Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၁၆.၇.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. အလတ္လႊာႏွင့္ ျမန္မာ့ေရွ႕ေရး

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

အလတ္လႊာႏွင့္ ျမန္မာ့ေရွ႕ေရး

ေအာင္ေအာင္ (IR)

(ဇူလိုင္လ ၁၆ရက္ေန႔ထုတ္ Messenger ဂ်ာနယ္အတြဲ (၃) အမွတ္ (၈) မွ ထုတ္ယူေဖာ္ျပခ်က္)

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္သည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အရွိန္ရလာသည္ႏွင့္အမွ် ၎ႏိုင္ငံေနျပည္သူလူထု၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းတို႔သည္္း အေႏွးႏွင့္အျမန္ ဆိုသလို အေကာင္းဘက္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားၾကပါသည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ စစ္မွန္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ ၎ႏိုင္ငံရွိ လူတန္းစားကြာဟမႈမွာ က်ဥ္းေျမာင္းလာၿပီး လူတန္းစားအမ်ားအျပားကို ျဖစ္ထြန္း ေပၚေပါက္ေစပါသည္။ ၎ပညာတတ္လူတန္းစားကပင္ ႏိုင္ငံ၏အနာဂတ္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးကို အဓိက ေမာင္းႏွင္ထိန္းေက်ာင္း သူမ်ားျဖစ္လာၾကၿပီး ကမာၻ႔အလယ္တြင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာျမွင့္တင္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ လူတန္းစားတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ လူလတ္တန္းစားအလႊာသည္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရး (Conflict Resolutuion) တြင္ အဓိကအေရးပါေသာ လူတန္းစားျဖစ္ၿပီး ထိုလူလတ္တန္းစားအလႊာ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာေရးသည္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး (State Building) တြင္ ပဓာနက်ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ သည္။

ထိုသို႔ အထက္တန္းလႊာေပၚေပါက္လာပါက တိုင္းျပည္တစ္ျပည္အတြက္ မည္သို႔အက်ိဳးမ်ားမည္၊ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာျခင္း မရွိပါက မည္သို႔ အက်ိဳးနည္းမည္ဆိုသည္ကို စာေရးသူအေနျဖင့္မိမိ၏ ျပည္ပအေတြ႔ အႀကံဳမ်ားႏွင့္တကြ ေရးသားေဖာ္ျပပါမည္။

ဤေဆာင္းပါးတြင္ ကၽြန္ေတာ္ဆိုေသာ အလတ္လႊာဆိုသည္မွာ ပညာျဖင့္တည္ေဆာက္ထားေသာ ပညာတတ္လူတန္းစားတစ္ရပ္ကို ရည္ညႊန္း ပါသည္။ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံေရးအေတြ႕အႀကံဳမ်ားအရ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရာတြင္ အဓိကအလႊာမွာ အလတ္ လႊာသာျဖစ္ၿပီး ပညာကသာ အဆိုပါလူလတ္တန္းစာအလႊာကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ က်ယ္ျပန္႔ႀကီးထြားေစႏိုင္ပါသည္။ အထက္လႊာ ဖြံ႔ၿဖိဳးႀကီးထြားလာေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ား ေလ်ာ႔နည္းက်ဆင္းလာမည္ျဖစ္သလို ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈကို က်ဥ္းေျမာင္းလာေစမည္ျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရးဆိုင္ရာ ႐ႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္လည္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း လူတန္းစားကြာဟမႈ ပဋိပကၡမ်ား ေလ်ာ့နည္း က်ဥ္ေျမာင္းလာမည္ျဖစ္သလို လူတန္းစားကြာဟမႈအေပၚ အေျခခံသည့္ မေက်နပ္ဖြယ္ရွိေသာ ပဋိပကၡမ်ားကိုလည္း ႀကိဳတင္ ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပညာျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း ထားသည့္ အားေကာင္းေသာ  လူလတ္တန္းစားအလႊာသည္ ေအာက္ေျခလူတန္းစာအတြက္ အသံ (Voice) ျဖစ္ႏိုင္သလို အေပၚလႊာလူလတ္တန္းစား၏ အသံ (Voice) လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ႀကီးမားကြာဟေသာ လူတန္းစားႏွစ္ရပ္ၾကား ေစ့စပ္ထိန္းညွိေပးႏိုင္ေသာ အလႊာတစ္ရပ္အေနျဖင့္ တည္ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ လူလတ္တန္းစား အားမေကာင္းခဲ့ပါက ခံစားခ်က္ပါေသာ ရန္လိုဖြယ္ရွိေသာ ေအာက္ေျခလူတန္းစား၏ လႈပ္ရွားျပဳမူ မႈမ်ားသည္ အထက္လႊာ (Elite) မ်ားအတြက္ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရာမရွိဘဲ အလြန္အကၽြံ႕အင္အားသံုးျခင္းျဖင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ လူ႔အဖဲြ႔ အစည္းအတြင္း ပဋိပကၡမ်ား ပိုမို ႀကီးမားလာတတ္ပါသည္။ ဆိုရလွ်င္ အထက္လႊာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ ပညာနည္းပါးေသာ ေအာက္ေျခလႊာလူထု၏ ျပဳမူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚသို႔ ဆြဲတင္ႏိုင္သကဲ့သို႔  ဥစၥာၾသဇာႀကီးမားေသာ အထက္လႊာ၏ အလြန္အကၽြံ ျဖစ္ဖြယ္ရွိေသာ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားကိုလည္း ထိန္းေက်ာင္း ၾကပ္မတ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

စာေရးသူသည္ ေတာင္ကိုးရီးယားႏုိင္ငံတြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့စဥ္ ကိုးရီးယားေက်ာင္းသူ/သားမ်ားႏွင့္ တရင္းတႏွီး ေပါင္းသင္းဆက္ဆံခဲ့ပါသည္။ ကိုရီးယားအခန္းေဖာ္တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ႏွစ္ၾကာမွ် အတူေနထုိင္ခဲ့ၿပီး ကိုးရီးယားလူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို ေက်ာင္းတြင္း၊ ေက်ာင္းျပင္ ေလ့လာ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ကိုရီးယားႏုိင္ငံသည္ ၁၉၆၀ ျပည့္လြန္ကာလ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အျပင္းအထန္ ႐ုန္းကန္ေနရေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာညႊန္းကိန္း သတ္မွတ္အကဲျဖတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အနာဂတ္အတြက္ အလားအလာရွိ ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းခံရျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ထိုစဥ္က အလားအလာရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံႏွစ္ႏုိင္ငံမွာ အာရွ၏ စပါးက်ီဟု ထို အခ်ိန္က ထင္ရွားခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပညာတတ္ေပါမ်ား၍ အဂၤလိပ္စာကြ်မ္းက်င္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားရွိေသာ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံတုိ႔ ျဖစ္သည္။

၁၉၆၀ မွသည္ ၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအထိ ေတာင္ကိုးရီးယားႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈ လႈိင္းတံပိုးေအာက္တြင္ရွိၿပီး စစ္အစုိးရ အဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ရေသာ တုိင္းျပည္ျဖစ္သည္။ ထုိစဥ္က ေတာင္ကိုရီးယားတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆန္႔က်င္ေရး၊ အေမရိကန္ ဆန္႔က်င္ေရး၊ ကိုးရီးယားေပါင္းစည္းေရးဆႏၵျပပြဲမ်ားသည္ ကမာၻ႔မီဒီယာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေနရာယူခဲ့ၾကၿပီး ႏုိင္ငံျခားစာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္ ပါရွိေသာ မ်က္မွန္တပ္ ေခါင္းစည္းအနီစီး သံတုတ္ကိုင္ကာ လံုၿခံဳေရးရမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ျခင္းမ်ား၏ ရင္းျမစ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ သူႏွင့္ကြ်န္ေတာ္ ေက်ာင္းပရဝဏ္တစ္ေလွ်ာက္ လမ္းေလွ်ာက္လာစဥ္ လမ္းေဘးတစ္ဖက္တစ္ခ်က္ ကားပါကင္မ်ားတြင္ စီတန္းရပ္ထားေသာ ေရာင္စံုကားမ်ားကို လက္ ညႇဳိးထိုးျပရင္း လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၂၀ခန္႔က ဤေနရာတြင္ ကား ၅စင္း၊ ၆စင္းခန္႔သာ အလြန္ဆံုးရွိခဲ့သည္ဟု အတိတ္ကို ျပန္ေျပာင္းေျပာျပရင္း ထိုစဥ္က သူသည္ ကားစီးႏုိင္ေသာ လူတန္းစားမ်ားကို အျမင္မၾကည္လင္ခဲ့ေၾကာင္း ဆိုသည္။ အခုေတာ့ သူသည္ တုိက္ခန္းတစ္ခန္း၊ ကားတစ္စီး၊ သင့္တင့္ေသာ လစာရိကၡာျဖင့္ ကေလးႏွစ္ဦးအား မပူမပင္ ေက်ာင္းထားေပးႏုိင္ေသာ လူလတ္တန္းစားဝင္တစ္ဦး ျဖစ္ေနၿပီ။ ကိုရီးယားေက်ာင္းသားမ်ားမွာ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းအတြင္း အခြင့္အလမ္း တုိးပြားလာသည္ႏွင့္အမွ် အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာဘ၀ ရပ္တည္ေဆာက္ေရးတို႔အတြက္ သာ အဓိက စဥ္းစားလာၾကၿပီး ႏုိင္ငံေရးကို စိတ္မဝင္စားလွေတာ့ဟု ဆိုသည္။

ႏုိင္ငံေရးကို စိတ္မဝင္စားေသာ လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို သူ႔အေနျဖင့္ ဘဝင္မက်ေသာ္လည္း တိုးတက္ေကာင္းမြန္ လာေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္တြင္ ဤသုိ႔ျဖစ္လာသည္မွာ မဆန္းဟု သူကဆိုသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား တရားမမွ်တပါက လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း မညီ မွ်မႈမ်ား မ်ားျပားလာပါက လူငယ္လူရြယ္တို႔၏ ႏုိင္ငံေရးစိတ္မွာ ႏႈိးဆြစရာမလုိဘဲ အလိုလို ျပန္ေပၚလာမည္ဟု ဆိုသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္လည္း စီးပြားေရးမညီမွ်မႈ ႀကီးထြားၿပီး လူ႔အဖြဲ႕အစည္းသည္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈ ႀကီးမားခ်ိန္တြင္ ကိုရီးယားကဲ့သို႔ ေက်ာင္း သား၊ အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈမ်ား ရွိခဲ့ဖူးေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေရးသမားအခ်ိဳ႕မွ တင္ျပခဲ့သည္ကို မွတ္သားဖူး ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ လူလတ္တန္းစားအလႊာ ႀကီးမားလာသည္ႏွင့္အမွ် အဆိုပါ ပဋိပကၡမ်ားမွာ ေလ်ာ့နည္းေပ်ာက္ကြယ္ သြားခဲ့ပါသည္။

အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ထုိင္း၊ မေလးရွားႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႀကီးထြားလာေသာ အလတ္လႊာက ႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံ ေရး တည္ၿငိမ္တုိးတက္မႈကို ထိန္းေက်ာင္း ထိန္းညႇိသြားသည္ကို အထင္အရွား ေတြ႕ရပါမည္။ လူလတ္တန္းစားအလႊာ ဖြံ႕ၿဖိဳးအားနည္းၿပီး ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟမႈႀကီးမားေသာ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားတို႔တြင္မူ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း လူတန္းစားပဋိပကၡမ်ားရွိေနၿပီး ႀကီးမားေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမွာ မၾကာခဏဆိုသလို လံုၿခံဳမႈဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား ခံစားရေၾကာင္း ဖတ္႐ႈဖူးပါသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ လူတန္းစားကြာဟမႈႀကီးမားစြာ တည္ရွိၿပီးျဖစ္သည္ကို လက္ခံနားလည္ထားၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အရပ္ထဲတြင္ လူေျပာမ်ားေသာ စကားတစ္ခုမွာ ျမန္မာျပည္တြင္ လူလတ္တန္းစားဟူ၍ မရွိေတာ့ဘဲ ပိုက္ဆံရွိသူႏွင့္ ပိုက္ဆံမရွိသူသာ ရွိသည္ဟု ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ေျပာသံကို မၾကာခဏ ဆိုသလို ေနရာအႏွံ႔ၾကားရပါသည္။ အဆိုပါ ျပည္သူၾကားမွ အသံမွာ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ မွန္ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူလတ္တန္းစား ဆိုသည္မွာ ကိုယ္ပိုင္အခန္း၊ ကိုယ္ပိုင္ကား၊ သင့္တင့္ေသာ ကိုယ္ပိုင္အသံုးအဆာင္ႏွင့္ မိသားဟစုအား အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား ေကြ်းေမြးေထာက္ပံ့ႏုိင္ ေသာ ဝင္ေငြရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ားစုဖြဲ႕ထားျခင္းျဖစ္သည္ ဆိုလွ်င္ စာေရးသူတို႔ႏုိင္ငံတြင္ လူဦးေရအခ်ိဳးအစားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ထုိသို႔ လူမႈအဆင့္အတန္းႏွင့္ ဝင္ေငြရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွာ အလြန္ပင္ နည္းပါးပါမည္။ မိမိ၏ အိမ္ငွားခ၊ ကားခ၊ ေစ်းဖိုး၊ ေရခ၊ မီးခ စသျဖင့္တြက္ခ်က္၍ အလုပ္႐ႈပ္ စိတ္႐ႈပ္ေနေသာ မိသားစုမ်ားက အမ်ားစုျဖစ္ပါသည္။ အိုးပိုင္အိမ္ပိုင္ရွိသည့္တုိင္ ေန႔စဥ္အသံုးစရိတ္ႏွင့္ ကေလးေက်ာင္းစရိတ္မ်ား အလ်ဥ္မီေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေနရေသာ မိသားစုမ်ားက အမ်ားစုျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါမိသားစုမ်ား၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏ ပဋိပကၡမ်ား မဆိုထားႏွင့္ မိသားစုပဋိကၡမ်ားကို အႏုိင္ႏုိင္ ေျဖရွင္းရဖြယ္ ရွိပါသည္။ အိမ္နီးခ်င္း အာရွႏုိင္ငံမ်ားရွိ လူလတ္တန္းစားမ်ားကဲ့သုိ႔ ဆင္ျခင္ေတြးေခၚခ်င့္ခ်ိန္မႈ နည္းပါးမည္ျဖစ္ၿပီး ပဋိပကၡမ်ားကို ၾကားဝင္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ လူတန္းစားျဖစ္ရမည့္အစား ပဋိပကၡမ်ားကို အဆင္အျခင္ကင္းမဲ့စြာ ဝင္ေရာက္အားျဖည့္ေပးမည့္ လူတန္းစားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္ပါသည္။

စာေရးသူအေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္၏ အနာဂတ္အတြက္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈရွိပါသည္။ ႏုိင္ငံအတြင္း အလတ္လႊာ ပီပီျပင္ျပင္ မေပၚထြန္းလာမီ လူတန္းစား ပဋိပကၡမ်ားမွတစ္ဆင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း မတည္ၿငိမ္မႈႀကီးထြားလာမည္ကို ျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူတို႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အလတ္လႊာ မွာ သိသိသာသာ အားနည္းေနပါသည္။ လူတန္းစားအသီးသီး၌ ပညာေပ်ာက္ဆံုးေနပါသည္။ နိမ့္ပါးေနပါသည္။ ႀကီးႏုိင္ငယ္ညႇင္းစိတ္မ်ား ထြန္းကား ေနပါသည္။ မယံုၾကည္မႈမ်ားျဖစ္ထြန္းေနပါသည္။ အာရွႏုိင္ငံမ်ားရွိ ျဖစ္ထြန္းတုိးတက္လာေသာ အလတ္လႊာမွ အစိုးရမ်ား၏ ေကာင္းမြန္ေသာ ေပၚလစီ မ်ားႏွင့္ ေအာက္ေျချပည္သူလူထု၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရမ်ား၏ ေပၚလစီအေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ ေအာက္ေျခလူတန္းစားမ်ား မွာ အလတ္လႊာအျဖစ္ တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာခဲ့ၿပီး အဆိုပါ တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာေသာ အလတ္လႊာေၾကာင့္ပင္ တုိင္းျပည္မွာ ႏုိင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္မႈ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ အဆင့္တစ္ဆင့္အထိ ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါသည္။ ဆိုလို္သည္မွာ အစိုးရ၏ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲမ်ားကို လက္လွမ္းမီေသာ လူတန္းစားတစ္ရပ္မွာ ရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး သာတူညီမွ်ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစခဲ့သည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္တြင္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားသည္ အေျခအေနမွန္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိျမင္ၿပီး မိမိတို႔ခ်မွတ္လုိက္ေသာ မူဝါဒမ်ားမွ အသီးအပြင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ သာမန္ေအာက္ေျခ ျပည္သူလူထု မည္မွ်ခံစားရသည္။ မည္မွ်ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာသည္။ မည္သို႔ အေထာက္အပံ့ ေပးရမည္။ အကာအကြယ္ေပးရမည္ စသျဖင့္ သေဘာေပါက္ပါက အဆိုပါ သိျမင္သေဘာေပါက္မႈကို ႀကီးၾကပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အစိုးရ ယႏၱရားမ်ားက သြက္လက္ထက္ျမက္ပါက အခ်ိန္ကာလႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ စံႏႈန္းစံထားမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္သတ္မွတ္ ျပဌာန္းႏုိင္ပါက ႏုိင္ငံတြင္ အလတ္လႊာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ခုိင္မာလာမည္ျဖစ္ၿပီး ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ၿပီး တရားမွ်တမႈရွိသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတည္ရာႏုိင္ငံအျဖစ္ အာရွအလယ္၊ ကမာၻ႔အလယ္တြင္ ေနရာရလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

*****************************************

 

 

 

 

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place.
Logo for Google Drive

Document yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၁၆.၇.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းမွ ရရွိသည့္ ဝင္ေငြစုစုေပါင္းအား စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ
  2. သြင္းကုန္၊ ပို႔ကုန္က႑မ်ားတြင္ တ႐ုတ္အား ျမန္မာလက္တုန္႔ျပန္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနား ႏိုင္ငံေရးပါတီအသီးသီး က်င္းပျပဳလုပ္မည္
  1. ကုလဝန္ထမ္းမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရး UNHCR ေတာင္းဆိုမႈ ျမန္မာျငင္းပယ္
  2. ျမန္မာႏိုင္ငံအား ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ၏ အေကာက္ခြန္သက္သာခြင့္ဆိုင္ရာ (SGP) ျပန္လည္ခြင့္ျပဳေတာ့မည္

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းမွ ရရွိသည့္ ဝင္ေငြစုစုေပါင္းအား စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ရွိသည့္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းမ်ားမွ ရရွိသည့္ ဝင္ေငြစုစုေပါင္းအား အမ်ားျပည္သူသိရွိႏိုင္ေစရန္ စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းမ်ားမွ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ခိုင္ေၾကး (Royalty)၊ အစုရွယ္ယာ၊ ဓာတ္ေငြ႕သယ္ေဆာင္ခေငြ၊ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းခေငြႏွင့္ ဝင္ေငြခြန္မ်ား ရရွိခဲ့ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည့္ ရတနာႏွင့္ ရဲတံခြန္စီမံကိန္းမွ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၆ ဘီလံေက်ာ္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

“အခုလက္ရွိ ထိုင္းႏိုင္ငံကိုတင္ပို႔ေနတဲ့ ရတနာနဲ႔ ရဲတံခြန္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းက ရရွိတဲ့ ဝင္ေငြစုစုေပါင္းရဲ႕ ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ႏိုင္ငံေတာ္ က ရရွိပါတယ္။ ဒီ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းေတြကေန ရရွိတဲ့ဝင္ေငြပာာ စလုပ္တုန္းက အရင္းမေၾကေသးေတာ့ ျမန္မာဘက္က စုစုေပါင္း ၄၀ နဲ႔ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းၾကား ရရွိတယ္။ အရင္းေၾကၿပီးသားကာလမွာဆိုရင္ေတာ့ ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိေနပါတယ္”ပာု ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ရတနာႏွင့္ ရဲတံခြန္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိ ကန္ေဒၚလာ ၂.၁၇၄ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၄၄၈ ဘီလ်ံခန္႔၊ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂.၈၄၃ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၆၀၃ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၉၃၄ ဘီလ်ံႏွင့္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၆၁၁ ဘီလ်ံခန္႔ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခ်က္အရ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ အက်ိဳးပိုမိုျဖစ္ထြန္းႏိုင္ေစရန္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ အဆိုျပဳ ထားသည့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ အခ်က္အလက္တစ္ခ်ိဳ႕ကို တိုးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး ယင္းတိုးျမႇင့္လိုက္သည့္ အခ်က္မ်ားမွာ ယခင္ ခိုင္ေၾကး (Royalty)၊ ၁၀ &#