Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
Document yangonchronicle2011 Op-Ed

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2011 Op-Ed

၂၃.၁၀.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မလွည့္ေရးႏွင့္ အနာဂတ္ျမန္မာ့စီးပြားေရး

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မလွည့္ေရးႏွင့္ အနာဂတ္ျမန္မာ့စီးပြားေရး

ထက္ျမက္

(ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ရက္ေန႔ထုတ္ အတြဲ ၄ အမွတ္ ၄၂ မွ ထုတ္ယူေဖာ္ျပခ်က္။)

အစိုးရအေျပာင္းအလဲတြင္ စီးပြားေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္၌ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရ တစ္ဖဲြ႕လံုးကို ဦးေဆာင္ေသာ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဠမ်ားမွာ အရပ္သားခ်ည္းျဖစ္သည္။ အရပ္သားအစိုးရျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အနာဂတ္ကို ေကာင္းမြန္ေအာင္ တည္ေဆာက္ေနသည္ဟု ေၾကညာခဲ့၏။ အမွန္စင္စစ္ ယခုဦးေဆာင္ေနေသာ အရပ္သားမ်ားမွာ ယခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္သည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ေျပာသလို LDC ႏိုင္ငံအဆင့္မွ ကင္းလြတ္ၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးေသာႏိုင္ငံ ေရာက္ရိွရန္မွာ ယခုဦးသိန္းစိန္အစိုးရတြင္ တာဝန္ရွိေလသည္။ အေျပာင္း အလဲမ်ားမွာ ေႏွးေကြးေနေသာ္လည္း ယခင္စစ္အစိုးရႏွင့္မတူ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိသည္ကိုကား ျငင္းကြယ္၍မရေပ။ စစ္အစိုးရတက္စက ေစ်းကြက္စီးပြား ေရးစနစ္က်င့္သံုးရန္ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုေစ်းကြက္စီးပြားေရးကို ခရိုနီမ်ားကခ်ဳပ္ကိုင္ေသာ စီးပြားေရးမ်ား လႊမ္းမိုးခဲ့၏။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ အလိုအေလ်ာက္ပါေစျခင္းမွာ ဆူဟာတို၏ အခင္းအက်င္းတိုင္းပင္ ျဖစ္၏။ ရိုလ္ကာပါတီက ဦးေဆာင္ကာ ဖဲြ႕စည္းပံုအတိုင္း ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားက်င္းပခဲ့သလို ယခုလည္း ႀကံခိုင္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးပါတီက မဲအမ်ားဆံုးရရွိေစၿပီး တပ္ မေတာ္သား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပါဝင္ေသာ အရပ္သားအစိုးရသစ္ကို ဖဲြ႕စည္းခဲ့ပါသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၌မူ မားကို႔စ္ကို ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ တစ္စံုတရာအားရွိသည့္ အတိုက္အခံမ်ားေပၚလာသည္။ အင္ဒိုနီးရွား၌မူ ဆူဟာတိုကို ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ သည့္ ၾသဇာရွိေသာ အတုိက္အခံမ်ိဳးမရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ အရပ္သားအစိုးရအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖို႔ႀကိဳးစားေသာ္လည္း လူထုတိုက္ပြဲမ်ား ဆက္တိုက္လိုလို ျဖစ္ လာသျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဝီရန္တိုကို အာဏာလဲႊေပးခဲ့ရ၏။ စိတ္သေဘာထားေကာင္းၿပီး ေျပာင္းလဲမႈကို လိုလားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဝီရန္တိုက ဘာသာ ေရးသမား မစၥတာ ဟာဘီဘီကို တာဝန္လဲႊေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစၿပီး ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း စစ္သားအမတ္မ်ားမွာလည္း ေလ်ာ့က်လာသလို ဒီမိုကေရစီလမ္း ေၾကာင္းမွာလည္း အားေကာင္းလာသည္။ ေနာက္ဆံုး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ျဖစ္လဲ မစၥတာရိုတိုယိုႏိုသည္ အမွန္တကယ္ စိတ္သေဘာထားျဖဴစင္ၿပီး အ ေျပာင္းအလဲလိုလားေသာသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာေလသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာမူ စစ္တပ္က သတ္မွတ္ေရးဆဲြခဲ့ေသာ လမ္းျပေျမပံု ၇ ခ်က္ျဖင့္ ယခုအခ်ိန္အထိ မတိမ္းမေစာင္းခ်ီတက္ခဲ့သည္မွာ ယခင္ စစ္ဗိုလ္ ခ်ဳပ္မ်ားအဖို႔ ေက်နပ္အားရစရာပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဖိလစ္ပိုင္၊ အင္ဒိုနီးရွားထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အားသာခ်က္မွာ အလြန္အင္အားေတာင့္တင္းေသာ လူထုေထာက္ခံမႈ တစ္ခဲနက္ရွိေသာ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ရွိေနျခင္းပင္။ ထိုအတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္သည္ ႏိုဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရရွိသူ၊ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံခဲ့သူ၊ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ယံုၾကည္ေလးစားျခင္းခံရသူ ျဖစ္ေနသည္မွာ အားသာခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအားသာခ်က္ကို အေျပာင္းအလဲျဖစ္လိုေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက အသံုးခ်လိုသလို အတိုက္အခံမ်ားကလည္း ထိုသို႔ေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္လိုေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို အသံုးခ်ဖိို႔လို ပါတယ္။ ထိုကိစၥကို ဖိဖိစီးစီးလုပ္ေနသူမွာ အေမရိကန္ျဖစ္၏။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက အေျပာင္းအလဲလုပ္မည္ဟု ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ အေမရိကန္သည္ လံုးဝ လက္မေႏွးပဲ သြက္သြက္လက္လက္ျဖင့္ စီးပြားေရးအရေရာ၊ ႏိုင္ငံေရးအရပါ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နယ္ပယ္အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေလသည္။

ထိုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္စီးပြားေရးအတြက္ အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လိုအပ္လာေပသည္။ ထိုအေျပာင္းအလဲမ်ားကို ဖိဖိစီးစီး လုပ္ဖို႔ အေရးႀကီးသလို ေစ်းကြက္စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားမွ တိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈကို ျပတ္ျပတ္သားသား ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုပါသည္။ ဥပေဒသစ္ေရးဆဲြကာ ထိုကိစၥကို အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးမႈ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၏ ရင္းႏွီးမႈမပါဘဲ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထိုကဲ့သို႔ ျပတ္သားေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးေျပာင္းလဲသည္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတုယူသင့္သည္မွာ တရုတ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ျဖစ္သည္။ ယခု ျပႆနာျဖစ္ေနသည္မွာ ခရိုနီစီးပြားေရးစနစ္ျဖစ္၏။

ခရိုနီစီးပြားေရးစနစ္ကို လံုးဝဖယ္ရွားပစ္ဖို႔ကား မလြယ္ကူပါ။ သို႔ေသာ္ ခရိုနီမ်ားအေပၚ ယခင္ကဲ့သို႔ အခြင့္အေရးေပးရန္ မလိုေတာ့ေပ။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မ်ားျဖစ္ေသာ ကုန္သြယ္ခြင့္၊ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းခြင့္မ်ားကို အၿပိဳင္အဆိုင္ လုပ္ခြင့္ေပးရေပမည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈမ်ား စိတ္ပါလက္ပါျဖင့္ ဝင္ေရာက္ လာၿပီဆိုလွ်င္ ခရိုနီမ်ားအဖို႔ ေငြအား၊ အာဏာအားျဖင့္ ထင္တိုင္းျခယ္လွယ္၍ မရေတာ့ေပ။ အထူးသျဖင့္ အေမရိကႏွင့္ ဥေရာပကုမၸဏီႀကီးမ်ားကသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အားတက္သေရာ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈမ်ား လုပ္လာလွ်င္ ခရိုနီမ်ားအဖို႔ အရင္လို မလြယ္ကူေတာ့ပါ။ အစိုးရကလည္း လိုလိုလားလားပင္ ခြင့္ျပဳရ ေပမည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ထိုကိစၥမွာ ျပတ္သား၏။ ႏိုင္ငံပိုင္မွ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ တရုတ္တို႔သည္ ေထာက္ထားစရာေရာ၊ ဘာေရာ လွည့္မၾကည့္ေတာ့ေပ။ ႏိုင္ငံျခားမွ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံေသာ ကုမၸဏီမ်ားကို လက္ခံကာ အခြန္စည္းၾကပ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်သည္။ သူတို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို လည္း အစိုးရက ျပတ္ျပတ္သားသား အကာအကြယ္ေပး၏။ ထိုအခါ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈသူမ်ားက ယံုၾကည္ၿပီးပံုေအာ၍ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံရာမွ ကမာၻတြင္ ဒုတိယ စီးပြားေရးအေတာင့္တင္းဆံုးႏိုင္ငံ ျဖစ္လာေလသည္။ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈေနာက္က်ေနေသာ တရုတ္သည္ ဆယ္စုႏွစ္ ၃စုအတြင္း ကမာၻတြင္ ဒုတိယ စီးပြား ေရးအင္အား အေတာင့္တင္းဆံုးႏိုင္ငံ ျဖစ္လာသည္မွာ ျပတ္သားေသာစီးပြားေရးမူဝါဒ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယ ျပတ္ျပတ္သားသား လုပ္သင့္သည္အလုပ္မွာ စစ္တပ္စီးပြားေရးဟု ဆိုရမည္။ တရုတ္ျပည္တြင္လည္း ယခင္က စစ္တပ္စီးပြားေရး ရွိပါ သည္။ တိန္ေရွာင္ပင္ လက္ထက္၌မူ ထိုစစ္တပ္စီးပြားေရးကို ပယ္ဖ်က္လိုက္၏။ စစ္တပ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအတြက္သာ တာဝန္ေပးၿပီး စစ္တပ္မွ လိုအပ္ေသာ ရိကၡာ၊ ကိရိယာ၊ လက္နက္၊ ယူနီေဖာင္းကအစ လိုေလးေသးမရွိ ကာကြယ္ေရးဌာနက အစိုးရကို တင္ျပကာစစ္တပ္စီးပြားေရးကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေလာေလာဆယ္၌ မျဖစ္ႏိုင္ေသးေပ။ စီးပြားေရးလည္း အားမေကာင္းေသး၍ ခ်က္ခ်င္းဖ်က္သိမ္းဒပစ္ရန္ မလိုေပ။ ဖ်က္သိမ္းဖို႔မ လိုေသာ္လည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကိုမူ အတက္ႏိုင္ဆံုး ေလွ်ာ့ခ်ပစ္သင့္ေပသည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႈပ္ႏွံမႈ မ်ားလာလွ်င္ ေစ်းၿပိဳင္စနစ္၊ တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ အၿပိဳင္ လုပ္ၾကေပမည္။ ထိုအခါေထာက္ထားစရာမ်ား ၾ&#