Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011 - (2)
yangonchronicle 2011 - (2)

၄.၁၀.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၂)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒမ်ား အသက္ဝင္ေစျခင္း

(3 Oct 2012ရက္စြဲပါ The Wall Street Journal )မွ Robert Pe ေရးသားေသာ Bringing Law to Burma ကိုဘာသျပန္ဆိုသည္)

  1. ကခ်င္ဒုကၡသည္မ်ား ႏိုင္ငံျခားေထာက္အပံ့မရဟု အစီရင္ခံစာထြက္ေပၚ

(Radio Australia Newsမွ 3 Oct 2102) ရက္စြဲပါ Displaced Burmese missing out of on foreign aid report said” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။

  1. တားဆီးပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားေၾကာင့္ အိႏၵိယ-ျမန္မာ ကုန္သြယ္ေရးထိခုိက္

(The Telegraph India မွ 2 October 2012 ရက္စြဲပါ Blockade hits border trade ကိုဘာသာျပန္ဆုိသည္)

***********************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒမ်ား အသက္ဝင္ေစျခင္း

(3 Oct 2012ရက္စြဲပါ The Wall Street Journal )မွ Robert Pe ေရးသားေသာ Bringing Law to Burma ကိုဘာသျပန္ဆိုသည္)

ကမာၻ႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႐ုတ္တရတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဦးတည္ေနၾကသည့္ သေဘာရွိသည္။ စစ္အစိုးရက တင္းၾကပ္စြာကိုင္တြယ္ေနရာမွ သမၼတဥၤီးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အရပ္သားအစိုးရ အာဏာရယူ၍ ေျဖလ်ာ့မႈမ်ားျပဳလုပ္ လာျခင္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားလႊတ္ေတာ္တြင္ ပါဝင္ခြင့္ျပဳျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ႏို္င္ငံေရးအရ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္အေမရိကန္တို႔ကို အေရးယူမႈမ်ားအား ေျဖေလ်ာ့မႈသို႔မဟုတ္  ႐ုတ္သိမ္းမႈမ်ားကိုျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးအရ  တံခါးပြင့္လာေစသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻ႔စီးပြားေရးအတြက္ တံခါးဖြင့္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဦးသူအသာရစၿမဲ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆြဲေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာအစိုးရ ေသာ္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း ေလွ်ာက္ရမည့္ လမ္းသည္ ေျဖာင့္ျဖဴးေန ပါသည္ဟု လက္ ခံျခင္း မရွိၾကေသးေပ။ အကယ္၍ အစိုးရသည္ ယခုအားလံုးက စုၿပံဳစိတ္ဝင္စားမႈသည္ အ႐ွိန္အဟုန္ ေကာင္းလာေစလိုပါက စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို ႀကံဳေတြ႔ ရမည္ ျဖစ္သည္။

အေရးႀကီးဆံုး ကိစၥမွာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈဆိုင္ရာ အေျခခံမ်ားပင္ ျဖစ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္မွ် စစ္အစိုးရက ဗဟိုမွ စီမံၿပီး တံခါးပိတ္ စီးပြားေရး ႏိုင္ငံအျဖစ္မွ ႐ုန္းထြက္ခဲ့ရေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ အစိုးရသည္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး ပီျပင္စြြြာ ျဖစ္္္ေပၚလာေရး အတြက္ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ားကို အေရးေပၚ စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ ေထာက္ခၽြန္ႏွစ္ခုႏွင့္ ထိန္းမ ခ်ဥ္းကပ္မႈ လိုအပ္သည္။

ပထမတစ္ခုမွာ အစိုးရသည္ျပည္တြင္း တရားဝင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဥပေဒမ်ားကို အဆင့္ျမွင့္တင္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တရားဝင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္သည္ အေျခခံက်ေသာ ေျခလွမ္းတစ္ခုုျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ အဆိုပါဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီ မ်ားအတြက္ ကန္႔သတ္ထားေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ခန္႔ထားရမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားစသည္တို႔အပါအဝင္ သိသင့္သည့္အခ်က္မ်ားရွင္း လင္းသြားမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအားျဖင့္ အဆိုပါ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အစိုးရ၏ မူဝါဒမ်ား သည္ ရွင္းလင္းျပတ္သားျခင္း မရွိေသးပဲ အမိန္႔အာဏာျဖင့္ တရားမွ်တမႈ မရွိေသးသည့္ သေဘာတြင္ရွိသည္။ အဆိုပါဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေျခခံ ပိုင္ဆိုင္ ခြင့္မ်ား၊ အတိအက်ဆိုေသာ္ ငွားရမ္းျခင္းဆိုင္ရာ မ်ားကိုရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပမည္ျဖစ္ၿပီး အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္လည္း ပိုေပးမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါဥပေဒသည္ အေရးပါေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လိုအပ္ေသာ တရားဝင္မႈမ်ား စုစည္းေရးအတြက္ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုမွ်သာ ျဖစ္သည္။ ောက္ထပ္အဓိက စိန္ေခၚမႈ တစ္ခုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒကို ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္သည္။              ၎သည္ ၁၉၁၄ခုအက္ဥပေဒကို အေျခခံ၍ အံၾသဖြယ္အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ထားေသာ ဥပေဒျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေခတ္မီေသာ ဥပေဒမ်ား မရွိျခင္းက ထပ္မံေပါင္းထည့္ လိုက္ေသာအခါ ကုမၸဏီဒါ႐ိုက္တာမ်ား၏ တရားဝင္လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားသို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေသာ ကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ ကုမၸဏီဥပေဒသစ္တစ္ခုသံုးသပ္ေရးဆြဲ၍ အစားထိုးႏိုင္ရန္ ဆိုလွ်င္ႏွစ္အတန္ငယ္ၾကာႏိုင္သည္။

ထို႔ျပင္ အစိုးရသည္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားကို ေသခ်ာစြာ အေကာင္းအထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးကိုလည္း အာ႐ံုျပဳရန္လိုအပ္သည္။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကလည္း မၾကာေသးခင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ မယ့္သူေတြ ကိုသတိေပးလိုပါတယ္။ အေကာင္းဆံုး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒေတြ ရွိေနသည့္တိုင္၊ ဒီဥပေဒေတြကိ္ု  တရားမွ်တေအာင္ လုပ္ေပးမယ့္ လြတ္လပ္ၿပီး သန္႔ရွင္းတဲ့ တရား႐ံုးေတြ မရွိရင္ အသံုးမဝင္ႏုိင္ပါဘူး”ဟု သတိ ေပးခဲ့သည္။

လက္ရွိအားျဖင့္ အဓိကက်ေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္မႈ မွန္သမွ်သည္ ၎တို႔၏ အမႈေဆာင္အရာရွိတစ္ဦးကို ေနျပည္တာ္ရွိ ျမန္မာႏို္င္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ လူႀကီးတစ္ဦးအား ေတြ႔ဆံုေစလႊတ္ေရး လိုအပ္သည္။ အရာရွိငယ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သေဘာေပါက္ျခင္း မရွိျခင္း သ႔ိုမဟုတ္ အေပၚမွ မီးစိမ္းျပမွသာ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရွိၾကသည္။

ထိုအခ်က္ သည္ အသစ္ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားကို အကန္႔အသတ္ထားသည့္ ႏွယ္ရွိသည္။ MICသည္ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲသည့္ အဖြဲ႔ႀကီးသဖြယ္ျဖစ္ၿပီး ဆင္ေျပာင္ႀကီး အၿမီးေရာက္မွ တစ္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ဖန္တီးေပးသကဲ့သို႔ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဂတိလိုက္စားရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးသကဲ့သို႔ ရွိကာ၊ တာဝန္ ရွိသူတစ္ဦး၏ လက္ထဲတြင္သာ ဆံုးျဖတ္ခြင့္အာဏာ ထည့္ထားျခင္းေၾကာင့္ ဥပေဒကို တရားမွ်တမႈမရွိစြာ အေကာင္းအထည္ေဖာ္ေနသည့္ ႏွယ္ျဖစ္ ေနသည္။ ျပည္တြင္းတြင္ ထုတ္လုပ္ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးကိုပင္ MIC ၏အတည္ျပဳခ်က္ရယူေနရေသာ အျဖစ္မ်ိဳးကိုပင္ ၾကည့္ၾက ပါေတာ့ ဟု ဆိုခ်င္သည္။ မၾကာေသးခင္ ကာလမ်ား အတြင္းက MICသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား လြယ္ကူေစရန္ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ေသာ္လည္း ၎တို႔ကိုယ္ တိုင္ ဝန္ခံခ်က္အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဝန္ထမ္းလံုေလာက္မႈ မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ႏို္င္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လည္ပတ္ေနေသာ အရင္းအႏွီးမ်ား စာရင္းလႊဲေျပာင္း ေပးပို႔ေရးအတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားမွာ ခန္႔မွန္း၍ မရႏိုင္ေပ။ ေၾကြးမ်ားျပန္လည္ေပးျခင္း၊ ေပးရန္ေငြမ်ား ေပးေခ်းျခင္းမ်ားတြင္ ေခ်ာ့ေမြ႔မႈရွိေသာ္လည္း အျမတ္ေငြမ်ားကိုျပန္လည္ေပးပို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္ေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဘုတ္အဖြဲ႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္လိုအပ္သည္။

ထိုျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ တရားသူႀကီးမ်ား၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ား ကိုမလြဲမေသြ ပညာေပးျခင္းမ်ား ပါဝင္ရာခ်ိန္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ အေျခအေနတြင္မူ အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ယာယီကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားျဖင့္ အာမခံ ရန္ လိုအပ္သည္။ ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားကို အဆင္ျမင့္တင္လွွ်က္ရွိသည့္နည္းတူ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးကို စီမံေသာ စနစ္မ်ားကို ႏုိင္ငံတကာစံမ်ားႏွင့္ အညီ အရိွန္ျမွင့္တင္ေရး လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ အစိုးရက ခြင့္ျပဳမည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံတကာမွ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ International Arbitrationက ကူညီေပးႏုိင္မည္။ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံျပင္ပတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ၾကားလူမ်ား ေရြးခ်ယ္ခြင့္ျပဳသင့္သည္။ သို႔မွသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း တရားမွ်တေသာ အေျခအေနျဖစ္လာၿပီး ယံုၾကည္မႈ ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards ဆိုင္ရာ နယူးေယာက္ သေဘာတူညီခ်က္ကို သေဘာတူရန္လုိအပ္သည္။ အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္ကို ႏုိင္ငံေပါင္း တစ္ရာ့ေလးဆယ္က သေဘာတူၿပီးျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အျငင္းပြားမႈ ဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ လုိအပ္သည္။ ၎သည္ ၁၉၉၄ ခုနွစ္မွ ဥပေဒျဖစ္ေနသည္။ ထုိဥပေဒတြင္ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရးဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကုလသမဂၢ ေကာ္မရွင္(UNCITRAL) ကို လက္ခံရန္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေကာ္မရွင္သည္ ႏုိင္ငံမ်ားက ၎တို႔၏ အျငင္းပြားမႈ ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ေခတ္မွီေအာင္ ျပဳျပင္ရာတြင္ အကူအညီေပးရန္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ ေရာင္းဝယ္မႈ အျငင္းပြားျခင္းမ်ားအတြက္ အေျဖကို အဆင္သင့္ေပးႏုိင္ေအာင္ ကူညီႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယေန႔ စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ ႀကီးမားလြန္းလွၿပီး မည္သည္ကို ဦးစားေပးရမည္ ဆိုသည္ကို သတ္မွတ္ေရးကပင္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ ရွင္းေနသည့္ အခ်က္မွာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကုိ ထိပ္ဆံုးက ထားရွိရမည္ဆိုသည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားႏွင့္ ပက္သက္ေသာ ဥပေဒကုိ မွန္ကန္စြာ ခ်မွတ္ႏုိင္ပါက အမ်ားအသိအမွတ္ျပဳႏုိင္ေသာ တုိးတက္မႈကို ရႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ကခ်င္ဒုကၡသည္မ်ား ႏိုင္ငံျခားေထာက္အပံ့မရဟု အစီရင္ခံစာထြက္ေပၚ

“(Radio Australia Newsမွ 3 Oct 2102) ရက္စြဲပါ Displaced Burmese missing out of on foreign aid report said” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။

ႏုိင္ငံျခား အေထာက္အပံ့ မရေသာေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ဒုကၡသည္မ်ား အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ခါ က်န္းမာေရး ယိုယြင္းလွ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

Kachin Women Association Thialand (KWAT) ၏ ေနာက္ဆံုးထုတ္ အစီအရင္ခံစာတြင္ တရုတ္ျမန္မာ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္မွ ခန္႔မွန္းေျခ ကခ်င္အရပ္သား တစ္သိန္းခန္႔ အနက္ ေျခာ(