Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International Media (2)
Document

Snapshot of the item below:
International Media (2)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား (၂)

( UPZ မွ 14 Aug 2013 ရက္စြဲပါ “ Myanmar business dealings still opaque ’’ သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

(Upstream Oil & gas News မွ 14 Aug 2013 ရက္စြဲပါ “ Daewoo eyes Burma gas ramp-up” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးခြင္မ်ား ပြင့္လင္းမႈမရွိေသး

( UPZ မွ 14 Aug 2013 ရက္စြဲပါ “ Myanmar business dealings still opaque ’’ သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား အျပည့္အဝပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစေရးအတြက္ အေမရိကန္ အစိုးရကို ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း Earth Rights International အုပ္စုက ေျပာ ၾကားလုိက္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွွံထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္တို႔၏ ေရာင္းေရးဝယ္တာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လိုလိုလားလား ပြင့္လင္းမႈရွိေစေရးအတြက္ အေမရိကန္သမတအိုဘားမားထံ စာေရးသား ေတာင္းဆိုထားအပ္ဟု ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးအုပ္စု Earth Right International ERI က ေျပာၾကားသည္။

ကုမၸဏီမ်ား၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းမႈ ယခုအခ်ိန္ထိဆိုးဆိုးဝါးဝါး အားနည္း ေနေသးေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈသေဘာသဘာဝႏွင့္ မဆိုင္ေသာ ေငြေၾကးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာေအာင္ အေမရိကန္ သမတက တင္းၾကပ္ေပးေစလို  ေၾကာင္း ERI ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ ၄င္းကုမၸဏီအားလံုး အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစေရးအတြက္ ပြင့္လင္းေရး စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို မည္သို႔မည္ပံုစီမံကိုင္တြယ္ေနသည္ကို ရွင္းလင္းရန္ အေမရိကန္အစိုးရ အားေတာင္းဆိုထားသည္ ဟုလည္း ERI ကအဂါၤေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဒၚလာ ၅၀၀,၀၀၀ (ငါးသိန္း)ႏွင့္အထက္ အသစ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေသာ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ မူဝါဒႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ဇူလိုင္ လ (၁) ရက္ေနာက္ဆံုးထား၍ အစီရင္ခံစာ တင္ရမည္ဟု အေမရိကန္အစိုးရဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲ ေရးဌာနက ေမလတြင္ေျပာၾကားထားပါသည္။ အစီရင္ခံရမည့္ စည္းကမ္းမ်ားတြင္ လူ႕အခြင့္အေရး၊ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ လက္နက္ကိုင္လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးဦးႏွင့္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရမႈ မ်ားကိုထည့္သြင္း ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိအစိုးရက ဒီမိုကေရစီသို႔ ဦးတည္ေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ဆာင္ေနျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအပါအဝင္ အေနာက္အုပ္စုႏိုင္ငံမ်ားက ယခင္အေရးယူ ပိတ္ဆို႔ထားေသာ sanctions မ်ားကိုဆက္တိုက္ ေျဖေလွ်ာ့ရုတ္သိမ္းေပးေနသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားကမူ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို sanctions မ်ားက ေရွ႕တန္းမွ တြန္းအား ေပးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပေျပာဆိုထားသည္။

Revenve Watch Institute ကဇြန္လတြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ သယံဇာတ စီးပြားေရး က႑ပြင့္လင္းမႈ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အနိမ့္ဆံုး အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးကို အစိုးရက အသံက်ယ္က်ယ္  ေျပာဆိုလာေသာ္လည္း အေျပာႏွင့္ လက္ေတြ႕ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ အႀကီးတန္းအဆင့္အာဏာပိုင္မ်ား၏ အမွားအယြင္းမ်ားကို အစိုးရက လူသိခံလိုပံုမရေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ အကဲခတ္ေလံလာသူမ်ားက မွတ္ခ်က္ေပးၾကသည္။


ဓာတ္ေငြ႔တိုးျမွင့္ထုတ္ယူရန္ Daewoo ေမွ်ာ္မွန္း

(Upstream Oil & gas News မွ 14 Aug 2013 ရက္စြဲပါ “ Daewoo eyes Burma gas ramp-up” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ဓာတ္ေငြ႔ထုတ္ယူကာစသာရွိေသးေသာ ျမန္မာ့ကမ္းလြန္အႀကီးဆံုးလုပ္ကြက္တြင္ သိသိသာသာ တိုးျမွင့္ ထုတ္ယူႏိုင္ေရးအတြက္ Daewoo International က ေလ့လာေနပါသည္။

ေတာင္ကုိးရီးယားကုမၼဏီသည္ ၄င္းလိုင္စင္ရရွိထားေသာ အႀကီးစားေရႊဝါေရာင္ဓာတ္ေငြ႔စီမံကိန္း၏ ထုတ္လုပ္မႈ စတင္သည့္အေနျဖင့္ ဇူလုိင္၁၅ရက္တြင္  ျမလုပ္ကြက္မွ ဓာတ္ေငြ႔စတင္ထုတ္ယူခဲ့သည္။

၄င္းလုပ္ကြက္တြင္ မႏွစ္က ထုတ္လုပ္ေရးတြင္း ၄တြင္း တူးေဖာ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေလာေလာဆယ္ တစ္ရက္လွ်င္ ဓာတ္ေငြ႔ကုဗေပ သန္း ၁၂၀ ထြက္ရွိေနသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္ ထုတ္လုပ္ေရးတြင္းမ်ား တုိးလာမည့္ ေနာက္ႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ တစ္ရက္လွ်င္ ဓာတ္ေငြ႔ကုဗေပ သန္း ၅၀၀ သို႔ တိုးျမွင့္ထုတ္လုပ္ရန္ Daewoo က ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

ေလာေလာဆယ္ ထြက္ရွိလာေသာ ဓာတ္ေငြ႔မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံျဖတ္ ပိုက္လုိင္းမွတဆင့္  ယူနန္နယ္စပ္ကို  ျဖတ္သန္းက တရုတ္ CNPC ကုမၼဏီသုိ႔ ေရာင္းခ်ေပးလွ်က္ရွိၿပီး Daewoo ႏွင့္အတူ ရွယ္ယာဝင္ကုမၼဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၃ မွစ၍ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀တုိင္တုိင္ တစ္ရက္လွ်င္ ဓာတ္ေငြ႔ကုဗေပ သန္း၅၀၀ ထုတ္ယူေရာင္းခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အနည္းဆံုး ဓာတ္ေငြ႔ကုဗေပ ၄.၅ ထရီလီယံခန္႔ ေအးေအးေဆးေဆး ထုတ္ယူႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေသာ ေရႊ၊ ေရႊျဖဴႏွင့္ ျမ လုပ္ကြက္မ်ားမွ ဓာတ္ေငြ႔ဆက္လက္တူးေဖာ္ ထုတ္ယူႏိုင္ရန္ Daewoo ႏွင့္ လက္တြဲေဖာ္ ပါတနာ ကုမၼဏီမ်ားက စီစဥ္ေနပါသည္။

အဆုိပါ ေရႊစီမံကိန္းကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရာတြင္ Daewoo International က ပင္မရွယ္ယာ ၅၁%၊ ျမန္မာအစိုးရပိုင္ MOGE က ၁၅%၊ ONGC ႏွင့္ Gail  အိႏၵိယကုမၼဏီႏွစ္ခုက ၁၇% ႏွင့္ ၈.၅% ႏွင့္ ကုိရီးယား Kogas က ၈.၅% အသီးသီးထည့္ဝင္ထားၾကသည္။Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

International Media
Document

Snapshot of the item below:
International Media