရန္ျဖစ္၏။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္မွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ မည္သည့္ဌာန မ်ားထက္မဆို အသံုးစရိတ္အမ်ားဆံုးသံုးသည္မွာ စစ္တပ္ႏွင့္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား အတြက္ျဖစ္၏။ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ ထိုကဲ့သို႔ သံုးရ သည္မွာ အေၾကာင္းျပခ်က္ ခိုင္လံုပါသည္။ သို႔ေသာ္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အမွန္တကယ္ရည္စူးလွ်င္ တိုင္းျပည္သည္ အာရွက်ားတစ္ေကာင္ျဖစ္ရန္ အမွန္တကယ္လိုလားသည္ဆိုလွ်င္ စစ္တပ္အင္အားကို ထူးထူးျခားျခား ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ရေပမည္။ ထိုသို႔ တပ္အင္အားေလွ်ာ့ခ်ရန္မွာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး သည္ အဓိကအက်ဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ ျပည္တြင္းစစ္မီး အရွည္ၾကာဆံုးႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ေက်ာ္တိုင္း ျပည္တြင္း စစ္မီး ေတာက္ေလာင္ေနၿပီး တပ္အင္အားကို တိုးခ်ဲ႕ထားရေလသည္။ ျပည္ပအႏၱရာယ္ထက္ ျပည္တြင္းစစ္မီး အႏၱရာယ္က ႀကီးမားေလသည္။ ျပည္တြင္း စစ္ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔အဟန္႔ အတားတစ္ခု ျဖစ္ေနပါသည္။ ျပည္တြင္းစစ္သာ ရပ္စဲသြားၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးၿငိမ္းခ်မ္းေရးသာ တည္ေဆာက္ႏုိင္လွ်င္ စစ္တပ္သည္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ျပည္ပအႏၱရာယ္အတြက္သာ ထားရေပမည္။ လူအင္အားထက္၊ လက္နက္အင္အားကို ေခတ္အမီဆံုး၊ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။ တရုတ္သည္ စစ္တပ္မွ စစ္သားအင္အားကို သန္းႏွင့္ခ်ီေလွ်ာ့ခ်ပစ္လိုက္ၿပီးေနာက္ ေလတပ္၊ ေရတပ္ကို ေခတ္မီေနာက္ ဆံုးေပၚ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ စစ္တပ္ကို ဖဲြ႕စည္းထားခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အေရးအႀကီးဆုံးမွား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရေအာင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ကို သိသိသာသာ ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ရေပမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အဓိကအတုယူ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္မွာ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို လြတ္လပ္စြာလုပ္ခြင့္ေပးသည့္နည္းအေပၚ အတုယူသင့္ပါ သည္။ ယခု အခါႏိုင္ငံေရးအရ တစ္စံုတစ္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားရွိလာသလို စီးပြားေရးလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားလည္း ေပးလာသျဖင့္ အနာဂတ္ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ထို႔ထက္ပိုေကာင္းေအာင္ႏွင့္ အာရွက်ားတစ္ေကာင္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ရည္မွန္းထားသည့္ မွန္းေျခအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ရန္ အားထုတ္လံုးပမ္းရေပမည္။

***************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

yangonchronicle2011
Document yangonchronicle2011

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2011

၂၄.၁၀.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္း

  1. လံုၿခံဳေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္အရာရွိတစ္ဦးႏွင့္ အျခားအဆင့္ရဲ၀န္ထမ္းတစ္ဦးတို႔ အေမးအေျဖျပဳလုပ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ဖဖ္းဆီးစစ္ေဆးမႈ ခံေနရ
  2. ေၾကးနီစီမံကိန္း အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖြင့္ခ်ခဲ့သည့္ ရဲဝန္ထမ္းႏွစ္ဦး ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရ

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏုိင္ငံေရးသတင္း

  1. ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးလိုသူမ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္မွကာကြယ္ေရးဥပေဒပယ္ဖ်က္ေပးရန္ အဆိုတင္သြင္း
  2. ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားမပာာမိတ္မ်ားပါတီမ်ားအဖြဲ႕ အမည္ေျပာင္းလဲ

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

******************************

ျပည္တြင္းသတင္း

လံုၿခံဳေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္အရာရွိတစ္ဦးႏွင့္ အျခားအဆင့္ရဲ၀န္ထမ္းတစ္ဦးတို႔ အေမးအေျဖျပဳလုပ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ဖဖ္းဆီးစစ္ေဆးမႈ ခံ ေနရ

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မံုရြာခရိုင္ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေနရာတြင္ တာ၀န္က်ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္ ရဲအရာရွိတစ္ဦး ႏွင့္ ဒုတပ္ၾကပ္တစ္ဦးတို႔အား ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္တစ္ဦးမွ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနရသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ၎တို႔ႏွစ္ ဦးအား ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ဖဖ္းဆီးခဲ့ၿပီး ယေန႔အခ်ိန္ထိ စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း အမည္မေဖၚျပလိုသည့္ ရုပ္သံ သတင္း ေထာက္တစ္ဦးမွ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ျမန္မာစီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ယင္းစီမံကိန္းေနရာတြင္ တာဝန္က်ေနသည့္ တပ္မေတာ္သားအခ်ိဳ႕ႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ လာ ေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာဝမ္ဘို မိုင္းနင္းေကာ့ပါးလီမိတက္မွ တရုတ္ႏိုင္ငံသားဝန္ထမ္းမ်ား အပါအဝင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္တို႔၏ အေျခအေန မ်ား၊ အထက္အရာရွိမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားကို သတင္း ေထာက္အား ရဲရဲဝင့္ဝင့္ ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားခဲ့ၾကသည့္ ဗီဒီယိုဖိုင္မွာ ျမန္မာျပည္တဝွမ္းလံုးႏွင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း ရဲအုပ္ေအာင္ၾကည္စိန္ႏွင့္ ဒုတပ္ၾကပ္ ေအာင္ဝင္းထြန္းတို႔အား ယခုကဲ့သို႔ ဖဖ္းဆီး ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“သူတို႔ကို ပထမေတာ့ အမွတ္ ၂ ရဲစခန္းမွာ ထားတယ္၊ တစ္ျမန္မေန႔ကေတာ့ တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုးမွာ စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈေတြ လုပ္တယ္လို႔ သိရ တယ္။ အခုေတာ့ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္လံုး အဲဒီစခန္းမွာ မရွိေတာ့ဘူးလို႔ သိရတယ္၊ သူတို႔ကို တစ္ေနရာၿပီးတစ္ေနရာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနတယ္လို႔ ထင္တယ္၊ ဒါ့ အျပင္ သူတို႔ကို အင္တာဗ်ဴးလုပ္ခဲ့တဲ့ Golden Star စားေသာက္ဆိုင္ပိုင္ရွင္ ဦးေအာင္မင္းကိုလည္း ၁၈ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၂နာရီ ၃၀ မိနစ္ေလာက္ကေန ၁၉ ရက္ေန႔ ၁၀ နာရီ ေလာက္အထိ ပုခံုးမွာ အပြင့္ႏွစ္ပြင့္နဲ႔ တစ္ေခြပါတဲ့ ရဲအရာရွိက မံုရြာ အမွတ္ ၂ ရဲစခန္းက ေခၚယူစစ္ေဆးတယ္ဆိုတာ သိရတယ္။ အင္တာဗ်ဴးလုပ္ခဲ့တဲ့ သတင္းေထာက္ကိုလဲ လူပံုသ႑န္ေတြ၊ ဝတ္ထားတဲ့ အဝတ္အစားေတြ၊ နာမည္ေတြ၊ ေနရပ္လိပ္စာေတြကို သိသလားဆိုတာ ေမး ျမန္းတယ္လို႔ သိရတယ္”ဟု အမည္မေဖၚလိုသူ ရုပ္သံသတင္းေထာက္တစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ၎က က်ေနာ္ေမးေတာ့ ဆိုင္ပိုင္ရွင္က သူ႔ကို စာေတြရိုက္ထားတဲ့ စာရြက္ ၄၀ ေလာက္ရွိတဲ့ စာရြက္ေတြေပၚမွာ လက္မွတ္ထိုး ခိုင္းတယ္ ေျပာတယ္။ သူက ဘာလို႔ထိုးခိုင္းတာလဲေမးေတာ့ အစိုးရသက္ေသ လုပ္ခိုင္းမလို႔လို႔ ေျပာတယ္။ စာရြက္ေပၚမွာ ဘာေတြေရးထားလဲဆိုတာကို လဲ ဖတ္ခြင့္မေပးဘူး ေျပာတယ္။ ရဲႏွစ္ေယာက္ကိုလဲ အမွတ္ ၂ ရဲစခန္းက အခန္းတစ္ခုထဲမွာ ေတြ႕တယ္လို႔ ေျပာတယ္ဟု ေျပာျပခဲ့သည္။

“က်ေနာ္ yangon.chronicle@facebook.com ဝဘ္ဆိုဒ္နဲ႔ တင္ထားတာနဲ႔ DVB မွာလႊင့္သြားတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ အင္တာဗ်ဴးေတြကို ၾကည့္ရတယ္။ ျပည္သူ႔ဖက္က ရပ္တည္ၿပီး အမွန္ကိုအမွန္အတိုင္း ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားတာကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕က အခုလို ဖဖ္းဆီးအေရးယူမႈလုပ္တာ က်ေနာ္ လံုးဝ လက္မခံပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ေလွ်ာက္ေနၿပီလို႔ ေျပာေနတဲ့အေျခအေနမွာ အခုလုပ္ရပ္က အရမ္းကို အရုပ္ဆိုးလြန္းပါတယ္။ အခုျဖစ္ရပ္ က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ အေျခအေနကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း တင္ျပလိုက္သလိုမ်ိဳးလဲ ျဖစ္သြားတယ္”ဟု ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို မ်က္ ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနသူ အလြတ္တန္းသတင္းေထာက္ ကိုညီမွ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ျပည္သူ႔ညီလာခံကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ အစမွအဆံုး ဝိုင္းဝန္းကူညီခဲ့သူမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္သူ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမိသား စုမ်ား အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ယက္မွ တာဝန္ခံ ကိုဟန္ဝင္းေအာင္က "လက္ပန္ေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျ