Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011 - (2)
yangonchronicle 2011 - (2)

၁၅.၉.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ဘုိလစ္ဗီးယား၊ ဗင္နီဇြဲလားႏွင့္ ျမန္မာတို႔ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွိမ္နင္းရန္ ပ်က္ကြက္ဟု ဝါရွင္တန္ေျပာၾကား

(Business Recorder မွ 15 September 2012 ရက္စြဲပါ“ Bolivia Myanmar, Venezoela Failing drug wav:US” သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာႏွင့္ဆက္ဆံေရးရင္းႏွီးေစရန္ တ႐ုတ္အားထုတ္

(UPI သတင္းမွ 14 Sept 2012 ရက္စဲြပါ  “China seeks Closer Relation with Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

***********************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ဘုိလစ္ဗီးယား၊ ဗင္နီဇြဲလားႏွင့္ ျမန္မာတို႔ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွိမ္နင္းရန္ ပ်က္ကြက္ဟု ဝါရွင္တန္ေျပာၾကား

(Business Recorder မွ 15 September 2012 ရက္စြဲပါ“ Bolivia Myanmar, Venezoela Failing drug wav:US” သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာ၊ ဘုိလစ္ဗီးယားႏွင့္ ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံမ်ားကို မူးယစ္ေဆးဝါး ေမွာင္ခိုေရာင္းဝယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ နာမည္ပ်က္စာရင္းတြင္ ဆက္လက္ထည့္သြင္းထားေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေျပာင္းအလဲမ်ားက မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးနယ္ပယ္တြင္ အကူအညီရယူရန္ စိတ္ဝင္စားမႈကိုျပသေနသည္ဟု ေသာၾကာေန႔က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ဝါရွင္တန္ကသတ္မွတ္ေသာ နာမည္ပ်က္စာရင္းတြင္ အဆိုပါ ၃ ႏိုင္ငံစလံုး ၄ ႏွစ္ဆက္တိုက္ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွစ၍ နာမည္ပ်က္စာရင္းတြင္ပါဝင္ခဲ့ေသာ ကမၻာ့ဒုတိယဘိန္းအမ်ားဆံုးထုတ္လုပ္သူ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံတကာမူးယစ္ေဆးဝါးတုိက္ဖ်က္ေရး လႈပ္ရွားမႈတြင္ သိသိသာသာပူးေပါင္းပါဝင္လာခဲ့သည္ဟု သမၼတဘားရက္အိုဘားမားအစိုးရက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားသည္ မႏွစ္ကထက္ဘိန္းစိုက္နယ္ေျမ ၃ ဆပိုမို ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရွိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္လည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈခင္းဆိုင္ရာဌာန UNODC ႏွင့္လည္း ထိေတြ႕ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာတို႔၏ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈသည္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားကို ျပည့္မွီျခင္းမရွိေသးဟု သမၼတအိုဘားမားက ေျပာၾကားသည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ျမန္မာအစိုးရ၏ ျပသၿပီးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဘိန္းကင္းစင္ေရးကတိကဝတ္မ်ားက အမ်ိဳးသားေရးဘိန္းတိုက္ဖ်က္သူအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကယံုၾကည္ရန္ အေၾကာင္းညီညြတ္မႈရွိေစသည္ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကား၍ ျမန္မာ့ဘိန္းႏွိမ္နွင္းမႈကို အေမရိကန္က ဆက္လက္ကူညီပံ့ပိုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရည္ညႊန္းျပသခဲ့သည္။

ဝါရွင္တန္သည္ ယခင္ကတပ္မေတာ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ မႏွစ္ကအထိ ဘိန္းတိုက္ဖ်က္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မရွိခဲ့ေပ။

ဘိုလစ္ဗီးယားႏွင့္ ဗင္နီဇဲြလားႏွစ္ႏု္င္ငံသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္မႈ ပ်က္ကြက္ေနေသာ္လည္း ယင္းတို႔ကို အကူအညီ ထပ္မံေပးျခင္းသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အေရးႀကီးသည္ဟု သမၼတ အိုဘားမားက ေျပာၾကားသည္။

ေတာင္အေမရိက ဗင္နီဇဲြလားႏိုင္ငံသည္ ကိုလံဘီယာႏွင့္ နယ္စပ္ျခင္းတိုးလွ်ိဳေပါက္ေနၿပီး တရားေရးစနစ္အားနည္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ မူးယစ္ေဆးႏွိမ္ႏွင္းမႈတြင္ ျပတ္ျပတ္သားသားမပါဝင္ျခင္း၊ အဂတိလိုက္စားျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေတာင္အေမရိကန္တိုက္၏ မူးယစ္ေဆးဝါးေမွာင္ခို လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေနသည္ဟု အိုဘားမားက ဆိုသည္။ အေမရိကန္ဆန္႔က်င္သူ လက္ဝဲယိမ္း ဟူဂိုးခ်ာဗက္စ္အစိုးရသည္ မူးယစ္ေဆးဝါး ကုန္သြယ္မႈကို တရားဝင္အားေပးျခင္းမရွိေသာ္လည္း တာဝန္ရွိသူအခ်ိဳ႕ပါဝင္ပတ္သက္ေနေၾကာင္း ခိုင္မာေသာအေထာက္အထားမ်ား ရရွိထားသည္ဟု အိုဘားမားက ေျပာၾကားသည္။

အေမရိကန္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားေသာ ကိုလမ္ဗီးယားႏိုင္ငံမွ ေအာင္ျမင္မႈအခ်ိဳ႕ကို အိုဘားမား၏အစီရင္ခံစာတြင္ ခ်ီးက်ဴး ထားေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာမူးယစ္ေဆး ႏွိမ္ႏွင္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ မျဖစ္စေလာက္သာပါဝင္ခဲ့သည္ဟု ေထာက္ျပေဝဖန္ထားသည္။

မူးယစ္ေဆးဝါးစီးဆင္းမႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈျဖင့္ ဘိုလစ္ဗီးယားအႀကီးတန္းတာဝန္ရွိသူမ်ား ဖမ္းဆီးခံရျခင္းကိုလည္း သမၼတအိုဘားမား၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေထာက္ျပထားသည္။

အေမရိကန္မူးယစ္ေဆးဝါးဆိုင္ရာ မူဝါဒခ်မွတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳေစရန္ထုတ္ျပန္ေသာ သမၼတ၏ ၂၀၁၂ မူးယစ္ေဆးဝါး အစီရင္ခံစာတြင္ပါရွိေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးဆိုင္ရာ နာမည္ပ်က္စာရင္း၌ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ကိုလံဘီယာ၊ မကၠဆီကိုတို႔ႏွင့္အတူ ျမန္မာ၊ ဗင္နီဇြဲလား၊ ဘိုလစ္ဗီးယားႏိုင္ငံမ်ား ပါဝင္ေနသည္။

                                        **********************************************

ျမန္မာႏွင့္ဆက္ဆံေရးရင္းႏွီးေစရန္ တ႐ုတ္အားထုတ္

(UPI သတင္းမွ 14 Sept 2012 ရက္စဲြပါ  “China seeks Closer Relation with Myanmar”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိေနေသာ တ႐ုတ္ထိပ္တန္းလႊတ္ေတာ္အမတ္က ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးတိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား ကမ္းလွမ္းထားသည္ဟု တ႐ုတ္ႏို္င္ငံပိုင္ သတင္းဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။

တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားျပည္သူ႕ကြန္ဂရက္ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီဥကၠဌ ဝူဘန္ဂူက ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္တည္ၿငိမ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဖက္စပ္စီမံကိန္းႀကီးမ်ားေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ ျဖစ္ထြန္းေရးကို ေတာင္းဆိုတိုက္တြန္းခဲ့သည္ဟု Xinhva သတင္းက ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္ဆက္ဆံမႈမ်ား ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈရရွိေစရန္အတြက္ ေက်ာက္ျဖဴ-ေရႊလီ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ေရနံပိုက္လိုင္းကဲ့သို႔ေသာ အႀကီးစားစီမံကိန္းႀကီးမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မစၥတာဝူက တိုက္တြန္းေျပာၾကားသည္။

တံခါးပိတ္သံေခ်းကိုက္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလက္ထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အဓိကကုန္သြယ္ဖက္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ကြန္ျမဴနစ္တ႐ုတ္ျပည္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မႏွစ္ကအာဏာရလာေသာ အရပ္ဘက္တစ္ပိုင္း အစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတိုးတက္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။

တပ္မေတာ္အစိုးရ အႀကီးအကဲခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ အႀကီးစားအဆင့္လြန္ ျမစ္ဆံုေရေလွာင္တမံစီမံကိန္းကို လက္ရွိ အရပ္ဘက္အစိုးရအသစ္က ျပည္သူလူထု၏ဆႏၵကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ မႏွစ္ကရပ္ဆိုင္းထားခဲ့သည္။ ျမန္မာ့သယံဇာတမ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္ထုတ္ေနသည္ဟုရႈျမင္ၾကသူ ျမန္မာျပည္သူမ်ားက အဆိုပါ ျမစ္ဆံုတမံစီမံကိန္းကို တခဲနက္ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

ယခု တ႐ုတ္လႊတ္ေတာ္မွ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း မံုရြာၿမိဳ႕အနီးမွ တ႐ုတ္ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ တပ္မေတာ္ဦးပိုင္ကုမၸဏီတို႔ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေၾကးနီစီမံကိန္း၏ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားအေပၚ ေဒသခံမ်ား၏ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ျဖစ္ပြားေနသည္။

******************************************************************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place.
Logo for Google Drive

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၁၆.၉.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုေပၚက ဓမၼႏွင့္ အဓမၼ

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုေပၚက ဓမၼႏွင့္ အဓမၼ

ထက္ျမတ္

စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔ထုတ္ First Weeklt Journal မွ ေဆာင္းပါးရွင္ထက္ျမက္ေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

ဂရိဒႆနိကပညာရွင္အရစၥတိုတယ္က လူသည္ႏိုင္ငံေရးသတၱ၀ါ ျဖစ္သည္ဟု သူ၏ ႏိုင္ငံေရးဆိုေသာက်မ္းတြင္ ေရးသားခဲ့ဖူးသလုိ ဂ်ာမန္ ႏို္င္ငံေရးသမားလည္းျဖစ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လည္းျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ ဘစ္စမတ္ က ၁၈၈၄ ခု မတ္လ ၁၅ ရက္တြင္ “ႏို္င္ငံေရးသည္ သိပၸံပညာတစ္ခု မဟုတ္၊ ႏိုင္ငံေရးသည္ အႏုပညာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ရစ္ခ်္စတတ္လႊတ္ေတာ္တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာခဲ့ဖူးေလသည္။ လူ႔သမိုင္းျဖစ္ေပၚမႈတြင္ ႏိုင္ငံမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း လူတို႔၏ အသိေရခိ်န္တို္ိုးတက္လာျခင္း စေသာျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မႈမ်ားေအာက္၌ ႏိုင္ငံေရးစတင္ေဆာင္ရြက္လာသည္။ ႏိုင္ငံေရး ဆိုေသာ ေ၀ါဟာရ လည္း ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္၌ လူ၏ျဖစ္ေပၚမႈအရ ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ အရင္းေပၚတြင္ မူတည္ကာ လူတန္းစား ခဲြျခားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသလို လူတန္းစားတိုက္ပဲြမ်ား ျဖစ္ေပၚလာ၏။ ထိုျဖစ္စဥ္မ်ားကို သမိုင္းျဖစ္ေပၚမႈအရ လူသားတို႔ မလဲြမေသြ ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ရသည္။ ထိုျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ ပုဂၢလိက ပိုင္ဆိုင္မႈစကတည္းက ယေန႔အထိ ေန႔စဥ္ နာရီမလပ္ျဖစ္ေပၚေနသည္။ လူ႔သမိုင္းသည္ လူတန္းစားတိုက္ပဲြသမိုင္း ျဖစ္လာသည္။ လူတြင္ ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္မႈရွိေနေသးသ၍ လူတန္းစားခဲြျခားမႈႏွင့္ လူတန္းစားတိုက္ပဲြ ရွိေနလိမ့္မည္။ ထိုကိစၥမွာေရွာင္လဲႊမရေသာ သမိုင္းျဖစ္ေပၚမႈပင္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာလည္း လူတို႔မေရွာင္မလဲႊသာ ပါ၀င္လႈပ္ရွားရမည့္ သမိုင္းေရးျဖစ္ေပၚမႈတစ္ခုအျဖစ္ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးကို နားလည္သေဘာေပါက္မႈမရွိလွ်င္ လူသည္ေနာက္က်က်န္ရစ္ေပလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံေရးကို နားလည္ သေဘာေပါက္ဖို႔ လိုအပ္ ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးကို နားလည္သေဘာေပါက္သူသည္ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမား ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံအတြက္ အားႀကိဳးမာန္တက္လုပ္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမား ျဖစ္လာေပမည္။ ႏိုင္ငံေရးကိုနားမလည္ဘဲ မိမိတို႔၏ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္သာ ႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ လူမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးကို အျပင္းအထန္ဆန္႔က်င္ ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးကို နားမလည္သူ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးကို ဆန္႔က်င္သူသည္ ႏိုင္ငံေရးသမားလည္း မဟုတ္၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္လည္းမဟုတ္၊ ႏိုင္ငံကိုအကိိ်ဳးျပဳသူ လည္းမဟုတ္ဘဲ တစ္ကိုယ္ေကာင္းအက်ိဳးရွာသူ တစ္ေယာက္သာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ ႏိုင္ငံေရးကို ဆန္႔က်င္သူတြင္ အာဏာရွင္မ်ားမွာ ထိပ္ဆံုးက ပါ၀င္ေလသည္။

ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ နာမည္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေအာင္ ႏိုင္င့ံအေ&းအတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျဖစ္၏ နယ္ခ်ဲ႕သမား၏ ကၽြန္ျပဳ ခံေနရလွ်င္ နယ္ခ်ဲ႕သမားလက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္သည္။ ျပည္သူျပည္သားမ်ားႏွင့္ တိုင္းျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အားႀကိဳးမာန္တက္ေဆာင္ရြက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းသည္ မြန္ျမတ္ေသာလုပ္ငန္းအျဖစ္ နားလည္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးသမား ျဖစ္ရန္ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံဖို႔ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားမငဲ့ဖို႔ တိုင္းျပည္အတြက္ မိမိအသက္ကိုေပးဖို႔ အသင့္ျဖစ္ရမည္။ မည္သည့္တိုင္းျပည္တြင္မဆို တစ္ကယ့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားမွာ မိမိကိုယ္က်ိဳးစီးပြား စြန္႔လႊတ္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္း၌လည္း ထိုသို႔ အသက္စြန္႔ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို အာဇာနည္မ်ား ဟုျပည္သူက သတ္မွတ္ေလသည္။ ဥပမာ-ဂ်ဴလိုင္ ၁၉ ရက္က အသက္ေပးခဲ့ေသာ အာဇာနည္ေခါင္း ေဆာင္ႀကီးမ်ား။

ႏိုင္ငံေရးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ အလုပ္၊ သန္႔စင္ေသာအလုပ္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း လူတို႔၏ေလာဘ၊ ေဒါသႏွင့္ အာဏာမက္ေမာမႈ တို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ တရားမဲ့မႈႏွင့္ တရားရွိမႈ၊ ယုတ္ညံ့မႈ ေကာင္းျမတ္မႈ၊ ဓမၼႏွင့္အဓမၼတို႔ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ၾကေလသည္။ အတိုက္အခံမ်ားအေပၚ အာဏာရပါတီႏွင့္ အစိုးရအဖဲြ႕ကဖိႏွိပ္ညွဥ္းပန္းမႈမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ မိမိတို႔မလိုလားေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားလည္း ျဖစ္လာသည္။ ထိုသည္မွာ ဓမၼႏွင့္ အဓမၼ ကဲြျပားလာျခင္းျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားသည္ အဓမၼလုပ္ရပ္မ်ား ျဖစ္၏။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဂ်ဴလိုင္ ၁၉ ရက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအမွဴးျပဳေသာ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီမ်ားကို အတိုက္အခံ ဂဠဳန္ဦးေစာက သူေမြးျမဴထားေသာ လူသတ္သမားမ်ားေစလႊတ္ကာ ရက္ရက္စက္စက္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို အၾကမ္းဖက္နည္းျဖင့္ ဖယ္ရွားကာ သူအာဏာရေရး ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေရးကို အႀကံပက္စက္စြာျဖင့္ ဂဠဳန္ဦးေစာ ႀကံစည္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ပေဒသရာဇ္ေခတ္က ဘုရင္သတ္လွ်င္ ဘုရင္ျဖစ္သည္ဆိုေသာ အျမင္မ်ိဳးျဖင့္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခဲ့ပံုရပါသည္။ အရင္းရွင္ေခတ္၌ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ပေဒသရာဇ္ အာဏာရယူမႈမ်ိဳး မရွိေတာ့ေပ။ လူထု၏ဆႏၵသည္ အေျခခံ အျဖစ္ စတင္လာခဲ့ပါသည္။ ထိုႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈႀကီးကို လူထုကပင္ေဖာ္ထုတ္ၿပီး တိုင္းျပည္ဖရိုဖရဲ မျဖစ္ေအာင္ က်န္ရွိေနေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အခ်ိန္မီ ထိန္းသိမ္းႏို္င္ခဲ့သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၌လည္း ထိုကဲ့သို႔လုပ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ အိႏၵိယ အမ်ိဳးသားေခါင္ေးဆာင္ႀကီး မဟတၱမဂႏၵီကို ဟိႏၵဴအစြန္းေရာက္၀ါဒီ တစ္ေယာက္က လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ္လည္း အဓမၼမႈမွာ အသာစီးရမသြားဘဲ ဂ်၀ါဟာလာေနရူးက လြတ္လပ္ေရးကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ခဲ့ သည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ အဓမၼမႈမွာ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုေပၚတြင္ အသာစီးမရႏိုင္ေပ။ အဓမၼသမားမ်ားက ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို ရယူထားသည့္တိုင္ ထိုအာဏာမွာ ေရရွည္ခိုင္ၿမဲမည္မဟုတ္ေပ။ ဘဝႏုိင္ငံေရး ဇတ္ခံုေပၚတြင္လည္း အဓမၼႏုိ္င္ငံေရးအာဏာ ရယူထားသူမ်ားမွာ ေရရွည္ခုိင္ၿမဲမည့္သူမ်ား မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းတြင္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက ဓမၼႏွင့္ အဓမၼ လြန္ဆြဲပြဲမ်ား အမ်ားအျပားျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ပါတီစံု ဒီမုိကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးေသာ ၁၉၄၈ မွ ၁၉၆၂ ကာလအတြင္း မသမာမႈမ်ား အဓမၼျဖစ္ရပ္မ်ား အမ်ားအျပား ေပၚထြက္ခဲ့သည္။ ဖဆပလ အစိုးရသည္ မိမိအာဏာရရွိေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မဲလိမ္၊မဲခိုးမႈမ်ား အမ်ားအျပား ျပဳလုပ္ခဲ့၏။ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ အတိုက္အခံ ပမညတ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အမတ္ေလာင္းမ်ားကို ေနခင္းေၾကာင္ေတာင္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ငါန္းဇြန္ေျခာက္ေလာင္းၿပိဳင္၊ မင္းလွေလးေလာင္းၿပိဳင္ စေသာ ႏုိင္ငံေရးလူသတ္မႈမ်ားမွာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးဇတ္ခံုတြင္ အလြန္အ႐ုပ္ဆိုး အက်ဥ္းတန္လွသည္။ ဖ်ာပံု၊ မိတၱီလာ၊ ပ်ဥ္းမနား၊ ေတာင္သာ စသည့္ ေဒသမ်ားမွာ ဖဆပလလူမိုက္မ်ားႏွင့္ နယ္ခံဗိုလ္က်သူမ်ားက တစ္ဗိုလ္တစ္မင္းအျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ကာ အတိုက္အခံမ်ားကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ႐ုိက္ႏွက္ညင္းပန္းျခင္း၊ သူတို႔၏ ခါးပိုက္ေဆာင္ ယႏၱရားမ်ားကိုိ အသံုးခ်ကာ အျပစ္ရွာဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျခင္း၊ တစ္ခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားျဖင့္ အဓမၼမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ဖဆပလလူမိုက္မ်ား၏ ရက္စက္မႈမ်ားတြင္ &#