Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

VOA News, 8th July 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဓမၼ ခိုင္းေစေသာ လုပ္သားမ်ား အသံုးျပဳမႈ ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ အနည္းငယ္ေသာ တုိးတက္မႈကိုသာ ကန္႔သတ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု ကုလသမဂၢ၏ ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ILO က ေျပာဆိုလိုက္သည္။

အဆိုပါ ႏိုင္ငံ အတြင္း အဓမၼ အခုိင္းခံ လုပ္သားမ်ား အသံုးျပဳမႈကို ဖယ္ရွားရန္ ရည္ရြယ္၍ အေရးပါေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို လြန္ခဲ့ေသာ ၃ ႏွစ္ အတြင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ပုဂၢလိက အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑တြင္သာ တိုးတက္မႈ အမ်ားစု ရရွိခဲ့သည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ILO ဆက္ဆံေရး အရာရွိ Steve Marshall က ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အလြန္ အေရးႀကီးသည့္ ပထမအဆင့္ ျဖစ္ေသာ အဓမၼ လုပ္သားမ်ား အသံုးျပဳမႈ တရားမဝင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္ ဥပေဒမ်ားကို အစိုးရ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဒသ အာဏာပိုင္မ်ား အထူးသျဖင့္ စစ္တပ္ အတြင္း၌ ဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒအရ တာဝန္ရွိမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ပညာေပး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အစိုးရက တိတ္တဆိတ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာ စစ္ဖက္ အစိုးရသည္ လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းမွသည္ စစ္ဖက္ ေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္းမ်ား ေတာတြင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္းအထိ အရာရာတိုင္းတြင္ အဓမၼ အခိုင္းခံ လုပ္သားမ်ားကို ကာလရွည္ၾကာ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ အဆိုးဆံုးမွာ ေဒသခံ ရြာသားမ်ားကို လူသား မိုင္းရွင္း ကိရိယာမ်ား အျဖစ္ မုိင္းကြင္းကို လမ္းျဖတ္ေလွ်ာက္ခုိင္းသည့္ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕မ်ားက "ကေလးသူငယ္ႏွင့္ သက္ႀကီးပိုင္းမ်ား ပါဝင္ေသာ ျမန္မာ အရပ္သား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ ၎တို႔၏ ဆႏၵမပါဘဲ အဓမၼ ခုိင္းေစျခင္း ခံေနရသည္" ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အမ်ားစုမွာ အုပ္စုဖြဲ႕ မုဒိန္းက်င့္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း အပါအဝင္ ညႇင္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ ခံစားေနရသည္ဟုလည္း သိရွိရသည္။

ျမန္မာ စစ္တပ္သည္ အထူးသျဖင့္ အဓမၼ ခုိင္းေစမႈကို ဆက္လက္ အသံုးျပဳေနသည္ဟု steve Marshall က ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ဘန္ေကာက္၌ ေျပာၾကားသည္။

"အရပ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဘက္မွာေတာ့ သိပ္ကို ေကာင္းတဲ့ တိုးတက္မႈ တခ်ဳိ႕ ရွိေနပါၿပီ" ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေသာ Steve Marshall က "စစ္တပ္ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ဘက္မွာေတာ့ တစ္စံုတစ္ရာ ေျပာင္းလဲမႈလို႔ ေျပာလို႔ ရတဲ့ အေထာက္အထားကို ရွင္းလင္းစြာ မေတြ႕ရေသး" ဟု ဆိုသည္။

ေျပာင္းလဲ တိုးတက္ေသာ အပိုင္းတြင္မူ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ILO ထံ တိုင္ၾကား ခြင့္ျပဳသည့္ စနစ္သစ္ တစ္ခု ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည့္ အခ်က္သည္ အတင္းအက်ပ္ စစ္သားအျဖစ္ စုေဆာင္းခံရေသာ ကေလးမ်ားကို ကယ္တင္ရာတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ယခုအခါ အစိုးရသည္ အသက္ မျပည့္ေသာ စစ္သားမ်ားအား တိုင္ၾကားမႈမ်ား ရရွိပါက ပံုမွန္ ျပန္လႊတ္ေပးေနသည္ဟု ILO အစီရင္ခံစာ အသစ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားကလည္း ကေလး စစ္သားမ်ားကို အသံုးျပဳေနသျဖင့္ ထိုသို႔ အသံုးျပဳမႈ အဆံုးသတ္သြားေအာင္ ႀကိဳးစားရန္ ၎တို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခြင့္ကို ILO အား ျမန္မာ အစိုးရက ခြင့္ျပဳထားသည္။

ယခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီး လႊတ္ေတာ္သစ္ အစည္းအေဝး က်င္းပခ်ိန္တြင္ အလုပ္သမား  သမဂၢမ်ား ဖြဲ႕စည္းခြင့္ ျပဳေရး အတြက္ အလုပ္သမား ဥပေဒသစ္မ်ား ေရးဆြဲရန္ လႈပ္ရွားေနသည္ဟု Marshall က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ အစိုးရသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား မတိုင္မီ အလုပ္သမားႏွင့္ စီးပြားေရး ကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ သတိႀကီးစြာ ထား၍ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လကၡဏာ ရွိသည္ဟု ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေရး အကဲခတ္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ပထမဆံုး ျဖစ္၍ ျမန္မာ အစိုးရကို ႏိုင္ငံတကာ မီးေရာင္ေအာက္သို႔ ျပသရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment