Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၁၇.၇.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. အေရးတႀကီး ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မွာ

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

အေရးတႀကီး ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မွာ

ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္စုအၾကာ ျဖစ္သန္းလာရၿပီး ေအာင္ျမင္မႈရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ နည္းပါးခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ္မွာ ၂၀၁၀ ပြိဳင့္ အလြန္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအၿပီးတြင္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေခ် အလားအလာေကာင္းမ်ား ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာၿပီျဖစ္သည္။ ယခင္အစိုးရ အဆက္ဆက္၏ ႏုိင္ငံေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ ရလဒ္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ေနသူမ်ားမွာကိစၥရပ္တိုင္းအေပၚ ရန္/ငါ စည္းျခား၊ ငါတို႔ ႏွင့္ သူတို႔ဆိုသည့္ အျမင္မ်ိဳးႏွင့္ ၾကည့္ျမင္ေလ့ရွိၾကသည္။ တနည္းအားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ အစြန္းေရာက္ ႏုိင္ငံေရးရပ္တည္မႈ (Polarization) ျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ႏွင့္ ျမန္မာဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ္မွာ ေရွ႕တိုးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ အဆိုးေက်ာ့သံသရာထဲ၌သာ တဝဲဝဲ လည္ေနခဲ့ရသည္။

ဤသို႔ ျပည္တြင္းေရးရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈ ရွာမရသည့္အခါ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ အလြယ္တကူ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈခံ ရျခင္းႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံေရးေၾကာင့္ပင္လွ်င္ စီးပြားေရးအရပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ အေနာက္အုပ္စု၏ ပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ လႊမ္းမိုးမႈကို လက္သင့္ခံခဲ့ရသည္။ ႏုိင္ငံမွာေတာ့ ဘာမွ်ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္သြားျခင္းမရွိခဲ့။ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ပင္ အေတာ္ႀကီး ေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့ပါၿပီ။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာပထဝီႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအရ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႏုိင္သည့္ အလားအလာမ်ားစြာရွိေသာ္ျငားလည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေႏွးေကြးဆံုးေသာႏုိင္ငံ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

အစိုးရသစ္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအၿပီး ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း လြယ္မေယာင္ႏွင့္ခက္ တိမ္မေယာင္ႏွင့္နက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္ဖို႔ အေရးတႀကီး ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ အထူးပင္ အေရးႀကီးပါသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွသာလွ်င္ ႏုိင္ငံသားအားလံုး ေမွ်ာ္လင့္ေတာင္းတေနသည့္ လံုၿခံဳေသာ၊ လူမႈ ဘဝသာယာေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္လာဖို႔ ေရခံေျမခံေကာင္းမ်ား ရွိသြားမည္ျဖစ္သည္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ

တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမွာေကာင္းမြန္သည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ထြန္းလာဖို႔ မရွိမျဖစ္အရာပင္ျဖစ္သည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိလွ်င္ ေကာင္းမြန္သည့္အစိုးရလည္း ျဖစ္လာလိမ့္မည္မဟုတ္။ ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိ လာဖို႔ကို သူ၏ မိန္႔ခြန္းမ်ား၊ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ားတြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္အထပ္ထပ္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအေရးႀကီးေၾကာင္းကို မီးေမာင္း ထိုးျပခဲ့သည္။ ဥပေဒအတိုင္း လက္ေတြ႕က်င့္သံုးဖို႔ အားမထုတ္ေသးသ၍ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း လံုၿခံဳမႈကင္းမဲ့ေနဦးမည္ျဖစ္ၿပီး အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားမႈမ်ားလည္း ဆက္လက္ျဖစ္ထြန္းေနဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။

ဗ်ဴ႐ုိကေရစီ

ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္ အစိုးရတစ္ဆက္ၿပီးတစ္ဆက္ ေျပာင္းလဲသြားေသာ္ျငားလည္း မေျပာင္းလဲသည့္အရာမွာ ဗ်ဴ႐ုိကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပင္ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မ.ဆ.လ စ႐ုိက္ျဖင့္သာ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ဗ်ဴ႐ုိကေရစီမွာ ႀကီးမားသည္ႏွင့္အမွ် စြမ္းေဆာင္ရည္လည္း နိမ့္ပါးသည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအေနျဖင့္ ဗ်ဴ႐ုိကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဒိုင္းနမစ္ျဖစ္လာဖို႔ နည္းမ်ိဳးစံု ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့လွ်င္ ခ်မွတ္ထားသည့္ မူဝါဒ မ်ားလည္း လက္ေတြ႕အလုပ္ျဖစ္လာမည္မဟုတ္။ အျဖစ္လုပ္သည့္သေဘာမ်ိဳးႏွင့္ဆိုလွ်င္ အစိုးရအေပၚ ယံုၾကည္မႈက်သြားႏုိင္ပါသည္။ ယခုအခါတြင္ ႏုိင္ငံတကာကေရာ၊ ျပည္သူမ်ားကပါ လက္ရွိအစိုးရသစ္အေပၚ ယံုၾကည္စျပဳလာၿပီ၊ သံသယကင္းစျပဳလာၿပီ…သို႔ေသာ္ ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္ေနေသး သည္ကို သတိခ်ပ္ေစခ်င္ပါသည္။ ျပည္သူမ်ားေမွ်ာ္လင့္ထားသလုိ ျဖစ္မျဖစ္မွာ ဗ်ဴ႐ုိကေရစီကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏုိင္မႈအေပၚ၌လည္း မ်ားစြာ မူတည္လ်က္ ရွိေနသည္။

အရည္အခ်င္းတည္ေဆာက္ေရး

အရည္အခ်င္းတည္ေဆာက္ေရးမွာလည္း ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရး၊ အမ်ိဳးသားတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အမွန္တကယ္အေရးႀကီးသည့္ လုပ္ ငန္းစဥ္ႀကီး ျဖစ္သည္။ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၊ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း ရာထူးေနရာမွာ ေခၚယူခန္႔ထားရာ၌ အရည္အခ်င္းအဓိကျဖစ္မႈသာ ျဖစ္သင့္သည္။ ဤအခ်က္ကို သတိႀကီးႀကီးထားေစခ်င္ပါသည္။ အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ေအာင္ အရည္အခ်င္းအဓိကစနစ္ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားမႈကို စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွျဖစ္မည္။ စာေရးသူအျမင္၌ အရည္အခ်င္း တည္ေဆာက္ေရးမွာ လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္ တည္ေဆာက္ေရးပင္ျဖစ္ရာ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလည္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္ယူရမည္ျဖစ္သလို သက္ေရာက္မႈလည္း ႀကီးမားသည္။ အခ်ိန္မဆိုင္းသင့္ဘဲ ယခုထက္ ပိုမို၍ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ ကိစၥရပ္ ျဖစ္ပါသည္။

အျမင္မတူမႈမ်ားအေပၚ သေဘာထားႀကီးႏုိင္မႈ

ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားၾကား သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားကို သေဘာထားႀကီးႀကီးထားႏုိင္မႈမွာ ဒီမိုကေရစီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအပါအဝင္၊ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုပါ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳမည့္အရာပင္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံ၏ ေခတ္မမီေတာ့ေသာ ေနာက္က်ျပတ္က်န္ေနခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ အရပ္ရပ္ အေျခအေနမ်ားကို အမွီလိုက္ႏုိင္ဖို႔၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈရရွိဖို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအင္အားစုမ်ား အားလံုး အျမင္မတူမႈမ်ားအေပၚ သေဘာထား ႀကီးႀကီး ထားႏုိင္ၾကဖို႔ စာေရးသူမွ အထူးပင္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။  ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္က ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၏ အကြဲအၿပဲဇာတ္လမ္းမ်ား အေပၚ အတုယူသင့္သည္။ ထုိအခ်ိန္အခါတုန္းက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အာရွႏုိင္ငံမ်ားအနက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အလားအလာအေကာင္းဆံုး ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခုလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အာရွက်ားျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ထင္ေၾကးေပးၾကျပန္ သည္။ သမိုင္းတစ္ေက်ာ့ ျပန္မလာလာဖို႔ စာေရးသူ အင္အားစုမ်ားအားလံုးအေပၚ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

*****************************************

 

 

 

 

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place.
Logo for Google Drive

Document yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၁၇.၇.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. ျမစ္ဆံုသေဘာထားေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာပညာရွင္ခုႏွစ္ဦး ျပန္လည္ေျဖရွင္း
  2. မက္စ္ျမန္မာကုမၸဏီ စကၤာပူတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳ
  2. ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ရွိ ပန္းၿခံမ်ား၌ စီတန္းလွည့္လည္ ပန္းေခြခ်ခြင့္ ဥပေဒပုဒ္မ ၅ အရ တားျမစ္ခံရ
  3. နာမည္ေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္တစ္ခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏုိင္ငံတကာ AIDS ညီလာခံ တက္ေရာက္မည္

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ျမစ္ဆံုသေဘာထားေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာပညာရွင္ခုႏွစ္ဦး ျပန္လည္ေျဖရွင္း

ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလအတြင္း တ႐ုတ္ေရအားလွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာအဖြဲ႕၏ ျမစ္ဆံုဆည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ သေဘာထားေၾကညာ ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ Gallery 65 ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည့္ “ဧရာဝတီျမစ္ကို ငါတို႔ဘာေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းသင့္သလဲ”အမည္ရ အႏုပညာတင္ဆက္မႈျပပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာညာရွင္ ၇ ဦးမွ တုန္႔ျပန္ေျဖရွင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ျမစ္ဆံုသေဘာထားေၾကညာခ်က္ဆိုၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ဧၿပီလအတြင္းမွာ တ႐ုတ္ေရအားလွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာေတြက သေဘာထားေၾကညာခ်က္ေတြ ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီျပပြဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ျပန္ေျဖရွင္းတာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ခ်စ္တဲ့ျပည္သူေတြပာာ ဘယ္ေတာ့မွ မေပ်ာက္ပ်က္ႏိုင္သလို ကြ်န္ေတာ္တို႔ခ်စ္တဲ့ ဧရာဝတီလည္း ဘယ္ေတာ့မွ မေပ်ာက္ပ်က္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္တာပါ”ပာု  ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦး က ဆိုသည္။

တ႐ုတ္အင္ဂ်င္နီယာအဖြဲ႕၏ ေၾကညာခ်က္အေပၚ ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ေျဖရွင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္(ၿငိမ္း)မွ ဦးဝင္းေက်ာ္၊ ေရအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာပညာရွင္ ေဒါက္တာခင္နီနီသိန္း၊ စာေရးဆရာ ကိုတာ၊ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရးပညာရွင္ ဦးဝင္းမ်ိဳးသူ၊ မိုးေလဝသပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလႈပ္ရွားသူ ေဒၚေဒဝီသန္႔စင္တို႔ျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာက႑မ်ားအလိုက္ ျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပန္လည္ေျဖရွင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလအတြင္း တ႐ုတ္အင္ဂ်င္နီယာအဖြဲ႕မွ ျမစ္ဆံုဆည္တည္ေဆာက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမစ္ဆံုဆည္၏ တည္ေဆာက္ပံု ဒီဇိုင္းအရ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ၆၀၀၀ မဂၢါဝပ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ တည္ေဆာက္ခ်ိန္ကာလမွ ရွစ္ႏွစ္လ်ာထားၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စတင္အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေငြေၾကးအျမတ္အစြန္းအားျဖင့္ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ ၂၀ ဘီလီယံႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၂၀၀၀ ဘီလီယံရရွိ ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မက္လံုးေပးေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေလႏွင့္ ေနစြမ္းအင္တို႔မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ ထိုင္း၊ တ႐ုတ္၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔ရွိ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Ref:Venus

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

မက္စ္ျမန္မာကုမၸဏီ စကၤာပူတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္

မၾကာေသးမီကာလအတြင္းက ထားဝယ္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းအတြင္းမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရွယ္ယာေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည့္ မက္စ္ျမန္မာကုမၸဏီမွ စကၤာပူႏိုင္ငံ တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း မက္စ္ျမန္မာကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“ကြ်န္ေတာ္ ဒီရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက ထြက္တာမပာုတ္ဘူး။ ရွယ္ယာေလွ်ာ့ခ်တာျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ႏိုင္ငံျခားသားေတြကလာၿပီး ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း သူတို႔ဆီမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွဖို႔ဘာေၾကာင့္ မျဖစ္ႏိုင္ရမွာလဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာမွာ လုပ္တဲ့စနစ္တစ္ခုကို လုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာကို ျပခ်င္တာေၾကာင့္ စကၤာပူမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ စီစဥ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ပာု မက္စ္ျမန္မာကုမၸဏီ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ေဇာ္ကေျပာၾကားေၾကာင္း ျပည္တြင္းအပတ္စဥ္ထုတ္ ျမန္မာပို႔စ္ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မက္စ္ျမန္မာကုမၸဏီမွ စကၤာပူႏိုင္ငံအတြင္း၌ Public ကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၅ တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အာဆီယံေဒသတြင္း လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ခြင့္ (AFTA) တြင္ အျခားႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္အတူ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ စကၤာပူတြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ထားဝယ္စီမံကိန္းမွ မက္စ္ျမန္မာကုမၸဏီ အစုရွယ္ယာမ်ားေလွ်ာ့ခ်လိုက္သည့္အတြက္ အီတာလ်ံ-ထိုင္းကုမၸဏီအေနျဖင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈ ဒႆမ ၆ ဘီလီယံလိုအပ္မည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ ကုန္က်ေငြ၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထံမွာ အတိုးႏႈန္းနည္းနည္းျဖင့္ ေခ်းေငြရရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“မက္စ္ျမန္မာ ကုမၸဏီက ဒီထားဝယ္စီမံကိန္းကေန ရွယ္ယာေတြေလွ်ာ့ခ်လိုက္ၿပီဆိုေတာ့ ဒီဘက္မွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိသြားပါၿပီ။ ဒီလိုအပ္ခ်က္ ကို ျပန္ျဖည့္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကေန ေခ်းေငြေတြလိုအပ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္ေန႔မွ အီတာလ်ံ-ထိုင္းကုမၸဏီဥကၠ႒ ပရီခ်ိဳင္းပာာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို ဘ႑ာေငြရွာပံုေတာ္ခရီးထြက္သြားပါၿပီ။”ပာု အီတာလ်ံ-ထိုင္းကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အီတာလ်ံ-ထိုင္းကုမၸဏီမွ ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၌ ရင္းႏွွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လာေရာက္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ ပိုင္ဆိုင္ၿပီး မက္စ္ျမန္မာကုမၸဏီမွ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ္လည္း ယခုအခါ မက္စ္ျမန္မာကုမၸဏီမွ ရွယ္ယာမ်ားေလွ်ာ့ခ် သြားေၾကာင္း သိရသည္။

YC

*************************

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏုိင္ငံေရးသတင္း

အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳ

၂၀၁၂ ဇူလိုင္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ဥပေဒကဲ့သို႔ အဏာတည္ေသာအမိန္႔(၁/၂၀၁၂) အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ သေဘာတူညီခ့ဲ သည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ဘဂၤါလီ႐ိုပာင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ပဋိပကၡမ်ားမွ အေျခခံ၍ လူေပါင္း ၈၀ ထက္မနည္း ေသဆံုးခ့ဲၿပီး ေနအိမ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသည့္အတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ-၁၄၄ ျပစ္မႈဆိုင္ရာအေထြေထြအမွတ္ အမိန္႔အမွတ္ ၁/၂၀၁၂ ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ယင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ရပ္ကြက္မ်ားအတြင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ေနအိမ္မ်ားမီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ လူစုလူေဝးျဖင့္ ဝင္ေရာက္႐ိုက္ႏွက္ျခင္း၊ လုယက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ေနျပည္သူမ်ား တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္တည္ရွိေသာ လမ္းမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူတို႔သြားရာလမ္း၊ လမ္းမႀကီး၊ လမ္းၾကား၊ ပန္းဥယ်ာဥ္(သို႔) အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေနရာမ်ားတြင္ (၅) ဦး (သို႔) ၅ ဦးထက္ပိုေသာ လူမ်ားစု႐ံုးျခင္းေၾကာင့္ မီး႐ိႈ႕မႈမ်ား၊ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းလုမႈမ်ား ထပ္မံျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခမ်ား ရွိသည့္အတြက္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ-၁၄၄ ျပစ္မႈဆိုင္ရာအေထြေထြအမွတ္ အမိန္႔အမွတ္ ၁/၂၀၁၂ ကိုထုတ္ျပန္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ထို႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားေနသည့္ လူစုလူေဝးျဖင့္ အုပ္စုဖြဲ႕၍ ဥပေဒမ့ဲျပဳမူမႈမ်ား၊ မင္းမဲ့စ႐ိုက္ဆန္ဆန္ လူအုပ္စုဖြဲ႕ ႐ိုက္ႏွက္သတ္ ျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္အစုိးရအဖြဲ႕၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကို ၂၀၁၂ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ အမိန္႔ေၾကညာစာ အမွတ္ (၄၃/&#