Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၁၉.၇.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ျပည္သူမ်ားအေပၚ ေစတနာရွိေသာ

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ျပည္သူမ်ားအေပၚ ေစတနာရွိေသာ

မိုးျမင့္ၿငိမ္း

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ပိရမစ္ထိပ္ပိုင္းရွိ အင္အားစုက ဦးေဆာင္ေျပာင္းလဲလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေရွ႕ေဆာင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားၾကား အျပန္အလွန္ ညိႇႏိႈင္းေစ်းဆစ္ (Elite  Bargain) ၿပီးမွ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ႏွင့္ ျမန္မာေႏြဦး မွာ အာရပ္ေႏြဦးအပါအဝင္ ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးမႈ ရင့္က်က္ျပည့္ဝေနၿပီးျဖစ္ေသာ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးပံုစံႏွင့္ တူညီႏုိင္ မည္မဟုတ္။ ကိုယ့္အရပ္၊ ကိုယ့္ဇတ္သာျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ယခုအခါတြင္ ထိပ္ပိုင္းမွ ဒီမုိကေရစီ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးရာတြင္ အေလ့အက်င့္အရ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနေသာ္လည္း အလုပ္ျဖစ္ေအာင္ေတာ့ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

သို႔ေသာ္ ေအာက္ေျခပိုင္းမွာေတာ့ ေျပာင္းလဲလာသည့္ စနစ္သစ္ႏွင့္အညီ လုိက္ပါေျပာင္းလဲရန္ မ်ားစြာ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အထူးသျဖင့္ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားဆိုလွ်င္ သာ၍ဆိုးပါသည္။ စာေရးသူအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားကို ပုတ္ခတ္ေျပာၾကားလိုျခင္း မဟုတ္ပါ။ ႏုိင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ျပည္သူေရးရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပည္သူမ်ားအား ေပးအပ္ေနေသာ ယင္းတို႔ အခန္းက႑အေရးႀကီးပံုကို မီးေမာင္းထိုးျပလိုရင္း ပင္ ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ဆုိရလွ်င္ ေကာင္းမြန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္ထြန္းလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ျဖစ္သည္။ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားတြင္ အ႐ုိးစြဲေနၿပီျဖစ္ေသာ အထက္လူႀကီးအား ဘဝရွင္မင္းတရားႀကီးသဖြယ္ ဆက္ဆံေနသည့္ ယဥ္ေက်းမႈႀကီးစိုးေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုသို႔ ဆက္ဆံ ရျခင္းမွာလည္း ေနရာတစ္ေနရာရရွိေရးအျပင္၊ ရရွိၿပီးေနရာကို လံုၿခံဳေစလို၍ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အထက္လူႀကီး၏ မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းခံရေအာင္၊ မၿငိဳ ျငင္ေအာင္ ထိုသို႔ဆက္ဆံေနေသာ္လည္း လက္ေအာက္ငယ္သားကိုေတာ့ တေလးတစားဆက္ဆံသည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ိဳးေတာ့ ျဖစ္မလာပါ။ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ေျပာသလို အေပၚဖားေအာက္ဖိ ယိုးဒယားအကဟန္ပန္ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးသာ ျဖစ္သည္။

ဤေနရာ၌ စာေရးသူ၏ အေတြ႕အႀကံဳတစ္ခုေျပာျပလိုပါသည္။ ဌာနဆုိင္ရာတစ္ခုသို႔ စာေရးသူေရာက္ရွိခ်ိန္၌ ႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အထက္ လူႀကီးအား လိုအပ္သည္ထက္ပိုေသာ ႐ုိေသေလးစားမႈမ်ိဳးကို ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ စာေရးသူေရာက္ရွိရာ အစိုးရ႐ုံးေရွ႕တြင္ မိုးအသည္းအသန္ရာ၍ မိုးခို ေနစဥ္ လူႀကီးလာမည္ဟူေသာ သတင္းေၾကာင့္ ႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ားက မိုးမခိုရန္ႏွင့္ အျခားေနရာသို႔ ထြက္သြားေပးရန္ အတင္းအၾကပ္ ေတာင္းဆိုေတာ့ သည္။ စာေရးသူမွာ ထီးမပါသည့္အျပင္ မိုးလြတ္ရန္ခုိနားရာ ေနာက္ထပ္ေနရာမွာလည္း အတန္ငယ္ ေဝးကြာေနသျဖင့္ စိတ္ကသိကေအာက္ ျဖစ္ေသာ္လည္း နားလည္ေပးလိုက္ပါသည္။ တစ္ခုဆိုးသည္မွာ ထိုအေဆာက္အအံုေရွ႕သို႔ ျဖတ္သြားေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ားကိုပင္ အျမန္ေလွ်ာက္ရန္ အတင္းအၾကပ္ေျပာဆိုေနျခင္းေၾကာင့္ အခ်င္းပြားမႈ အနည္းငယ္ျဖစ္သြားခဲ့သည္ကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။

ဌာနဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနဆဲ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ (In service) မိမိေနရာ တည္ၿမဲလံုၿခံဳလိုျခင္း ေၾကာင့္ ယခုလို အကူးအေျပာင္းကာလမ်ိဳးတြင္ ပို၍ သတိႀကီးႀကီး ထားတက္ၾကသည္။ မွန္ကန္မႈရွိသည့္ အေျပာင္းအလဲကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္က ဦးေဆာင္ လုပ္ေဆာင္ေနရန္ မဝံ့မရဲျဖစ္ေနၿပီး အထက္မွ အမိန္႔ခ်မွတ္ေတာ့မွသာ ေဆာင္ရြက္ရဲေတာ့သည္။ စာေရးသူအေတြ႕အႀကံဳတစ္ခုအရ ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာနမွ ေက်ာင္းအုပ္တစ္ဦးသည္ သူ၏႐ုံးခန္းအတြင္း အစိုးရအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္သြားၿပီးေသာ္လည္း ယခင္အစုိးရအႀကီးအကဲ၏ ဓာတ္ပံုကိုသာ ခ်ိတ္ၿမဲ တိုင္းခ်ိတ္ထားသည္ကို အံ့ၾသစြာ ေတြ႕ရသည္။ သို႔ႏွင့္ စာေရးသူမွာလည္း ေမးၾကည့္ရာ အထက္မွ အမိန္႔မၾကေသးဘူးဟု ျပန္၍ ေျပာေလသည္။ ထိုသုိ႔ ျဖစ္ပြားၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္းပင္ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးတစ္ပါးမွ ထိုေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္စစ္ေဆး ေလ့လာေတာ့မွ ဓာတ္ပံုမ်ား ေျပာင္းလဲသြား ေတာ့သည္။

ေနာက္တစ္ခုမွာ ဗ်ဴ႐ုိကေရစီယႏၱရား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ညံ့ဖ်င္းမႈပင္ျဖစ္သည္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာရပ္ကို နားမလည္လွ်င္ နားလည္ဖို႔မႀကိဳးစားလွ်င္ နားလည္သည့္အတိုင္း လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္မေဖာ္လွ်င္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ညံ့ဖ်င္းတိုင္း ညံ့ဖ်င္းေနဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပညာရပ္မွာ ယင္းဘြဲ႕ျဖင့္ ေက်ာင္းၿပီးလွ်င္ လစာေကာင္းသည့္အတြက္ ဆြဲေဆာင္အားေကာင္းေသာ (sexy) ျဖစ္ေသာ ဘာသာရပ္သပ္သပ္ မဟုတ္ပါ။ သမုိင္းႏွင့္ခ်ီ အသံုးဝင္ခဲ့သည့္ ဘာသာရပ္ႀကီးျဖစ္သည္။ စစ္ေအးေခတ္တစ္ေခတ္လံုးတြင္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံႏွင့္ အေနာက္အုပ္စုတို႔ အားၿပိဳင္ရာ၌ အေနာက္အုပ္စုအႏုိင္ရသြားျခင္းမွာ ယင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ ပညာရပ္ကို ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးခ်သြားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယခု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သြားသည့္ အာရွက်ားႏုိင္ငံမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါဦး။ ယင္းႏုိင္ငံမ်ား၏ ပုဂၢလိကအပိုင္းေရာ၊ ျပည္သူပိုင္အပိုင္းတြင္ပါ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ထိေရာက္ထက္ျမတ္မႈရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ဌာနဆုိင္ရာ အရာရွိစာေမးပြဲမ်ားကို အဆင့္ဆင့္ေျဖဆုိၿပီးေတာ့မွာသာ အရာရွိ မ်ား ျဖစ္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ တကယ္ တတ္ေျမာက္သည့္အတြက္လည္း ႐ုံးလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ၿပီး ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ ေဆာင္မႈေကာင္းမ်ားကို ျပည္သူမ်ားအား ေပးအပ္ႏုိင္ေလသည္။ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈ လံုးဝကင္းစင္သည္ဟု မဆိုသာေသာ္လည္း လစာဝင္ေငြ ေကာင္းၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ အလုပ္လုပ္ႏုိင္သည့္အတြက္ လာဘ္စားမႈနည္းသည္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူမႈမ်ား ဥပမာေပး လုပ္ေဆာင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္း ေတာ္႐ုံဝန္ထမ္းက လာဘ္မစားရဲေပ။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဗ်ဴ႐ုိကေရစီမွာ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္က ပံုစံသြင္းထားသည့္အတိုင္း ဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ မလုပ္၊ မ႐ႈပ္၊ မျပဳတ္ အမူ အက်င့္မ်ား စြဲၿမဲစြာ နစ္ဝင္ေနသည္။ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈမ်ား၊ ေခတ္မမီသည့္ဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ ဌာနဆိုင္ရာႏွင့္ ဆက္ဆံရသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဥပေဒလက္တစ္လံုျခား ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ အရည္အခ်င္းအဓိကမဟုတ္သည့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္မတြင္က်ယ္မႈမ်ားမွာ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း ေတြ႕ႀကံဳေနရသည္။ ယင္းကို အခ်ိန္ယူ၍ ထိထိေရာက္ေရာက္ျပဳျပင္သြားႏုိင္လွ်င္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္စုစာအတြင္း ေျပာင္းလဲသြားမည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေစတနာျပည့္ဝေသာ ျပည္သူဝန္ထမ္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားက ယံုၾကည္ေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ေစခ်င္ပါသည္။

*****************************************

 

 

 

 

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place.
Logo for Google Drive

Document yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၁၉.၇.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ား ေဖာက္ဖ်က္သည့္အတြက္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနအား ကုမၸဏီတစ္ခု တရားစြဲဆို

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမွ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အား လာေရာက္ေတြ႕ဆံု
  1. ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဒီမိုမိတ္ေဆြပါတီမ်ားေတြ႕ဆံု
  2. New Watch ဂ်ာနယ္၏ ပါတီဝင္အကူးအေျပာင္း သတင္းေဖာ္ျပမႈအေပၚ  NDF သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္
  3. NDF ပါတီမွ ဗဟိုေကာ္မတီျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားေဖာက္ဖ်က္သည့္အတြက္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနအား ကုမၸဏီတစ္ခု တရားစြဲဆို

ၿမိတ္ၿမိဳ႕ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ငါးေလလံေစ်းတည္ေထာင္ေရးအတြက္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည့္ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့ သည့္အတြက္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနအား ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသားပိုင္ Setraco International Co.,Ltd က တရားစြဲဆိုခဲ့ေၾကာင္း Setraco International Co.,Ltd မွတာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရသိရသည္။

“ၿမိတ္မွာ ငါးေလလံေစ်းတည္ေထာင္ဖို႔အတြက္ Setraco International ကုမၸဏီနဲ႔ ငါးလုပ္ငန္းဦစီးဌာနတို႔ အက်ိဳးတူရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လုပ္ခဲ့ပါ တယ္။ လုပ္ငန္းတည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ ၁၂ ႏွစ္တာကာလအတြင္း စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္ေတြကို ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့တဲ့အတြက္ တရားစြဲဆိုရတာပါ။ လက္ရွိ အခ်ိန္မွာေတာ့ ကုမၸဏီက ေရွ႕ေနေတြနဲ႔ တိုင္ပင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္”ပာု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနသည္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ဝန္းက်င္မွ စတင္၍ ၿမိတ္ၿမိဳ႕၌ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ငါးေလလံေစ်းတည္ေထာင္ရန္ Setraco International ကုမၸဏီမွ ရွယ္ယာအမ်ားစုႏွင့္ အက်ိဳးတူရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ၿပီး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ားမွ အရင္းအႏွီးျပန္လည္ရယူလိုမႈႏွင့္ J.V ကသေဘာတူညီခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့သည့္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ျဖင့္ အဓိကတရားစြဲဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြ်န္မတို႔ Setraco အေနနဲ႔ ငါးလုပ္ငန္းအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေပးခ့ဲရေပမယ့္ သူတို႔ သေဘာတူညီခ်က္ေတြေဖာက္ဖ်က္တာ ခံခဲ့ရတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ငါးေလလံေစ်းႀကီးရပ္တည္ေရးမွာ အေရးပါဆံုးအခ်က္ျဖစ္တဲ့ တစ္ေန႔ငါးတန္ခ်ိန္ ၅၀၀ ကေန ၁၀၀၀ အထိ ဒီေလလံ ေစ်းေပၚ ေရာက္ရွိလာေစရမယ္ဆိုတဲ့ ငါးလုပ္ငန္းရဲ႕ ကတိကဝတ္ေတြ ဒီဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ခဲ့တဲ့ သက္တမ္းအတြင္းမွာ ငါးေတြက ဒီေလလံေစ်းေပၚ ေရာက္ရွိလာခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ပါဘူး”ပာု Setraco International မွ ဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚေဌးေဌးဝင္းက ေျပာၾကားေၾကာင္း ျပည္တြင္းအပတ္စဥ္ ထုတ္ ျမန္မာပို႔စ္ဂလိုဘယ္ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တနသၤာရီေဒသႏွင့္ ဆက္စက္ေနသည့္ ရေနာင္းၿမိဳ႕တြင္ ငါးအေအးခန္းမ်ား၊ အလုပ္႐ံုမ်ားေျမာက္ျမားစြာရွိၿပီး ယင္း အလုပ္႐ံု မ်ားသို႔ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွ ငါးတန္ခ်ိန္ ခန္႔မွန္း ၁၀၀၀ ခန္႔အထိ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ရေနာင္းၿမိဳ႔ရွိ ျမန္မာလုပ္သားတစ္ဦးက ဆို သည္။

Ref:ျမန္မာပို႔စ္ဂလိုဘယ္

*************************

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏုိင္ငံေရးသတင္း

ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမွ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အား လာေရာက္ေတြ႕ဆံု

ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္(၁)ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး H.E. Mr. Karel Schwarzenberg ဦးေဆာင္သည့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၂ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ေန႔ ညေန ၃ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ သံတမန္ဧည့္ခန္းမေဆာင္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အား လာေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ယင္းေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္၊ သမၼ႐ံုးဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းညႊန္႔၊ ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာမ်ားအလိုက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr.Jiri Sitler တို႔တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ၎တို႔ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးႏွင့္