Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၁၉.၃.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. အားသစ္ေလာင္းဖို႔အခ်ိန္တန္ၿပီ

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

အားသစ္ေလာင္းဖို႔အခ်ိန္တန္ၿပီ

မိုးျမင့္ၿငိမ္း

ျမန္မာႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားကိုလက္ရွိေခါင္းေဆာင္မ်ား (ruling elites)မွ ဆြဲ၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံေရးအခင္း အက်င္းမွာ ျမန္မာျပည္တြင္ရွိႏုိင္ဖို႔ ခဲယဥ္းခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးကို တစ္ဖန္ျပန္ရလာသည့္ အခင္းအက်င္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ တနည္းဆိုရလွ်င္ လူ႔အ ဖြဲ႕အစည္းတြင္ အေပၚထပ္အေဆာက္အအံုႀကီးတစ္ခုလံုး ပံုသ႑န္ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည့္ အေပၚထပ္ အေဆာက္အအံုေၾကာင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံုျဖစ္သည့္ ျပည္သူမ်ား၏ စီးပြားေရးဘဝမွာ ထင္ထင္ရွားရွား သက္ေရာက္မႈမရွိေသးသည္ကို ေတြ႕ေနရသည္။ သို႔ေသာ္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ အေပၚထက္ အေဆာက္အအံုႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံုတို႔၏ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ပိုမို ျဖစ္ထြန္းလာႏုိင္ သည့္ အေနအထားတခ်ိဳ႕ကိုေတာ့ ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား၏ ျမန္မာ့စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ ဖိုရမ္မ်ား၊ အစိုးရကို စီးပြားေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အႀကံေပးမည့္ ပညာရွင္အဖြဲ႕အစည္းကို ျပင္ပေရာက္ ျမန္မာပညာရွင္မ်ား ပါဝင္လာႏုိင္မႈႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားၾကား ျပင္ဆင္သင္သည့္ စီးပြားေရးမူဝါဒေရးရာ ျငင္းခံုမႈမ်ားကို သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ ေဖာ္ျပျခင္းတို႔ ခပ္စိပ္စိပ္ ျဖစ္ေပၚလာလ်က္ရွိသည္။ ထို အတြက္ေၾကာင့္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ေလာက္မွ စတင္၍ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားၾကား စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ လာဖို႔ရွိလာသည္။ သို႔ေသာ္ အေပၚထပ္ အေဆာက္အအံုအေျပာင္းအလဲလိုဆြဲ၍ ေျပာင္းလဲရမည္မဟုတ္ဘဲ အေျခခံ အေဆာက္အအံုအေျပာင္းအလဲကို ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးပါဝင္ႏုိင္ဖို႔ တြန္း၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္း အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေနာက္ဆံုးတန္း တြင္ရွိေနသည္။ မတိမ္းမယိမ္းႏုိင္ငံဟူ၍ လာအို၊ ကေမာၻဒီယား၊ ဗီယမ္နမ္၊ ဘ႐ႈႏုိင္းႏုိင္ငံတို႔သာ ရွိသည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ ၎ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေစ်းကြက္စီးပြား ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္း (ဥပမာ- ဘ႑ေရးေစ်းကြက္)မ်ား တစ္စံုတစ္ရာ အတုိင္းအတာထိ တည္ေဆာက္ၿပီးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေတာ့ ယခုမွ စလံုးေရးစရမည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။ ယခုအခါတြင္ ေျမယာပိုင္ဆုိင္ခြင့္ ဥပေဒမ်ားကို ျပ႒ာန္း၍ ေျမယာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ ေဆာင္ေနလ်က္ရွိသည္။ ယင္းမွာလယ္ယာစိုက္ ပ်ိဳးေရးသာအဓိကလုပ္ကိုင္သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုဖို႔ အေရးႀကီးသည့္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ဟုျမင္မိပါသည္။ ေတာင္ ကိုရီယားႏုိင္ငံသည္လည္း ကိုရီးယားစစ္ပြဲအၿပီး ေျမယာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ယင္းေျမယာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အတူ စက္မႈထူေထာင္ေရးကိုပါ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ယအခုအခ်ိန္အခါသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ယခင္ ကုန္ထုတ္ ဆက္ဆံေရးအေဟာင္း (mode of production)၏ ပံုသ႑န္မက်မႈမ်ားကို အားထုတ္ျပင္ဆင္ရင္းျဖင့္ ကုန္ထုတ္ဆက္ဆံေရးအသစ္သို႔ ခ်င္းနင္း ဝင္ေရာက္ လာသည့္ တနည္းစက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အားယူသည့္ (take off) အခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စီးပြားေရးအေျပာင္းအလဲကို ယခုမွ အားယူလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကိုယ့္ေရွ႕က ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ရယူသြားႏုိင္သည့္ အေရွ႕အာရွႏုိင္ငံမ်ား၏ ဥပမာမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းရွိသြားသည့္ ေနာက္မွလိုက္သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခု(late comer) ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ တိုင္ဝမ္၊ စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ထုိင္းႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔မွာ ေတာင္အေမရိကႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ဆယ္စုႏွစ္ ေလးစုအတြင္း စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အရယူႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ အာရွအံ့ဘနန္းဟုပင္ ဝိၿဂိဳလ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ယင္းႏုိင္ငံမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေမာ္ဒယ္ကို ေလ့လာ သံုးသပ္ၾကည့္ပါက တူညီသည္အခ်က္ႏွစ္ခုမွာ ႏုိင္ငံအဆင့္ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ျခင္း (macroeconomic stability)ႏွင့္ ပုိ႔ကုန္ ဦးစားေပးမူဝါဒ (export-oriented policy)ကို အဓိက က်င့္သံုးခဲ့သည္။ ယင္းႏုိင္ငံမ်ား ႏုိင္ငံအဆင့္ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္ေအာင္ မူဝါဒေလးခု အေလးထား အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။

(၁) ဘတ္ဂ်က္လုိေငြျပမႈကို စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ျခင္း

ႏိုင္ငံအဆင့္စီးပြားေရးမတည္ၿငိမ္မႈ မျဖစ္ေပၚေစဘဲလို ေငြျဖည့္တင္းႏုိင္ေလာက္သည့္ အနိမ့္ဆံုးပမာဏကို ထိန္ထားႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ စင္ ကာပူႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းျဖစ္ေသာ ေငြေၾကးဘုတ္အဖြဲ႕မွ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈ မျဖစ္ေပၚေအာင္ မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့သည္။ စင္ကာပူ ႏုိင္ငံလုိ အင္စတီက်ဴးရွင္းမွ ေစာင့္ၾကည့္သည့္ ႏုိင္ငံရွိသလို အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံမွ ဘတ္ဂ်က္ညီမွ်ေရးဥပေဒ (balance budget law)ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ ေငြလဲ ႏႈန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ မူေဘာင္ (exchange rate management framework)အစရွိသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အေျခခံခ်ဥ္းကပ္မႈျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈ ကိုစနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ခဲ့သည္။

(၂) ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ အလယ္အလတ္မွ အနိမ့္အဆင့္ေရာက္ေအာင္ ျပင္ဆင္ျခင္း

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို အလယ္အလတ္မွ အနိမ့္အဆင့္ ထားရွိႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိေသာ ဘ႑ေရးမူဝါဒမ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူးေၾကာင့္ အေရွ႕အာရွ ႏုိင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ တည္ၿငိမ္သည့္ အစစ္အမွန္အတိုးႏႈန္းကိုရရွိခဲ့ၾကသည္။

(၃) ျပည္ပေၾကြးၿမီကို ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ျခင္း

ပုိ႔ကုန္ပမာဏ ျမင့္မားမႈဟာ ျပည္ပေၾကြးၿမီးကို အဆင့္သင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္သည္ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္မႈရွိေနသည္။ အေရွ႕အာရွႏုိင္ငံမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္ အရင္းအႏွီးအတြက္ လုိအပ္ေသာေခ်းေငြမ်ားကို အတိုးႏႈန္းႏွင့္အတူ ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

(၄) ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းကို ဆီေလွ်ာ္မႈရွိေသာမူဝါဒခ်မွတ္၍ က်င့္သံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

အေရွ႕အာရွႏုိင္ငံမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ေငြေၾကးကို အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ ႏႈန္းေသ(fixed rate) ခ်ိတ္ဆက္ထားၾကသည္။  ကမာၻ႔ေရနံေစ်းတက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရေသာ ႏုိင္ငံအဆင့္ စီးပြားေရးမတည္ၿငိမ္မႈကို ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ အေရွ႕အာရွ ႏုိင္ငံအမ်ားစုမွာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းကို အေသ ခ်ိတ္ဆက္ထား ရာမွာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ယွဥ္သည့္ ႏႈန္းရွင္စနစ္ကို(managed floated) ေျပာင္းလဲ၍ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါျပင္ဆင္ခဲ့ၾကသည္။

အေရွ႕အာရွႏုိင္ငံမ်ား၏ ေနာက္ထပ္တူညီသည့္အခ်က္မွာ ပို႔ကုန္ဦးစားေပးျခင္းမူဝါဒ ျဖစ္သည္။ ပို႔ကုန္ဦးစားေပးႏွင့္အၿပိဳင္ ႏုိင္ငံအမ်ားစု က်င့္ သံုးခဲ့သည့္ စီးပြားေရးမူဝါဒတစ္ခုမွာ သြင္းကုန္အစားထိုးေရး (import substitution) ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ က်င့္သံုးၿပီးေနာက္တြင္ ပို႔ကုန္ ဦးစားေပးသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားသာ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္လည္း ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ တစ္ေခတ္လံုး သြင္းကုန္အစားထိုးေရးကိုသာ အဓိက က်င့္သံုးခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ ႀကီးထြားလာျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားေၾကြးၿမီးမ်ား မေပး ဆပ္ႏုိင္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေပၚလာကာ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၏ ကမာၻ႔အဆင္းရဲဆံုးစာရင္းဝင္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား ပို႔ကုန္ဦးစားေပးမူဝါဒ က်င့္သံုးမွသာ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည့္ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားထဲတြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာ လွျမင့္ လည္း တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည့္ ေဒါက္တာလွျမင့္၏ ျပည္တြင္းဖူလံုလွ်င္ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ၿပီး စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ရယူႏုိင္သည္ဟူေသာ ပိုလွ်ံမႈ၏တိုးတက္မႈ (advance of surpluses) သေဘာတရားမွာ  ႐ုိး႐ုိးေလးပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းသ ေဘာတရားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မက်င့္သံုးႏုိင္ခဲ့ဘဲ အေရွ႕အာရွႏုိင္ငံမ်ားတြင္သာ က်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္။ ရလဒ္အားျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္း ကြာဟခ်က္ ႀကီးမားသြားခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ေတာ့ ပို႔ကုန္ဦးစားေပးေရးကို ပညာရွင္မ်ားၾကား အဓိကထား ေျပာၾကားလာခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ယင္းသေဘာတရားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပန္လည္ အသက္ဝင္လာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရမွ မက္က႐ုိအဆင့္ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ပို႔ကုန္ဦးစားေပးမူဝါဒကို ဟန္ခ်က္ညီညီ ထိန္းေက်ာင္းပဲ့ကိုင္သြားႏုိင္မွသာလွ်င္ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပန္းတုိင္ကိုအေရာက္လွမ္းႏုိင္မည္။

                                                     ျမန္မာ့စီးပြားေရးကိုအားသစ္ေလာင္းဖို႔ အခ်ိန္တန္ၿပီ။

**********************************************************************************

 

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၁၉.၃.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ အမ်ိဳးသားသတင္းဆုငါးဆုအား ဆုခ်ီးျမွင့္
  2. ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ILO အၾကားနားလည္မႈစာခြ်န္လႊာလက္မွတ္ေရးထိုး

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. ကခ်င္ျပည္နယ္တိုးတက္ေရးပါတီမွတ္ပံုတင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္
  2. ဖဒိုမန္းၿငိမ္းေမာင္အား ပုဒ္မ ၄၀၁ျဖင့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳ
  3. ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးအား ဒီခ်ဳပ္ကန္႕ကြက္လႊာတင္

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*****************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ အမ်ိဳးသားသတင္းဆုငါးဆုအား ဆုခ်ီးျမွင့္

မတ္လ ၁၈ရက္ေန႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမ်ိဳးသားကဇာတ္ရံုတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားသတင္းဆုေပးပြဲ အခမ္းအနားအား ေန႔လည္ ၁နာရီမွစ၍ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းမွ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ အျဖစ္ အမ်ိဳးသားသတင္းဆုအား ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

“ဆုမေပးခင္ ဝန္ႀကီးက အမ်ိဳးသားသတင္းဆုခ်ီးျမွင့္တာ ဒါက ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္တာရယ္၊ ၿပီးေတာ့ ဒီမိုကေရစီနည္းက်င့္စဥ္အတိုင္းေပါ့ ဂ်ာနယ္လစ္ေတြနဲ႔ စာနယ္ဇင္းဆရာမ်ားအား ဥပေဒနဲ႔အညီ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ေတြ ေရးသားခြင့္ေတြကို ရရွိမွာျဖစ္လို႔ ဂ်ာနယ္လစ္ေတြက လည္း စာနယ္ဇင္းက်င့္ဝတ္ကို လိုက္နာရန္လိုေၾကာင္း၊ ေနာက္ၿပီး စာနယ္ဇင္းက်င့္ဝတ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း အက်ယ္တဝင့္ ေျပာၾကားသြား ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ မွန္ကန္တဲ့ သတင္းေတြျဖစ္ဖို႔ ဘက္ေပါင္းစံုကေန ၾကည့္ၿပီး ေရးသားသင့္တယ္ဆိုတာရယ္ စတာေတြကို ေျပာၾကားသြားပါတယ္”ဟု ယင္းပြဲသို႔ တက္ေရာက္သည့္ သတင္းစာဆရာတစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

ထို႔ေနာက္ အမ်ိဳးသားသတင္းဆုေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးစိုးသိမ္း(ေမာင္ဝံသ)မွ အမွာစကားေျပာၾကား၍ အေကာင္းဆံုးသတင္းဆုအျဖစ္ ကုမုျဒာ ဂ်ာနယ္မွ သတင္းေထာက္ငါးဦးေရးသည့္ “ႏိုင္ငံအနာဂတ္အသစ္အတြက္ အစပ်ိဳးျခင္း” ဆိုသည့္သတင္းအား အမ်ိဳးသားသတင္းဆုေကာ္မတီ နာယကျဖစ္ သည့္ စာေရးဆရာ ဖိုးေသာၾကာမွ ဆုခ်ီးျမွင့္ခဲ့ၿပီး ယင္းေကာ္မတီမွ ဥကၠ႒ ဦးစိုးသိမ္း(ေမာင္ဝံသ)က “လက္နက္ကိုင္အေရး စားပြဲဝိုင္းေပၚေရာက္ၿပီလား” ဆို သည့္ သတင္းေဆာင္းပါးအားေရးသူ 7Day News Journalမွ မၿငိမ္းၿငိမ္းႏုိင္အား ဆုခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

“ပထမဦးဆံုးဆုခ်ီးျမွင့္တာက ကုမုျဒာဂ်ာနယ္က သတင္းေထာက္ငါးေယာက္ေပါင္းၿပီးေရးတဲ့ “ႏုိင္ငံအနာဂတ္အသစ္အတြက္ အစပ်ိဳးျခင္း”ဆိုတဲ့ သတင္းကို ေကာ္မတီနာယ ဖိုးေသာၾကာက ေပးတာပါ။ အဲဒီ ငါ