Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ယခုႏွစ္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈသည္ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၄ ဒႆမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိ တုိးျမင့္လာေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကး ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (IMF) က ႀကိဳတင္ ခန္႔မွန္းခ်က္ကုိ တုိးျမႇင့္ ေျပာဆုိလုိက္သည္။

အာရွေဒသ စီးပြားေရး စီးပြားေရး အဆမတန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ ပထမပုိင္းတြင္ ကမာၻ႔ စီးပြားေရးသည္ အင္အား ေကာင္းမြန္စြာ တုိးတက္လာေၾကာင္း IMF က ဆုိသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံမ်ား စီးပြားေရး တုိးတက္မႈမွာ ေတာ္သင့္ရုံ အေနအထားမွ်သာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္လည္ နာလန္ ထူႏုိင္ေရးအတြက္ ပုံမွန္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္း ျဖစ္မည့္ အႏၱရာယ္မ်ား တုိးျမင့္လာၿပီး ေငြေၾကး တည္ၿငိမ္မႈ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား၊ တုံ႔ဆုိင္းမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း IMF က သတိေပးသည္။

ေၾကြးၿမီကိစၥ

ပထမကမာၻမွ အစုိးရမ်ား၏ ဘ႑ာ စဥ္ဆက္မျပတ္ တည္တံ့ ခုိင္ၿမဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္စရာမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ဂရိႏွင့္ ဥေရာပ ေဒသမွ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ အစုိးရ ဘ႑ာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေရးကိစၥမ်ားက ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ စီးပြားေရး နာလန္ထူမႈကုိ အဓိက ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေၾကာင္း IMF က ဆုိသည္။

အစုိးရမ်ား အေနျဖင့္ ဘ႑ာေရး အေျခအေန ေကာင္းမြန္ေရးကို အဓိက အာရုံ စုိက္သင့္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ဘ႑ာသုံးစြဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ား လြန္စြာ မျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း သတိေပးထားသည္။

လတ္တေလာ ရက္သတၱပတ္မ်ားတြင္ အစိုးရ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ဘ႑ာေရး လုိေငြျပမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ေခၽြတာေရး အစီအမံမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ တြန္းအား ေပးေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

အထူးသျဖင့္ ဥေရာပဘဏ္မ်ားသည္ အစိုးရမ်ား၏ ေၾကြးၿမီႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ား၏ ရုိက္ခတ္မႈ ဒဏ္ကုိ ခံစားေနရသည္ဟု IMF က ဆုိသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဘဏ္မ်ား အခ်င္းခ်င္း ေငြထုတ္ေခ်းရန္ ဆႏၵ ေလ်ာ့နည္းေနသည္ဟု ဆုိသည္။ က်ယ္ျပန္႔ေသာ စီးပြားေရး တစ္ရပ္အတြက္ ေၾကြးၿမီ နည္းပါးေနျခင္းသည္ ျပန္လည္ နာလန္ထူေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ထိခုိက္ေစသည္ဟု သတိေပးသည္။

BBC သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Irrawaddy, By William Boot, 7th July 2010

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ၎တြင္ အလ်င္အျမန္ လိုအပ္လ်က္ ရွိေသာ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ေက်ာက္မီးေသြး၊ ေရႊ၊ ေၾကးနီႏွင့္ ေရနံ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ စသည္မ်ား ဝယ္ယူႏိုင္ရန္ အလားအလာ ေကာင္းေသာ ႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ထည့္သြင္း၍ အေလးေပး ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ စာရင္းတြင္ပင္ ထည့္သြင္းထားသည္။

အနာဂတ္တြင္ ဝယ္ယူႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ား၏ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားကို ေလ့လာျခင္းအား ကိစၥရပ္ တစ္ခု အျဖစ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း Beijing ၏ ေျမယာႏွင့္ သယံဇာတ ဝန္ႀကီးဌာနက တ႐ုတ္ တရားဝင္ မီဒီယာမ်ားမွ တဆင့္ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေလ့လာမႈသည္ သယံဇာတ ေပါမ်ားေသာ ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ ကုမၸဏီမ်ား လႊဲေျပာင္း ရယူရန္ အဆိုျပဳထားေသာ လုပ္ငန္း အခ်ဳိ႕ကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း ခံရၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ၾသစေၾတးလ်တြင္ ေက်ာက္မီးေသြးႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ အတြက္ ေဒၚလာ ဘီလီယံႏွင့္ ခ်ီ၍ အသံုးျပဳထားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံျခားတြင္ သြားေရာက္ ရင္းႏွီး လုပ္ကိုင္မည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားကို အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂ ထရီလီယံထက္ ပိုေသာ အမ်ဳိးသား အရန္ေငြ မ်ားစြာျဖင့္ ေထာက္ပ့ံရန္ ျပင္ဆင္ထားသည္။ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား၏ သယံဇာတမ်ားကို ေလ့လာျခင္းမွ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ အကဲျဖတ္ျခင္း၊ တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း China Business Journal တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ ေလ့လာမႈတြင္ ျမန္မာ၊ မြန္ဂိုလီးယား၊ ႐ုရွား၏ ဆိုက္ေဘးရီးယား အေရွ႕ဖ်ား၊ ဗီယက္နမ္၊ ကာဇက္စတန္ႏွင့္ ကာဂ်စ္စတန္တို႔ ပါဝင္ေၾကာင္း ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တ႐ုတ္သည္ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ရွိ ေရႊသဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ စီမံကိန္း အကြက္ ၂ ခုမွ ထြက္ရွိေသာ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ဝယ္ယူၿပီးေနာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ ဝယ္ယူသူ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ကို ပမာဏ ႀကီးမားစြာ တိုးတက္ တင္သြင္းေနေသာ္လည္း ၎၏ အဓိက စြမ္းအင္မွာ ေက်ာက္မီးေသြး ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး၊ ေက်ာက္မီးေသြးကို တန္ခ်ိန္ သန္းႏွင့္ ခ်ီ၍ ၾသစေၾတးလ်၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကတို႔မွ ဝယ္ယူေနသည္။

တ႐ုတ္သည္ ကမာၻေပၚတြင္ ေၾကးနီ၊ သံ႐ိုင္းႏွင့္ အခ်ဳိ႕ စားေသာက္ကုန္ အတြက္ အမ်ားဆံုး ဝယ္ယူသူ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာက္မီးေသြး၊ ေၾကးနီႏွင့္ ေရႊတို႔ ထြက္ရွိသည္။ မၾကာေသးမီက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးသိုက္ အသစ္ ေတြ႕ရွိမႈကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာမ်ားတြင္ ယခု အပတ္ကမွ မီးေမာင္းထိုး ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ Mongma ေဒသတြင္ အသစ္ ေတြ႕ရွိေသာ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း၌ အရည္အေသြးျမင့္ ေက်ာက္မီးေသြး အျမင့္ဆံုး ပါဝင္ၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာ ထြက္ရွိႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းပါသည္" ဟု People's Daily က ေျပာသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေက်ာက္မီးေသြး ထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္ေရး ကူညီရန္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္အတူ ၿပိဳင္ဆိုင္လ်က္ ရွိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လဆန္းတြင္ တ႐ုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Wen Jiabao ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္စဥ္က ျမန္မာႏွင့္ Beijing ၾကားတြင္ သတၱဳ တူးေဖာ္ေရး က႑တြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္ ၁၅ ခု လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့သည္။

"တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အႀကီးဆံုး စြမ္းအင္ ကုမၸဏီႀကီး ငါးခုအနက္ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Guodian Corporation ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေက်ာက္မီးေသြးနဲ႔ လည္ပတ္တဲ့ ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုတစ္႐ံု ေဆာက္ဖို႔ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံက ထြက္တဲ့ ေက်ာက္မီးေသြးကို တ႐ုတ္နဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံကို ေရာင္းေနေတာ့၊ စက္႐ံုကို ဘယ္လို လည္ပတ္မလဲ မသိဘူး" ဟု စက္မႈလုပ္ငန္း သံုးသပ္သူ အႀကံေပး ပညာရွင္ Collin Reynolds က ယခုအပတ္တြင္ ဧရာဝတီသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္ အလြန္ မ်ားျပားေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဓာတ္အား ပို႔လႊတ္မႈဆိုင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အဦးေတြကို ေခတ္နဲ႔အညီ ေျပာင္းလဲပစ္ဖို႔ တ႐ုတ္ရဲ႕ နည္းပညာ အကူအညီ လိုေကာင္း လုိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ဖက္မွာ ထိစပ္ေနတဲ့ တ႐ုတ္ရဲ႕ ယူနန္ျပည္နယ္ဟာလည္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ ေက်ာက္မီးေသြး လိုအပ္ခ်က္ အလြန္ မ်ားေနပါတယ္" ဟု Reynolds က ေျပာသည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြဟာ ေရတို ေငြရရွိမႈနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအရ အကာအကြယ္ ရရွိဖို႔ အတြက္ တိုင္းျပည္က သယံဇာတေတြကို ေရာင္းဖို႔ လက္မေႏွးပါဘူး။ ဒီေတာ့ တ႐ုတ္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုး ေၾကညာခ်က္ကို ၾကည့္ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက သယံဇာတေတြကို အေျပာင္ရွင္းေတာ့မယ္ ဆိုတာ အေသအခ်ာပဲလို႔ အတည္ ျပဳလိုက္တာနဲ႔ အတူတူပဲ" ဟု ထင္ရွားသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး သံုးသပ္သူ ပညာရွင္ Sean Turnell က ဧရာဝတီသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေက်ာက္မီးေသြးမွာ သဘာဝအားျဖင့္ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈ ျမင့္မားေစကာမူ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ေရနံ အစား အေပါဆံုး အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ အေကာင္းဆံုး အစားထိုး ပစၥည္း အျဖစ္ အာရွတိုက္တြင္ အသံုးျပဳလာသည္ကို ပိုမို ေတြ႕ျမင္လာရသည္။ ေက်ာက္မီးေသြးကို ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာျဖင့္ ေငြကုန္ေၾကးက် ပိုမ်ားေသာ စက္႐ံုမ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳမွသာ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈ ေလ်ာ့ပါးႏိုင္သည္။

ထိုင္းအစိုးရပိုင္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ေရနံ ကုမၸဏီႀကီး ျဖစ္ေသာ PTT က ယခု အပတ္တြင္ ေၾကညာရာ၌ ၎သည္ ႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ ေက်ာက္မီးေသြး တိုးခ်ဲ႕ ဝယ္ယူႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။

PTT ၏ ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕မွ ကမ္းလြန္ဓာတ္ေငြ႕ အကြက္မ်ားႏွင့္ ၎၏ လက္ခြဲ PTTEP က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဝယ္ယူထားေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားသည္ ထုိင္းႏိုင္ငံ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ အတြက္ လိုအပ္ေသာ စြမ္းအင္၏ ၇၀ % ကို ျဖည့္ဆည္းေပးေနသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုင္းအစိုးရက စြမ္းအင္ အတြက္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ အေပၚတြင္ မွီခိုေနရမႈမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အမိန္႔ထုတ္ထားသည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

VOA News, 8th July 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဓမၼ ခိုင္းေစေသာ လုပ္သားမ်ား အသံုးျပဳမႈ ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ အနည္းငယ္ေသာ တုိးတက္မႈကိုသာ ကန္႔သတ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု ကုလသမဂၢ၏ ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ILO က ေျပာဆိုလိုက္သည္။

အဆိုပါ ႏိုင္ငံ အတြင္း အဓမၼ အခုိင္းခံ လုပ္သားမ်ား အသံုးျပဳမႈကို ဖယ္ရွားရန္ ရည္ရြယ္၍ အေရးပါေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို လြန္ခဲ့ေသာ ၃ ႏွစ္ အတြင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ပုဂၢလိက အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑တြင္သာ တိုးတက္မႈ အမ်ားစု ရရွိခဲ့သည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ILO ဆက္ဆံေရး အရာရွိ Steve Marshall က ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အလြန္ အေရးႀကီးသည့္ ပထမအဆင့္ ျဖစ္ေသာ အဓမၼ လုပ္သားမ်ား အသံုးျပဳမႈ တရားမဝင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည