Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ယခုႏွစ္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈသည္ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၄ ဒႆမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိ တုိးျမင့္လာေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကး ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (IMF) က ႀကိဳတင္ ခန္႔မွန္းခ်က္ကုိ တုိးျမႇင့္ ေျပာဆုိလုိက္သည္။

အာရွေဒသ စီးပြားေရး စီးပြားေရး အဆမတန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ ပထမပုိင္းတြင္ ကမာၻ႔ စီးပြားေရးသည္ အင္အား ေကာင္းမြန္စြာ တုိးတက္လာေၾကာင္း IMF က ဆုိသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံမ်ား စီးပြားေရး တုိးတက္မႈမွာ ေတာ္သင့္ရုံ အေနအထားမွ်သာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္လည္ နာလန္ ထူႏုိင္ေရးအတြက္ ပုံမွန္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္း ျဖစ္မည့္ အႏၱရာယ္မ်ား တုိးျမင့္လာၿပီး ေငြေၾကး တည္ၿငိမ္မႈ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား၊ တုံ႔ဆုိင္းမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း IMF က သတိေပးသည္။

ေၾကြးၿမီကိစၥ

ပထမကမာၻမွ အစုိးရမ်ား၏ ဘ႑ာ စဥ္ဆက္မျပတ္ တည္တံ့ ခုိင္ၿမဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္စရာမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ဂရိႏွင့္ ဥေရာပ ေဒသမွ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ အစုိးရ ဘ႑ာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေရးကိစၥမ်ားက ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ စီးပြားေရး နာလန္ထူမႈကုိ အဓိက ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေၾကာင္း IMF က ဆုိသည္။

အစုိးရမ်ား အေနျဖင့္ ဘ႑ာေရး အေျခအေန ေကာင္းမြန္ေရးကို အဓိက အာရုံ စုိက္သင့္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ဘ႑ာသုံးစြဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ား လြန္စြာ မျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း သတိေပးထားသည္။

လတ္တေလာ ရက္သတၱပတ္မ်ားတြင္ အစိုးရ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ဘ႑ာေရး လုိေငြျပမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ေခၽြတာေရး အစီအမံမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ တြန္းအား ေပးေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

အထူးသျဖင့္ ဥေရာပဘဏ္မ်ားသည္ အစိုးရမ်ား၏ ေၾကြးၿမီႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ား၏ ရုိက္ခတ္မႈ ဒဏ္ကုိ ခံစားေနရသည္ဟု IMF က ဆုိသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဘဏ္မ်ား အခ်င္းခ်င္း ေငြထုတ္ေခ်းရန္ ဆႏၵ ေလ်ာ့နည္းေနသည္ဟု ဆုိသည္။ က်ယ္ျပန္႔ေသာ စီးပြားေရး တစ္ရပ္အတြက္ ေၾကြးၿမီ နည္းပါးေနျခင္းသည္ ျပန္လည္ နာလန္ထူေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ထိခုိက္ေစသည္ဟု သတိေပးသည္။

BBC သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Irrawaddy, By William Boot, 7th July 2010

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ၎တြင္ အလ်င္အျမန္ လိုအပ္လ်က္ ရွိေသာ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ေက်ာက္မီးေသြး၊ ေရႊ၊ ေၾကးနီႏွင့္ ေရနံ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ စသည္မ်ား ဝယ္ယူႏိုင္ရန္ အလားအလာ ေကာင္းေသာ ႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ထည့္သြင္း၍ အေလးေပး ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ စာရင္းတြင္ပင္ ထည့္သြင္းထားသည္။

အနာဂတ္တြင္ ဝယ္ယူႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ား၏ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားကို ေလ့လာျခင္းအား ကိစၥရပ္ တစ္ခု အျဖစ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း Beijing ၏ ေျမယာႏွင့္ သယံဇာတ ဝန္ႀကီးဌာနက တ႐ုတ္ တရားဝင္ မီဒီယာမ်ားမွ တဆင့္ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေလ့လာမႈသည္ သယံဇာတ ေပါမ်ားေသာ ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ ကုမၸဏီမ်ား လႊဲေျပာင္း ရယူရန္ အဆိုျပဳထားေသာ လုပ္ငန္း အခ်ဳိ႕ကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း ခံရၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ၾသစေၾတးလ်တြင္ ေက်ာက္မီးေသြးႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ အတြက္ ေဒၚလာ ဘီလီယံႏွင့္ ခ်ီ၍ အသံုးျပဳထားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံျခားတြင္ သြားေရာက္ ရင္းႏွီး လုပ္ကိုင္မည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားကို အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂ ထရီလီယံထက္ ပိုေသာ အမ်ဳိးသား အရန္ေငြ မ်ားစြာျဖင့္ ေထာက္ပ့ံရန္ ျပင္ဆင္ထားသည္။ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား၏ သယံဇာတမ်ားကို ေလ့လာျခင္းမွ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ အကဲျဖတ္ျခင္း၊ တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း China Business Journal တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ ေလ့လာမႈတြင္ ျမန္မာ၊ မြန္ဂိုလီးယား၊ ႐ုရွား၏ ဆိုက္ေဘးရီးယား အေရွ႕ဖ်ား၊ ဗီယက္နမ္၊ ကာဇက္စတန္ႏွင့္ ကာဂ်စ္စတန္တို႔ ပါဝင္ေၾကာင္း ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တ႐ုတ္သည္ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ရွိ ေရႊသဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ စီမံကိန္း အကြက္ ၂ ခုမွ ထြက္ရွိေသာ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ဝယ္ယူၿပီးေနာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ ဝယ္ယူသူ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ကို ပမာဏ ႀကီးမားစြာ တိုးတက္ တင္သြင္းေနေသာ္လည္း ၎၏ အဓိက စြမ္းအင္မွာ ေက်ာက္မီးေသြး ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး၊ ေက်ာက္မီးေသြးကို တန္ခ်ိန္ သန္းႏွင့္ ခ်ီ၍ ၾသစေၾတးလ်၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကတို႔မွ ဝယ္ယူေနသည္။

တ႐ုတ္သည္ ကမာၻေပၚတြင္ ေၾကးနီ၊ သံ႐ိုင္းႏွင့္ အခ်ဳိ႕ စားေသာက္ကုန္ အတြက္ အမ်ားဆံုး ဝယ္ယူသူ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာက္မီးေသြး၊ ေၾကးနီႏွင့္ ေရႊတို႔ ထြက္ရွိသည္။ မၾကာေသးမီက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးသိုက္ အသစ္ ေတြ႕ရွိမႈကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာမ်ားတြင္ ယခု အပတ္ကမွ မီးေမာင္းထိုး ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ Mongma ေဒသတြင္ အသစ္ ေတြ႕ရွိေသာ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း၌ အရည္အေသြးျမင့္ ေက်ာက္မီးေသြး အျမင့္ဆံုး ပါဝင္ၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာ ထြက္ရွိႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းပါသည္" ဟု People's Daily က ေျပာသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေက်ာက္မီးေသြး ထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္ေရး ကူညီရန္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္အတူ ၿပိဳင္ဆိုင္လ်က္ ရွိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လဆန္းတြင္ တ႐ုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Wen Jiabao ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္စဥ္က ျမန္မာႏွင့္ Beijing ၾကားတြင္ သတၱဳ တူးေဖာ္ေရး က႑တြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္ ၁၅ ခု လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့သည္။

"တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အႀကီးဆံုး စြမ္းအင္ ကုမၸဏီႀကီး ငါးခုအနက္ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Guodian Corporation ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေက်ာက္မီးေသြးနဲ႔ လည္ပတ္တဲ့ ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုတစ္႐ံု ေဆာက္ဖို႔ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံက ထြက္တဲ့ ေက်ာက္မီးေသြးကို တ႐ုတ္နဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံကို ေရာင္းေနေတာ့၊ စက္႐ံုကို ဘယ္လို လည္ပတ္မလဲ မသိဘူး" ဟု စက္မႈလုပ္ငန္း သံုးသပ္သူ အႀကံေပး ပညာရွင္ Collin Reynolds က ယခုအပတ္တြင္ ဧရာဝတီသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္ အလြန္ မ်ားျပားေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဓာတ္အား ပို႔လႊတ္မႈဆိုင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အဦးေတြကို ေခတ္နဲ႔အညီ ေျပာင္းလဲပစ္ဖို႔ တ႐ုတ္ရဲ႕ နည္းပညာ အကူအညီ လိုေကာင္း လုိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ဖက္မွာ ထိစပ္ေနတဲ့ တ႐ုတ္ရဲ႕ ယူနန္ျပည္နယ္ဟာလည္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ ေက်ာက္မီးေသြး လိုအပ္ခ်က္ အလြန္ မ်ားေနပါတယ္" ဟု Reynolds က ေျပာသည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြဟာ ေရတို ေငြရရွိမႈနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအရ အကာအကြယ္ ရရွိဖို႔ အတြက္ တိုင္းျပည္က သယံဇာတေတြကို ေရာင္းဖို႔ လက္မေႏွးပါဘူး။ ဒီေတာ့ တ႐ုတ္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုး ေၾကညာခ်က္ကို ၾကည့္ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက သယံဇာတေတြကို အေျပာင္ရွင္းေတာ့မယ္ ဆိုတာ အေသအခ်ာပဲလို႔ အတည္ ျပဳလိုက္တာနဲ႔ အတူတူပဲ" ဟု ထင္ရွားသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး သံုးသပ္သူ ပညာရွင္ Sean Turnell က ဧရာဝတီသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေက်ာက္မီးေသြးမွာ သဘာဝအားျဖင့္ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈ ျမင့္မားေစကာမူ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ေရနံ အစား အေပါဆံုး အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ အေကာင္းဆံုး အစားထိုး ပစၥည္း အျဖစ္ အာရွတိုက္တြင္ အသံုးျပဳလာသည္ကို ပိုမို ေတြ႕ျမင္လာရသည္။ ေက်ာက္မီးေသြးကို ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာျဖင့္ ေငြကုန္ေၾကးက် ပိုမ်ားေသာ စက္႐ံုမ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳမွသာ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈ ေလ်ာ့ပါးႏိုင္သည္။

ထိုင္းအစိုးရပိုင္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ေရနံ ကုမၸဏီႀကီး ျဖစ္ေသာ PTT က ယခု အပတ္တြင္ ေၾကညာရာ၌ ၎သည္ ႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ ေက်ာက္မီးေသြး တိုးခ်ဲ႕ ဝယ္ယူႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။

PTT ၏ ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕မွ ကမ္းလြန္ဓာတ္ေငြ႕ အကြက္မ်ားႏွင့္ ၎၏ လက္ခြဲ PTTEP က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဝယ္ယူထားေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားသည္ ထုိင္းႏိုင္ငံ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ အတြက္ လိုအပ္ေသာ စြမ္းအင္၏ ၇၀ % ကို ျဖည့္ဆည္းေပးေနသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုင္းအစိုးရက စြမ္းအင္ အတြက္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ အေပၚတြင္ မွီခိုေနရမႈမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အမိန္႔ထုတ္ထားသည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

VOA News, 8th July 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဓမၼ ခိုင္းေစေသာ လုပ္သားမ်ား အသံုးျပဳမႈ ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ အနည္းငယ္ေသာ တုိးတက္မႈကိုသာ ကန္႔သတ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု ကုလသမဂၢ၏ ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ILO က ေျပာဆိုလိုက္သည္။

အဆိုပါ ႏိုင္ငံ အတြင္း အဓမၼ အခုိင္းခံ လုပ္သားမ်ား အသံုးျပဳမႈကို ဖယ္ရွားရန္ ရည္ရြယ္၍ အေရးပါေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို လြန္ခဲ့ေသာ ၃ ႏွစ္ အတြင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ပုဂၢလိက အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑တြင္သာ တိုးတက္မႈ အမ်ားစု ရရွိခဲ့သည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ILO ဆက္ဆံေရး အရာရွိ Steve Marshall က ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အလြန္ အေရးႀကီးသည့္ ပထမအဆင့္ ျဖစ္ေသာ အဓမၼ လုပ္သားမ်ား အသံုးျပဳမႈ တရားမဝင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္ ဥပေဒမ်ားကို အစိုးရ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဒသ အာဏာပိုင္မ်ား အထူးသျဖင့္ စစ္တပ္ အတြင္း၌ ဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒအရ တာဝန္ရွိမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ပညာေပး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အစိုးရက တိတ္တဆိတ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာ စစ္ဖက္ အစိုးရသည္ လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းမွသည္ စစ္ဖက္ ေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္းမ်ား ေတာတြင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္းအထိ အရာရာတိုင္းတြင္ အဓမၼ အခိုင္းခံ လုပ္သားမ်ားကို ကာလရွည္ၾကာ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ အဆိုးဆံုးမွာ ေဒသခံ ရြာသားမ်ားကို လူသား မိုင္းရွင္း ကိရိယာမ်ား အျဖစ္ မုိင္းကြင္းကို လမ္းျဖတ္ေလွ်ာက္ခုိင္းသည့္ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕မ်ားက "ကေလးသူငယ္ႏွင့္ သက္ႀကီးပိုင္းမ်ား ပါဝင္ေသာ ျမန္မာ အရပ္သား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ ၎တို႔၏ ဆႏၵမပါဘဲ အဓမၼ ခုိင္းေစျခင္း ခံေနရသည္" ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အမ်ားစုမွာ အုပ္စုဖြဲ႕ မုဒိန္းက်င့္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း အပါအဝင္ ညႇင္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ ခံစားေနရသည္ဟုလည္း သိရွိရသည္။

ျမန္မာ စစ္တပ္သည္ အထူးသျဖင့္ အဓမၼ ခုိင္းေစမႈကို ဆက္လက္ အသံုးျပဳေနသည္ဟု steve Marshall က ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ဘန္ေကာက္၌ ေျပာၾကားသည္။

"အရပ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဘက္မွာေတာ့ သိပ္ကို ေကာင္းတဲ့ တိုးတက္မႈ တခ်ဳိ႕ ရွိေနပါၿပီ" ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေသာ Steve Marshall က "စစ္တပ္ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ဘက္မွာေတာ့ တစ္စံုတစ္ရာ ေျပာင္းလဲမႈလို႔ ေျပာလို႔ ရတဲ့ အေထာက္အထားကို ရွင္းလင္းစြာ မေတြ႕ရေသး" ဟု ဆိုသည္။

ေျပာင္းလဲ တိုးတက္ေသာ အပိုင္းတြင္မူ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ILO ထံ တိုင္ၾကား ခြင့္ျပဳသည့္ စနစ္သစ္ တစ္ခု ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည့္ အခ်က္သည္ အတင္းအက်ပ္ စစ္သားအျဖစ္ စုေဆာင္းခံရေသာ ကေလးမ်ားကို ကယ္တင္ရာတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ယခုအခါ အစိုးရသည္ အသက္ မျပည့္ေသာ စစ္သားမ်ားအား တိုင္ၾကားမႈမ်ား ရရွိပါက ပံုမွန္ ျပန္လႊတ္ေပးေနသည္ဟု ILO အစီရင္ခံစာ အသစ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားကလည္း ကေလး စစ္သားမ်ားကို အသံုးျပဳေနသျဖင့္ ထိုသို႔ အသံုးျပဳမႈ အဆံုးသတ္သြားေအာင္ ႀကိဳးစားရန္ ၎တို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခြင့္ကို ILO အား ျမန္မာ အစိုးရက ခြင့္ျပဳထားသည္။

ယခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီး လႊတ္ေတာ္သစ္ အစည္းအေဝး က်င္းပခ်ိန္တြင္ အလုပ္သမား  သမဂၢမ်ား ဖြဲ႕စည္းခြင့္ ျပဳေရး အတြက္ အလုပ္သမား ဥပေဒသစ္မ်ား ေရးဆြဲရန္ လႈပ္ရွားေနသည္ဟု Marshall က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ အစိုးရသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား မတိုင္မီ အလုပ္သမားႏွင့္ စီးပြားေရး ကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ သတိႀကီးစြာ ထား၍ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လကၡဏာ ရွိသည္ဟု ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေရး အကဲခတ္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ပထမဆံုး ျဖစ္၍ ျမန္မာ အစိုးရကို ႏိုင္ငံတကာ မီးေရာင္ေအာက္သို႔ ျပသရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

AFP, 8th July 2010

ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ေတာင္ကိုးရီးယား စစ္သေဘၤာကို ႏွစ္ျမႇဳပ္ခဲ့သည့္ တိုက္ခိုက္မႈအေပၚ ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်သည့္ ေၾကညာခ်က္ကို ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီက လက္ခံ ဆံုးျဖတ္လိုက္ေၾကာင္း ၾကာသပေတးေန႔က ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္ မူၾကမ္းအရ သိ႐ွိရသည္။

ေသာၾကာေန႔တြင္ လက္ခံ ဆံုးျဖတ္မည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ "ပင္လယ္ဝါ႐ွိ အျငင္းပြား ေရျပင္ နယ္နိမိတ္ အနီး ခ်ိဳနန္ သေဘၤာကို နစ္ျမဳပ္ေစခဲ့သည့္ တိုက္ခိုက္မႈကို ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း'' ေဖာ္ျပထားသည္။

"ေတာင္ကိုးရီးယား အေပၚ ဆက္လက္ ရန္လို တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို တားဆီးေရး၏ အေရးႀကီးပံုကို လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီက အေလးအနက္ လက္ခံေၾကာင္းႏွင့္ တိုက္ခိုက္ ခံရမႈ ျဖစ္ရပ္အၿပီး လေပါင္း အတန္ၾကာ သည္းခံ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ျပသခဲ့သည့္ ဆိုးလ္ အစိုးရကို ခ်ီးက်ဴးး ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း'' ဆက္လက္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ရာတြင္ ေျမာက္ကိုးရီးယား တိုပီဒိုေၾကာင့္ သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲထားသည့္ ႏိုင္ငံေပါင္းစံု စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕၏ ေတြ႕႐ွိခ်က္မ်ား ႐ွိေနသည့္ၾကားမွပင္ ေရတပ္သား ၄၆ ဦး ေသဆံုးခဲ့ရသည့္ မတ္လ ၂၆ ရက္ တိုက္ခိုက္မႈ အတြက္ ယခု ေၾကညာခ်က္တြင္ ေျမာက္ကိုးရီးယားကို တိုက္႐ိုက္ အျပစ္တင္ စြပ္စြဲထားျခင္း မ႐ွိပါ။

ဤအစား ခ်ိဳနန္ နစ္ျမႇဳပ္မႈ အတြက္ ေျမာက္ကိုးရီးယားတြင္ တာဝန္႐ွိေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ ခ်ထားသည့္ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈ ရလဒ္မ်ားကို သံုးသပ္ရာတြင္ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ အေနျဖင့္ အထူးပင္ စိုးရိမ္ ပူပန္မိသည္ ဟူ၍သာ ေဖာ္ျပထားသည္။

"လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ အေနျဖင့္ လူ႔အသက္မ်ား ဆံုး႐ႈံးၿပီး ဒဏ္ရာမ်ား ရ႐ွိမႈအတြက္ ဆိုးဝါးေသာ လုပ္ရပ္ အျဖစ္ ႐ႈတ္ခ်ၿပီး၊ ကာယကံ႐ွင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ထပ္တူ ဝမ္းနည္း ေၾကကြဲၿပီး၊ ကိုယ္ခ်င္းစာနာမႈ ျဖစ္ရသည္။ ကိုးရီးယား ရီပတ္ပလစ္ ႏုိင္ငံအစိုးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္လည္း ထပ္တူ ဝမ္းနည္းရပါသည္။ အဆိုပါ အေရးကိစၥ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ၿပီးဆံုးေရး အတြက္ တာဝန္႐ွိသူ အေပၚ သင့္ေလ်ာ္သည့္၊ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ျဖစ္ေစမည့္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္'' ဟု မူၾကမ္းတြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္ကို လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ၏ အၿမဲတမ္း အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ေသာ အေမရိကန္၊ တ႐ုတ္၊ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ ႐ု႐ွားတို႔က အတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္ရာ အဖြဲ႕ဝင္ (၁၅) ဦးပါ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ အေနျဖင့္ တညီတညြတ္တည္း လက္ခံရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ၿပံဳးယမ္းကမူ Chonan  စစ္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆက္မျပတ္ ျငင္းဆိုေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ကိုးရီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံမွာ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္က ဆက္ မတိုက္ၾကရန္ သေဘာတူၿပီး ကိုးရီးယား စစ္ပြဲၿပီး ကတည္းက အဆက္မျပတ္ တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္လ်က္ ႐ွိရာ ရာစုႏွစ္ တစ္ဝက္မွ် ႐ွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္မွ် မ႐ွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဥပေဒေၾကာင္း အရဆိုလွ်င္ စစ္ပြဲမွာ အသက္ဝင္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

Seoul က ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ၏ ေျမာက္ကိုးရီးယား အေပၚ ေဝဖန္မႈ ျပဳရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၿပံဳးယမ္းက ကုလသမဂၢ၏ အေရးယူမႈမ်ားကို စစ္ေရးျဖင့္ တုန္႔ျပန္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

AFP, 8th July 2010

အိႏိၵယႏုိင္ငံ၏ ကားေရာင္းခ်မႈသည္ ဇြန္လအတြင္း ယခင္ႏွစ္ကထက္ ၃၀.၈ % ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ၎သည္ ႏုိင္ငံ၏ စက္မႈက႑ ခိုင္မာစြာ က်ယ္ျပန္႔လာျခင္းကို ထင္ဟပ္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၾကာသပေတးက ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားက ျပသေနသည္။

Society of Indian Automobile Manufacturers SIAM က ထုတ္ျပန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ယခင္ႏွစ္ ေရာင္းခ်ရမႈ ကားစင္းေရ ၁၀၇၉၈၄ ကို ေက်ာ္၍ ယခုႏွစ္ ဇြန္လ အတြင္း ကားစင္းေရ ၁၄၁၁၈၄ စင္းအထိ ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး ကုန္တင္ကားႏွင့္ ဘတ္စကား ေရာင္းခ်မႈမွာလည္း ၄၄ % တိုးကာ ၅၂၂၁၁ စင္း ေရာင္းခ်ရသည္ဟု သိ႐ွိရသည္။

ကားေမာ္ဒယ္ အသစ္မ်ား၊ အစိုးရ၏ လႈံ႕ေဆာ္ အားထုတ္မႈမ်ား၊ အေထြေထြ ဝင္ေငြ တိုးလာမႈမ်ားေၾကာင့္ အာ႐ွ၏ တတိယအႀကီးဆံုး ကားေစ်းကြက္တြင္ လက္႐ွိ လမ်ား အတြင္း ကားေရာင္းခ်မႈ တိုးတက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကမာၻ႔စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္း၏ ႐ုိက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္း ေမာ္ေတာ္ကား ဝယ္လုိအား က်ဆင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရက စီးပြားေရး က႑ကို အေထာက္အကူ ေပးရန္  လႈံ႕ေဆာ္မႈ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားတြင္ စတင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ေလာင္စာဆီ ေစ်းႏႈန္း တက္လာျခင္း၊ အတိုးႏႈန္း ျမင့္မားလာသည့္ အက်ိဳးဆက္ အျဖစ္ ေခ်းေငြျဖင့္ ကားဝယ္ယူမႈ စရိတ္ ႀကီးျမင့္လာျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ လာမည့္လမ်ား အတြင္း ကားေရာင္းခ်မႈ က်ဆင္းသြားလိမ့္မည္ ဟု အကဲခတ္မ်ားက ခန္႔မွန္းေနၾကသည္။

အာ႐ွ၏ တတိယ အႀကီးဆံုး အိႏိၵယ စီးပြားေရးသည္ ၂၀၁၀ မတ္လတြင္ ၿပီးဆံုးခဲ့သည့္ ဘ႑ာေရး ႏွစ္အတြင္း ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္ ပို၍ ၇.၄ % အထိ ေကာင္းမြန္စြာ တိုးတက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၁ မတ္လတြင္ ကုန္ဆံုးမည့္ လက္႐ွိ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္  ၈.၅ % တိုးတက္ရန္ ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။

အိႏိၵယ ကားေစ်းကြက္သည္ လက္႐ွိ ကားစင္းေရ ၂ သန္းမွ လာသည့္ ဆယ္စုႏွစ္ အၿပီးတြင္ ၃ ဆ ပြားကာ စင္းေရ ၆ သန္း အထိ ေရာက္႐ွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားၾကသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.