Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

By Kari Chongkittavorn, 23 - Nov - 2009 / The Nation

        အာဆီယံ၏ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားျဖစ္ေသာ အင္ဒိုနီးရွား သမၼတ ဆူဟာတို၊ စကၤာပူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီကြမ္ယူး ႏွင့္ မေလးရွား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မဟာသီယာတို႔၏ တူညီေသာ အခ်က္မွာ ေဒသတြင္း အုပ္စုဖြဲ႕မႈကို ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ အာဆီယံ၏ အရည္အေသြးႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ အဆင္သင့္ရွိျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ အာဆီယံမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ျပင္းထန္ေသာ ေဝဖန္မႈမ်ားကို ခိုင္ခိုင္မာမာ ရပ္တည္၍ ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကပါသည္။ အတိုခ်ဳပ္ ဆိုရလွ်င္ ျပင္ပမွ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို အားလံုး၏ သေဘာတူညီခ်က္ကို မယူပဲ လိုက္နာရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ ၾကပါသည္။

          ပထမဆယ္စုႏွစ္ သံုးခုအတြင္းတြင္ ၎တို႔၏ မေျပာင္းလဲေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ခံယူခ်က္မွာ ASEAN ကို လူမသိ သူမသိ ေဒသတြင္း အုပ္စုဖြဲ႕မႈမွ ႏိုင္ငံတကာ ပေလယာအျဖစ္ အထပ္ထပ္ အခါခါ လမ္းညႊန္ခဲ့ၾကျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ (၁၃) ႏွစ္ၾကာ ကေမာၻဒီးယား ပဋိပကၡတြင္ အာဆီယံ၏ စိတ္ရွည္မႈ၊ အခက္အခဲၾကားမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခိုင္ခုိင္မာမာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျပႏိုင္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၇၉ မွ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း အာဆီယံ သံတမန္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ကမာၻအႏွံ႔သို႔ သြားေရာက္၍ ကေမာၻဒီးယားတြင္ ဝင္ေရာက္ေနေသာ ႏိုင္ငံျခားတပ္မ်ား ႐ုတ္သိမ္းေရးအတြက္ ကုလသမဂၢ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ မဲရရွိေရးႏွင့္ စုေပါင္းေထာက္ခံမႈမ်ား ရရွိေရးအတြက္ စည္း႐ံုးေရး ဆင္းခဲ့ၾကပါသည္။

          သူတို႔၏ တူညီေသာအျမင္မွာ စုစည္း ညီညြတ္ေသာ အာဆီယံျဖစ္မွသာ ျပင္ပမွ ဖိအားေပးမႈမ်ား၊ လႊမ္းမိုးရန္ ႀကိဳးစားမႈမ်ားကို တြန္းလွန္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ျဖစ္ပါသည္။ ASEAN စတင္ တည္ေထာင္စဥ္က ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ပါဝါကစားပြဲတြင္ နယ္႐ုပ္ကေလးတစ္႐ုပ္ (Pawn) အျဖစ္ က်ယ္ျပန္႔လာေသာ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ၏ အစိတ္အပိုင္း၌ ပါဝင္ အသံုးေတာ္ခံခဲ့ပါသည္။ အာဆီယံသည္ ကိုယ္ပုိင္ ခံယူခ်က္ရွိသည္ ဆိုသည္ကို ျပသႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တခါတရံ ၎တို႔၏ အေနာက္ႏိုင္ငံ မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ား၏ စိတ္အခန္႔မသင့္မႈမ်ားကိုလည္း ႀကံဳေတြ႕ရပါသည္။

          ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားက ေခါင္းမာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခ်ဥ္းကပ္မႈအား လက္ခံခဲ့ျခင္းသည္ ျပင္ပ ဖိအားေပးမႈကို တြန္းလွန္ခဲ့ေသာ ျပယုဂ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာအစိုးရ၏ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ လက္မခံရန္ ဖိအားေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ဆူဟာတိုႏွင့္ မဟာသီယာသည္ ႏိုင္ငံတကာ ဆန္႔က်င္မႈမ်ား ၾကားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေထာက္ခံမႈ ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံအဖြဲ႕သုိ႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

          အာဆီယံ၏ အရာရာကို ျငင္းဆန္ေသာ ေန႔ရက္မ်ားမွာ ကုန္ဆံုးသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသတြင္းမွာပင္ ထိေရာက္ေသာ စကားေျပာဆိုမႈမ်ား၊ စကားမေျပာပဲ အမူအရာျဖင့္ ျပျခင္းစသည့္ နည္းလမ္းသစ္မ်ား လ်င္ျမန္စြာ ထြက္ေပၚလာေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ရွင္းရွင္းေျပာရလွ်င္ အာရွ၏ ႏိုးထလာမႈအေပၚ ခုိစီးၿပီး၊ အာဆီယံသည္ အက်ဳိးမ်ားစြာ ရရွိပါသည္။ ASEAN အတြင္းတြင္ေရာ ျပင္ပတြင္ပါ ႐ုတ္တရက္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ အခ်ဳိ႕ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားက အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါသည္။

          ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္က အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ စတင္ျဖစ္ပြားေသာ ကမာၻ႔စီးပြားေရးႏွင့္ ေငြေၾကး အက်ပ္အတည္းသည္ အာရွ၏ စီးပြားေရး၏ ေနရာက႑ကို ျပႆနာေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ေရွ႕တန္းသို႔ တြန္းတင္ေပးခဲ့ပါသည္။ ကမာၻတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔၏ လႊမ္းမိုးမႈ တိုးတက္လာေနမႈသည္ အာဆီယံအတြက္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေနရာတြင္က်ယ္မႈ ပိုမို ခိုင္မာလာခဲ့ပါသည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယသည္ အာဆီယံ၏ အဓိက ေဆြးေႏြးဖက္ ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

          ေဒသတြင္း အုပ္စုဖြဲ႕မႈအတြင္းတြင္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။ အာဆီယံသည္ ခ်ာတာကို အတည္ျပဳၿပီး၊ စည္းမ်ဥ္းကို အေျခခံေသာ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းခဲ့ပါသည္။ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ထိေရာက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း အျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ရေရးမွာမူ ေစာင့္ၾကည့္ အကဲျဖတ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အခ်ဳိ႕ေသာ အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အသစ္ထြက္ေပၚလာသည့္ လုိက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ကတိမ်ားကို လုိက္နာက်င့္သံုးျခင္း မရွိေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ (၁၆) ႏွစ္ခန္႔ အခ်ိန္ဆြဲ၍ ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ Asean Intergovernment Commission for Human Rights ကို ၿပီးခဲ့သည့္လက ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔