Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

၂၃.၁၁.၂ဝ၁၁

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း (၂)

  1. တုိင္းရင္းသားပဋိပကၡမ်ား ျမန္မာအစိုးရ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္း

(Wall Street Journal မွ 22 Nov 2011 ရက္စြဲပါ “Myanmar Tackles Ethnic Conflicts” ကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. ျမန္မာတို႔၏ အျပေကာင္းေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ေရရွည္ခံ လြတ္လပ္ခြင့္ကို အာမခံႏိုင္ျခင္းမရွိေသး

(Bloomberg မွ 23 Nov 2011 ရက္စြဲပါ “Myanmar’s good deeds are no guaratee of lasting freedoms” သတင္းေဆာင္းပါးကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

*****************************************************************************

တုိင္းရင္းသားပဋိပကၡမ်ား ျမန္မာအစိုးရ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္း

(Wall Street Journal မွ 22 Nov 2011 ရက္စြဲပါ “Myanmar Tackles Ethnic Conflicts” ကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာအစုိးရက အတုိက္အခံအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေဝဖန္သုံးသပ္သူမ်ားအေပၚ ေခၽြးသိပ္သည့္အေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲသစ္တစ္ရပ္ကုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတြင္းပထမဆုံးအႀကိမ္ အျဖစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားမႈမ်ားသည္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ဒုကၡေပးခဲ့ေသာ္လည္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေပါင္းမ်ားစြာလုပ္ေဆာင္ၿပီး အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ရရွိေအာင္ မ်က္ႏွာခ်ိဳေသြးေနပုံရေသာ ျမန္မာအရပ္သားအစုိးရသစ္တြင္ အဆုိပါ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ တြန္းအားမ်ားရရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ထားႏုိင္သည္ကုိေတြ႕ရသည္။ အေၾကာင္းမွာ ယင္းတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ်ား အေရးကိစၥသည္ ပိတ္ဆို႔ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈမ်ားဖယ္ရွားေပးေရးအတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ေတာင္းဆုိ ထားေသာ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားအနက္ တစ္ခု အပါအဝင္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္၏။

လတ္တေလာ ရက္သတၱပတ္မ်ားအတြင္း စတင္ခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအပါအဝင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ သူပုန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသက အမည္မေဖာ္ျပလုိေသာ ေနရာတစ္ေနရာတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ နီးစပ္ေသာ အသုိင္းအဝုိင္း၏ အဆုိအရသိရသည္။ ျမန္မာအစုိးရသစ္၏ ဦးတည္ခ်က္ ပန္းတုိင္မွာ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ား ပုိမုိရရွိလာေရးအတြက္ ကာလၾကာရွည္စြာ လႈပ္ရွားစည္းရုံးခဲ့ၾကသည့္ ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ယုံၾကည္ လာေအာင္ စည္းရုံးသိမ္းသြင္းေရး၊ အစုိးရသစ္ကုိ အျပည့္အဝ အသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ခံလာေအာင္ ျပဳလုပ္ေရး ႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား စြန္႔လႊတ္ လာေရးတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါပုဂၢိဳလ္မ်ားက ဆုိသည္။ အဆုိပါ အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေဒသမ်ားတြင္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ား ပုိမုိ ျဖစ္ထြန္းလာေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးမည္ဟု ကမ္းလွမ္းလ်က္ရွိသလုိ အျခားအလားအလာရွိသည့္ မက္လုံးမ်ားလည္း ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ၎တုိ႔က ဆုိသည္။

အဆုိပါ သတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ Wall Street Journal က ျမန္မာအစုိးရ၏ ထင္ျမင္သုံးသပ္ခ်က္ရရွိရန္ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔က ညပုိင္းက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ေအာင္ျမင္မႈမရရွိခဲ့ေပ။ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း Wall Street Journal က ျမန္မာအစုိးရကုိ အင္တာဗ်ဴးလုပ္ရာတြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားလုိက္၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲလုိက္ တစ္လွည့္စီျဖစ္ေနသည့္ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အုပ္စုႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲအေၾကာင္း ေမးျမန္းခြင့္ရရွိခဲ့သည္။

ယခု ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေရရွည္ခံမည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ အစုိးရ၏ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားအနက္ အခန္းက႑သစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆုိပါ တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေနရာေဒသအေတာ္မ်ားမ်ားကုိ လႊမ္းမုိးထားၿပီး အထူးသျဖင့္ လက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားရွိရာ တရုတ္ႏွင့္ ထုိင္းနယ္စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဆယ္စုႏွစ္ ငါးခုတာကာလမွ် အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ စစ္အစုိးရက တင္းၾကပ္သည့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမရွိပါက ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သည္ တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံငယ္မ်ားအျဖစ္ တကြဲတျပားစီ အစိတ္စိတ္ အမႊာမႊာ ကြဲထြက္သြားလိမ့္မည္ဟူ ေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ဖိႏွိပ္တင္းၾကပ္မႈမ်ားပါေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကုိ က်င့္သုံးကာ တုိင္းရင္းသားမ်ား ျပႆနာ မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ခဲ့သည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ စစ္အစုိးရက စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ အရပ္သားအစုိးရသစ္ထံသုိ႔ အာဏာ လႊဲေျပာင္းခဲ့သည့္ ယခု ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အေရာက္ တြင္ ေျပာင္းလဲမႈအေတာ္မ်ားမ်ားျဖစ္ေပၚလာသည္။ အဆုိပါ အရပ္သား အစုိးရသစ္သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္းပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ က်င္းပခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ ေပၚထြန္းလာျခင္း ျဖစ္သည္။ အေနာက္ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားက ယင္းေရြးေကာက္ပြဲကုိ အတုအေယာင္သာျဖစ္သည္ဟု ေဝဖန္ေျပာဆုိခဲ့ ေသာ္လည္း ျမန္မာအစုိးရသစ္က မီဒီယာမ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း၊ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကုိ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးျခင္း၊ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ား ပုိမုိရရွိေရးအတြက္ အျခားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ကုိင္ေပးျခင္း၊ စီးပြားေရးလြတ္လပ္ခြင့္ေပးျခင္း အစရွိသည္တုိ႔ျဖင့္ ၎အေပၚ ေဝဖန္သူမ်ားအားလုံးကုိ အံ့အားသင့္သြားေအာင္လုပ္ကိုင္ျပခဲ့သည္။

အဆုိပါ အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳလာေသာ အစုိးရအတုိက္အခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ သူမ၏ ႏုိင္ငံေရးပါတီတုိ႔က ႏုိဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္ပါတီအျဖစ္ ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ၿပီး လာမည့္ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့သည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္သည္ အစုိးရသစ္၏ အခြင့္အာဏာအေပၚ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အသြင္ေဆာင္ေစခဲ့သည္။ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္မူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD) က လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အဆုိပါ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မည္သည့္အခ်ိန္ကာလတြင္ က်င္းပမည္ဟူေသာ အခ်က္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမသိရွိရေသးေပ။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကလည္း အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္ အေနျဖင့္ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝါရွင္တန္အစုိးရက ႏုိဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။ အဆုိပါ ခရီးစဥ္ေၾကာင့္ ဟီလာရီကလင္တန္သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ပထမဆုံးလာေရာက္သည့္ အဆင့္ျမင့္ အေမရိကန္ အစုိးရအရာရွိ ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။

သုိ႔ေသာ္ ညံ့ဖ်င္းေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅ တာ ကာလလုံး ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ က်င့္သုံးခဲ့သည့္ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူေသာ မူဝါဒမ်ားကုိမူ အေမရိကန္အစုိးရေခါင္းေဆာင္မ်ားက ယေန႔ အခ်ိန္အထိ လက္ကုိင္ထားက်င့္သုံးေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈမ်ားကုိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက မဖယ္ရွားေပးမီ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံးလႊတ္ေပးမႈအပါအဝင္ ေျမာက္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံမႈအေပၚ ပြင့္လင္းျမင္သာေအာင္တုိးျမႇင့္လုပ္ကုိင္ေပးျခင္း၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေဒသမ်ား၌ အၾကမ္းဖက္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ား အဆုံးသတ္ေပး ျခင္း အစရွိသည္တုိ႔ကုိ မျဖစ္မေနလုပ္ ကုိင္ေပးရမည္ဟု ဝါရွင္တန္အစုိးရအရာရွိႀကီးမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာအစုိးရက ယခုႏွစ္အတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္လုိအပ္သည့္ နယ္ပယ္အခ်ိဳ႕တြင္ တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား ရွိေအာင္ လုပ္ကုိင္ေပးခဲ့သည့္တုိင္ တုိင္းရင္းသားအေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈ မဆိုသေလာက္မွ်သာ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေၾကာင္း အေမရိကန္အစုိးရအရာရွိႀကီးမ်ားက မွတ္ခ်က္ေပး ေျပာဆိုသည္။

ယခုေနာက္ဆုံးျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာမူ တုိင္းရင္းသားကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ မ်ားကုိ ေျဖေလွ်ာ့ေပးႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယူဆရသည္။ အထူးသျဖင့္ အကယ္၍ ၎တုိ႔ကသာ တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မည္ဆုိပါက စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ မည္ျဖစ္သည္။  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကရင္၊ ရွမ္းႏွင့္ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားကုိ အသားေပးခဲ့ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ ပတ္သက္ခဲ့သူမ်ား၏ အဆုိအရသိရသည္။ ထုိ႔ျပင္ အဆုိပါတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဒသမ်ား၌ စက္မႈဇုန္မ်ား တည္ေထာင္ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားလုပ္ကုိင္ေပးျခင္း စသည္တုိ႔ ျပဳလုပ္ေပးမည္ဟု အစုိးရဘက္က ကတိကဝတ္ ေပးခဲ့ သည္ဟု ၎တုိ႔ကဆုိသည္။

အဆုိပါ တုိင္းရင္းသားပဋိပကၡမ်ား ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားက အိမ္နီးခ်င္းထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ကုိလည္း တုိးတက္ေကာင္းမြန္ လာေစႏုိင္သည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံဟူသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေဒသမ်ား၌ ျဖစ္ပြားေသာ စစ္မက္မ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သား ဒုကၡသည္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ လက္ခံထားသည့္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ နယ္စပ္ေဒသ ထုိင္းႏုိင္ငံဘက္တြင္ ဒုကၡသည္စခန္းေပါင္းမ်ားစြာရွိသည္။ ထုိမွ်မကေသးပါ။ အဆုိပါၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္းတရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ဆက္ဆံေရးကုိလည္း တုိးတက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္လာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ တရုတ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ တုိင္းရင္းသားပဋိပကၡမ်ား မိမိႏုိင္ငံတြင္းသုိ႔ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔လာမည့္အေရးကုိ ႏွစ္ကာလၾကာရွည္စြာ စုိးရိမ္ေသာက ေရာက္ခဲ့သည့္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ ပဏာမသေဘာမ်ိဳးသာျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္မေရြးပ်က္ယြင္းသြားႏုိင္သည္ဟု ေဆြးေႏြးပြဲ၌ပါဝင္ခဲ့သူမ်ားက စုိးရိမ္လ်က္ရွိၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ အတုိက္အခံအင္အားစုမ်ားကမူ အစုိးရသစ္၏ ရုိးရွင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံသယျဖစ္မိေၾကာင္း ႏုိဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

သုိ႔ေသာ္ အစုိးရအေနျဖင့္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားက က်င့္သုံးခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားကုိ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ နယ္ျခားေဒသေစာင့္တပ္မ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းရန္ ဦးတည္ေသာ မူဝါဒကုိ စြန္႔လႊတ္ရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း အခ်က္ျပထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူအခ်ိဳ႕၏ အဆုိအရသိရသည္။

နယ္စပ္ေဒသေစာင့္တပ္ဖဲြ႕အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းမည့္ အဆုိပါအစီအစဥ္ကုိ တုိင္းရင္းသားလက္္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ အေတာ္မ်ားမ်ားက ျငင္းပယ္ထား ၾကသည္ကုိေတြ႕ရသည္။

“အစုိးရက အစစ္အမွန္ရုိးသားမႈရွိတယ္ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္ယုံၾကည္ပါတယ္” ဟု ေဟာင္ေကာင္စီးတီးတကၠသုိလ္မွ Assistant Professor ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ အေျခစုိက္ Civil Society အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္ေသာ Myanmar Egress မွ Organizer တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာေက်ာ္ရင္လိႈင္ကေျပာၾကားသည္။ ၎သည္ အဆုိပါတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔တက္ေရာက္ခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။

ကရင္အမ်ိဳးသားသမဂၢ(KNU) မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ Naw Zipporah Sein ကမူ ယင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ မိမိတို႔ KNU လည္း ပါဝင္ေၾကာင္းေျပာၾကားၿပီး အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ အေလးအနက္ထားက်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲအျဖစ္သတ္မွတ္ေျပာဆုုိၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္ အစုိးရအေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူၿပီး အေျခတက် ျဖစ္ေအာင္ အမွန္တကယ္အေလးအနက္ထား လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းေလာ၊ သုိ႔မဟုတ္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အေပးအယူ လုပ္ရာတြင္ မိမိအလုိရွိသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရုံ သက္သက္ေလာ ဟူေသာအခ်က္ကုိ ေျပာဆုိရန္ လြန္စြာေစာလြန္ေသးေၾကာင္း Naw Zipporah Sein က ေျပာၾကားသည္။

“ဒါဟာ တကယ့္ကုိ ကနဦးအစပဲရွိပါေသးတယ္။ ကရင္ျပည္အသုိင္းအဝုိင္းထဲမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံ ရမႈေတြ ယခုအထိျဖစ္ေပၚေနဆဲပါပဲ” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။