Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011 - (2)
yangonchronicle 2011 - (2)

၁၄.၉.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၂)

  1. တ႐ုတ္ျမန္မာဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေစရန္ တ႐ုတ္ထိပ္တန္းလႊတ္ေတာ္အမတ္ အဆိုျပဳ

(Ximhua သတင္းမွ 14 Sept 2012 ရက္စဲြပါ “Top Legislator raises proposals for China-Myanmar relations” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. အေမရိကန္အ၀တ္အထည္မ်ားတြင္ “Made in Myanmar” ျပန္လာေတာ့မည္ေလာ။

(12 September 2012 ရက္စဲြပါ Glohal Post မွ Patrick Winn ေရးသားေသာ The Return of “Made in Myanmar” to US closets ကိုဘာသာျပန္ပါသည္။)

***********************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

တ႐ုတ္ျမန္မာဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေစရန္ တ႐ုတ္ထိပ္တန္းလႊတ္ေတာ္အမတ္ အဆိုျပဳ

(Ximhua သတင္းမွ 14 Sept 2012 ရက္စဲြပါ “Top Legislator raises proposals for China-Myanmar relations” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

အလည္အပတ္ေရာက္ရွိေနေသာ ထိပ္တန္းတ႐ုတ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ဝူဘန္ဂူက တ႐ုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရး ပိုမိုရင္းႏွီးေစမည့္ အဆိုျပဳခ်က္ မ်ားကိုတင္ျပခဲ့ၿပီး နယ္စပ္တည္ၿငိမ္ေရးပူးေပါင္းအားထုတ္မႈမ်ား၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားဖက္စပ္စီမံကိန္းႀကီးမ်ား ေခ်ာေမြ႕စြာတိုးတက္ေရးကို ၾကာသာပေတး ေန႔က တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

တရုတ္အမ်ိဳးသားျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္မွ ေကာ္မတီဥက႒ဝူက ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးေရႊမန္းႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ ယင္းသို႔အဆိုျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶဟူးေန႔က ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိလာေသာဝူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရာက္ ပထမဆံုးအမ်ိဳးသားျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ NPC ေကာ္မတီဥကၠဌ ျဖစ္လာသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံကေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ႏွစ္ဖက္စလံုး ထိေရာက္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ကာ ရွိရင္းစြဲခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကို နက္ရႈိင္းေစၿပီး အျပန္အလွန္အက်ိဳးရွိေသာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ တိုးတက္မႈမ်ားကို အားေပးႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းဝူ ကေျပာၾကားသည္။

              ဝူ ကဆက္လက္၍ အဆင့္ျမင့္ခရီးစဥ္မ်ား အျပန္အလွန္လည္ပတ္ရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အဓိကကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အခ်ိန္ကိုက္ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ရန္ တရုတ္-ျမန္မာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လက္တဲြႏိုင္ေစမည့္ လက္ေတြ႕စီမံခ်က္ကိုေရးဆဲြၾကရန္ တိုက္တြန္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

“တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးအေနျဖင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ နက္ရႈိင္းေစမည့္အစီအစဥ္မ်ားကိုသာ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္-ျမန္မာဓါတ္ေငြ႕ႏွင့္ ေရနံပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းကဲ့သို႔ေသာ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားေအာင္ျမင္ေရးကို ေသခ်ာအာမခံသင့္ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ အျပန္အလွန္ ကုန္သြယ္ေရးတြင္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈရွိေအာင္ အားေပးႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း” ဝူ ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။        

ထို႔အျပင္ “နယ္စပ္ေဒသတည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈကိစၥမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ဆက္လက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားလိုေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပိုင္ဆိုင္မႈကိုေလးစားေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ အုပ္စုမ်ား၊ အဖဲြ႕မ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ညိႇႏႈိင္းမႈမွ တစ္ဆင့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ၾကမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း” ဝူ ကေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ဝူ က “ကုလသမဂၢအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ အေရွ႕အာရွပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖဲြ႕၊ အာဆီယံေဒသတြင္းဖိုရမ္၊ မဟာမဲေခါင္ေဒသခဲြ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈစေသာ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈမ်ားကို ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးအရွိန္ျမွင့္တင္ကာ တစ္ဦး၏ အက်ိဳးစီးပြားကို တစ္ဦးက အျပန္အလွန္ ကူညီပံ့ပိုးေပးသြားၾကရန္” အႀကံျပဳေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္ခ်င္း အျပန္အလွန္ဖလွယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝူ ႏွင့္ ဦးေရႊမန္းတို႔ ႏွစ္ဦးစလံုးက ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတကာ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ တိုးျမႇင့္ဆက္သြယ္ေရးအပါအဝင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ တရားေရးစနစ္တို႔တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံလႊတ္ေတာ္မ်ား အျပန္အလွန္ သင္ယူေလ့လာၾကရန္ႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံက်ယ္ျပန္႕ေသာ မဟာဗ်ဳဟာေျမာက္လက္တြဲမႈကို ဆက္လက္ခိုင္မာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ ရွင္းလင္းေျပာၾကား ခဲ့ၾကသည္။

              အီရန္ႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒုတိယခရီးတစ္ေထာက္ရပ္နားေနေသာ ဝူဘန္ဂူ၏ ေလးႏိုင္ငံခရီးစဥ္တြင္ သီရီလကၤာႏွင့္ ဖီဂ်ီႏိုင္ငံ တို႔လည္း ပါဝင္သည္ဟု သိရွိရသည္။

                                                                  ***************************************

အေမရိကန္အ၀တ္အထည္မ်ားတြင္ “Made in Myanmar” ျပန္လာေတာ့မည္ေလာ။

(12 September 2012 ရက္စဲြပါ Glohal Post မွ Patrick Winn ေရးသားေသာ The Return of “Made in Myanmar” to US closets ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

အကယ္၍ သင္သည္ Levi’s အေဟာင္းတစ္ထည္ကိုရရွိခဲ့ၿပီဆိုပါက တံဆိပ္ကို ဖတ္ၾကည့္လိုက္ပါ။ “Made in Myanmar”ဟု ေရးထားသည္ကို ေတြ႕ရပါက သင္သည္ရွားရွားပါးပါး ေရွးေဟာင္းပစၥည္းတစ္ခု ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ထိုစဥ္က အေမရိကန္အဝတ္အထည္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူမုန္းမ်ားေသာအစိုးရႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္အလုပ္လုပ္ၿပီး အမ်ား၏ကန္႔ကြက္မႈအႏၱရာယ္ၾကားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ရန္ စိတ္အား ထက္သန္ခဲ့ၾကသည္။

၁၉၉၂ တြင္ မ်ားစြာေျပာင္းလဲသြားခဲ့ၿပီး၊ ထိုႏွစ္တြင္ Levi Strauss သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္အစိုးရႏွင့္၎၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳေဖာက္မႈမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ေထာက္ခံကူညီသလိုျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ရန္ မလြယ္ကူသျဖင့္ဟု ေၾကညာ၍လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္နားခဲ့သည္။

ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ရပ္မ်ားသည္ အေနာက္ႏိုင္ငံအေရးယူမႈမ်ားကို အမိႈက္ပံုးထဲလႊင့္ပစ္ရန္ ျဖစ္လာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ အျခားအာရွႏိုင္ငံမ်ား(ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႕ကိုစဥ္းစားရန္)ႏွင့္ အၿပိဳင္ျဖစ္လာေနၿပီ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္အဝတ္အထည္ အမွတ္တံဆိပ္ အမ်ားအျပား ထုတ္လုပ္ရန္တာဆူေနၾကသည္။

ဤသည္မွာ မလဲႊမေရွာင္သာ ျဖစ္လာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အ၀တ္အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ျခင္းမွာ တစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာ ထပ္ခါထပ္ခါလုပ္ရၿပီး ပညာသား မပါျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ခနည္းေသာလုပ္ငန္းျဖစ္ရာ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံမ်ားကိုသာ မ်က္စိက်ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အိႏၵယႏွင့္ တ႐ုတ္ၾကားတြင္ရွိၿပီး မဟာဗ်ဴဟာအရစီးပြားေရးအရ မွန္ကန္ေသာေနရာတြင္ ရပ္တည္ေနသည္။ အမွန္တကယ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထိုထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္း ပမာဏႀကီးမားစြာရွိဖူးေသာ္လည္း ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ဝမ္းနည္းဖြယ္အျဖစ္ႏွင့္ ႀကံဳခဲ့ရပါသည္။ ထိုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပစၥည္း တင္သြင္းျခင္းကို ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာရွတြင္ အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ အလြန္တရာဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံမ်ားသည္ ထိုဆင္းရဲတြင္းမွ လြတ္ေအာင္ႀကိဳးစားရာတြင္ ၎တို႔အေပၚ ကမ္းလွမ္းလာမႈ အနည္းငယ္သာရွိၿပီး၊ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈမရွိေသာ လူထုႀကီးမွာ ပံုမွန္အလုပ္ကိုပင္ ခက္ခက္ခဲခဲရွာေနရၿပီး လုပ္ခလစာနည္းပါးေနမႈသာ ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းကို ဂ်ပန္လူမ်ိဳးသုေတသနျပဳသူ Toshihiro Kudo ၏ စကားကိုငွား၍ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ “The first rung on the industrialization Ladder” (စက္မႈႏိုင္ငံေျပာင္းလဲရာတြင္ အထည္ခ်ဳပ္သည္ ေလွခါးထစ္၏ ပထမအဆင့္)ဟု ဆိုရေပမည္။

အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းသည္ ထုတ္လုပ္မႈက႑၏ေမာင္းႏွင္အားျဖစ္လာေၾကာင္း ၎ကေရးသားခဲ့ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား လည္း ႀကီးႀကီးထားႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ H+M တံဆိပ္ Gap တံဆိပ္ သို႔မဟုတ္ အျခားေစ်းေပါေသာ ဆင္းရဲေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ ခ်ဳပ္ေသာ အထည္မ်ားကို ဝယ္ယူလိုပါလွ်င္ မၾကာတင္ေသာကာလ၌ သင္၏အဝတ္ဆင္တြင္ “Made in Myanmar”ဟူေသာ စာတန္းပါေသာအဝတ္အထည္မ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။

******************************************************************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place.
Logo for Google Drive

Document yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

 

၁၄.၉.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. အင္ဒုိနီးရွားႏွင့္ ဖိလစ္ပုိင္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ ျမန္မာေလ့လာ

(Bernama သတင္းဌာနမွ 11 September 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar Drawing On Experiences of Peace Processes In Indonesia , Philippines ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. ၿဂိဳလ္တုလႊတ္တင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏွင့္ ဂ်ပန္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပမည္

(Bernama သတင္းဌာနမွ 13 September 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar, Japan to Hold Workshop on Satellite Launching ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)  

  1. ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ နယ္စပ္ဝင္ေပါက္ဖြင့္ထားရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကုိ အေမရိကန္တုိက္တြန္း

(The Washington Post မွ 13 September 2012 ရက္စြဲပါ US wants open Bangladeshi border but safe return of Rohingya to Myanmar in long term ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

အင္ဒုိနီးရွားႏွင့္ ဖိလစ္ပုိင္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ ျမန္မာေလ့လာ

(Bernama သတင္းဌာနမွ 11 September 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar Drawing On Experiences of Peace Processes In Indonesia, Philippines ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ(PWC)အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အင္ဒုိနီးရွားႏွင့္ ဖိလစ္ပုိင္ႏွစ္ႏုိင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တုိ႔တြင္ ပါဝင္လုပ္ကုိင္ခဲ့ဖူးသူ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံကာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ခဲ့ၾက သည္။

ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံမႈကုိ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ ဒုိင္ယာေလာ့ခ္စင္တာ(CHD)၏ကူညီပံ့ပုိးမႈျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေနျပည္ေတာ္တြင္ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယခင္အင္ဒုိနီးရွား ဒုတိယသမၼတေဟာင္း မုိဟာမက္ယူဆတ္ကာလာ၊ ဖိလစ္ပုိင္စစ္ဦးခ်ဳပ္ေဟာင္း Endriartono Sutarto၊ အင္ဒုိနီးရွား လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးေဟာင္း Hamid Awaludin ၊ ဖိလစ္ပုိင္သမၼတ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ Teresita Quintos Deles၊ စစ္ေရးခ်ဳပ္ေဟာင္း Alexander Yano ၊ ပါေမာကၡ Mariam Coronel Ferrer၊ သမၼတအႀကံေပး Alma Evangelista ႏွင့္ CHD မွ အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္ကမူ အစုိးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ဦးစုိးသိန္း၊ ဦးေအာင္မင္း၊ ဦးခင္ရီ၊ ဦးအုန္းျမင့္၊ ဦးသန္းေဌးႏွင့္ ေဒါက္တာကံေဇာ္၊ ဒုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္သိန္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္စုိးဝင္း တုိ႔တက္ေရာက္ၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အျခားေသာႏုိင္ငံမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈျဖစ္စဥ္မွ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊ အမွားမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားကုိ ေလ့လာႏုိင္သည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ပုိ၍သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို လုပ္ကုိင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း PWC အဖြဲ႕က ေျပာၾကား သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာမွအကူအညီႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ားကုိ အေရးတႀကီး လုိအပ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ေကာ္မတီသည္ သမုိင္းဝင္မည့္တာဝန္ကုိ ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္သြားရန္ ဆုံးျဖတ္ထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း PWC ကဆုိသည္။ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္သူမ်ား၏ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈက လြန္စြာအခရာက်သည္။ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံတြင္မူ စနစ္တက် ပုံေဖာ္ေရးႏွင့္ အၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္ေရးဟူသည့္ မူဝါဒတုိ႔ကအခရာက်ခဲ့သည္။ ဖိလစ္ပုိ္င္မွ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးေကာင္စီကဲ့သုိ႔ အေျခခံမူေဘာင္တစ္ခု ထြက္ေပၚလာေအာင္ လုပ္ကုိင္ရန္လည္းလုိအပ္သည္။ သုိ႔မွသာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ငန္းကုိ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ႏွင့္ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ေကာ္မတီက ဆုိသည္။

Ms Quintos Deles ကေျပာၾကားရာတြင္ ပဋိပကၡမ်ားသည္ တစ္ခုႏွစ္တစ္ခု တူညီမႈမရွိေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥမ်ားမွ သင္ခန္းစာ ရယူႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္မႈသည္ ႏုိင္ငံမ်ားƜ